Oppepper weekmarkt Dedemsvaart

De tram is natuurlijk ideaal voor de aanvoer van goederen en kopers naar de diverse markten o.a. te Dedemsvaart.

Dedemsvaart, 17 Febr. Toen, met de opening van den stoomtramdienst langs de Dedemsvaart, er al spoedig sprake van was om de weekmarkt alhier, die meer in naam dan in de daad bestond, tot meerderen bloei te brengen, vatte de Kamer van Koophandel en Fabrieken het plan op daartoe maatregelen te nemen. Bij inteekening verkreeg zij van de meest gegoede ingezetenen eene som van f 865, om die tot dit doel aan te wenden.
Een klein deel er van is het vorige jaar besteed tot begunstiging van de overkomst van kooplieden van buiten en thans zal ze overgaan tot het verleenen van premien voor hen, die de meeste boter ter markt brengen en voor hen, die de grootste inkoopen doen. Voor hen, die de meeste boter koopen, zijn premien van f 100, f 75, f 50, f 25 en f 10 beschikbaar, voor den belangrijksten aanvoer van goede vatboter is f20, f 15, f 10 en f 5 uitgeloofd en f 15 voor de grootste hoeveelheid stukboter. Het termijn is gesteld van 1 Maart 1888 tot 1 Maart 1889.
Men verwacht van dezen maatregel veel heil voor de reeds bij voortduring in bloei toenemende weekmarkt.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 21-2-1888

Overlast door sneeuwstorm

Dat sneeuw en vallende blaadjes het rijden met een tram of trein kunnen ontregelen is ook van alle tijden.

Door de sneeuw is gisteren nabij het koffiehuis van Huisman de stoomtram Dedemsvaart ontspoord. Gelukkig bleef op een paar voet afstand van het kanaal de locomotief staan, zoo. dat niemand een ongeluk heeft gekregen.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 22-2-1888
Nieuwleusen, 18 Maart. De ontzaglijke hoeveelheid sneeuw, hier dezer dagen gevallen, bracht eene groote stoornis teweeg in den dienst der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij. Ondanks alle pogingen der directie, om een geregeld vervoer te doen plaats hebben, bereikten slechts enkele trammen het station der S. S. waardoor ook in den dienst der posterijen aan merkelijke vertraging ontstond.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 20-3-1888
Omtrent de storing, die door den sneeuwstorm der laatste dagen op de spoorwegverbinding in het noorden is ontstaan kunnen wij heden nader het volgende melden.
De Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij heeft gisteren reeds, gelijk wij meldden, den dienst op het gedeelte harer lijn van het station staatsspoor Dedemsvaart tot Avereest hervat. Morgen zal waarschijnlijk het gedeelte van Avereest naar Heemse-Hardenberg weder in gebruik kunnen worden gesteld.
De postverbinding met kar en slede had gisteren avond eveneens op den gewonen tijd plaats. Alles kwam over, maar hier en daar nog met zeer groote vertraging.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 22-3-1888
Avereest, 21 Maart. De gemeenschap tusschen het station staatsspoor-Dedemsvaart en Heemse-Hardenberg, door middel der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij, is weder geheel hersteld. Heden namiddag te 1.42 kon ook op het gedeelte Avereest-Heemse-Hardenberg de gewone dienst worden hervat.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 23-3-1888

Algemeene aandeelhouders vergadering over 1e boekjaar 1887

Op 3 Mei 1888 wordt een algemeene aandeelhouders vergadering gehouden, zoals beschreven in artikel 25 van de statuten van de maatschappij. Deze wordt aangekondigd in de loakle krant.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 19-4-1888

In de raadsvergadering van 30 april 1888 van de gemeente Avereest wordt de heer P. van der Elst benoemd als gemachtigde voor de gemeente, burgemeester Herman van Barneveld is commissaris bij de D.S.M. en daardoor uitgesloten.

Op voorstel van den voorzitter, die als commissaris der maatschappij ingevolge de statuten niet als gemachtigde mag optreden, wordt de heer P. van der Elst met algemeene stemmen benoemd om op de algemeene vergadering der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij op Donderdag 3 Mei e.k. als gemachtigde de gemeente te vertegenwoordigen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2-5-1888

Het jaarverslag van de maatschappij wordt op de vergadering besproken en goedgekeurd. Zie de "Verslagen" pagina voor nadere gegevens uit alle jaarverslagen en van de jaarlijkse en buitengewone aandeelhouders vergaderingen.
In de vergadering van 23 Mei wordt het jaarverslag van het 1e boekjaar, van 12 October 1886 tot 31 December 1887, besproken en goedgekeurd. Het jaarveslag geeft o.a. een opsomming van het personeel en matrieel.

Personeel
AantalFunctie
1directeur
1boekhouder
2kantoorchefs
1opzichter
1chefmachinist
3machinisten
1bankwerker
3conducteurs
1nachtstoker-hulpmachinist
1ploegbaas
3pompers, bestellers en poetsers
---
18
Materieel
AantalFunctie
4locomotief
3rijtuig voor 52 peronen
1rijtuig voor 32 personen 2e klasse
1gesloten goedernwagon
2gesloten goedernwagon met postcompartement
3open goederenwagon
1veewagen
1open rongenwagon
1lorrie
1tramvelocipede
0
---
18

Uit het jaarveslag blijkt tevens dat er een positief saldo is op de jaarrekeing van f 15.648. Daarvan is f 2400 beschikbaar voor een 2 % dividend uitkering aan de houders van oprichtersaandelen en f 3340 voor een 4 % dividend voor de gewone aandeelhouders.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 5-5-1888

Stoken met turf

Waarom kun je in een veengebied een stoomtram niet stoken met turf i.p.v. dure kolen ?

Bij de Dedemsvaartsche stoomtram heeft men herhaaldelijk proeven genomen, om de locomotieven met turf te stoken. Men zou de gewone briquetten met voordeel door turf kunnen vervangen, als men voor een tocht 1803 turven behoefde; het bleek echter dat men 2700 noodig had, zoodat voor dit doel de turf niet toereikend is bevonden.
De standaard. Amsterdam, 13-9-1888

Kantoorchef

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 15-11-1888

Dedemsvaart, 7 Dec. Tot kantoorchef bij de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij is benoemd de heer W. J. H. Caron te Twello.

Uitbreidingen

Er ontstaat al snel de wens om de tramweg uit te breiden, aan de west zijde naar Zwolle em aan de oost zijde naar Coevorden en verder in Drenthe.
Door allelei verwikkelingen en tegenwerking wordt de aansluting naar Zwolle in 1895 geopend en die naar Coevorden 2 jaar later in 1897.

ZWOLLE, 14 Sept.
Naar wij vernomen, bestaat bij het bestuur der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij het voornemen, aan de aandeelhouders een voorstel te doen tot uitbreiding der bestaande tramlijn tusschen het spoorwegstation Dedemsvaart en Hardenberg in tweeerlei richting, en wel de eene van genoemd station langs het Lichtmiskanaal of van de Ommerdijkerbrug over Nieuwleusen tot Zwolle, en de andere van het Jachthuis over Coevorden tot Dalen. Terwijl de bestaande lijn een lengte van 30 kilometer heeft, zal de geprojecteerde zijtak naar Zwolle 16 a 20 en die naar Dalen ongeveer 22 kilometer lang worden.
Een belangrijke vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, thans 3 ton bedragende, zal noodig zijn daar de kosten van de ontworpen uitbreiding op nagenoeg 5 ton worden geraamd. Men stelt zich voor deze som op dezelfde wijze te vinden als het oorspronkelijk kapitaal, nl. door de uitgifte van oprichtersaandeelen a f 3000 en gewone aandeelen a f 1000, alzoo 66 van de eerste en 302 van de tweede soort.
De bedoelde uitbreiding zal een korte en lang gewenschte verbinding van onze provincie met een belangrijk gedeelte van Drenthe tot stand brengen. Laat ons hopen dat de pogingen, nu reeds door het bestuur aangewend om het benoodigde kapitaal te verkrijgen, met goeden uitslag worden bekroond.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15-9-1888

Concessie aanvraag tramweg Meppel - Balkbrug

Vanuit Meppel in Drenthe bestaat de wens voor een aansluiting op de D.S.M. lijn.

ASSEN, 5 Dec.
Door de heeren J. Blom, kassier, en C. W. Snellebrand, civ.-ing. te Meppel, is concessie aangevraagd voor een stoomtram van af 't station Meppel langs de Knijpe, 't Rogat, de Hoeve de Wijk, de Stapel, Avereest tot de Balkbrug in aansluiting met de Dedemsvaartsche stoomtram. Bovengenoemde lijn loopt door eene mooie streek van Drenthe en Overijssel en wanneer de zaak tot stand komt zal er een ijzeren baan in een bloeiende omgeving gelegd worden.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 6-12-1888