Sneeuw

In de winter valt er sneeuw, dus kans op vertragingen.

De Dedemsvaartsehe stoomtram moest Zaterdag na den middag den dienst staken. Vooral bij de Balkbrug waren de rails over lange uitgestrektheden soms tot een meter dik onder de opgejaagde sneeuw bedolven. Gisteren Zondag vertrok 's ochtends te acht uur van Zwolle een tram naar Hardenberg die hier te drie uur weer terug was, en heden ochtend is er wederom een op dat uur vertrokken, terwijl er te 10 uur hier een aankwam, die te half twaalf weder de terugtocht aanvaard heeft.
De Zwolsche tram heeft heden geregeld zijn dienst gedaan van 't Station naar de Rhijnvis Feith-laan en de Vlasakkers.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 26-1-1897
Avereest, 6 Febr. Met uitzondering van den heer Jeekel, die vermoedelijk door de weersgesteldheid en het onregelmatig rijden van de Dedemsvaartsche stoomtram afwezig was, waren al de overige leden in de heden gehouden raadsvergadering tegenwoordig.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 9-2-1897

Brug beschadigd door ontsporing

Te Dedemsvaart is Vrijdagavond van de markttram uit Zwolle der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij een der wagens ontspoord en met zulk een kracht tegen den ijzeren ophaalbrug geslingerd, dat de geheele bovenbouw brak en een der helften op de ontspoorden waggon viel, waardoor deze zwaar beschadigd werd.
Gelukkig is bij dit ongeval niemand gekwetst geworden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 13-4-1897

Wachtlokaaltje

Aan den ingang van de Watersteeg, op den Meppelerweg tegenover Kranenburg is thans een houten wachtlokaaltje verrezen, door de Dedemsvaartsche stoomtram-maatschappij daar geplaatst naar aanleiding van een verzoek van de Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer. Daardoor zijn de bezoekers van Agnietenberg en omtrek, die met de tram naar de stad willen terugkeeren, ongetwijfeld zeer gebaat.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 17-3-1897

Mijnheer de Redacteur! Beleefd verzoek ik een plaatsje voor onderstaande regelen, waarschijnlijk zult gij vele bezoekers van den St. Agnietenberg tevens daarmede verplichten.
Zondag jl. maakte ik met mijn familie een uitstapje naar genoemde uitspanning en ging 's avonds met de Dedemsvaartsche stoomtram weer terug, maar zooals het velen gaat kwamen wij een half uur te vroeg aan het wachtlokaal, waar wij dachten op ons gemak te kunnen uitrusten, maar jawel, die kans was geheel verkeken, doordat de banken in het lokaal zoo onrein mogelijk waren, nl. met zand, keisteenen enz. bestrooid. Dit geval is waarschijnlijk aan de jeugd te wijten.
Zou het bestuur van de tramwegmaatschappij, dat, naar ik meen, eigenaar is van het wachtlokaal, er niet het toezicht op kunnen houden? Ik geloof dat men velen daarmede een dienst zou bewijzen en men zou zeker handelen in den geest der Vereeniging voor 't Vreemdelingenverkeer, die voor een deel in de kosten bijdroeg
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 28-7-1897

Aanleg tramweg Jachthuis - Coevorden

Coevorden , 16 Maart. Heden werd op de voormalige vestinggronden, buiten de Sallandsche straat, de eerste spade in den grond gestoken voor het maken der fundamenten van het nieuwe station en de locomotieven- en wagenloodsen der Dedemsvaartsche stoomtram. De aanbesteding dier gebouwen zal, naar wij vernemen, op 3 April a.s. plaats hebben. De lijn van het Jachthuis naar hier is bijna halverwege gereed, zoodat Coevorden weldra eenigszins uit haar isolement zal geraken, waarnaar allen reeds lang reikhalzend uitzagen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 18-3-1897
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 22-3-1897

Wijziging in het traject bij Coevorden :

In het belang der scheepvaart is door de Maatschappij, op verlangen van Ged. Staten, een andere richting bij Coevorden aangenomen, waardoor vermeerdering van het aantal bruggen is vermeden welke richting door Ged. Staten van Drenthe werd goedgekeurd en van welke de plannen bereids de goedkeuring van Ged. Staten van Overijssel hebben verkregen. Gedeputeerde Staten stellen voor artikel 1 van de voorwaarden van Nov. '93 nader aldus te wijzigen: "De verlenging vangt aan bij het Jachthuis en volgt den kunstweg langs de Dedemsvaart tot het perceel nr. 2074 van sectie M der gemeente Ambt Hardenberg, om met een bocht door dat perceel en door perceel nr. 32, langs noordoostzijde van de perceelen nr. 1527, 1526 en 129 en met een bocht door perceel nr. 1510, den zuidelijken kanaaldijk der Lutterhoofdwijk te bereiken. Zij volgt dezen kanaaldijk tot draaibrug nr. 6, kruist de Lutterhoofdwijk en volgt den kunstweg langs dat kanaal tot het station Coevorden."
De termijn 1 Nov. 1896 voor het in exploitatie brengen der lijn zal worden veranderd in 31 Dec. 1897.
In verband met deze gewijzigde richting behoort de ijzeren draaibrug no. 6 der Lutterhoofdwijk vervangen te worden door een ophaalbrug voor het verkeer van de stoomtram.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 5-7-1897
Coevorden, 6 Sept. Het station en verdere gebouwen van de Dedemsvaartsche stoomtramweg maatschappij naderen hun voltooiing. Ook de lijn is reeds tot het station gelegd. De geregelde dienst zal, naar wij vernemen, 4 October a.s. aanvangen, terwijl de feestelijke opening is bepaald op 30 September te voren.
Tot bijwoning dier opening zullen door de Maatschappij verschillende autoriteiten in de provincien Overijssel en Drenthe worden genoodigd.
Dat de ingezetenen dezer gemeente met sympathie de opening der lijn begroeten, kan blijken uit de vele toebereidselen die gemaakt worden om 30 September tot een feestdag te maken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 8-9-1897

Wissel Ommerdijkerbrug

Nieuwleusen , 3 Mei. Meldden we voor eenigen tijd de wenschelijkheid van het leggen van een wissel bij de Ommerdijkerbrug, nu kunnen we berichten, dat de directie van de Dedemsvaartsche stoomtram aan dien wensch heeft voldaan, waardoor het lossen van goederen aldaar zeer vergemakkelijkt is.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant". 4-5-1897

Ongeluk door geschrokken paard

Door het schrikken van zijn paard komt Paardenhandelaar Jan Redder 46 jaar uit Rouveen (Staphorst) onder de tram en komt te overlijden.

Dedemsvaart, 3 Mei. Tusschen sluis IV en het Jachthuis had hier heden avond een ernstig ongeval plaats, waardoor de Dedemsvaartsche stoomtram, te 4.53 uit Zwolle vertrokken, een langdurig oponthoud had. Even voorbij de over de Trui's-wijk, d. i. drie a vier minuten van de kweekerij Tottenham, is de paardenhandelaar Redder, van Rouveen, onder de tram geraakt, overreden en gedood. Zijn overschot kwam met verbrijzeld been en verder onkenbaar van onder de tram-wagens te voorschijn.
't Ongeval gebeurde aldus: Genoemde R. kwam in gezelschap van zijn zwager met een jong paard van de Coevorder markt. Even voor de plek van het ongeluk hield hij met een boer een praatje over het gekochte paard, dat door zijn zwager geleid werd. Bij de nadering van den tram week deze niet naar de bermzijde, maar hield het midden van den straatweg. Zeker tengevolge van het gedruisch, dat de tram bij het overgaan van de brug maakte, schrikte het paard, dat nu, terwijl de geleider den berm trachtte te bereiken, achteruit week en R., die er achter liep, omver en onder den tram wierp. Dr. Koster, toevallig als passagier in den tram aanwezig, kon slechts den dood constateeren.
Van onvoorzichtigheid van machinist of conducteur kan geen sprake zijn.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 5-5-1897

Consessie Coevorden - Nieuw-Amsterdam

COEVORDEN, 30 Augustus. Door den gemeenteraad alhier is aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. consessie verleend tot doortrekking der lijn Jachthuis-Coevorden naar Nieuw-Amsterdam.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 1-9-1897

Opening tramweg Jachthuis - Coevorden

Voor deze lijn werden nogmaals 3 extra locomotieven aangeschaft : Avereest (8), De Krim (9) en Drenthe (10).
De feesttram wordt getrokken door Locomotief, de "Coevorden" :

Donderdag 30 Sept. zal een openingsrit plaats hebben van de Dedemsvaartsche stoomtram tot Coevorden. De stoomtram vertrekt van Zwolle 9,10 (Gr. tijd), om te 12.55 te Coevorden aan te komen en verlaat Coevorden te 5.6, om te 8.34 weer te Zwolle te zijn. Te Coevorden zal aan de genoodigden die de feestelijke opening bijwonen, een dejeuner-dinatoire worden aangeboden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 17-9-1897
Nieuwe verkeersweg.
De feesttrein van de Dedemsvaartsche stoomtram is te een uur gisteren te Coevorden aangekomen. Zij werd ontvangen door den burgemeester Van der Lely. Vijf meisjes strooiden bloemen en het dochtertje van den burgemeester sprak eenige aardige dichtregelen. De heer Van der Lely zeide, dat Coevorden uit het isolement, waarin het na de ontmanteling is geraakt, bevrijd wordt, dank zij de Dedemsvaartsche tram. Hij bracht hulde aan de commissarissen en den directeur. De heer Piek antwoordde en hoopte, dat verbinding door ijzeren banden beide, Coevorden en Dedemsvaart, zal ten goede komen. Hierop werd de eerewijn aangeboden.
Coevorden was geheel versierd; alle straten regelmatig met groen en overal zag men vlaggen. Gisterenmorgen hadden volksspelen plaats, daarna harddraverij. Voorts had er een historische optocht plaats, beginnende met de Batavieren en eindigende met het rijwiel, 's Avonds concert en vuurwerk.
Half drie was er een diner onder genoodigden. De commissaris der koningin en eenige gedeputeerden uit Overijsel en Drente, de commissarissen der Dedemsvaartsche tram, de burgemeester van Zwolle. Avereest, Gramsbergen, Hardenberg, Sleen en Schoonebeek waren hierbij tegenwoordig.
Het diner telde 28 couverts. De heer Piek dronk op het succes der verbinding van de beide provincien. De hh. Van Swinderen en Lycklama op den bloei der maatschappij en op het bestuur.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 2-10-1897

Uit het uitgebreide verslag in de Zwolse Courant :

Zwolle-Dedemsvaart-Coevorden.
...
Tegen half tien stond aan het station aan de Vlasakkers te Zwolle de tram gereed voor den rit. 't Was natuurlijk de "Coevorden" die de wagens zou vervoeren en 't is eveneens duidelijk dat tropeeen van Oranjevlaggen en de driekleur de locomotief tooiden. De heer Piek, president-commissaris, was met zijn mede-commissarissen de hh. mr. W. J. baron van Dedem, H. Lohnis, G. de Meijier en de directeur, de heer A. Plomp, aan het station present en heette de genoodigden welkom. Van hier maakten den rit mede de Commissaris der Koningin, de heer P. Lycklama a Nijeholt, de griffier der provincie, mr. O. P. Greven, de leden van Ged. Staten de hh. Meesters, Schimmelpenninck en Jannink, de provinciale hoofdingenieur de heer A. Deking Dura, de burgemeester van Zwolle mr. I. A. van Roijen, de sectie-ingenieur der S.S. de heer W. J. Klerk de Reus. Voorts de oud-commissaris v. d. Ded. Stoomtram jhr. C. J. Sandberg.
Verder had de Commissaris der Koningin van Drenthe jhr. mr. P. J. van Swinderen gevolg gegeven aan de uitnoodiging tot hem en het provinciaal bestuur van Drenthe gericht en maakte van hier uit den tocht mede. Hem vergezelde het lid van Gedep. Staten van Drenthe jhr. mr. L. A. S. J. de Milly van Heiden Eeinestein. De Drentsche Landontginningmaatschappij te Nieuw-Amsterdam was vertegenwoordigd door den heer G. H. van Senden in Den Haag.
De tram vertrok te 9.10. 't Was heerlijk herfstweder, zoodat de rit op zich zelf reeds hoogst aangenaam was. Tegen 11 uur waren wij aan 't station Avereest, waar een half uurtje werd getoefd om de werkplaats der Ded. Stoomtrammij. te bezichtigen en den inwendigen mensch te versterken - de burgemeester, de heer H. van Barneveld, mede-commissaris der Ded. Tram voegde zich hier bij ons - en even voor 12 uur kwamen wij aan het Jachthuis, waar de lijn zich thans splitst in een zuidelijke naar Heemse en Hardenberg en een noord-westelijke naar Coevorden. Hier wachtten ons de heeren W. baron van Ittersum en K. van der Burg, burgemeester van Stad- en van Ambt Hardenberg.
...
De nieuwe lijn nadert even bij Slagharen de Lutterhoofdwijk en blijft die over de geheele lengte zuidwaarts volgen, tot ze bij Coevorden noordwaarts buigende de wijk passeert en zoo de stad nadert. Hier en daar langs den weg werd gevlagd en stonden eerebogen. Een mooie versiering zagen wij bij Hortstra. Coevorden was geheel in feestdos en maakte op de bezoekers een uitstekenden indruk. De versierde locomotief werd met gejuich begroet en toen de genoodigden uitstapten, weerklonk een luid en aanhoudend gejubel.
...
De stad was geheel in feesttooi. Midden op de ruime markt was een muziektent geplaatst, geheel in 't groen, terwijl de straten, die alle op het plein uitkomen, eveneens waren versierd. Van huis tot huis liepen de guirlandes. Overal zag men de driekleur, terwijl zich hier en daar eerebogen en poorten van groen verhieven. En overal was leven en beweging. Honderden en nog eens honderden waren uit de omliggende plaatsen opgekomen, zoodat zij, die Coevorden nooit hadden gezien en aan een rustig, stil plaatsje dachten, zonderling verrast werden door een beweging en een drukte, die het ruime plein en de breede straten geheel vulden, door een opgewektheid, een vroolijkheid, een opgewondenheid, die ieder denkbeeld aan een ville morte deden verdwijnen. Voor de feestelijkheden, die ter eere van de opening der lijn waren ontworpen, moeten wij kort zijn. Hier zij alleen vermeld dat allen met aandacht den historischen optocht gadesloegen. Vooral de eerste groep: een hessenwagen, door een viertal ossen getrokken en waarop wij onze voorzaten in huiden gehuld zagen voorgesteld, trok de algemeene aandacht. Hier en daar deed de bestrating het historisch karakter van deze groep bijzonder juist uitkomen.
...
Te half drie was het dejeuner-dinatoire ingericht ten gemeentehuize. De heer Houwink van hier had er voor gezorgd en't was voortreffelijk, terwijl de tafel zelf keurig was aangericht. Het menu gaf aan de ommezijde een kaartje van de lijn. Er zaten 28 personen aan. De burgemeester van Coevorden, de hh. Carsten en Roos, wethouders der gemeente, de heer G. L. Gratama, burgemeester van Sleen, en de heer L. B. J. Dommers, burgemeester van Schoonebeek, en de heer Van der Elst, wethouder van Avereest waren, behalve de reeds genoemden, aanwezig.
...
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 2-10-1897

Bij de nieuwe dienstregeling van 4 October 1897 zijn minstens 52 plaatsen beschikbaar, waarvan 20 1e klasse en 32 2e klasse. Reizigers kunnen langs de tramweg overal in- en uitstappen !:


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 2-10-1897

Veemarkten Coevorden

Nu de tram tot Coevorden rijdt, kan ook daar de veemarkt bezocht worden. Animo is nog beperkt.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25-10-1897
De directie der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij heeft heden een extra-tram van hier doen rijden naar Coevorden, ter gelegenheid van de groote veemarkt aldaar. Dit zal 1 Nov., 8 Nov. en 15 Nov. herhaald worden. De tram vertrekt van hier te 5 uur en sluit te Avereest aan op de eerste tram 6.52 richting Coevorden.
Uit Zwolle maakten heden ochtend slechts een zestal personen den tocht mee. Doch te Lichtmis kwamen er verscheiden Staphorsters bij.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 26-10-1897

Boekhouder gezocht

Door de benoeming van de heer A. van Eijsden, eerste ambtenaar aan de Dedemsvaartsche stoomtrammaatschappij te Dedemsvaart, tot directeur van de Utrechtsche Tram-maatschappij is er een facature voor een nieuwe boekhouder :

Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 18-12-1897

Benoemd is de heer Gerrit van Asselt, hij zal het nog ver schoppen binnen de maatschappij ! :

In de plaats van den heer A. E, van Eijsden Jr., benoemd tot directeur bij de Utrechtsche tramweg-maatschappij, is, naar wij vernemen, door commissarissen der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij tot 1en boekhouder benoemd de heer G. van Asselt te Amsterdam.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 29-1-1898

Pakjes

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29-11-1897

Aansluiting met Zwolse tram verzekerd

Wij vernemen dat er tusschen de Zwolsche Tramweg-Maatschappij en de Dedemsvaartsche Stoomtram een nieuwe overeenkomst gesloten is, waardoor de correspondentie op tien stoomtrammen per dag - 5 aankomende en 5 vertrekkende - ook voor 1898 verzekerd wordt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 29-12-1897