Aansluiting op trein station Dedemsvaart

In aansluiting op de woensdag markt in Dedemsvaart wordt de tram dienstregeling aangepast op de aankomst tijd van de trein te station Dedemsvaart.

Avereest, 28 Mei. In de dienstregeling van de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, welke den 1 Juni a.s. aanvangt, is thans opgenomen een tram, welke elken Woensdag morgen zal rijden op den trein, die te 6.21 van Zwolle aan het Station S. S. Dedemsvaart aankomt, zoodat bezoekers voor de markt te Avereest, komende van Zwolle en Dalfsen, reeds te 7.35 v. m. aan die markt kunnen zijn ; ook op deze tram zullen dien dag retourkaarten voor die bezoekers verkrijgbaar worden gesteld.
Men is hier niet ingenomen met de regeling van den zomerdienst van het staatsspoor, daar de voornaamste sneltreinen niet meer, zooals vroeger het geval was, aan het station Dedemsvaart stoppen, waardoor het bijna niet meer mogelijk is om naar Holland gaande, nog dienzelfden dag terug te zijn. Van velschillende zijden is er bij de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen op aangedrongen om daarin verandering te brengen, doch zonder goed gevolg.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 30-5-1891

Aansluiting te Zwolle

De D.S.M. verzoekt de gemeenteraad van Zwolle om een vergunning voor het aanleggen van een tramweg.

ZWOLLE, 15 Juni. In de heden gehouden vergadering van den raad ...
Voorts is ingekomen een adres van commissarissen der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, ter zake van de bekende voorgenomen uitbreiding der lijn. Commissarissen wenschen vergunning te erlangen tot den aanleg en de exploitatie van den stoomtram door de Thomas a Kempisstraat naar den Brink, naar het terrein gelegen nabij de hoogere burgerschool met een zijlijn langs een deel der gracht nabij den Brink om uit en in de aldaar liggende schepen te kunnen laden.
Voorts verzoeken commissarissen dat hun het terrein tusschen de hoogere burgerschool en de Rhijnvis Feithlaan gratis of tegen billijke vergoeding zal worden afgestaan om aldaar een emplacement aan te leggen en de noodige gebouwen te plaatsen, terwijl zij de gracht bij de Diezerkade op zoodanige diepte wenschen gebracht te zien als noodig zal blijken te zijn.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 16-6-1891
In handen der 2e commissie wordt gesteld een adres van de commissarissen en den directeur der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaalschappij, daarbij, met het oog op het bestaand plan tot doortrekking harer trambaan naar Zwolle, vergunning verzoekende tot het leggen van een stoomtramweg door de Thomas a Kempisstraat over den Brink naar de Bagijneweide met een zijlijn langs een deel der gracht; terwijl tevens een stuk van de Bagijneweide in eigendom of vast gebruik wordt gevraagd voor den aanleg van een emplacement en de plaatsing der noodige gebouwen.

Aanleg telefoonlijn

Ter verbetering van de onderlinge communicatie wordt er langs de tramweg een telefoon verbinding aangelegd, uitsluitend voor de D.S.M.

Avereest, 30 Sept. Heden is een aanvang gemaakt met het leggen der telephoongeleiding van station S. S. Dedemsvaart (tramstation) over Avereest naar Heemse-Hardenberg, uitsluitend ten dienste der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 2-10-1891

Pinken los

Ook bij het veevervoer gaat er wel een wat mis. Zo ook bij het vervoer van koeien voor de Zwolse markt.

Coevorden, 28 Aug. Naar we vernemen is Woenslag ll. de klep van een veewagen der tram te Dedemsvaart opengeslagen. Zeven van de 15 pinken, die zich in dien wagen bevonden zijn er uitgeraakt en bekwamen alle, in meerdere of mindere mate, wonden. Het vee, bestemd voor do Zwolsche markt, heeft natuurlijk een deel van zijn handelswaarde verloren. De eigenaar is S. Cohen, veehandelaar alhier.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 31-8-1891

Dienstregelingen Oktober

En de dienstregeling van de verschillende stoomboot- en diligencediensten.


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 16-10-1891

Subsidie aanvraag uitbreiding Zwolle

De D.S.M. doet bij de provincie Overijssel een aanvraag voor de nieuwe lijn naar Zwolle. Op de najaarsvergadering van de staten van Overijssel komt deze aanvraag ter sprake :

In de jongste zomervergadering kwam bij de Staten in een adres van commissarissen en directeuren der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij het verzoek inhoudende om vrij gebruik van provinciale wegen en eigendommen ten behoeve der doortrekking van de lijn tot Zwolle, met toekenning van subsidie op denzelfden voet als voor de bestaande lijn werd toegekend. Dit adres werd aan Ged. Staten verzonden ter fine van instructie. Ged. Staten vroegen het adres van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat.

Het rapport gegeven door de hoofdingenieur :

De hoofdingenieur begint met er op te wijzen dat de verwachtingen, welke men heeft gekoesterd bij het verleenen van geldelijke hulp aan de Dedemsvaartsche stoomtramlijn ten volle zijn verwezenlijkt.
Deze stoomtramlijn is zeker in hooge mate bevorderlijk aan den bloei der betrokken streek, terwijl de financieele resultaten zoodanig zijn dat men tegelijk kan aannemen dat de steun der provincie niet kon worden gemist en er toch reden is om te verwachten dat, al is het eerst over eenige jaren, het als renteloos voorschot verstrekte subsidie, zal kunnen worden teruggegeven.
Intusschen vormt de lijn, zooals zij is aangelegd, geen directe verbinding met de hoofdstad der provincie, maar moet het vervoer gedeeltelijk plaats hebben over den staatsspoorweg. Dit levert groote bezwaren op, zoowel voor het personenals voor het goederenvervoer. Wat het eerste betreft, lieten deze zich in de eerste jaren bijzonder weinig gevoelen, doordien toevallig de treinen naar Zwolle en Meppel elkander meestal aan het station Dedemsvaart kruisten. Sedert 1 Mei jl. is hierin verandering gekomen, waardoor steeds of de reizigers der richting Meppel, of die der richting Zwolle, zeer geruimen tijd moeten wachten, in welk geval het voordeel eener snelle verbinding voor een goed deel verloren gaat.
Ook voor het goederenvervoer levert de tegenwoordige toestand veel bezwaar op, ten nadeele zoowel voor de betrokken streek als voor de maatschappij zelve. Wegens de steeds noodzazadelijke overlading en het vervoer door minstens twee ondernemingen, blijft bij te hooge vrachten, die de ontwikkeling van het vervoer belemmeren, de voor de maatschappij overblijvende winst, uiterst gering.
Deze bezwaren kunnen worden opgeheven door doortrekking der lijn naar Zwolle, en het komt den hoofdingenieur voor dat de daaraan verbonden voordeelen in elk geval groot genoeg zijn om te wettigen dat aan de maatschappij wordt vergund, om voor den aanleg kosteloos gebruik te maken van de daarvoor benoodigde provinciale wegen en eigendommen, en dit te eer, omdat op dit deel der lijn geen provinciale tollen voorkomen en de inkomsten dier wegen en eigendommen zich bepalen tot eenig grasgewas.
De ontworpen lijn zal, uitgaande van het bestaande station, de Dedemsvaart kruisen door middel van een beweegbare brug; verder volgt zij, na den staatsspoorweg te hebben gekruist, den zuidelijken kanaaldijk der Dedemsvaart, die noch voor de passage, noch als uitweg dient, tot aan de Lichtmis.
Vandaar tot aan het zoogenaamde Plankenloodsje wordt de berm van den rijksstraatweg gevolgd, waarna het Lichtmiskanaal wordt gepasseerd door een brug tevens geschikt voor gewoon verkeer, welke de bestaande vlotbrug no. 2 zal vervangen.
Daarna loopt de lijn over den Hooiweg tot aan de schutsluis in Berkum, en verder over en langs den rijksstraatweg tot aan de Bagijneweide bij de hoogere burgerschool te Zwolle, terwijl doortrekking naar het station van den staatsspoorweg in overweging wordt genomen.
De hoofdingenieur wijst er verder op dat men voor deze lijn zal kunnen rekenen - behalve natuurlijk op het reizigers en goederenverkeer van de Dedemsvaart - op een zeer beteekenend marktverkeer uit Staphorst en Rouveen, terwijl vooral in den zomer op het deel van Zwolle tot de Berkumerbrug nog al locaal verkeer te wachten is. 't is een nadeel dat de streek langs het Lichtmiskanaal zoo goed als onbewoond is, maar dat nadeel is niet te vermijden.
Met het oog op een eventueele verbinding met Hasselt zou de hoofdingenieur de maatschappij niet te veel willen binden aan het punt van overgang van het Lichtmiskanaal. Overgang bij de Steenwetering zou voordeeliger kunnen zijn.
Ter wille van redenen van persoonlijken aard onthoudt de hoofdingenieur zich van een advies wat betreft het verleenen van subsidie. Hij geeft alleen de redenen aan, welke,voor en tegen pleiten.

Dat de hoofdingenieur, de heer Deking Dura, zich onthoudt tot het geven van advies komt omdat hij een belang heeft in de DSM, hij is mede-eigenaar middels een oprichtersaandeel.

Gedeputeerde Staten zijn hunnerzijds van oordeel, dat niet alleen vergunning moet worden verleend voor het gebruik der provinciale wegen, maar dat ook de gewone subsidie moet worden toegekend.
De nieuwe lijn is vooreerst een completatie van de bestaande lijn langs de Dedemsvaart. Voorts hebben Staphorst en Rouveen ontegenzeglijk -veel belang bij een directe onafgebroken verbinding met Zwolle, het centrum van een aanzienlijk marktverkeer. De geheele streek eenerzijds en Zwolle anderzijds zullen door den nieuwen versnelden verkeersweg gebaat zijn. Hoewel de lijn voor een gedeelte wellicht voor het locaal verkeer van minder gewicht is te achten, toch is zij in haar geheel voor het personen* en goederenverkeer van genoegzaam belang om de tot standkoming door het verleenen van het gewone subsidie te bevorderen.
Gedep. Staten stellen daarom voor vergunning te verleenen voor het gebruik van provinciale wegen en eigendommen en een provinciaal subsidie toe te kennen van f 150 's jaars per kilometer gedurende 20 jaar.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 2-11-1891

Ook de Zwolse handelsvereniging vergadert over de doortrekking naar Zwolle. Alle voors en tegens worden besproken.

In de vergadering der Zwolsche Handelsvereeniging waren gisteren een paar belangrijke punten aan de orde. In de eerste plaats had het bestuur aan de orde gesteld: bespreking van de aansluiting der Dedemsvaartsche stoomtram met de Zwolsche tram. Zooals men weet is de directie der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij voornemens haar lijn door te trekken tot Zwolle en heeft zij van de provincie de vergunning tot gebruik der provinciale wegen en eigendommen en de gewone subsidie voor stoomtramwegen vastgesteld, erlangd. Een aanvrage bij den gemeenteraad van Zwolle om afstand van den grond bij de Bagijneweide en aansluiting aan de gracht bij de Diezerpoort is aanhangig.
Tegen laatstgenoemd verzoek zijn eenige bewoners buiten de Diezerpoort gekant. ...
De heer J. W. Bartels zette de bezwaren kort en duidelijk uiteen. Wordt de Dedemsvaartsche stoomtram doorgetrokken dan zouden, naar hij vreesde, vele boeren die nu met hun wagens uit die streken hier ter markt komen, hun wagens thuis laten en met een pakje heen en weer gaan. Voor onze neringdoenden zou dit schadelijk wezen, want ieder boer, die hier thans met zijn wagen komt, koopt 'teen en ander en neemt iets mede. Ook voorzag hij dat op den smallen weg langs het Lichtmiskanaal de stoomtram groot gevaar voor de paarden zou opleveren. Uitwijken kunnen zij daar niet. En het gevolg zal zijn dat vele boeren die meer en meer naar onze stad ter markt gaan, zich naar Meppel zullen begeven dat toch reeds veel trekt. Voor de paardenmarkt op den Brink buiten de Diezerpoort gehouden, zal de stoomtram zeer lastig en gevaarlijk zijn en eveneens voor de honderden kinderen, die op de scholen buiten de Diezerpoort gaan.
De opofferingen die van onze gemeente worden gevergd door den afstand van grond aan de Bagijneweide - grond voor villa's bestemd! - en door de aansluiting aan de gracht, waardoor voorts de schipperij benadeeld zou worden, mogen evenmin worden vergeten. Daarbij komt nog dat de nabijheid der remise enz. nadeelig zal zijn voor 't Ziekenhuis in de onmiddellijke nabijheid.
Deze bezwaren werden weersproken door de hh. Schellwald, Scheuer en Van Aalderen, en door den Voorzitter, den heer Damman. Bij elke nieuwe spoor- of tramlijn zijn de bezwaren geopperd, die thans aangevoerd worden. Steeds is gebleken dat het publiek op de nieuwe verbindingen gesteld is. Het gebruik dat b.v. ook door velen uit Staphorst van de Dedemsvaartsche tram wordt gemaakt, bewijst dit opnieuw.
Wat het schrikken der paarden betreft, overal inden lande is dit bezwaar breed uitgemeten en overal - b.v. in Friesland met de Nederlandsche tram - blijkt, dat het niets beteekent en de paarden dadelijk of zeer spoedig aan de stoomtram wennen. Juist voor den handel in onze stad kan de nieuwe verbinding groote voordeelen opleveren. Want zeer velen, die nu verhinderd zijn te komen, kunnen dan de markt bezoeken, terwijl men verzekerd kan zijn dat de directie alles zal doen om het den bezoekers gemakkelijk te maken met het vervoer van goederen, die zij moeten ter markt brengen. Voor onze paardenmarkt op den Brink zal het rijden der tram geen nadeel opleveren. Uit hetgeen o. a. geschiedt op de Vrijdagsche beestenmarkt, waar de tram telkens doorrijdt, blijkt dit ten duidelijkste. Ook daar vreesde men allerlei ongelukken en niemand heeft er eenigen last van. Men moet niet vergeten dat een tram langs rails loopt en ieder dus weet waar hij veilig staat, terwijl men bij wagens die in hollende vaart langs de straten gaan - en die zijn er hier ter stede ook - nergens veilig is. Door voorschriften, van gemeentewege te geven, zal voor de veiligheid van het verkeer op afdoende wijze kunnen worden gezorgd. Dat de aansluiting kosten met zich zou brengen voor de gemeente was wel beweerd maar niet aangetoond, want de maatschappij zal zelf de noodige inrichtingen moeten betalen.
En dat de schipperij er last van zal hebben is evenmin noodzakelijk, wijl het glooiende gedeelte langs het zoogenaamde Bleekerswegje als losplaats kan worden ingericht, welk deel door geen enkelen schipper wordt gebezigd.
Een ernstig bezwaar zag men evenmin voor het Ziekenhuis. De tram blijft er ver af. Als men let op de ligging b.v. van het Gesticht van Liefde alhier, op 't ziekenhuis aan de Coolsingel te Rotterdam, op dat te Amsterdam, dan kan men moeilijk beweren dat 't hier kwaad zou kunnen.
Dat het rijden langs de Lichtmis moeilijkheden kan geven is mogelijk, maar daarop zou de aandacht der directie kunnen worden gevestigd.
Nadat voorts nog gewezen was op de wenschelijkheid om de Zwolsche tram door te trekken ook om het vervoer door en niet om de stad te leiden, waarbij alleen de Diezerstraat in aanmerking kon komen, werd het voorstel gedaan om een adres aan de raad te richten, waarin adhaesie wordt betuigd aan het plan der Dedemvaartsche Stoomtramwegmaatsch. en aan dat der Zwolsche tramwegmij, om haar lijn door de Diezerstraat te verlengen naar den Brink.
Met 24 tegen 2 stemmen werd dat voorstel aangenomen, terwijl drie der aanwezigen zich van stemming onthielden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 12-12-1891

Toestemming gemeente Zwolle

De gemeenteraad van Zwolle gaat accoord.

ZWOLLE, 29 December. In de heden middag gehouden vergadering van den raad ...
Verder is uitvoerig beraadslaagd over het rapport der 2e Commissie in zake de doortrekking van den Dedemsvaartschen stoomtramweg naar Zwolle. Aan adressanten is vergunning verleend den stoomtramweg aan te leggen en te exploiteeren door de Thomas a Kempisstraat over den Brink naar de Bagijneweide, met een zijlijn tot aan de Diezerkade of naar 't Bleekerswegje met vergunning daar, in overleg met B. en W., een los- en laadplaats aan te leggen.
Voorts is aan hen in erfpacht afgestaan tegen een jaarlijksch canon van f 75 een strook der Bagijneweide ter oppervlakte van 2000 centiare tot het aanleggen van een emplacement en het oprichten der vereischte gebouwen.
Mede is hun toegezegd dat zoo noodig de gracht aan de Diezerkade op voldoende vaardiepte zal worden gebracht.
Het terrein op de Bagijneweide zal moeten worden afgesloten door middel van leen sloot, door een hek, een afrastering als anderszins in overleg met B. en W. te bepalen.
In de ontwerp voorwaarden zijn geen wijzigingen van eenig aanbelang gebracht.
Nog is conform het voorstel der 2e commissie toegestaan het verzoek van het bestuur van gezegde stoomtramwegraaatschappij tot het leggen van rails door de Kranenburgerallee.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 30-12-1891
Raadsvergadering te Zwolle op 29 December 1891.
Aan de Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij wordt onder oplegging van voorwaarden vergund, een stoomtramweg aan te leggen en te exploiteeren door de Thomas-a-Kempisstraat over den Brink naar de Bagijneweide, met een zijlijn naar de gracht aan de Diezerkade of aan het Bleekerswegje, met vrijlating om daar in overleg met B. en W. een los- en laadplaats aan te leggen.
Aan de genoemde maatschappij wordt verder in erfpacht, tegen een jaarlijkschen canon van f 75 afgestaan een strook der Bagijneweide, liggende ten noorden van de rijks hoogere burgerschool, ter oppervlakte van ongeveer 2000 M2 , tot het daarop aanleggen van een emplacement en het oprichten der vereischte gebouwen, met bepaling dat deze strook door en op kosten van de maatschappij voor het overige gedeelte der Bagijneweide moet worden afgescheiden op zoodanige wijze als B. en W. zullen bepalen.
Vervolgens wordt aan de maatschappij toegezegd dat, indien dit noodig blijkt te zijn, de gracht aan de Diezerkade of langs het Bleekerswegje voor rekening der gemeente op zoodanige vaardiepte zal worden gebracht en gehouden, dat vrachtschepen in de onmiddellijke nabijheid eener aldaar in overleg met B. en W. te ontwerpen los- en laadplaats kunnen komen.
Eindelijk wordt aan de meergenoemde maatschappij toegestaan het vrije gebruik van de Kranenburger allee zijnde een aan de gemeente toebehoorende laan, liggende aan den zuidkant van den straatwog van Zwolle naar Meppel tusschen de herberg de Vrolijkheid en de Berkummerbrug, tot het daarover aanleggen en exploiteeren van een stoomtramweg.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 31-12-1891