Heroprichting N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij

Op 10 januari 1887 wordt, ter vervanging, een nieuwe akte van oprichting opgemaakt en gepubliceerd in de Nederlandsche staatscourant. Lees deze akte hier. Deze nieuwe akte is nodig omdat een aantal oprichters het toegezegde startkapitaal niet hebben voldaan. Ten opzichte tot de akte van 1885 ontbreken in deze akte o.a. de namen van de initiatiefnemer de heer Ruijs, de heer Stroom en notaris De Meijier, toch samen goed voor f 9000,- !

Een andere opvallende afwezige is de heer Jan van Dijk uit Doetinchem, die in 1885 namens zichzelf deelnam voor f 6000,- en voor de Zendingsgemeente te Doetinchem ook nogeens f 6000,-. In totaal dus f 12.000,- !
Aangezien de heer Jan van Dijk en ook de Zendingsgemeente niet willen of kunnen betalen spant de Dedemsvaartsche stoomtram-maatschappij eind 1886 een rechtzaak aan tegen de Nederlandsche Hervormde Zendingsgemeente te Deutinchem op alsnog tot betaling over te gaan. De zitting is op 11 November 1886.

Overwegende dat eischer in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Dedemsvaartsche stoomtram-maatschappij te Avereest, opgericht, na bekomen Koninklijke bewilliging, bij akte van den 15 Juni 1885, ..., de gedaagde zendingsgemeente, na vruchtelooze sommatie in rechten heeft geroepen, ten einde zich overeenkomstig art. 6 dier akte, bepalende, dat op de oprichters-aandeelen bij den aanvang der vennootschap eene storting moest plaats hebben van 25 pct., te hooren veroordeelen, om dadelijk aan hem eischer in zijne hoedanigheid te betalen een bedrag van f 1500, zijnde 25 pct. op elk der beide door de ged., volgens die akte, door haar hoofd den heer J. van Dijk Mzn., die zich op de vergadering liet vertegenwoordigen door notaris Pennink te Doesborgh, genomen oprichters-aandeelen ieder in 't geheel groot f 3000 met de wettelijke rente ad 5 pct. van den dag der dagvaarding en zooals verder bij die dagvaarding wordt gevorderd ; ... O. dat ged. tegen deze vordering heeft aangevoerd, dat zij ontkent door haren directeur, den heer van Dijk voornoemd, in de vennootschap te hebben deelgenomen, en zulks ook door bovengemelde oprichtings-akte niet kan worden bewezen, daar toch : vooreerst die akte tegen haar formeel, alle bewijskracht mist, omdat zij niet, zooals dat is voorgeschreven in art. 30 van de

Weekblad van het regt, jrg 49, 1887, no 5435, 28-7-1887

Vervoers aantallen

De eerste vervoers cijfers verschijnen in de kranten.

De Dedemsvaartsche stoomtramwegraaatschappij vervoerde langs haar lijn Dedemsvaart (station staatsspoor) tot Avereest v.v. van 1 Dec. tot 22 Dec. ll. 1972 personen en 23,657 kg. goederen; van 23 Dec. tot 31 Dec. ll. van Dedemsvaart over Avereest naar Hardenberg v.v. 1777 personen en 23,268 kg. goederen, totaal in de maand Dec. 3749 personen en 46,925 kg. goederen.
Van den dag der opening, 12 Oct. ll., tot 31 Dec. ll. werden er over die lijn v.v. vervoerd 9806 personen en 91,340 kg. goederen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 10-1-1887
Avereest, 13 Jan.
Door de heeren Nijman en Co. te Hardenberg zijn heden van hier naar Amsterdam verzonden 99 vette varkens, welke met den stoomtram vervoerd zijn naar het station Dedemsvaart.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 15-1-1887

Halve sectiekaarten

Om het reizen per tram zo aantrekkelijk mogelijk te maken komen regelmatig nieuwe abbonnementen en tarieven beschikbaar. Het is een constante aanpassing op de vraag.

Dedemsvaart, 4 Maart.
Naar wij vernemen bestaat bij de directie der genoemde maatschappij het plan om van den 8 Maart a.s. af aan haar stations halve sectiekaarten uit te geven; deze kaarten zullen slechts bij honderdtallen verkrijgbaar zijn aan de stations, de 1e kl. a f 11, de 2e kl. a f 8 per honderd. Zeer zeker zal door dezen nieuwen maatregel het verkeer langs deze lijn bevorderd worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 7-3-1887

Dienstregeling 1 juni 1887

De dienstregeling is continue aan verandering onderhevig. Daarbij wordt gekeken naar de wens van de klant en wordt aansluiting gezocht bij de spoorverbindingen van de treinen bij Station Dedemsvaart en later Zwolle, Coevorden, Meppel, Hardenberg en Hoogeveen.


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 3-5-1887

Eerste ongeluk

Het eerste ongeluk en zeker niet het laatste. Veel dodelijke ongelukken met kinderen. Mensen die uit de tram leunen en schrikkende paarden. De verwondingen zijn vaak gruwelijk met afgesneden armen en benen. Ondanks dat de tram maar 20 km/h rijdt en in de steden wordt voorafgegaan door een man met bel.

De conducteur der posterijen op de Dedemsvaartsche stoomtram is Zaterdagavond bij het landgoed "de Rollecate" van den waggon gevallen en onder de locomotief, welke den waggon voortduwde, geraakt. De afsluitketting, waartegen hij leunde, was namelijk losgeraakt. Met gebroken sleutelbeenderen en ernstige kwetsuren aan hoofd en beenen werd hij naar het hotel Steenbergen vervoerd. De wonden zijn gelukkig niet ongeneeslijk bevonden.
Het is het eerste ongeluk op deze tramlijn.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 17-8-1887
Te Dedemsvaart geraakte gisteren het driejarig dochtertje van den kleermaker Maas onder de in vollen gang zijnde stoomtram en bekwam ernstige kwetsuren aan de voetjes. Het kind liep onverwachts over de rails om naar haren vader te gaan, die zich aan de overzijde bevond.
De Maasbode. 23-10-1887

Extincteur

De komst van de stoomtram, en vooral de D.S.M., zorgde voor tal van nieuwe technologische ontwikkelingen. Zoals de komst van een telefoon verbinding en verlichting op gas, en de komst van een extincteur oftewel een brandblusser.

Dedemsvaart, 15 Aug. Heden voormiddag twaalf uur werd op het terrein achter het station der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij te Avereest, in tegenwoordigheid van den directeur, den burgemeester dezer gemeente en eenige andere heeren, een proef genomen met een extincteur, door de firma Wed. J. Muijderman & Zonen aan genoemde Maatschappij geleverd.
Er werden twee brandstapels opgericht van teertonnen, droog dennengroen enz., alles met petroleum overgoten en daarna aangestoken, waarna de extincteur in werking werd gesteld; dit hevige vuur werd binnen enkele minuten met de extincteur geheel gebluscht. De deugdelijkheid dezer machine bij brand was door deze goed geslaagde proef volkomen bewezen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 17-8-1887

Retour biljetten

De introductie van retourbiljetten speciaal voor de markt dagen.

Dedemsvaaret, 20 Oct. Door de Dedemsvaartsche stoomtramweg maatschappij zal in het vervolg bij gelegenheid der alhier te houden week- en jaarmarkten aan de bezoekers dezer markten retour biljetten worden uitgegeven tegen verminderde vrachtprijzen. Deze retourbiljetten worden alleen afgegeven met de trammen, die ten 9.26 uur v. m. van het station s.s. Dedemsvaart en ten 9.30 uur v. m. van Heemse-Hardenberg vertrekken; bij de terugreis zal van alle trammen op dien dag kunnen worden gebruik gemaakt.
Voor elke draagbare colli van goederen welke ter markt zullen worden aangeboden, zal f 0.05 vracht worden geheven en voor elk kalf, varken, schaap, bok of geit f 0.15, mits de eigenaar van die goederen of van dat vee in den tram heeft plaats genomen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24-10-1887

Overlijden jhr. mr. Junius van Hemert

Oveleden op 22 september Dalvoorde. hier Verslagen van de begravenis op 26 september hier en hier