W.O.J. Nieuwenkamp

Kunstenaar Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp brengt een bezoek aan Coevorden uiteraard met de stoomtram.

De stoomtramlijn Zwolle-Coevorden heeft den heer W. O. J. Nieuwenkamp gelegenheid gegeven een bezoek te brengen aan Koevorden. Wij danken daaraan eenige verdienstelijke penteekeningen, o. a. een van het huis "het Trapje", Er is ook een reproductie gegeven van een oude kopergravure, het beleg van Koevorden, voorstellende. Eenige mededeelingen uit de geschiedenis van de plaats - in onze krijgshistorie welbekend, zijn er bij gevoegd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 4-1-1898

Vergunning tramweg Coevorden - Nieuw-Amsterdam

In 1898 wordt door Gedeputeerde Staten van Drenthe aan de Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij een concessie verleend voor een tramlijn Coevorden - Nieuw-Amsterdam langs het Stieltjes kanaal.
Als je die voorwaarden leest dan vallen er toch een paar op : zoals het verbod op een stoomfluit en dat voor de tram een man (geen vrouw) stapvoets moet lopen met luid klinkende schel !

Zooals wij reeds kortelijk gemeld hebben is door Gedeputeerde Staten van Drenthe aan de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij en hare rechtverkrijgenden, behoudens het vragen en bekomen van de daartoe noodige vergunning van beheerders en privaatrechthebbenden van de hierna te noemen wegen, voor den tijd van vijftig jaren vergunning verleend - ten behoeve van den aanleg en de exploitatie van een stoomtramweg van Coevorden naar Nieuw-Amsterdam, te Coevorden aansluitende aan den stoomtramweg van het Jachthuis naar Coevorden - tot het leggen, hebben en houden van spoorstaven op eene wijdte van 1.067 Meter in de straat naar het kasteel en het post- en telegraafkantoor te Coevorden, in den weg naar den Binnensingel, in den Binnensingel, in den weg van den Binnensingel naar den Buitensingel, in den Buitensingel, in den zandweg langs het Stieltjeskanaal (Noordwestkant) en in den westelijken weg langs het vaarwater verbindende het Stieltjeskanaal met de Hoogeveensche vaart, gelegen in de gemeenten Coevorden, Dalen, Schoonebeek en Emmen, ten gebruike van spoorwagens voortbewogen door stoom met eene snelheid van ten hoogste twintig kilometer per uur.
De vergunning wordt verleend onder een 21tal voorwaarden betreffende:
- het leggen der spoorstaven van het hoofdspoor;
- den afstand van de as van het hoofdspoor tot de as van de wegen;
- wisselsporen;
- breedte van het rollend materieel;
- verharding en het liggen der rails in de verharding;
- het aanwijzen ten genoege van Ged. Staten nabij het eindpunt der lijn te Nieuw-Amsterdam van eene geschikte overdekte plaats of het bouwen van een eenvoudig dienstgebouwtje ten behoeve van het personen- en van het goederenverkeer;
- versterken, verlengen of vervangen der kunstwerken en aanbrengen van middelen tot afwatering van den weg;
- tramwegbruggen over de wijken, uitmondende in het vaarwater, dat het Stieltjeskanaal met de Hoogeveensche vaart verbindt;
- onderhoud der trambaan, gebouwen en het rollend materiaal;
- aansluiting aan- en doorsnijding van de tramlijn;
- vrijen toegang voor Ged. Staten en de ambtenaren van den Provincialen Waterstaat tot alle terreinen, magazijnen en alle lokalen, niet tot woningen ingericht;
- verbod van gebruik van de stoomfluit, van het zichtbaar zijn van ontsnappende rook of stoom en van het werpen van asch, sintels, kolen of cokes op de wegen, terwijl de locomotieven van vonkenvangers moeten voorzien zijn;
- het in de straat naar het kasteel en het post- en telegraafkantoor te Coevorden steeds aan den tramtrein voorafgaan van een man, loopende tusschen de rails stapvoets, die voortdurend een luid klinkende schel zal luiden;
- het deponeeren van f 1000, welke som met alle overige eigendommen en bezittingen der concessionaresse zal strekken tot zekerheid als in art. 4 van het reglement op de tramwegen in Drenthe bedoeld;
- het aanvangen met den aanleg en de exploitatie der lijn, waarbij tevens bepaald is, dat het college van Ged. Staten ten allen tijde bevoegd is - ook nadat reeds met de exploitatie is aangevangen - al die wijzigingen in de uitgevoerde werken te bevelen, die het mocht wenschelijk of noodig oordeelen en dat de concessionaresse of hare rechtverkrijgenden verplicht zijn aan dat bevel te gehoorzamen binnen den daarbij gestelden termijn en zonder eenige aanspraak te kunnen maken op eenige vergoeding van de uit de nakoming van dat bevel voortvloeiende kosten of andere nadeelen; de bepalingen, dat de tramweg in exploitatie zal moeten zijn binnen twee jaren na de dagteekening dezer concessien en geene overdracht der concessie zal plaats hebben dan onder goedkeuring van Ged. Staten.
De vergunning wordt niet geacht te zijn ingegaan voordat door de concessionaresse de in art. 6 van het reglement op de tramwegen in Drenthe bedoelde verklaring aan Ged. Staten is ingezonden.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 10-1-1898

Aansluiting met omnibus Ommen - Balkbrug

De firma Thomas en Co gaat vanaf 15 maart een omnibus verbinding rijden tussen Ommen en Balkbrug. Deze sluit in Balkbrug aan op de D.S.M. tram.

De ondergeteekende, J. THOMAS Hz., Expediteur te Hoogeveen, als bestuurder der firma THOMAS & Co., geeft kennis dat hij, te beginnen op 15 Maart e.k., tweemaal daags behalve Zondags een OMNIBUS zal laten rijden voor personen en goederen tusschen OMMEN en BALKBRUG v.v. Bij den aanvang der reis zullen minstens 6 plaatsen beschikbaar zijn. Het hoofdkantoor wordt gevestigd te Ommen.
Vertrek van Ommen 's morgens 6 uur en 's middags 5.30 P.T. en van Balkbrug binnen 15 minuten na aankomst der tram van 8.52 v.m. en 7 uur n.m. G.T. De overtocht geschiedt binnen 6O minuten.
Bovendien worden in overleg met de D. S. M. rechtstreeksche kaarten 2e klasse afgegeven van: Ommen naar Dedemsvaart S.S. of omgekeerd enkele reis f 0.75, retour f 1.20. Ommen naar Zwolle of omgekeerd enkele reis f 1.00, retour f 1.00. Deze kaarten zijn te Dedemsvaart S.S. en te Zwolle verkrijgbaar aan de tramstations.
De Ondernemer, J. THOMAS Hz.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 4-3-1898
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 26-3-1898

Ongeluk

Hedenmorgen omstreeks half zeven is tusschen het Plankenloodsje en de Berkummerbrug de Dedemsvaartsche stoomtram in botsing gekomen met een melkwagen van de stoomzuivelfabriek Mastenbroek. De bestuurder van den melkwagen had door den zwaren mist de stoomtram niet kunnen zien naderen.
Toen hij de stoom van de locomotief bespeurde, sprong hij vlug van den wagen, greep het paard bij den kop om paard en wagen op zijde te trekken, maar daar het paard erg verschrok, kwam het eenspan en de wagen zoodanig met de locomotief in botsing, dat het eenspan brak en losraakte waarmede het paard op den loop ging. De melkwagen werd verbrijzeld en de melkkannen rolden over den weg, het paard is later opgevangen, het had een poot gebroken. Het glas van den lantaarn der locomotief werd verbrijzeld, terwijl de beide tramwagens een weinig aan de loop- en treeplank werden beschadigd. Verder liep alles zonder persoonlijke ongelukken af en de tram had niet meer dan 10 minuten vertraging.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 2-4-1898

Inspecteur

Dedemsvaart, 5 April. Door de directie en heeren commissarissen der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij wordt wegens het uitbreiden der lijn en verdere werkzaamheden het personeel met een ambtenaar vermeerderd, door de benoeming van den heer van der Velde, ambtenaar bij de Rijnlandsche StoomtramwegMaatschappij en gestationeerd te Katwijk aan Zee, tot inspecteur van alle werkzaamheden aan de Maatschappij verbonden.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 6-4-1898

Ongeluk

Zeer zelden valt bij de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, tengevolge van de waakzaamheid der ambtenaren, een ongeluk voor. Maar gisterenmorgen, toen de tram in volle vaart langs de Dedemsvaart stoomde, werd een zekere vrouw W. door de locomotief gegrepen en op de plaats gedood. Op het bellen van den machinist week ze van de lijn af, maar terstond keerde ze weer naar de rails terug. Naar men zegt was de vrouw doof en liet ook haar gezicht veel te wenschen over.
De toestand van haar man en beide kinderen, op 't hooren van deze treurige tijding, laat zich beter denken dan beschrijven.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 1-7-1898
De halfblinde, ongeveer 60-jarige vrouw van den schipper F. Toering, te De Krim, was Woensdag te Rouveen om raad geweest voor hare oogen. Op de terugreis ontmoette zij de goederentram van Dedemsvaart. Op het schellen van den machinist ging zij toen, in plaats van meer links, rechts af, kwam zoodoende, zonder dat zij het merkte, op de trambaan, en in een minimum van tijd werd de arme vrouw overreden. Deerlijk verminkt werd het lijk onder de tram weggehaald en naar hare woning vervoerd.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 1-7-1898

Kilometerboekjes

Een kilometerboekje was een veel gebruikt abonnement op basis van een vast aantal gekochte kilometers met korting.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 18-7-1898

Voorbeeld :

Geen subsidie prov Drenthe tramweg Coevorden - Nieuw-Amsterdam

De uitbreidingen van de DSM in Drenthe stuiten op verzet. o.a. door de concurentie met de 'Noord-Ooster-Lokaalspoorweg' die ook allerlei plannen heeft voor nieuwe spoorlijnen.
Een subsidie aanvraag van de DSM bij de Provincie Drenthe voor de aanleg wordt niet gehonoreerd, want ook zonder subsidie is de DSM toch van plan de lijn aan te leggen !

ZOMERVERGADERING DER Provinciale Staten van Drenthe van 1898. Zitting van Dinsdag 12 Juli, 's middags 12 uur.
26. Aan de orde komt de brief van Ged. Staten, gedagteekend 24 Juni 1898 no. 59, daarbij, in voldoening aan het besluit der Staten van 16 Juli 1897 no. 18, weder met advies ter tafel brengende het aan de Staten gericht adres d.d. 9 Juni 1897 van C. Piek c.s., commissarissen en directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij te Avereest, houdende verzoek om een subsidie uit de provinciale fondsen te bekomen in de kosten van aanleg en exploitatie van den stoomtramweg Jachthuis-Coevorden-Nieuw-Amsterdam voor zoover die lijn op het grondgebied der provincie Drenthe is gelegen, op denzelfden voet als door de provincie Overijssel voor den aanleg en exploitatie van het op het gebied dier provincie gelegen deel dier lijn is toegestaan, alsmede een daarbij gevoegd nader aan de Staten gericht adres van commissarissen en den directeur voornoemd d.d. 8 Maart 1898, waarbij het in hun voorschreven adres gedaan verzoek herhaald wordt.
De commissie van rapporteurs stelt voor conform de voordracht van Gedeputeerde Staten te besluiten om nu de Noord-Ooster Locaalspoorweg binnen een niet te zeer verwijderd verschiet, waarschijnlijk tot stand zal komen en deze spoorlijn belangrijke geldelijke offers van de provincie zal vorderen - bij de beperkte geldmiddelen der provincie en bij de talrijke aanvragen van allerlei aard om provinciaal subsidie - afwijzend op de adressen te beschikken, te meer, omdat de verwezenlijking der doortrekking van de tramlijn naar Nieuw-Amsterdam reeds is verzekerd.
De beraadslagingen worden geopend.
De heer Dommers zegt, dat hij moet bekennen, dat hij met verbazing en tevens met groote teleurstelling kennis heeft genomen van het advies van Gedeputeerde Staten in deze zaak en thans niet minder van het voorstel der commissie van rapporteurs. Het verbaast hem, dat juist deze onderneming, die, zooals terecht in het adres van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij wordt aangemerkt, van groot belang voor de provincie is, den billijken steun moet missen, die aan andere gelijke ondernemingen gegeven is. De Voorzitter dezer vergadering en de heer de Milly van Heiden Reinestein hebben zich den vorigen herfst bij de opening der lijn tot Coevorden kunnen overtuigen, hoe flink deze Maatschappij hare taak opvat, hoe keurig zij haren weg en materieel in orde heeft. Beide heeren zijn ook getuige geweest, hoe opgewonden de ingezetenen van Coevorden den openingstrein ontvangen hebben, waarin zij terecht den voorlooper verwelkomden van ontelbare aankomende en vertrekkende treinen, die de oude veste voorspoed en welvaart zouden aanbrengen. En nu deze Maatschappij hare lijn nog verder in Drenthe wil uitstrekken en ook Dalerveen, Pat- en Vlieghuis, Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam van hare heilaanbrengende verbinding wil laten profiteeren en daarvoor eene billijke ondersteuing uit de provinciale kas vraagt, zeggen heeren Gedeputeerde Staten: "Wij moeten die niet geven, omdat de daarstelling van den Noord-Ooster Locaalspoorweg van de provincie belangrijke offers zal vorderen en andere ondernemingen ook subsidie van de provincie zullen vragen."
...
Hierna vereenigt de vergadering zich zonder hoofdelijke stemming met het voorstel van Gedeputeerde Staten.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 22-7-1898

Goederenloods

Nieuwleusen , 29 Aug. Tot nu toe zijn vrachtgoederen, welke door de S.S. aan het station Dedemsvaart gelost worden, om verder per tram te worden vervoerd, in de loods aan de overzijde van het station gebracht. Daar dit nog al last veroorzaakt, heeft de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij besloten een goederenloods te bouwen aan de oostzijde van de lijnen. Met de voorbereidende werkzaamheden is reeds een aanvang gemaakt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 30-8-1898

Buitengewone algemeene vergadering

Buitengewone Algemeene Vergadering op DINSDAG 22 NOVEMBER 1898, des namiddags te 2 uur, in het Hotel Steenbergen te Avereest. Punt van behandeling: Wijziging der statuten naar aanleiding van het in de laatste Algemeene Vergadering genomen besluit omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal. De vergadering is voor alle Aandeelhouders toegankelijk op vertoon van hun bewijs van aandeel. Avereest a/d Dedemsvaart, 31 October 1898. DE DIRECTEUR.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 1-11-1898
Nieuwleusen, 24 Nov. Blijkens procesverbaal van het verhandelde, opgemaakt door den heer B. W. Frijling, notaris alhier, zijn in een buitengewone vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap "Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij", behoudens koninklijke goedkeuring, de statuten dier vennootschap gewijzigd. O. a. zal het maatschappelijk kapitaal worden verhoogd tot f 500,000.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 28-11-1898
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant Zwolle, 25-11-1898

Postbezorging Coevorden

COEVORDEN, 12 Dec. Met ingang van 16 Dec. as. zal hier in 't brievenvevoer eene groote verandering en verbetering worden gebracht. Tweemaal per dag zullen ze met de Dedemsvaartsche stoomtram van hier in de richting Zwolle vervoerd worden en ook weer tweemaal naar hier worden vervoerd. Door deze nieuwe regeling kan men hier 4 maal per dag de brieven verzenden en zullen ze in de stad 3 maal per dag bezorgd worden.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 14-12-1898