Van de tram stappen

Het is niet aan te bevelen om van een rijdende tram te springen, ook al is de snelheid maar max. 20 km/h.

DEDEMSVAART, 18 Dec. jl. Woensdag had alhier een incident plaats dat treurige gevolgen na zich had kunnen slepen. De veekoopman W. Hutten, stapte nabij de kweekerij "Tottenham" van den heer A. M. C. Jongkindt Coninck van den in vollen gang zijnden stoomtram, met het gevolg, dat hij zoodanig met zijn hoofd op den straatweg viel, dat hij geheel bewusteloos is opgenomen, en per tram zoover mogelijk naar zijne woning is vervoerd.
Naar men ons mededeelt moet hij herstellende zijn, alhoewel een groote wond aan zijn hoofd hebbende.
De grondwet. 14-0-1890

Verslag postkantoor en tram

Dat Dedemsvaart een levendig dorp is geworden blijkt uit o.a. het postverkeer en de stoomtram

Dedemsvaart, 29 April. Dat aan het postkantoor alhier nog al iets omgaat, moge blijken uit onderstaande opgave, ontleend aan een dezer dagen verschenen verslag. Met inbegrip der bijbehoorende hulpkantoren werden er in 1889 ontvangen: 92472 gefr. en 750 ongefr. brieven, 182836 dag- en weekbladen, 66898 gedrukte stukken, 13097 dienstbrieven, 1199 monsters en stalen, 39727 enkele, 293 dubb. briefkaarten, 1999 aanget. brieven en 3123 postkwitantien. Er werden 13752 postpakketten ontvangen en 8095 verzonden (Alleen met St. Nikolaas werden 557 pakketten ontvangen en 340 verzonden.) Nog werden er 1358 telegrammen overgeseind en 1424 ontv.
Ook blijkt dat het vervoer der tram aanmerkelijk toeneemt. In 1888 vervoerde men 82820 personen en 17935S3 kilo aan goederen, terwijl dit in 1889 bedroeg 85601 personen en 1952345 kilo goederen. In het laatste jaar was de opbrengst van alles te zamen f 38405.64. De aandeelhouders ontvingen 4 pct. en de houders van oprichtersaandeelen 3 1/2 pct. Sedert het begin van dit jaar zijn ook abonnements- en gezelschapskaarten verkrijgbaar. Laat ons ten slotte nog vermelden, dat de algemeen geachte machinist P. Weijns dezer dagen benoemd is tot chef-machinist aan den stoomtram te Nijmegen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 1-5-1890

Kantoorchef

Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 17-4-1890
Tengevolge van zijne benoeming tot kantoorchef bij de Dedemsvaartsche Stoomtram-maatschappij, is aan F. Smelt op zijn verzoek een eervol ontslag verleend als veldwachter der gemeente Staphorst.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 22-5-1890

Ongeluken

Bij Sluis IV te Dedemsvaart komt Willem Baas onder de tram en is aan zijn vervondingen overleden.

Te Dedemsvaart had Maandagmiddag op de baan van de stoomtram, bij sluis 4, een schromelijk ongeluk plaats. Een bejaard man, knecht van den heer Breukel, eenigszins lijdende aan doofheid, bevond zich op den weg, en geraakte, op welke wijze is nog een raadsel, onder de locomotief, zoodat de beide beenen afgereden werden. Er verliep eenigen tijd voor de beide geneesheeren van Dedemsvaart geneeskundige hulp konden verleenen. Onder smartelijke pijnen is de man 's avonds overleden.
Rotterdamsch nieuwsblad. Rotterdam, 5-6-1890
De persoon, wien door de Dedemsvaartsche stoomtram de beenen onder de knie werden afgereden, is na eenige uren overleden. Hij heette Willem Baas, was 70 jaar oud en leed aan doofheid. Het schijnt, dat hij in het struikgewas onmiddellijk aan de trambaan gestaan heeft en door plotseling terug te treden met de machine in aanraking is gekomen. Hij laat eene weduwe, maar geen kinderen na.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 6-6-1890

Bij de Rollecate schrikt het paard van bakker L. Prichter waardoor het paard en de wagen in het kanaal terecht komen. Over het vervolg echter is de bakker niet echt te spreken.

Nieuwleusen, 17 Juni. Heden middag had alhier het volgendel ongeluk plaats. Het paard van een bakker uit Meppel, die hier brood kwam venten, schrikte op de hoogte van de Rollecate voor den stoomtram en geraakte in de Dedemsvaart. Na veel moeite is het den eigenaar en den ijlings toegeschoten landbouwer K. Belt gelukt paard en wagen weer op het droge te krijgen.
Dat het brood niet meer geschikt was voor de consumptie, behoeft geen vertoog.
Voor zijn kloekmoedigheid werd K. B. een belooning van f 1 verstrekt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 19-6-1890
Mijnheer de Redacteur! In uw veel gelezen blad van 19 dezer komt uit Nieuwleusen een bericht voor, dat een bakker uit Meppel, die aan de Rollecate met brood kwam venten, het ongeluk had, doordien zijn paard voor den stoomtram schrikte, met paard en wagen in de Dedemsvaart te geraken, dat het den eigenaar en den landbouwer K. Belt, na veel moeite mocht gelukken alles weer op het droge te brengen, dat het brood voor de consumptie ongeschikt was geworden en dat K. B. voor zijn kloekmoedigheid eene belooning van f 1 had ontvangen.
Was dit bericht in alles waar, ik zou op dat artikeltje niet terugkomen, doch het publiek mag wel weten, dat door mij daar niet gevent wordt, en ik mij daar om andere oude geldelijke zaakjes bevond. Dat het paard voor den stoomtram schrikte is waar, doch de oorzakon wenschte ik wel vermeld te zien. In de nabijheid van Dedemsbrug komende, zag ik dat die brug open althans opgehaald was, en kon ik de komst der tram zoo spoedig niet verwachten, te meer daar die door het vele houtgewas ook niet gezien kon worden. Juist was ik met paard en wagen die brug gepasseerd of de tram is met volle vaart in mijn nabijheid. Daardoor geraakte ik met paard en wagen te water; had de conducteur het sein gegeven door te bellen, dan was het ongeluk zeker voorkomen, en zou er aan de maatschappij geen verwijt kunnen worden gedaan.
Het personeel der tram was echter bovendien zoo voorkomend geen hand tot redding te bieden, ja gaf zelfs geen last de in levensgevaar verkeerenden te redden.
Dat de hulp van K. B. veel toebracht alles op het droge te brengen is waar, doch van kloekmoedigheid moet hier geen sprake zijn, wel van eigen belang, daar hij alvorens iets tot redding te doen, de vraag deed: valt er ook iets te verdienen, waarop ik hem volgaarne betaalde.
U de opname van deze regelen in uw veel gelezen blad verzoekende, waarvoor ik u bij voorbaat dank zeg, heb ik met achting de eer te zijn, Mijnheer de Redacteur, Uw Dv. Dienaar, L. PRICHTER, Mr. Bakker.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 25-6-1890

Dienstregeling 1 Oktober 1890


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 15-10-1890