Concessie Drenthe geweigerd

Nu de D.S.M. geen subsidie wenst voor de lijn Coevorden - Nieuw-Amsterdam over Dalen weigert Drenthe de aangevraagde concessie !

Aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg- Maatschappij was door de Staten van Drente in haar November-vergadering subsidie verleend tot een bedrag van 150 per mijl gedurende 10 jaren, voor het doortrekken der tramlijn tot Nieuw-Amsterdam.
Hieraan was echter de voorwaarde verbonden, dat de lijn zou worden gelegd over Dalen en doorgetrokken tot den kunstweg te Nieuw-Amsterdam.
Daar de Maatschappij verklaard heeft, onder die voorwaarden het subsidie niet te kunnen aannemen, hebben thans Gedeputeerde Staten de aangevraagde concessie voor het doortrekken van den tramweg in de provincie Drente geweigerd, op grond dat het verleenen der concessie, zooals die is aangevraagd, geacht moet worden niet te strooken met het algemeen belang.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 28-1-1894

Nu blijkt dat Dalen niet is opgenomen in de nieuwe lijn is de gemeente Coevorden weer bereid garand te staan !

KOEVORDEN, 6 Febr. Toen er uitzicht bestond dat de stoomtram van Dedemsvaart naar Nieuw-Amsterdam niet alleen over Koevorden, maar ook over Dalen zou gelegd worden, besloot de raad onzer stad het besluit van 6 Oct. 1893, waarbij Koevorden de garantie der rente ad 3 1/2 pCt. van een kapitaal van f 50,000 op zich nam, weder in te trekken.
Het gevolg hiervan was, dat concessie werd aangevraagd voor een lijn niet over Dalen, welke concessie door Ged. Staten van Drente geweigerd werd.
Thans heeft de Raad besloten, het besluit van 6 Oct. 1893 weder te handhaven en aan de Dedemsvaartschc Stoomtrammaatschappij mede te deelen, dat hij geheel aan haar overlaat, welke richting van Koevorden af aan de lijn gegeven wordt.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 9-2-1894

Militairen Ommerschans

Van 3 tot 15 september worden er bij de Ommerschans militaire manoeuvres gehouden.

Den 6den Augustus zal van Leeuwarden naar Ommerschans vertrekken eene afdeeling infanterie, sterk 60 onderofficieren en manschappen onder bevel van den kapitein G. H. Aalders, aan wien zijn toegevoegd de luitenants A. J. Groustra van Leeuwarden en J. van Bochove van Groningen tot het in gereedheid brengen van het kamp bij Ommen, dat van 3 tot 15 September a.s. zal worden betrokken door de vier veld-bataljons van het 1ste reg. infanterie te Leeuwarden, Groningen en Assen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 1-8-1894
Donderdag kwamen aan het station Dedemsvaart een 60tal militairen aan, die per tram naar de Balkbrug vervoerd zijn, om het terrein bij Ommerschans in orde te brengen voor de oefeningen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 13-8-1894
Zaterdag kwam aan het station Dedemsvaart een detachement infanterie aan, onder bevel van een officier. Aanleiding hiertoe is, dat in de afgeloopen week het kamp bij Ommerschans door een viertal hoofdofficieren afgekeurd is, daar de bodem week en drassig werd bevonden. Per tram werden de infanteristen naar de Balkbrug vervoerd, waar toen aanstonds een begin gemaakt is met het verplaatsen der tenten enz.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 29-8-1894