Onteigening

De kans van het tot stand komen van de doortrekking van den Dedemsvaartschen stoomtramweg over Koevorden-Dalen naar Nieuw-Amsterdam begint met den dag gunstiger te worden. In de laatste dagen vooral is men veel gevorderd.
Het comite der stoomtram-maatschapp. heeft te Koevorden eene vergadering gehouden met de eigenaren der gronden, welke noodig zijn voor den aanleg. Met al de aanwezigen is de onteigening gereed gekomen, terwijl met elders wonenden schriftelijk wordt onderhandeld.
Nu ook in de gemeente Dalen de onteigening geen tegenstand meer ondervindt, mag men verwachten dat nog in den loop van dit jaar de weg grootendeels gereed zal komen.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 18-1-1895

Aanbesteding Zwolle

Op de Vlasakkers te Zwolle komen het nieuwe station en diverse gebouwen van de D.S.M.

De doortrekking van de Dedemsvaartsche stoomtram tot onze stad zal nu spoedig in orde komen. Maandag den 4 Maart heeft de aanbesteding plaats van de gebouwen enz., noodig voor het tramemplacement op de Vlasakkers, even buiten de Diezerpoort aan den Meppelerweg. Aanbesteed wordt de bouw van een station met woning, van een goederenloods, een rijtuigloods en een locomotiefloods.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 21-2-1895
Reeds werd door ons melding gemaakt van de aanbesteding der werken - station, rijtuigen locomotiefloods - op het tram-emplacement der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij bij de Vlasakkers alhier. Zij heeft plaats op 4 Maart a.s.
Uit het bestek blijkt, dat de gebouwen vooˇr of op den 1en Juni a.s. geheel onder dak moeten worden gebracht en zoover zijn afgewerkt, dat de loodsen en het kantoor in gebruik kunnen worden genomen. Voor of op 15 Juni moet het geheele werk gereed zijn.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 26-2-1895
De laagste inschrijver voor het maken van een station met woning en een goederen-, een rijtuig- en een locomotief-loods, met de daarbij behoorende werken, voor de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij op het tramemplacement, gelegen op de Vlasakkers te Zwolle, was de heer B. H. van Vilsteren te Zwolle voor f 14444.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 5-3-1895

Aanleg tramlijn Zwolle - Spoorwegstation Dedemsvaart

Met de aanleg van de tramweg word begonnen en ook wordt extra meterieel besteld.

Nieuwleusen, 1 Juni. De werkzaamheden aan de stoomtramlijn Dedemsvaart-Zwolle zijn hier thans in vollen gang. De rails zijn reeds over de nieuwe brug gelegd tot het snijpunt met de Staatsspoor. Met het oog op de uitbreiding is het rollend materieel onlangs nog vermeerderd met 2 rijtuigen, uitsluitend bestemd voor 2e klasse-passagiers.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 3-6-1895
Nieuwleusen , 15 Juni. Op de nieuwe lijn van de Dedemsvaartsche stoomtram, die reeds tot bij de Lichtmis gelegd is, werd heden door den directeur, den heer Plomp, een proefrit gedaan. Maar we vernemen werd de lijn uitstekend bevonden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 17-6-1895
ZWOLLE, 3 Juli. Aan het einde der Thomas a Kempisstraat stond sinds langen tijd de bekende windmolen op zijn hoogte als een grenspaal van de stad. Was men daar voorbij, dan was men buiten. Maar dat is thans niet meer zoo. De huizenrij zette zich voort, het eene gebouw voor het andere na verrees, en de molen staat thans in een straat. Het zijn woonhuizen en zelfs fabrieken die daar opgericht werden en worden.
Maar 't meest van alles trekt daar thans de aandacht de bouw van het station der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij. Op de Vlasakkers, rechts van den weg, ziet men een drietal gebouwen verrijzen. Het station zelf is reeds onder den kap, alleen de goederenloods, die zich aan het van de stad gekeerde uiteinde bevindt, nog niet. Het gebouw is in tweeen verdeeld; aan de zijde van de stad is een gedeelte ingericht voor een woonhuis met een verdieping, en het overige is voor het eigenlijke station bestemd. Middenin bevindt zich een wachtkamer, die een hoofduitgang heeft aan de zijde van den straatweg. De tramlijn zal hierlangs worden aangelegd, een luifel zal zich beschermend boven het perron uitstrekken, zoodat de passagiers beschut uit de wachtkamer in den tram zullen kunnen stappen. Aan deze wachtkamer sluit zich het kantoor aan met een magazijn er achter en hiernaast vindt men de bovengenoemde goederenloods. Een paar honderd pas verderop staan de loodsen voor de machines en de rijtuigen. Beide zijn reeds voor het grootste deel gereed. De rails liggen er al in, en inwendig zijn zij voor een deel afgewerkt; de deuren en ruiten ontbreken nog. De loods voor de machines bevat ook nog een magazijntje; men heeft in dit gebouw met het oog op brandgevaar de constructie van den kap van ijzer vervaardigd. Het geheel is dus nog in "wordingstoestand", maar het is toch reeds zoover gevorderd, dat men zich een denkbeeld kan vormen van hetgeen er komen zal.
In dit jaar hoopt men te rijden. Met het leggen der rails is men reeds gevorderd tot 1000 meter aan dezen kant van de Lichtmis.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 4-7-1895
Met het leggen van de rails van den Dedemsvaartschen stoomtramweg voor het traject station Dedemsvaart-Zwolle, is men reeds tot in de onmiddellijke nabijheid van onze stad gevorderd. Naar wij vernemen zal de baan inde laatste helft van September geopend worden. Evenwel zal op de drie feestdagen te Zwolle (2, 3 en 4 September) waarschijnlijk een tram loopen, 's ochtends van Hardenberg naar Zwolle en 's avonds weer een terug.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 27-8-1895
Het doortrekken van den Dedemsvaartschen stoomtramweg van het Spoorwegstation Dedemsvaart naair Zwolle nadert zijne voltooiing. Ofschoon de lijn nog niet geheel gereed is, zullen toch op 2, 3 en 4 September, bij gelegenheid van het bezoek der Koninginnen aan Zwolle, feesttrammen kunnen rijden.
Zondag zijn de nieuwe waggons op de oude lijn beproefd.
Het verbouwen van de Berkumer brug over de Vecht heeft vooral veel moeite gekost, doordat men gedurig last had van het hooge water in die rivier.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 28-8-1895

Verlenging telefoonlijn

Ook de telefoonlijn moet naar Zwolle worden doorgetrokken.

Avereest, 15 Aug. Aan de Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij is vergunning verleend om de tusschen hare stations Heerde, Hardenberg, Avereest, S.S. Dedemsvaart bestaande telefoonlijn te verlengen naar haar station te Zwolle.
De hh. Ribbink, Van Bork & Co. te Amsterdam, aan wien het werk is opgedragen, zullen eerstdaags met den aanleg een begin maken
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 17-8-1895

Bezoek van de Koninginnen aan Overijsel

Tijdens het bezoek van Koningin-Regentes Emma en Koningin Wilhelmina aan Zwolle kan er gereden worden met de nieuwe tram.

Te Zwolle is het officieele bericht ontvangen dat het bezoek van de Koninginnen aan Overijsel, met name aan Zwolle, Kampen en Enschede, is bepaald op den 2, 3 en 4 September a.s. H.H. H.M. zullen Maandag 2 September des voormiddags te Zwolle aankomen en Donderdagmorgen de gemeente en de provincie verlaten.
Eveneens blijkt uit eene officieele bekendmaking dat de Koninginnen den 5den September in Drente zullen aankomen, terwijl het vertrek zal plaats hebben in den avond van den 7en September.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 26-6-1895
Met belangstelling vernemen wij, dat de Dedemsvaartsche stoomtrammaatschappij heden een volledigen proeftocht tot aan de stad volbracht en daarbij geen bezwaren ontmoet heeft. De voorgenomen reizen bij gelegenheid van het bezoek van HH. MM. op Maandag, Dinsdag en Woensdag a.s. kunnen dus op de voorgenomen wijze plaats hebben.
Het uur van vertrek van de Dedemsvaart op die drie dagen is bepaald op 6 uur van Hardenberg, 7 uur van Avereest en 8 uur van station Dedemsvaart (alles Greenwichtijd). De trein komt te Zwolle 8.45 (stadstijd) en vertrekt van Zwolle des avonds te 11 uur (stadstijd).
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 30-8-1895
Avereest, 6 Sept. Op 2. 3 en 4 September jl. werden door de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij vervoerd 2479 personen en bedroegen de opbrengsten gedurende deze drie dagen f 1201.05.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 9-9-1895

Opening tramweg Zwolle - Station S.S. Dedemsvaart

Feesttram op 30 september, opening voor publiek 1 oktober. Voor deze lijn werden 4 extra locomotieven aangeschaft : Zwolle (5), Coevorden (6) en Heemse-Hardenberg (7).

De feestelijke openingsrit van de verbinding der Dedemsvaartsche stoomtram met Zwolle zal plaats hebben op Maandag 30 Sept. Dan zal te 12.50 (stadstijd) een tram van het station op de Vlasakkers vertrekken. Het bestuur van de maatschappij zal aan dezen openingsrit een feestelijk karakter geven en heeft verschillende autoriteiten, ook van onze gemeente, verzocht er deel aan te nemen. Een diner op de bovenzaal van het station alhier zal den rit besluiten. Dinsdag 1 Oct. zal de lijn voor het publiek vervoer worden geopend.
Wij nemen deze gelegenheid te baat om een abuis te herstellen, gisteren begaan, waar sprake is van het leggen der rails in de Thomas a Kempisstraat. Die rails worden niet van wege de Zwolsche tramwegmaatschappij, maar van wege de Dedemsvaartsche stoomtram wegmaatschappij gelegd, die vergunning heeft tot den Brink door te loopen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 16-9-1895
Maandagmiddag om 1 uur is de proefrit gehouden ter inwijding van de nieuwe lijn der Dedemsvaartsche stoomtram lijn Dedemsvaart-Zwolle.
Aan dezen rit werd deelgenomen door den vroegeren Commissaris der Koningin, Mr. J. H. Geertsema Czn., den tegenwoordigen Commissaris Lycklama a Nijeholt, met leden van Gedep. Staten en haren griffier, den Heer Mr. O. P. Greven, en voorts door den burgemeester van Zwolle,leden van den Gemeenteraad, den gemeente-secretaris en den gemeente-architect.
Ook waren aanwezig de hoofdingenieurs van 's Rijks- en van den Provincialen Waterstaat, die van de Staatsspoorwegen, de Heer Van der Elst, de ingenieur van het stoomwezen, de inspecteur der posterijen en anderen.
Te 5 1/4 uur was men terug en stapten de meesten op Den Brink over in twee gereedstaande extra tramwagens van de Zwolsche tramwegmaatschappij, waarmede men naar het station van S.-Spoorwegen reed, alwaar een gemeenschappelijke maaltijd werd gebruikt en waar het niet ontbrak aan de noodige heildronken.
Heden, 1 October, wordt de nieuwe lijn voor het publiek geopend.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 1-10-1895
't Was gister tegen een uur vol buiten de Diezerpoort nabij de Vlasakkers. De gebouwen der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij: station, goederenloods, rijtuigremise en locomotiefremise, prijkten met de driekleur. Een tweetal wagens stonden gereed en de locomotief - een der nieuwe, de "Zwolle" - was met breede vlaggentropee getooid. 't Gold den feestelij ken openingsrit op de nieuwe verbindingslijn en honderden waren samengestroomd om getuige te zijn van 't vertrek. Commissarissen en directeur hadden verschillende autoriteiten uitgenoodigd den rit mede te maken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 2-10-1895
De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs. 5-10-1895

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 30-09-1895
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 2-5-1898

Obligatie lening

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 25-10-1895
Van de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij is gisteren een belangrijk schrijven bij den raad der gemeente Zwolle ontvangen. Commissarissen en directeur berichten dat de obligatie-leening, door de maatschappij uitgeschreven ten dienste van de trambanen naar Zwolle en naar Coevorden, is geplaatst zonder garantie en oplossing.
Commissarissen betuigen mitsdien den raad eerbiedig haar dank voor 't vertrouwen 't welk de gemeente Zwolle aan de tramonderneming heeft geschonken door rente en aflossing veor 7/10 van f 250,000 te willen garandeeren.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 27-12-1895

Nieuwe locomotief

Een nieuwe locomotief voor de lijn naar Coevorden wordt afgeleverd, de "De Coevorden".

Nieuwleusen, 17 Nov. Gisteren arriveerde hier aan het station der staatsspoorwegen weder een nieuwe locomotief om naar de remise te Avereest vervoerd te worden, ten behoeve der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, met het oog op de doortrekking der lijn naar Koevorden. De machine draagt den naam dezer plaats.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 19-11-1895

Ingezonden stuk van een "Zwijn"

Ook "misstanden" bij veetransport is van alle tijden, zoals tijdens het vervoer van varkens via Zwolle naar Amsterdam.

Wij ontvingen een ingezonden stuk van een "Zwijn", dat zich beklaagt over de behandeling op zijn reis van zijn geboorteland, Drenthe, naar het abattoir te Amsterdam, hier te Zwolle ondervonden.
Gedurende den rit per Dedemsvaartsche stoomtram had hij het met zijn natuurgenooten heel goed gehad in hun frissche open wagon, maar toen de tram stilhield op den Brink, werden zij met er een stok uit geranseld en moesten over een brug zonder leuning hun compartiment verlaten.
De briefschrijver kreeg het bovendien, toen hij wilde wegloopen, nog te kwaad met een troep straatjongens, die hem ook al niet zachtzinnig behandelden. Hij hoopt ten slotte, dat hij en zijn natuurgenooten in het vervolg wat fatsoenlijker uit hun wagon zullen worden gelaten.
Dat alles werd door een agent van politie rustig aangezien zonder dat hij tussehenbeiden kwam.
Door gebrek aan plaatsruimte waren wij verhinderd deze klacht in haar geheel op te nemen en meenden wij ons tot dit uittreksel te moeten bepalen. Red.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 7-12-1895