Staatsspoorlijn Zwolle-Meppel

Bij de aanleg van de spoorlijn Zwolle-Meppel in 1867 door de "Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen" werd ook het spoorstation "Dedemsvaart" aangelegd. Bij dit station kon worden overgeladen van en naar schepen op het kanaal de Dedemsvaart. Hiertoe was er een spoorweghaven.


Links het Spoorstation en rechts het Tramspoorstation

Als je als reiziger dacht dat je bij station "Dedemsvaart" ook daadwerkelijk was aangekomen in het dorp met de naam "Dedemsvaart" , dan was het even goed schrikken : het dorp ligt n.l. 17 km verderop !. Te voet was dat drie tot vier uur gaans, de fiets (velocipede oftewel rijwiel) zoals we die nu kennen bestonden toen nog niet. Wel was er een diligence dienst voor reizigers en goederen tussen het station en het logement van W. Mulder te Dedemsvaart.


Algemeen Handelsblad". Amsterdam, 10-2-1868

In 1886 werd bij de aanleg van de stoomtramlijn naar Dedemsvaart tegenover het spoorwegstation ook het tramspoorstation "Dedemsvaart" aangelegd. Het tramstation in Dedemsvaart kreeg hierbij de naam "Avereest". Hierdoor nam de verwarring wat betreft de naamgeving alleen maar toe, daarover verderop meer !

Om een indruk te geven van de drukte op het Staatsspoorstation : cijfers over het jaar 1887 :


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 18-6-1888

Aanleg

De werkzaamheden aan het stationsgebouw te Zwolle vorderen goed; het metselwerk van de vleugel- en nevengebouwen is tot de bepaalde hoogte opgetrokken; op een dier gebouwen werd de kap reeds gesteld; het metselen van het middengebouw ging goed vooruit.
De spoorweg van Zwolle naar Meppel wordt afgewerkt en nadert zijne voltooijing.
Het station te Dedemsvaart en het haltegebouw te Staphorst zijn op eenig verwwerk na gereed; de goederenloods te Dedemsvaart wordt inwendig afgewerkt. Te Meppel zijn de fundamenten van het stationsgebouw gelegd en is met het opgaande werk begonnen. Op de bergplaats voor locomotieven is de kap gesteld, zoomede op de bergplaats voor rijtuigen. Aan het opmetselen van de bergplaats voor goederen wordt krachtig doorgewerkt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 19-7-1867
Meppel, 6 Augustus. Met de werkzaamheden op het stations-terrein alhier vordert men goed. De meeste gebouwen zijn reeds onder dak. Het in exploitatie brengen der lijn Zwolle-Meppel wordt (wat men ook moge beweren) tegen primo October a. s. te gemoet gezien.
Nieuwe Rotterdamsche courant. Rotterdam, 8-8-1867
Men verneemt uit Zwolle, dat eergister eenige heeren der maatschappij tot exploitatie der staatsspoorwegen, vergezeld door den hoofdingenieur Kalff, eene voorloopige inspektie hebben gehouden over de spoorlijn Zwolle-Meppel. De proefrid is in korten tijd en zonder hindernis afgelegd.
Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad. Utrecht, 23-9-1867

Geen feestelijke opening

Bij de ingebruikname van de spoorlijn Zwolle-Meppel op 1 october was er geen gebruikelijke feestelijke opening. In Meppel was men verrast door de snelle aankomst van de eerste trein.

Meppel, 1 oct. Heden werd de spoorweg Zwolle-Meppel voor het publiek verkeer geopend. Ten ruim 8 ure kwam de eerste trein uit Zwolle aan en weinige minuten later vertrok er een derwaarts, alles in de meeste orde en met de meeste stilte, ofschoon er eene talrijke schare op de been was om dit voor ons nog ongewone schouwspel gade te slaan. Van de publieke gebouwen en een tal van particuliere woningen wapperden de nationale vlaggen, - et voila tout.
Waarom het gemeentebestuur niets gedaan heeft voor de feestelijke viering van dezen voor onze plaats en voor Drenthe immer gedenkwaardigen dag ?
Wij gelooven dat het gemeentebestuur van het tijdstip der opening van den spoorweg even weinig wist als elk ander burger. De voorzitter van den gemeenteraad verklaarde dan ook in de vergadering van gister morgen, dat een paar uren te voren de heeren Kalff en Testas, eerst aanwezend ingenieur bij de staatsspoorwegen en lid van de directie der maatschappij tot exploitatie, bij monde hem, voorzitter, hadden medegedeeld, dat die opening den volgenden dag, heden, zou plaats hebben. De onzekerheid derhalve waarin men verkeerde hieromtrent, zou men als oorzaak aannemen waarom van gemeentewege aan den eersten of tweeden trein geen behoorlijke ontvangst is te beurt gevallen.
Arnhemsche courant. Arnhem, 3-10-1867

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 2-10-1867

Verdere uitbreidingen

Op 15 januari 1868 wordt de lijn Meppel-Heerenveen geopend, en op 1 mei 1870 volgt de lijn Meppel-Hoogeveen-Assen-Groningen.

De stations Zwolle, Dedemsvaart, Meppel en Hoogeveen zullen in latere jaren allemaal een verbinding krijgen met de tramweg van de D.S.M.