Storm

Is er een keer een winter zonder sneeuw, dan is er weer storm.

ZWOLLE, 13 Januari.
In den afgeloopen nacht heeft het hard gewaaid, wij mogen wel zeggen gestormd uit het Westen en N.-Westen. ...
Door den hevigen storm ondervond de Dedemsvaartsche stoomtram heden morgen groote vertraging, waarom men nabij de Lichtmis 5 wagens met vee afkoppelde en eerst de passagiers naar Zwolle vervoerde, om daarna de wagens met vee te halen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 14-1-1899

Oprichting E.D.S.

Oprichting van de "Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij". In Drenthe een concurrent van de D.S.M. Lees de akte hier.

De Stct. behelst de statuten van de naamloze vennootschap "Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij" te Hoogeveen.; heeft ten doel het aanleggen en exploiteren van een stoomtramweg, loopende van het staatsspoorwegstation Hoogeveen langs Nieuweroord, Zwinderen, Gees, Oosterhesselen en Zuid-Sleen naar Nieuw-Amsterdam, en aldaar over den noordelijken kanaaldijk tot Echtenstein, welke lijn tot andere plaatsen zal worden verlengd, ingeval later door de aandeelhouders tot zoodanige uitbreiding mocht worden besloten.
Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op twee honderd duizend gulden, verdeeld in aandeelen van vijfhonderd gulden, welke in aandeelen van tweehonderd vijftig gulden kunnen worden gesplitst.
De aandeelen moeten binnen vijf jaren na den aanvang der vennootschap zijn geplaatst, ten ware deze termijn op verzoek van den raad van commissarissen der vennootschap door de Koningin mocht worden verlengd.
Geplaatst is bij verschillende personen te Hoogeveen voor een bedrag van f 41500, door de hh. J.E Scholten, J. Blom, jhr. v. Swinderen, mr. v. Naamen, v. Eemnes e. a. voor f 27500.
De directeur wordt benoemd op een algemeens vergadering van aandeelhouders. Tot commissarissen zijn benoemd: door de aandeelhouders, de hh. J. E. Scholten te Groningen, J. Blom te Meppel, L. B. J. Dommers te Nieuw-Amsterdam, N. Wessels Boer te Hoogeveen; door den raad der gemeente Hoogeveen, de heer J. Pottinga Szn.; door den raad der gemeente Sleen, de heer G. L. Gratama; door den raad der gemeente Oosterhesselen, de heer Jan Rigterink.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 21-1-1899

Aanpassing statuten

In de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 22 November 1898 is een statuut wijziging aangenomen met o.a. de uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal naar f 500.00. Zie de tekst van de wijzigings akte hier.


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 31-1-1899

Ongelukken

Het betreft Evert Derks, kelner oud 23 jaar.

Dedemsvaart, 3 Mei. Vrijdagavond bracht de jongeling E. Derks uit Lutten een visitie aan zijn meisje te Avereest. 's avonds keerde hij huiswaarts met tram H. 9.50 tijd van Greenwich; ongeveer bij de kweekerlj "Tottenham" is door het rijk bij het huis van den bakker Toerse een brievenbus geplaatst, welke gelicht wordt door den conducteur der posterijen.
Toen de tram stopte ging Derks er ook uit om den conducteur mede te deelen dat hij eene betrekking als kelner in het badhotel te Zandvoort gekregen had. Na de buslichting gingen ze hun wagon weder opzoeken. De conducteur der tram, vermoedende dat D. in de 2e klas plaats genomen had, gaf sein op de treeplank der lste klas tot vertrek; onmiddellijk ontwaarde hij een schok en bij onderzoek bleek het dat D. niet in de achterste afdeeling was; de conducteur liet de tram stoppen en spoedig vond men D. tegen een heg aan de berm. Zwaar gekneusd werd hij bij den bakker Toerse ingedragen; zoo spoedig het kon kwamen de doctoren ter Horst uit Lutten en Hatmans uit Avereest op de plaats des onheils, doch ze konden de patient geen bijstand verleenen, daar de inwendige kneuzingen den dood na een smartelijk lijden van 1 1/2 uur tengevolge hebben gehad.
De grondwet. 's-Gravenhage, 30-5-1899

Op 28 april 1899 trouwen Christiaan Harweg en Aaltje van der Graaf in Avereest.

Vrijdagmiddag trouwde de bakker Harwich met een dochter van den landbouwer J. v.d. Graaf. Bij het naar huis gaan, de stoet bestond uit 5 rijtuigen met bruiloftsgasten, kwam ongeveer bij de rolpaal bij sluis 6 een losse locomotief van de tram-maatschappij van de tegenovergestelde zijde; toen de locomotief de stoet zoowat half gepasseerd was werd stoom losgelaten, waardoor een der paarden schrok en in de bermsloot terecht kwam en de koetsier mede sleepte, die bij dit ongeval zware kneuzingen aan een been bekwam. De overige passagiers kwamen met den schrik vrij, doordat het rijtuig aan den kant staan bleef.
Men zegt dat de Mij. aangesproken zal worden voor schadevergoeding aan den koetsier.
De grondwet. 's-Gravenhage, 30-5-1899

Opening deel tramweg Coevorden - Nieuws Amsterdam

Gedeeltelijke opening Coevorden - Nieuw-Amsterdam (wissel Dalerveen) op 15 Juni 1899 met twee nieuwe locomotieven, de Nieuw Amsterdam (11) en Amsterdamscheveld (12) :

Hoewel de stoomtramlijn Koevorden - Nieuw Amsterdam heden slechts gedeeltelijk in exploitatie wordt gebracht (nl. tot aan den zoogenaamden zijtak te Nieuw Amsterdam) en dus van eene officieele opening dier lijn geen sprake is, hebben de inwoners dezer plaats dit feest niet ongemerkt voorbij willen laten gaan.
Aan het eindpunt der lijn is een fraaie eerepoort opgericht, waaronder de eerste tram hare intrede deed. Van alle gebouwen wappert do Nederlandsche driekleur.
Het is dan ook eene belangrijke gebeurtenis voor deze plaats, die zeker veel tot hare verdere ontwikkeling zal bijdragen.
De Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, ziet terecht in, dat de doortrekking harer lijn naar eene streek die zich zoo verbazend ontwikkelde en waar nog een oneindig veld voor ontginning achter ligt, voor hare onderneming een groote toekomst heeft.
En dit is haar ook van harte gegund, nu zij zonder steun van Rijk of provincie, toch de eenmaal voorgenomen verlenging harer lijn tot stand brengt.
Algemeen Handelsblad Amsterdam, 17-6-1899

Bij het huis van burgemeester Lodewijk Dommers, vila La Paix aan het Stieltjeskanaal, is een ereboog opgericht.

De Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij breidt gestadig haar werkkring uit. Wij meldden onlangs dat de lijn tot nabij Nieuw-Amsterdam zoo goed als gereed was, wij kunnen thans berichten dat deze lijn is geopend. Donderdag 15 Juni arriveerde te Nieuw-Amsterdam (zijtak) de eerste tram op de nieuwe lijn Coevorden-Nieuw-Amsterdam. De locomotief was met vlaggen getooid, en nabij het huis van den heer Dommers was voor dit heugelijk feit een eereboog opgericht. In de tram bevond zich de directeur der maatschappij, de heer A. Plomp. We merken op, dat de lijn nog niet geheel tot Nieuw-Amsterdam is doorgetrokken. Van Coevorden gekomen is de eerste halt te Wissel Dalerveen en het eindpunt te Nieuw-Amsterdam (zijtak).
De dienst op de nieuwe lijn is als volgt geregeld:
N.-Amsterd. 6.58 *10.26 1.27 4.18 9.16
Wissel D. . 7.15 10.43 1.44 4.35 9.33
Coevorden . 7.36 11.4 2.5 4.56 9.54
Coevorden . 7.42 11.10 2.10 5.1
Coevorden . 7.15 8.42 11.40 2.40 8.21
Coevorden . 6.5 y7.36 8.48 11.45 2.45 8.26
Wissel D. . 6.26 7.57 9.9 12.6 3.6 8.47
N.-Amsterd. 6.43 8.14 9.26 12.23 3.23 9.4 *
Dagelijks behalve op Zondag, f Alleen op Vrijdag. Dagel. beh. op Vrijdag en Zondag.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 19-6-1899

Informatie over het ontstaan van Nieuw-Amsterdam : Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 28-03-1931

Aanpassing aansluiting Staatsspoor Dedemsvaart

NIEUWLEUSEN, 18 Juni. Voor eenigen tijd konden we mededeelen, dat de tramlijn van de Rollecaterbrug naar het station der S. S. Dedemsvaart verlegd zou worden. Thans is de verandering aangebracht en rijdt de tram van genoemde brug recht uit naar de z. g. Staphorsterakkers, om vervolgens links af te slaan, en tusschen golvende korenvelden door, het station te bereiken; het telkens terugrijden, vooral zoo hinderlijk bij veel goederenvervoer, is daardoor onnoodig geworden, zoodat de verandering stellig een groote verbetering mag heeten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 20-6-1899

Opening tramweg Coevorden - Nieuw-Amsterdam

Gehele opening Coevorden - Nieuw-Amsterdam op 22 Augustus 1899 :

Coevorden, 18 Aug. De tramlijn van de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij Coevorden-Nieuw-Amsterdam, in aansluiting met de lijn Coevorden-Zwolle, zal op Dinsdag 22 Augustus a.s. in exploitatie worden gebracht. Het gedeelte van Coevorden-Amsterdamsche veld werd reeds op 15 Juni jl. in gebruik genomen, en de maatschappij mocht zich van genoemd tijdstip af in een druk personen- en goederenvervoer op dat traject verheugen.
Te Nieuw-Amsterdam is een commissie gevormd, die voor den openingsdag der tramlijn eenige feestelijkheden heeft georganiseerd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 21-8-1899
Provinciale Drentsche en Asser courant Assen, 21-8-1899

Een uitgebreid verslag van het inwijdings feest hier

...
Aan het slot nog een paar kleine mededeelingen en opmerkingen: De lijn Coevorden-Nieuw-Amsterdam is 13 kilometer lang en passeert in Nieuw-Amsterdam twee wijken, de Stadnitzkywijk en de Kalkoven-wijk, waarover een paar flinke ophaalbruggen zijn gelegd. De boomen langs het Stieltjeskanaal, die den weg aldaar tot een mooien wandelweg maken, mogen met vergunning van Gedeputeerde Staten blijven staan, zoolang niet blijkt, dat zij voor het verkeer met wagens enz. hinderlijk zijn of gevaar opleveren.
De tramlijn Coevorden-Nw.-Amsterdam heeft aanvankelijk veel succes. Het vervoer daarlangs is zeer bevredigend. Bij het bezoek aan het Amsterdamscheveld vielen ons het flinke schoolgebouw en de nette onderwijzerswoning op, door de goede zorgen van het gemeentebestuur van Emmen aldaar geplaatst. Het geheel geeft den indruk van frischheid en ruimte.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 24-8-1899

Een belangrijke tocht

In het jaar 1899 komen een aantal belangrijke infrastructurele projecten gereed zoals de verdieping en verbreeding van de Dedemsvaart en het Lichtmiskanaal en de diverse werken bij de rivier de Vecht te Coevorden. En natuurlijk de doortrekking van de stoomtramweg tot aan Nieuw-Amsterdam. Dat was voor de staten leden van de provincie Overijssel dan ook een mooie aanleiding om een tochtje te maken met de DSM tram van Zwolle naar Coevorden en onderweg de diverse werken te bekijken. Aan de hh. C. Piek en mr. W. J. baron v. Dedem werd opgedragen dit nader uit te werken.
Een bloemrijk verslag van de tocht verscheen er in de krant onder de kop : Een belangrijke tocht.

"Te 7 uur des morgens (stadstijd) vertrek en te 10.58 (Greenwichtijd) des avonds terug," luidde het wachtwoord. Er waren enkele leden der Staten die, ter wille van leeftijd of om gezondheidsredenen, met 't oog op den duur en den omvang van den tocht, zich daarvan moesten onthouden, terwijl enkele anderen door ambtsbezigheden als anderszins waren verhinderd mede te gaan. Maar van de 47 leden waren er 39 present. Gasten waren de Commissaris der Koningin, de griffier, de hoofdingenieur der provincie en schrijver dezes, terwijl aan de Dedemsvaart de burgemeester van Avereest, commissaris der Dedemsv. Stoomtr.mij., en de directeur der maatschappij de rij der genoodigden completeerden.
Het bestuur der Zwolsche tramwegmaatschappij had de beleefdheid gehad een extra tram beschikbaar te stellen, die 't meerendeel der gasten op het vroege morgenuur naar de Vlasakkers bracht. Daar stond de tram van de Dedemsvaart gereed met de machine "Nieuw Amsterdam" voorop.
...

Commissaris der Koning was de heer Petrus Lycklama a Nijeholt en de heer Adrianus Deking Dura was de hoofdingenieur van de Provincie.

Buitengewone algemeene vergadering

In een buitengewone algemeene vergadering op 3 oktober 1899 wordt o.a. besloten tot de doortrekking van de tramweg naar Erica en later Ter-apel.

De aandeelhouders van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij zijn opgeroepen tot het bijwonen eener buitengewone vergadering op 3 October e k. In deze vergadering zal de verdere uitbreiding van het tramnet in Drenthe, het doortrekken der lijnen naar Nieuw-Dordrecht en Erica, behandeld worden.
Verder zal een voorstel van het bestuur worden ter tafel gebracht, om deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal eener stoombootonderneming. Men vindt het nl. bij de groote uitbreiding van het tramnet noodzakelijk om geinteresseerd te zijn bij een der grootste goederen centra's en voor den afvoer der producten etc. een directe verbinding te hebben met Amsterdam en de Zaanstreek. Het is de bedoeling hiervoor een afzonderlijke vennootschap in 't leven te roepen, waartoe de stoomtram dan een gedeelte van het kapitaal zal fourneeren.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 28-9-1899
In de buitengewone algemeene vergadering der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij heden in het hotel Steenbergen te Avereest gehouden is besloten:
1o. om het bestuur te machtigen bij Gedep. Staten van Drenthe aan te vragen de concessie voor de verlenging der stoomtramlijn van het tegenwoordige eindpunt te Nieuw Amsterdam tot de schutsluis te Erica;
2o. deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal eener stoombootonderneming;
3o. te voorzien in de noodige geldmiddelen door het sluiten eener leening tot een bedrag van f 100,000.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 4-10-1899
In de buitengewone algemeene vergadering der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij is gisteren gesproken over een voorloopige doortrekking der lijn naar Erica en Nieuw-Dordrecht, om die doortrekking later verder te doen plaats hebben tot Ter-Apel. Dat deze niet direct tot Ter-Apel zal geschieden, vindt oorzaak in de vrees, dat daaraan te veel moeilijkheden met het oog op den aard van den grond verbonden zullen zijn. Aan Gedeputeerde Staten van Drenthe zal nu concessie worden gevraagd voor de doortrekking der lijn tot aan de schutsluis te Erica.
Over den stoombootdienst konden de tegenwoordig zijnde aandeelhouders het niet geheel eens worden, waarom later weder eene vergadering zal gehouden worden. In beginsel werd echter besloten om deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal eener stoombootonderneming en eene leening te sluiten tot een bedrag van f 100,000.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 4-10-1899