Nogmaals een poging

Eind 1884 verzoekt de heer J.D. Ruijs Thz. het proviciebestuur om een vergunning en subsidie voor de aanleg van een tramweg langs de Dedemsvaart. Deze wordt op de zitting van 4 november besproken
De heer Jan Daniel Ruijs is landeigenaar, verveener en fabrikant te Avereest en getrouwt met Gesina Berends, de dochter van veenbaas, verveener en grondeigenaar Bonne Berends.

Dedemsvaart, 21 Sept. Door den heer J. D. Ruijs alhier is concessie aangevraagd voor het leggen van een stoomtram met enkel spoor van het station Dedemsvaart naar Coevorden. De route zal loopen langs de Hoofdvaart en door de Krim.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 23-9-1884

In de vergadering van de Staten der provincie Overijssel van dinsdag 4 November wordt zijn verzoek behandeld :

9. Adres van den heer J. D. Ruijs Thz. te Avereest, om vergunning tot het kosteloos gebruik van wegen, bermen, enz. voor het aanleggen van een stoomtramweg langs de Dedemsvaart en de Lutterhoofdwijk, met toekenning van een ruim provinciaal subsidie. (Zie nr. 28 van de lijst.)
...
28. Verslag van Gedeputeerde Staten van den 23 October 1884, 3e afdeeling, nr. 4511 / 3112 , omtrent het adres van den heer J. D. Ruijs Thz. te Avereest, om concessie en subsidie voor den aanleg van een stoomtram langs de Dedemsvaart. (Zie nr. 9 van de lijst.)
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 11-12-1884
Door den heer J. D. Ruijs Tz. te Dedemsvaart is in de maand September jl. een adres tot de Prov. Staten gericht, waarin hij verzoekt,
1o dat hem gedurende een bekwamen termijn, met uitsluiting van anderen, vergunning worde verleend zonder eenige vergoeding gebruik te maken van de wegen en bermen of van de vaartsgerechtigheid aan een der beide zijden van de Dedemsvaart en van de Lutterhoofdwijk, voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram van het station Dedemsvaart tot aan de oostelijke grens der gemeente Avereest en van daar tot Coevorden;
2o dat hem voor den aanleg van die lijn een ruim subsidie uit de provinciale fonden worde verleend.
Met het advies van den ingenieur vereenigen zich Ged. Staten en zij stellen dientengevolge voor om aan den adressant mede te deelen, dat de provincie Overijssel genegen is om den aanleg eener stoomtramlijn, van het station Dedemsvaart naar de oostelijke grens der gemeente Avereest te ondersteunen:
1o door op nader vast te stellen voorwaarden het gebruik van provinciale wegen en eigendommen door de tramlijnen in te nemen, te vergunnen, met vrijdom van tol op die wegen;
2o door een subsidie toe te kennen van f 150 's jaars per kilometer, gedurende 20 jaar, onder voorbehoud dat, indien die wegen meer dan 5 pct. 's jaars opleveren, dat meerdere zal worden aangewend tot teruggaaf van de door de provincie verstrekte subsidien, zoolang de verstrekte gelden niet zullen zijn gerestitueerd.
Verder wenschen Ged. Staten te kennen te geven, dat hij, om op die subsidie aanspraak te kunnen maken, vr 1 Jan. 1886 het bewijs moet leveren dat de tot standkoming der onderneming verzekerd is en de door Ged. Staten, na overleg met hem, vast te stellen voorwaarden moet aannemen. Komt de onderneming tot stand, dan zal aan haar de voorkeur worden gegeven voor den aanleg van aansluitende lijnen.
De ingenieur van den prov. waterstaat, in wier handen het adres is gesteld, schrijft: Onder terugzending van het adres heb ik de eer uwe vergadering te berichten, dat het groote belang van de ontworpen lijn reeds in 1881 door de Staten is erkend, door aan een net waarvan deze lijn deel uitmaakte, het tolvrij gebruik der in te nemen provinciale wegen, benevens subsidie uit de provinciale kas toe te zeggen.
Het komt mij voor, dat hoewel ook thans de voorkeur zou moeten worden gegeven aan een meer uitgebreid net in den geest zooals in 1881 was ontworpen, duidelijk genoeg is gebleken dat dit meer omvangrijke plan vooreerst niet voor verwezenlijking vatbaar is, zoodat men het meerdere niet kunnende verkrijgen, zich voorloopig moet te vreden stellen met het mindere en zich moet bepalen, om te trachten de lijn tot stand te brengen die het meest productief belooft te zullen zijn, dat is de lijn van station Dedemsvaart tot de oostelijke grens der gemeente Avereest.
Is deze lijn eens gelegd en slaagt de onderneming naar wensch, dan zal uitbreiding niet uitblijven en acht ik doortrekking naar Coevorden, aanleg van een zijtak naar Hardenberg en wellicht ook van een lijn van Zwolle over Dalfsen en Ommen naar de Balkbrug niet onwaarschijnlijk.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 4-11-1884

Om dus voor subsidie in aanmerking te komen moet voor 1 januari 1886 aangetoond worden dat de hele ondernemning gaat lukken.

Ondersteuning

Op 17 november vindt er in Dedemsvaart een vergadering plaats en wordt er ter ondersteuning van de concessie aanvrager, de heer Ruijs, een commissie benoemd :

Avereest, 18 Nov.
Gisteravond had in het hotel "Steenbergen" alhier eene vergadering plaats, onder voorzitterschap van den heer jhr. mr. G. C. Junius van Hemert, betreffende den aanleg van een stroomtram langs de Dedemsvaart, waarvoor door den heer J. D. Ruys alhier concessie is aangevraagd.
In korte trekken schetste de voorzitter het groote belang, hetwelk deze gemeente heeft bij het tot stand komen van die tram, en als bewijs, dat velen het hiermede eens waren, diene, dat staande de vergadering voor f 1000 werd ingeteekend voor kosten van opname enz.
Door de vergadering werden tot leden der commissie benoemd, om den heer Ruys bij te staan, jhr. mr. G. C. Junius van Hemert, C. Pieck, mr. W. J. baron van Dedem en notaris de Meijier te Heemse.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 20-11-1884

Wie zijn die heren in de voorlopige commissie ? De heer van Hemert is lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel, de heer Piek is lid van Provinciale Staten van Overijssel en de heer van Dedem is de schoonzoon van de Commissaris van de koning in Overijssel de heer Johan Herman Geertsema, oftewel een dream-team !

Over de vergadering te Dedemsvaart ter bespreking van de plannen in zake de stoomtram wordt ons nog gemeld: De voorbereidende werkzaamheden zullen in twee gedeelten plaats hebben. Vooreerst zal de weg van het station Dedemsvaart tot het Jachthuis opgenomen worden - den aanleg van dit gedeelte wenschte men in de eerste plaats te verzekeren - en vervolgens de route van het Jachthuis tot den Zwartendijk en van daar over Slagharen en de Krim naar Coevorden.
Uit de discussien bleek nog, dat een kapitaal van 5 ton waarschijnlijk voldoende zal zijn. Wanneer daarvan 40 pct. als aanvangskapitaal bijeen is, zal met den steun der provinciale subsidie de zaak naar allen schijn haar beslag krijgen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 21-11-1884

Pogingen tramlijn Hoogeveen - Dalen - Coevorden

Op diverse plaatsen worden er pogingen gedaan tot de realisatie van een stoomtramweg, vaak beginnende met het aanvragen van een subsidie.

Hoogeveen, 15 Dec. De heeren B. Berends Bzn., vervener te Dedemsvaart, A. Plomp, civiel-ingenieur te Meppel, en mr. J. van Giffen, advocaat en procureur te Wolvega, hebben het plan gevormd tot aanleg en exploitatie van een stoomtramweg van het station Hoogeveen over Zuidwolde en Dalen naar Coevorden, om bij genoegzame deelneming, de lijn door te trekken naar Nieuw-Amsterdam.
Zij hebben bij den raad dezer gemeente een adres ingediend waarin zij voor deze onderneming concessie, het vrij gebruik der wegen in de gemeente en een ruime geldelijke subsidie verzoeken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 17-12-1884

Echter, bij het verlenen van een, gemeentelijke, subsidie spelen er diverse belangen mee. Niet alleen die van de aanvrager !

RAADSVERGADERINGEN.
Emmen, 23 Dec. Na lezing van een adres van B. Berends Bzn., verveener te Dedemsvaart, en cons., waarbij zij mededeelen het voornemen te hebben opgevat een stoomtramweg aan te leggen en exploiteeren van Hoogeveen naar Coevorden en vandaar tot Nieuw-Amsterdam, en verzoeken hun daarvoor een gemeentelijk subsidie te verleenen, wordt besloten aan adressanten kennis te geven dat een stoomtramweg van Coevorden naar Nieuw-Amsterdam niet genoegzaam in 't belang der gemeente Emmen wordt geacht, om er een gemeentelijk subsidie voor te geven.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 29-12-1884
Schoonebeek, 3 Jan. Door den raad dezer gemeente is afwijzend beschikt op het adres van de heeren B. Berends Bz., A. Plomp en mr. J. van Giffen, houdende aanvraag om een subsidie uit de gemeentekas voor den aanleg en exploitatie van een stoomtramweg van Hoogeveen door Zwinderen en Dalen naar Coevorden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 6-1-1885
Assen, 10 Juli. De Staten van Drenthe hebben heden de punten der agenda afgehandeld. De heeren B. Berends Bz. te Dedemsvaart c. s. mogen nader om subsidie voor den aanleg van een stoomtramweg Hoogeveen-Coevorden aankloppen, als zij vergunning zullen hebben verkregen van Gedep. Staten, volgens 't reglement op de tramwegen in Drenthe.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 13-7-1885