Uitbreiding dienstregeling

De aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd op de in dit nommer voorkomende annonce nopens de aanvulling van den dienst der Dedemsvaartsche stoomtram. Van Maandag a.s. zal er dagelijks voormiddags 9.22 een tram rijden van station Dedemsvaart 9.22, die 10.24 te Avereest aankomt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 13-1-1896

Aanbesteding woningen

Voor de bouw van een woning voor de kantoorchef en de brugwachter bij station Dedemsvaart wordt er een aanbesteding gedaan.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 4-5-1896
Uitslag der door de Dedemsvaartsche Stoomtram - wegmaatschappij, gevestigd te Avereest, op 11 Mei in het hotel Steenbergen aldaar gehouden aanbesteding voor het bouwen van
a. een woning voor een kantoorchef,
b. een brugwachterswoning.
met alle daarbij behoorende werken in de nabijheid van het tramstation bij den staatsspoorweg Dedemsvaart.
Gebr. Aberson, Steenwijk, f 5664; H. G. Treep, Zwolle, f 5483; B. Kip, Avereest, f 5460; K. A. Hakkelt, Avereest, f 5447.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 13-5-1896

Tramstation te Coevorden

Het tramstation komt niet bij het Kasteel te Coevorden naar aan de westkant.

ASSEN, 28 Maart. De Dedemsvaartsche stoomtram w.-maatschappij heeft besloten de remise en bijbehoorende gebouwen te Coevorden buiten de Sallandsche straat te plaatsen, terwijl de lijn tot de haven zal doorgetrokken worden.
Het vroeger besproken plan om het station op het Kasteel te plaatsen, moet bij de maatschappij zooveel bezwaar gevonden hebben, dat men er van afgezien en bovengenoemd besluit genomen heeft. Naar men met zekerheid verneemt zal nu spoedig met den aanleg van de trambaan begonnen worden. De moeilijkheden, die er nog bestonden, zijn uit den weg geruimd. Het voornemen bestaat om het gedeelte Lutten-De Krim (1e ijzeren brug) nog dezen zomer in exploitatie te bregen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 30-3-1896

Aansluiting op de Zwolse tram

In de Donderdag avond gehouden vergadering van de kamer van koophandel en fabrieken alhier ...
Onder de ingekomen stukken kwam voor een schrijven van commissarissen en directeur der Zwolsche tramwegmaatschappij, in antwoord op het schrijven van de kamer, waarin werd gewezen op de wenschelijkheid eener aansluiting der lijnen van de Dedemsvaartsche stoomtram en der Zwolsche tramwegmaatschappij, terwijl de kamer haar tusschenkomst aanbood als die van nut kon zijn tot verkrijging van de zoo lang gewenschte verbinding, die thans slechts in naam bestaat.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 27-1-1896

Gister avond hield de Zwolsche Tramwegmaatschappij haar jaarlijksche vergadering.
Er werden door het bestuur eenige mededeelingen gedaan nopens de overeenkomst, getroffen met de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij. Van 1 Mei a.s. af zal de Zwolsche Tramwegmij. zorgen voor de correspondentie tusschen de trammen, die aan het station op de Vlasakkers aankomen en vertrekken met den Staatsspoor.
Op en van vijf trammen zal worden geieden, terwijl op Vrijdag een tram zal loopen in verband met de markttram, die de bezoekers zal brengen op de veemarkt. De Dedemsvaartsche Stoomtram neemt de garantie van een zekere opbrengst op zich, welke eenigszins verhoogd zal worden als mocht blijken dat een wagen meer noodig is. In verband met deze verbinding zal wellicht het aantal trammen, dat van den Brink naar het einde der Rhijnvis Feith-laan loopt, een kleine vermindering ondergaan.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 29-4-1896

Aanbesteding ophaalbruggen

Voor de lijn Jachthuis (Lutten) - Coevorden zijn er 5 ophaalbruggen nodig.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 6-7-1896
Ten behoeve van de trambaan Jachthuis-Koevorden zullen bruggen en daaraan verbonden werken voor de Dedemsvaartsche Stoomtram- Maatschappij gebouwd worden. Op de massa was bij aanbesteding door acht aannemers ingeschreven ; het hoogst door den Heer J. Bloks, te Medemblik, met f 23,952, en het laagst door den Heer K. A. Hakkert, te Avereest, met f 21,944.
Het nieuws van den dag : kleine courant". Amsterdam, 27-7-1896

Pakjes en Boodschapkaarten

Met een boodschapkaart ",een formulier van stevig papier voor bestellingen of boodschappen door middel van een vrachtrijder eene dienstverrichtingsmaatschappij", kunnen boodschappen en pakjes naar mensen wonende langs de trambaan verstuurd worden.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 16-10-1896

Aanleg verbinding Coevorden

Ambt Hardenberg , 23 Nov. Met het doortrekken van de lijn der Dedemsvaartsche tram van het Jachthuis naar Koevorden begint men nu goed op te schieten. De rails liggen nu reeds van het Jachthuis tot de brug te Slagharen, terwijl men druk bezig is met het bouwen van nieuwe bruggen over de Lutter hoofdwijk.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 25-11-1896

Verbinding met Diezerkade

Te Zwolle wordt de lin doorgetrokken naar de Diezerkade wwar goederen kunnen worden overgeladen op schepen naar o.a. Amsterdam en de Zaanstreek.

Zwolle, 30 November. Er is thans een zijspoor voor de tram gelegd langs de aanlegplaats aan de Diezerkade, zoodat de wagens van de Dedemsvaartsche tram thans over een wissel aan de kade kunnen worden gebracht.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 1-12-1896