Uitwerking van de uitbreidingen

De plannen voor de twee uitbreidingen, n.l. naar Zwolle en via Coevorden verder naar Drenthe worden nader uitgewerkt. Er moet een tramlijn Zwolle, Avereest, Coevorden, Nieuw-Amsterdam ontstaan.
De plannen worden in een circulaire nader uiteengezet.

ZWOLLE, 11 April. In de gisteren, gehouden zitting van den raad onzer gemeente kwam een adres in van commissarissen en directeur der Dedemsvaartsehe stoomtramweg-maatschappij over de voorgenomen uitbreiding der lijn, met een verzoek tot het gedeeltelijk garandeeren der nog benoodigde bedragen. Het plan bestaat de stoomtram tot Zwolle door te trekken en onze gemeenteraad heeft - men zal 't zich herinneren - reeds van zijn medewerking doen blijken door vergunning te verleenen tot het leggen der rails en het tegen zeer matigen prijs afstaan van een stuk gronds op de Bagijneweide. Sedert werd de uitbreiding van de Zwolsche tramlijn tot den Brink door den raad gegarandeerd.

De Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij heeft intusschen uitbreiding aan haar plannen gegeven en wil thans de lijn uitbreiden aan de eene zijde tot Zwolle, aan den anderen kant van 't Jachthuis langs Coevorden tot Nieuw-Amsterdam. Zij zet in een algemeen verzonden circulaire deze plannen nader uiteen.
De lengte zal van 30 K.M tot 72 K.M. toenemen.
De exploitatiekosten worden geraamd op een bedrag van f 43,200.
Tot de raming der opbrengsten tot een totaal bedrag van f 84,000 komt men op grond der volgende beschouwingen: De opbrengst van het personenvervoer bedroeg in 1891 per K.M. pl.m. f 820, een bedrag van f 650 per K.M. is voor de geheele lijn zeker niet te hoog. De opbrengst per dag K.M. kan voor de nieuwe lijn, lang 42 K.M., op een zeer laag cijfer worden geraamd, door de uitbreiding zal toch het personenverkeer op de bestaande trambaan aanzienlijk toenemen. Stelt men deze vermeerdering van opbrengst per K.M. op slechts f 80, dan zoude de opbrengst per K.M, over de 42 K.M. niet hooger behoeven te zijn dan f 471 per jaar K.M., of f 1.30 per dag K.M. Het goederenvervoer gaf een opbrengst van pl.m. f 225 per jaar K.M. Deze ontvangsten zullen bij het tot stand komen der uitbreidingen station S. S. Dedemsvaart-Zwolle en Jachthuis-Coevorden-Nieuw-Amsterdam aanzienlijk toenemen.
Het is buiteneenigen twijfel, dat thans een zeer groote hoeveelheid koopmansgoederen naar Coevorden, Nieuw-Amsterdam en naar de streek langs de Dedemsvaart per schip wordt vervoerd. Zoodra de maatschappij door de directe verbinding met Zwolle in staat is de goederen onafhankelijk van den staatsspoorweg, snel en goedkoop van en naar Zwolle te vervoeren, zal zij in concurrentie kunnen treden met de scheepvaart en kunnen de handelswegen naar Amsterdam en Rotterdam over Zwolle worden geleid.
Het bedrag der opbrengsten van dat vervoer per jaar K.M. kan men veilig op f 350 stellen. Het veevervoer bestond grootendeels uit het transport van varkens met bestemming naar Duitschland; op het vervoer van koeien is tot heden weinig gerekend. De kooplieden toonen over het algemeen afkeerig te zijn van het vee te drijven en zullen zeer zeker de in Drenthe aangekochte koeien per tram naar Zwolle vervoeren, voorts mag als zeker worden aangenomen dat de Coevorder veemarkt door den tramaanleg zich nog meer zal ontwikkelen, zoodat deze bate spoedig worden zal f 100 per K.M. Het postvervoer geraamd op een bedrag groot f 4000 is zeker niet te hoog. Thans geniet de maatschappij f 2400 voor het vervoer der posterijen over 30 K.M.
De diversen hebben opgebracht f 660 per jaar; deze som mag zeker op f 800 worden geschat.
De kosten van aanleg bedragen f 730000 (hieronder zijn begrepen de kosten van aanleg van de bestaande trambaan station S.S. Dedemsvaart-Avereest-Heemse-Hardenberg). Oprichtersaandeelen f 120000, gewone aandeelen f 180000,
A. obligatieleening Geertsema Feith & Co. f 100000,
B. nieuwe leening f 80000,
C. nieuwe leening 3 1/2 pct. f 250000, totaal f 730000.
Alle oprichtersaandeelen zijn genomen en volgestort.
Van de gewone aandeelen is thans geplaatst voor een bedrag groot f 105250, zoodat nog f 74750 gewone aandeelen in portefeuille zijn. De geldleening A wordt gegarandeerd door het subsidie der provincie Overijssel, bedragende f 150 per kilometer gedurende 20 jaren. In 1907 zal deze schuld, welke thans reeds met f 18000 is verminderd, geheel zijn afgelost. Een dergelijke leening B groot f 80000 zal kunnen worden gesloten op dezelfde voorwaarden. Het subsidie, hetwelk de provincie Overijssel ook aan de nieuwe onderneming verleent, kan hiervoor gebruikt worden. Aangezien deze leeningen A en B worden gedekt door de subsidies van Overijssel en bij het eindigen daarvan ook zijn afgelost, komen onder de baten de subsidies van Overijssel en onder de uitgaven de bedragen benoodigd voor rente en aflossing dezer leeningen niet voor. Voor de leening C, welke door de belanghebbende gemeenten moet worden gegarandeerd, zal bij een aflossing in 35 jaren jaarlijks noodig zijn pl. m. f 12500.
Het bedrag van het subsidie der provincie Drenthe kan nog niet worden opgegeven en is derhalve niet onder de ontvangsten opgenomen. Laatstgenoemd bedrag wenscht de Maatschappij door de belanghebbende gemeenten te zien garandeeren. Voor Zwolle wordt daarbij gerekend op een garantie van 7/10 van benoodigde, dus voor f 175000.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 12-4-1893

Op 19 April 's middags wordt in het Odeon te Zwolle een vergadering gehouden voor belangstellenden bij de uitbreiding der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij.

Tramlijn Zwolle, Avereest, Coevorden, Nieuw-Amsterdam, met een zijtak van Heemse naar Hardenberg. In de jongste zitting van den raad onzer gemeente kwam een adres in van commissarissen en directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij om gedeeltelijke rentegarantie voor de uitbreiding der tramlijn. Het werd in handen gesteld der 1e commissie.
Het bestuur der stoomtramwegmaatschappij besloot intusschen de belangstelling in het denkbeeld levendig te houden en het meer en meer bekend te maken. Zij wendde zich daarom tot den voorzitter van de kamer van koophandel en fabrieken alhier en tot den voorzitter van de Zwolsche Handels vereeniging om steun, en beide meenden dat een samenkomst van verschillende belangstellenden in dezen van nuttige werking zou kunnen zijn. Die samenkomst werd gisteren te 3 uur in 't Odeon gehouden.
Van de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij waren aanwezig de hh. C. Piek en jhr. C. J. Sandberg, H. van Barneveld, G. de Meijier en mr. W. J. baron van Dedem, commissarissen, alsmede de heer A. Plomp, directeur.
Voorts de hh. Van der Lelij, burgemeester, en Roos, wethouder uit Coevorden, Dommers, burgemeester van Schoonebeek en Gratama, burgemeester van Sleen. Verder de hh. Van Nahuys, Van Rees, Heerkens, De Vos van Steenwijk, burgemeester en wethouders onzer gemeente, en de heer Buser, secretaris; de hh. Meesters, Thiebout en De Goeijen, leden van Gedeputeerde Staten, mr. O. F. Greven, griffier, de hh. Ampt, Van Laer, Rogge, Roijer, Van Wageningen, Klinkert, Zweers en Sichterman, leden van den gemeenteraad; de hh. H. van Assen, Ten Doesschate, Wispelweij, Schaepman, Kalff, Bauer, Themans, leden van de kamer van koophandel en fabrieken; de hh. J. H. H. Stroink, A. Jacobs en Dergerink, leden van de Zwolsche handels vereeniging; de hh. Van Diggelen, Scheuer, Ten Bruggenkate, Van Dun en Kroes, commissarissen en directeur der Zwolsche tramwegmaatschappij, alsmede voorzitter en secretaris der kamer van koophandel en fabrieken en van de Zwolsche handelsvereeniging.
De heer Schellwald, die op verzoek van den mede-oproeper, den heer Damman, de vergadering leidde, deed ter inleiding met een kort woord uitkomen, hoe men tot deze samenkomst was gekomen.
Het betreft een aanvraag door de Ded. St. mij. gedaan, dat onze gemeente garandeere aflossing en rentebetaling eener door haar aan te gane 3 1/2 pct. geldleening, groot 250 mille, ter uitbreiding harer lijnen eenerzijds tot in onze stad, anderzijds tot Coevorden en Nieuw-Amsterdam, en zulks tot 7/10 van het bedrag en gedurende 35 jaar. Een gedrukte memorie is bij dat verzoek gevoegd, nauwkeurige berekeningen van vermoedelijke bruto-ontvangsten en van exploitatiekosten bevattende.
Twee gezichtspunten doen zich daarbij voor ter beoordeeling door onzen gemeenteraad.
Het 1e is het ontegenzeglijke groote belang, dat onze handel, zoo groot als klein, onze nijverheid en niet het minste onze belangrijke markten hebben bij de geprojecteerde uitbreiding, die aan Zwolle een zijner oude debouches teruggeeft en onze plaats op gemakkelijke wijze bereikbaar maakt voor zoovelen uit nijvere streken, hetgeen onzen neringdoenden een gewenschte steun en meerderen afzet zal verschaffen, en op alle wijzen de welvaart onzer stad zal vermeerderen.
Het 2e is de vraag of dit groote belang de risico wettigt die van onze gemeente gevraagd wordt. Hoezeer de rente en aflossingsgarantie waarschijnlijk, naar sprekers bescheiden meening, zelfs zeer waarschijnlijk slechts een fictieve zal zijn, waardoor geen risico zal ontstaan, zoo valt het toch niet te ontkennen, dat in een tijdsverloop van 35 jaren verhoudingen zich kunnen wijzigen en omstandigheden zich kunnen voordoen, die tijdelijk en voor korter of langer tijd, die garantie een reeele zouden kunnen doen worden.
Daar nu voorlichting, zoo voor de leden van onzen gemeenteraad in de eerste plaats, voor degenen die geroepen zijn hun te adviseeren, en voor hen die eventueele besluiten te beoordeelen hebben, niet anders dan gewenscht kan zijn, is het nuttig dat het bestuur der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij in de gelegenheid worde gesteld tot nadere bespreking der ingediende memories.
De heer Piek begon met een overzicht van den toestand der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij. Sedert haar bestaan - nu zes jaar - is telken jare de rente voldaan en ieder jaar overwinst behaald, welke overwinst op zich zelf reeds voldoende zou zijn om deo rente te voldoen der aan te gane leening. Hij wees daarbij op het belang, 't welk voor Zwolle zou voortvloeien uit de verbinding met Coevorden en verklaarde zich tot het geven van verdere inlichtingen bereid.
De heer A. Jacobs begon met de vraag hoe het gaan zou, als ook Meppel een aansluiting op de Dedemsvaartsche tram zou wenschen te verkrijgen en welke de houding van 't bestuur der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij dan zou zijn. 't Zou toch kunnen gebeuren, dat op deze wijze de garantie door Zwolle gegeven, aan andere concurrerrende plaatsen ten goede komen. Uit de inlichtingen door den heer Piek verstrekt, bleek dat op deze verbinding wel niet veel kans zou bestaan na de onlangs mislukte poging, 't Provinciaal bestuur van Drenthe werkt ze niet in de hand en de betrokken gemeente, de Wijk, had groote bezwaren.
De heer J. Kalff wees op de financieele becijfering in de memorie: de nieuwe leening B a f 80000 en de nieuwe leening C a f 250000, zullen de kosten van den aanleg dekken. Maar 't gezamenlijk bedrag is slechts f 330000 en dus niet voldoende. Waar moet het overige van daan komen ? Gerekend tegen f 10,000 per K.M. - ook besteed voor den aanleg der lijn - zal voor de 42 nieuw te leggen K.M. f 420,000 noodig wezen. De heer Piek antwoordde hierop, dat er nog een bedrag van f 74750 aan aandealen in portefeuille is. De heer Kalff meende intusschen dat het wel wat sanguinisch was, op de plaatsing van die aandeelen te rekenen, nu zulk een leening werd aangegaan. Hierop antwoordde de heer Van Dedem, dat niet met de uitbreiding zou worden begonnen voor de aandeelen geplaatst zijn. Er bestaat vrij groote zekerheid, dat bedoelde aandeelen a pari geplaatst zullen worden. Ook de heer Plomp gaf de verzekering, dat bedoelde aandeelen geplaatst zullen worden voor tot de uitbreiding wordt overgegaan.
De heer Piek vestigde daarbij nog de aandacht op 't geen in de memorie voorkwam over het lage cijfer, 't welk de nieuwe lijn slechts behoefde op te brengen om tot een voldoende rekening te komen. De opbrengst van 't personenvervoer op de bestaande lijn bedroeg in '91 per K.M. f 820. De opbrengst per dag K M. kan voor de nieuwe lijn, lang 42 K.M., zeer laag worden geraamd. Stelt men die op slechts f 80, dan zou de opbrengst per K.M. van de 42 K.M. niet hooger behoeven te zijn dan f 471 per jaar K. M. of f 1.30 per dag KM.
Door den heer Van Rees werd daarop de vraag gedaan, of de ontworpen Noord-Oosterlocaal ook van nadeeligen invloed zou kunnen zijn op de uitkomsten van de nu ontworpen lijn. Sommige plaatsen, thans genoemd, zouden dan mede worden aangedaan. Zouden dan de gemaakte berekeningen juist blijven? De heer Piek wees er in de eerste plaats op dat de tot standkoming van de Noord-Oosterlocaal nog alles behalve verzekerd is. Gesteld echter dat deze lijn tot stand komt, dan zal de Holl. IJz. spoorwegmaatschappij haar exploiteeren en dan is het te voorzien dat de verbinding Almelo-Ommen naar het noorden voor haar de hoofdzaak zal worden en Zwolle-Ommen een zijlijntje zal zijn. Wat dus te Coevorden meer wordt aangevoerd zal de lijnen der Dedemsvaartsche stoomtram ten goede komen.
Op de vraag van den Voorzitter of de bruto ontvangsten er niet door zouden verminderen werd nog door de heeren Piek, Van Dedem en Plomp gewezen op de voordeelen die het stoomtramverkeer heeft boven het locaal spoorverkeer. De stoomtram voldoet beter aan de behoeften van het verkeer, 't Is mogelijk dat de Noord-Ooster locaal aan enkele gedeelten eenig nadeel zou berokkenen, maar daartegenover zou dan het voordeel staan dat het vervoer meer zal worden gevoed.
De heer Dommers, burgemeester van Schoonebeek, wees bij deze gelegenheid nog op de voordeelen die 't oostelijk gedeelte van Drenthe kon opleveren voor 't verkeer. Er ligt nog ontzaglijk veel veen in de richting der Pruisische grenzen, en komt er een stoomtram tot Nieuw-Amsterdam, dan zal het van de zijde van Pruisen niet ontbreken aan pogingen om zich daarbij aan te sluiten.
De burgemeester van Coevorden, de heer Yan der Lelij, wees, naar aanleiding van een vraag door den Voorzitter gedaan, nog op 't feit dat de handel van Coevorden zeker nog voor 9/10 op Zwolle werd gedreven en de betrekkingen met Meppel daar gering zijn, ook omdat zij alleen in Nieuw-Amsterdam communicatie kan verkrijgen.
Een ander punt bracht de heer v. Diggelen op het tapijt, te weten de verbinding van den Brink met het station. Hij wenschte te vernemen wat in dezen de bedoeling was van 't bestuur der Dedemsvaartsche stoomtram en of het eventueel zou willen bijdragen voor het tot stand komen der lijn Brink-Groote Markt, waarvoor de gelden, trots de garantie van 3 pct. door de gemeente gegeven, nog lang niet bijeen zijn. De heer Piek kon laatstgenoemde vraag natuurlijk moeilijk beantwoorden. Wel rekenen commissarissen op de verbinding door de stad per paardentram. Ook de heer Van Dedem wees er nog op, dat het personenvervoer hier de hoofdzaak zal zijn. Zij die naar het station willen gaan zouden, wanneer de lijn door de Weezenlanden liep, toch niet eerder ter plaatse zijn, wijl de tram dan natuurlijkerwijze toch niet harder dan stapvoets zou mogen rijden. Samenwerking van de Dedemsvaartsche stoomtram en de Zwolsche tram zal altijd noodig en wenschelijk zijn.
Daarop kwam nogmaals de quaestie Meppel ter sprake, naar aanleiding van een opmerking door den heer Damman gemaakt, dat hij het gevoelen van den heer Jacobs deelde. Als Zwolle risico op zich neemt in 't belang van de handelsrelatien, dan moet men ook eischen, dat geen andere plaats daarvan kan profiteeren. De verzekering, dat de handelsbeweging van Coevorden voor 9/10 in handen van Zwolle zou zijn, had hem eenigszins bevreemd. Er wordt o. a. voor Groningen via Meppel in den laatsten tijd een en ander met Coevorden gedaan. Hij voor zich zou wenschen, dat de Dedemsvaartsche stoomtram zich verbond de verbinding met Meppel niet te maken.
Nadat de heer Van der Lelij zijn meening nog nader had toegelicht en de heer Roos had toegegeven, dat er in de laatste jaren met Groningen, Meppel en Almelo meer is gedaan, terwijl hij juist van de tramverbinding hernieuwden bloei der betrekkingen met Zwolle verwachtte, werd door den heer De Goeijen het woord gevoerd ter bestrijding van hetgeen de hh. Jacobs en Damman wenschten. Als Zwolle de verbinding wil en er voor zichzelf heil in ziet, dan moet het daartoe medewerken met volle overtuiging en niet bij wijze van welwillendheid, en het gaat niet aan daarbij als voorwaarde te stellen uitsluiting van anderen. De hoofdlijn ligt reeds. Als 't belang van die streek verbinding ook naar 't noorden noodig maakt, dan zal dit toch tot stand komen, trots dergelijk verbod. De heer Damman wilde ook geen verbod, maar wel achtte hij het noodig dat de garantie door Zwolle gegeven, niet voor andere plaatsen zou dienen. Wil Meppel een verbinding, dan zal het die zelf moeten garandeeren of wel een deel der Zwolsche garantie moeten overnemen, en het is z.i. niet onbillijk dat de Dedemsvaartsche tram zich verbindt geen concurreerende lijn te maken. De heer De Goeijen bleef 't intusschen noodeloos achten. Wil Meppel de verbinding dan zal het die zelf natuurlijk garandeeren en de Ded. Mij moet daar vrij in blijven. Men zou b.v. anders ook reeds nu een eventueele verbinding met Almelo eveneens kunnen verbieden. Intusschen verklaarde de heer Van Dedem dat commissarissen voor zichzelf geen bezwaar hadden bedoelde voorwaarden op zich te nemen.
Zijnerzijds voegde de heer Thiebout zijn stem bij 't geen de heer De Goeijen had gesproken en richtte nog een krachtige aansporing tot allen om zich toch geen bezwaren te scheppen. Zoo menige onderneming, waarvoor men eerst de schouders ophaalde, blijkt alle reden van bestaan te hebben en bloeit of houdt zich staande.
De heer I. Themans speet het, dat men de garantie Meppel ter sprake had gebracht. Er is thans geen sprake van zulk een verbinding en wil Meppel ze in haar eigen belang tot stand brengen, dan zal zij daartoe ongetwijfeld wel gelegenheid weten te vinden. De concurrentie der Noord-Ooster locaal vreesde hij evenmin, wanneer hij lette op de eigenaardige voordeelen die het stoomtramverkeer voor het platteland heeft.
De heer Jacobs handhaafde intusschen ten sterkste zijn bedenkingen en bleef het in belang achten Meppel te isoleeren met 't oog op Zwolle's marktverkeer en handel.
Nadat ten slotte de heer Plomp in antwoord op een vraag van den voorzitter nog had te kennen gegeven dat er wel is waar geen geregeld turfvervoer is, ook wegens bezwaren en kosten der overlading, maar dit bij besloten water belangrijke bedragen ook voor turfvervoer zijn ontvangen - in den winter '90/91 voor f 1318.76 - werd ten slotte door den heer Van Dedem nog een woord tot algemeene opwekking gesproken. Vooreerst wees hij op het zeer lage bebedrag per dag K.M., 't welk voldoende zou zijn te achten. Een cijfer van f 3.19 1/2 is genoeg voor 't dekken van alle kosten, terwijl b.v. de Geldersch-Overijsselsche stoomtramweg nog f 3.33 geeft. Bij een bedrag van f 84,030 voor brutoontvangst en f 43,200 voor exploitatie-kosten, zal er een winst zijn van f 40,800. Daar gaat dan af de rente der ook door Zwolle gegarandeerde eening, terwijl eerst uit het dan nog beschikbaar bedrag f 28,300 de rente en de aflossing van de aandeelhouders en de afschrijving moet worden voldaan. Men moet al zeer pessimistisch zijn om deze becijfering te mooi te achten. En mocht dit zoo zijn, dan dient men in 't oog te houden dat dan toch in ieder geval allereerst de aandeelhouders hun rente opofferen. Mocht men soms meenen dat dan de afschrijving er bij in kan schieten, dan wees spreker er op, dat men dan toch door de aflossing der leeningen A en B in 20 jaar toont wel degelijk op afschrijving bedacht te zijn. Wie willen de uitbreiding? De aandeelhouders. Commissarissen hebben f 30,000 in volgestorte aandeelen, de gemeente Avereest f 30,000, Ambt Hardenberg f 15,000, Stad Hardenberg f 6000, terwijl de overigen bij vele paiticulieren zijn. En die allen offeren hun kans op rente op, want zij komen eerst in aanmerking na de uitbetaling van het bedrag der rente, dat de maatschappij wenscht gegarandeerd te zien. Zwolle behoeft dus werkelijk niet bevreesd te zijn voor te veel risico.
Hiermede was het debat ten einde. Na een woord van dank van den heer Piek aan den Voorzitter, betuigde de heer Schellwald, mede namens den heer Damman, zijn dank aan alle aanwezigen voor de door hen betoonde be langstelling en aan het bestuur der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij voor zijn belangrijke mededeelingen en betoonde wel wi lendheid. "Moge - aldus eindigde hij - deze bijeenkomst van gunstigen invloed zijn op de verwezenlijking van hun plannen en bijdragen tot vermeerdering van bloei en welvaart in onze gemeente."
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 21-4-1893

Toestemming door de gemeenteraad van Zwolle :

ZWOLLE, 29 Mei.
De raad heeft een beslissing genomen op het verzoek van het bestuur der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, om garantie der voorgenomen verbinding van de tram tot Zwolle. Met 14 tegen 3 stemmen is het verzoek toegestaan.
Nader is voorts uitgemaakt dat de garantie, door de gemeente verleend ten behoeve der uitbreiding van de Zwolsche Tramwegmaatschappij van de Groote Markt naar den Brink en het Sophiaziekenhuis, zal worden beschouwd als te zijn verleend aan de obligatiehouders, terwijl de gemeente verbonden zal zijn ook bij eventueels liquidatie der maatschappij voor het dan nog niet afgeloste bedrag.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 30-5-1893

Dienstregeling 1 Mei 1893


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 1-5-1893

Oprichtersaandeel geveild

De aandelen van de D.S.M. zijn vrij verhandelbaar.

Bij de effectenveiling, gisteren avond te Amsterdam gehouden, is een oprichters-aandeel Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, groot f 3000, geveild voor 80 pct. Twee bewijzen van oprichtersrecht zijn geveild voor f 21 per stuk.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 4-5-1893
Bij de effecten, die Dinsdag 11 dezer te Amsterdam worden geveild, is een oprichtersaandeel Dedemsvaartsche stoomtram, groot f 3000.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 6-7-1893

Aansluiting Zwolsche tram

In zwolle verzorgt de "Zwolsche tramwegmaatschappij" het tramvervoer, o.a. met paardentrams. Aansluiting op de nieuwe verbinding van de D.S.M. is gewenst naar o.a. het treinstation te Zwolle.


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 29-6-1893

Dienstregeling 1 Oktober 1893


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 3-10-1892

Aanbestedingen

Avereest, 2 Oct. Voor de heden nam. gehouden aanbesteding voor het leveren, inkeepen of vlakken van dwarsliggers, ten behoeve der voorgenomen uitbreiding der lijn van de Dedemsvaartsehe stoomtramwegmaatschappij waren ingeleverd 7 inschrijvingsbiljetten, als: van de firma Krol & Co. te Zwolle a. (halfronde 36,000) f 1.25 per stuk, b. (vierkante 10,000) f 1.80 per stuk; van J. J. van der Eerden te Boxtel a. f 1.33 p. st., b. f 1.58 p. st.; van B. A. Clorx te Boxtel a. f 1.19 p. st., b. f 1.60 p. st.; van C. Gips Cz. to Dordrecht a. f 1.079 p. st., b. f 1.195 p. st; van H. E. van Gelder te Amsterdam a. f 1.22 p. st., b. f 1.75 p. st.; van de firma Eindhoven & Zoon te Zwolle a. f 1 .195 p. st., b. f 1 .445 p. st.; van W. Hoettger te Wesel a. f 1.17 p. st., b. f 1.67 p. st.; alle van bereid grenenhout.
Aan den laagsten inschrijver, C. Gips Cz. te Dordrecht, is het werk gegund.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 4-10-1893
Bij de heden gehouden aanbesteding te Avereest van wege de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, is door den heer C. Gips Czn. alhier, aangenomen de levering van 36,000 halfronde en 10,000 vierkante gekeepte en met chloorzink en creosootolie bereide greenen dwarsleggers.
De Dordrechtsche Courant. 3-10-1893

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 23-10-1893
Aan den heer J. H. Velsen te Boxtel, als laagste inschrijver bij de op 6 dezer te Avereest gehouden aanbesteding voor het leveren van 3500 eikenhouten dwarsliggers ten behoeve der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, is de levering voor f 5882.25 gegund.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 13-11-1893
BOXTEL, 13 Nov. Bij de aanbesteding voor de levering van eiken dwarsliggers, ten behoeve der Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij is het laagst ingeschreven (voor f 5882.25) door den heer J. H. Velzen, houthandelaar alhier, aan wien de levering dan ook is opgedragen.
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant. 15-11-1893

Dalen ook ?

De gemeenteraad van Dalen wil dat ook Dalen wordt aangeaan op de nieuwe lijn Coevorden - Nieuw-Amsterdam. Om Dalen aan te doen komt er wel 1 km sppor bij !

Men schrijft ons uit Dalen: Tengevolge van een schrijven van burg. en weth. van Dalen aan de Dedemsvaartsche Stoomtram-maatschappij om Dalen op te nemen in de ontworpen lijn Dedemsvaart-Coevorden-Nieuw-Amsterdam en de later gehoudene bespreking door de heeren Bouwmeester, Caspers en van Tarel, die met een voorstel bij den Raad zijn gekomen om eene vergadering met de directie dier Stoomtram-maatschappij te houden en haar aan te bieden dat de gemeente Dalen de kosten van onteigening voor zijne rekening neemt, welk voorstel met bijna algemeene stemmen werd aangenomen, werd Zaterdag jl. door eene commissie uit den Raad der gem. Dalen eene vergadering gehouden met heeren directeuren der Dedemsvaartsche Stoomtram-maatschappij ten huize van den heer Horstra te de Krim.
Hoewel in deze vergadering al zeer weinig kon besloten worden, maakte dezelve toch een gunstigen indruk en deelden de heeren directeuren der Stoomtram-maatschappij ook de meening der commissie, dat door de ombuiging der lijn langs Dalen, die daardoor slechts ruim duizend meter langer wordt, een ruimeren kring voor het gebruik maken der tram werd geopend. Het is zeer te hopen, dat de verdere onderhandelingen met een gunstigen uitslag worden bekroond. Eene voorloopige opname der lijn zal wellicht binnen korten tijd plaats hebben.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 31-10-1893

Subsidie uit Drenthe

De staten van Drenthe besluiten tot het geven van een subsidie voor de lijn Coevorden - Nieuw-amsterdam, maar dan wel via Dalen.

Assen 14 Nov. In de zitting der Staten van Drenthe, die heden middag 12 uur werd aagevangen, is onder meer besloten: ...
De volgende subsidie-aanvragen kwamen vervolgens in behandeling:
2e. die van commissarissen en directeur der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij te Avereest voor een stoomtrambaan Nieuw-Amsterdam over Coevorden naar het Jachthuis en aldaar aansluitende met de Dedemsvaartschen stoomtramweg. De comm. van rapp. stelt voor f 150 per K.M. te verleenen gedurende 10 jaar, voor zoover de geprojecteerde lijn ligt op Drentseh gebied. Dienovereenkomstig is besloten. De verbinding tot Dalen werd er bijgevoegd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 15-11-1893

En ook de staten van Overijssel besluiten tot het geven van een subsidie voor het deel Lutten (Jachthuis) - Coevorden.

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen aan de Staten dier provincie voor, om aan de Dedemsv. Stoomtramwegmaatschappij het gewone subsidie, door de Staten verleend, ook toe te staan voor het in Overijssel gelegen deel der ontworpen verlenging van de lijn der Dedemsv. stoomtram van het Jachthuis aan den Zwarten Dijk langs de Lutterhoofdwijk over Coevorden naar Nieuw-Amsterdam, eene lengte van 12 1/2 K.M. in Overijssel.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 4-7-1893

Turfstrooiselfabriek

Het vervoer van turfstrooisel zal big business worden voor de D.S.M.

Dedemsvaart, 14 Dec. Naar ons uit vertrouwbare bron wordt medegedeeld heeft de heer B. Berends Bz. plan alhier bij zijn huis een turfstrooiselfabriek op te richten. Van verschillende verveners moet voor dit doel toezegging zijn gedaan om grauwe turf aan die fabriek te leveren. De heer B. moet plan hebben om zich te contracteeren met de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij voor het vervoer van turfstrooisel tot aan het station Dedemsvaart en het vervolgens te vervoeren met den Staatsspoor. De ondernemer denkt met 1 Mei 1894 klaar te zijn.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 16-12-1893
Nieuwleusen , 19 Dec. Is het turfstrooiselvervoer hier tegenwoordig zeer druk, zoodat van de stationshaven nog honderden pakken - ieder ter zwaarte van ongeveer 150 kilo - op verzending wachten, eerlang zal het nog uitgebreid worden door de oprichting eener nieuwe turfstrooiselfabriek te Dedemsvaart.
In tegenstelling met den heer Scholten, die alles per schip vervoert, zal de nieuwe ondernemer, naar men wil, van de stoomtram gebruik maken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 21-12-1893

Geen subsidie ? dan ook geen Dalen !

In de najaarsvergadering der Provinciale Staten van Drenthe op 14 November 1893 wordt de subsidie aanvraag besproken. De komst van de Noord-OosterLocaalspooorweg en de concurrentie met de Drentse trammen zorgt voor weinig enthousiasme voor het verlenen van een subsidie.

21. Aan de orde komt de brief van Ged. Staten, daarbij in voldoening aan het besluit der Staten van 5 Juli 1893 no. 7, onder overlegging van de ingewonnen berichten van de betrokken gemeentebesturen, met advies weder ter tafel brengende het aan de Staten gericht adres d.d. 30 Maart 11. van C. Piek en vijf anderen (de vijf in het adres eerstgenoemden in hunne hoedanigheid van commissarissen, de laatstgenoemde als directeur der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, gevestigd te Avereest), houdende verzoek om hun voor den aanleg en de exploitatie eener stoomtrambaan, loopende van Nieuw-Amsterdam over Coevorden naar het Jachthuis en aldaar aansluitende aan den Dedemsvaartschen stoomtramweg, een subsidie uit de provinciale fondsen te willen verleenen, met het ter zake door de commissie van rapporteurs uitgebracht verslag.
Gedeputeerde Staten stelden bij hun advies van 3 November 1.1. voor om, met het oog op eene mogelijke verwezenlijking van den aanleg van den Noord-Ooster-Locaalspoorweg, welke voor een deel parallel loopt met de lijn waarvoor nu subsidie wordt gevraagd, op dit oogenblik afwijzend op het gedaan verzoek te beschikken.
De commissie van rapporteurs stelt voor om aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij een subsidie te verleenen van f 150.- per kilometer gedurende tien jaren voor zoover de geprojecteerde lijn ligt op Drentsch gebied, onder voorwaarde:
1. dat de lijn wordt gelegd over Dalen, en dat voor het geval de exploitatie meer dan 4 % winst oplevert, van dat meerdere 15 % zal worden aangewend tot terugbetaling van de door de provincie verstrekte subsidie;
2. dat adressanten en hunne rechtverkrijgenden zich bij den aanleg en de exploitatie stipt gedragen naar de door Gedeputeerde Staten aan hen verleende concessie.
3. dat het ontwerp voor de brug over de Coevorder gracht aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten is onderworpen; de constructie van het spoor voor het gedeelte waarop naar het reglement op de tramwegen geen concessie wordt vereischt geheel op dezelfde wijze zal geschieden, als voor het aansluitende wel aan concessie onderworpen gedeelte der lijn is bepaald, en de exploitatie en onderhoud van dat gedeelte geheel zullen plaats hebben naar de voorschriften in de concessie voor het overige gedeelte der lijn te geven.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 21-11-1893

De D.S.M. duurt het allemaal veel te lang en is de discussie over de Drentse subsidie zat. Ze besluiten om de lijn dan maar zonder subsidie aan te leggen, zonder Dalen aan te doen !

In de afgeloopen week heeft, te Dedemsvaart eene vergadering plaats gehad van het bestuur der Dedemsvaart Stoomtrammaatschappij en het comite voor de verlenging der lijn van het Jachthuis over Koevorden naar Nieuw-Amsterdam.
Naar men verneemt, is besloten de oorsprokelijk vastgestelde lijn van Koevorden naar Nieuw-Amsterdam langs het Stieltjeskanaal te behouden, voornamelijk omdat Koevorden besloten heeft de rente-garantie van f 50.000 niet te verleenen, wanneer de lijn over Dalen wordt gelegd. Daar nu de Staten van Drente bij het verleenen eener subsidie uit de provinciale kas de voorwaarde verbonden hebben, de lijn over Dalen te leggen, is men genoodzaakt voor die subsidie te bedanken, hoewel verreweg de meerderheid van het bestur en het comite de voorkeur aan de richting over Dalen geven.
Met bevreemding werd de mededeeling van het bestuur vernomen dat nog geen antwoord was ontvangen van het provinciaal bestuur van Drente op de aanvraag om voor het leggen der lijn, hoewel die bijna een jaar geleden is ingezonden en waartegen, voor zoover men weet, geene bezwaren zijn. Men betreurde dit zeer, omdat men daardoor belemmerd wordt in den voortgang der werkzaamheden die alleen daarop wacht, aangezien rails, machines en wagens reeds gekocht zijn.
Het bestuur besloot dan ook nogmaals op het verleenen der concessie, die geheel onafhankelijk is van de subsidieaanvraag, aan te dringen.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 27-12-1893