Tramweg Lichtmis-Hasselt

Een tramweg langs het kanaal de Dedemsvaart van de Lichtmis naar Hasselt ligt voor de hand. Zal er echter nooit komen.

Hasselt, 16 Jan. Naar wij vernemen heeft de Raad dezer gemeente besloten met de Dedemsvaartsche stoomtram in onderhandeling te treden tot doortrekking van haar lijn Lichtmis naar Hasselt, een afstand van ruim 1 1/2 uur.
Door verbreiding en verzwaring van de kaden der Dedemsvaart in 1899 zal deze lijn op goedkoops wijze kunnen worden tot stand gebracht en ook verkregen worden eene aansluiting hier op de stoombootdiensten Amsterdam en Zaandam.
Mocht werkelijk het plan van de Dedemsvaartsche Stoomtram Mij verwezenlijkt worden, om haar lijn tot hier door te leggen, dan voorzeker zal de lijn Blokzijl-Vollenhove-Zwartsluis-Hasselt door Mastenbroek naar Zwolle zeer zeker wel immer achterwege blijven.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 20-1-1900

Ontsporing te Heemserveen

Heemse (Ambt. Hardenberg), 3 Febr. De tram, die 12.20 van "Het Jachthuis" naar Heemse-Hardenberg vertrekt, derailleerde in de buurt van het tolhek te Heemserveen.
De locomotief, eerst een eindje buiten de rails vooruitgegaan, heeft daarna een kwart draai gemaakt en is toen op zij gevallen, dwars over de rails en wel zoo, dat de machinist er onder gevangen raakte. Eerst na het losschroeven en wegnemen van een plaat kon hij uit zijn gevaarlijke positie verlost worden, waarbij bleek, dat hij weinig letsel bekomen had.
De locomotief is nog al gehavend en zal een poos - 'k weet niet of het voor altijd zal zijn - "non-actief" moeten zijn. De bagagewagen is met zijn voorgedeelte op de locomotief geloopen, terwijl de dan volgende passagierswagen - waarin geen passagiers, maar alleen de conducteur - op de rails is blijven staan. Alzoo nog al goed afgeloopen: alleen wat schade voor de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 6-2-1900

Stremming bij ophaalbrug 6

Nieuwleusen, 11 Maart. Gisteren avond had een schipper het ongeluk met zijn aak tegen de ophaalbrug nr. 6 bij de Stouwe te varen, waardoor deze ernstig beschadigd werd. De stoomtram, die om 8 uur aan het station der S.S. Dedemsvaart moest aankomen, kon daardoor niet passeeren. De post werd dadelijk per rijtuig doorgezonden, terwijl de passagiers moesten wachten op de laatste tram uit Zwolle en toen daarin overstapten.
Heden morgen is men met alle kracht aan de beschadigde brug beginnen te werken, zoodat nu alles weer zijn gewonen gang gaat. De heeren Deking Dura en de Kiewit waren heden aanwezig, om een onderzoek in loco in te stellen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 13-3-1900

Nieuwe verbindingen

Naar wij vernemen zal de Zwolsche Nachtstoomboot-Maatschappij te zamen met de Drentsche Stoombootmaatschappij met 1 Mei aanstaande tweemaal 's weeks in een geregelden goederendienst gaan varen op Amsterdam en de Zaan, in contract en in aansluiting met de Dedemsvaartsche tram, die daarvoor aan de Diezerkade op het van de gemeente gehuurd terrein een gelegenheid verkrijgt voor havenstation, goederenopslag enz.
In verband hiermede vestigen wij ook de aandacht op het artikel in ons Tweede Blad over de nieuwe uitbreiding, die de directie der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmij. op het oog heeft, te weten de verbinding van 't Jachthuis via Slagharen en 't Hollandscheveld met Hoogeveen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 9-4-1900

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 26-5-1900

De E.D.S wil een verbinding van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam, maar geen expoitatie door de D.S.M. De D.S.M wil een eigen lijn vanaf Hoogeveen die bij Slagharen aansluit op haar bestaande tramweg.
In 't Hollandseveld zouden dan beide lijnen samenkomen richting Hoogeveen. Als dat maar goed gaat !

...
Door de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij heeft Zwolle een mooie verbinding gekregen met een welvarende streek, die vooral in de laatste jaren weder krachtige teekenen van bloei en leven geeft. Langs Dedemsvaart en Lutterhoofdwijk komt men verder Drenthe in, eerst te Coevorden, thans reeds te Nieuw-Amsterdam, terwijl nog steeds op uitbreiding gedacht wordt. Maar ook op verbindingen van de hoofdlijn uit noord- en zuidwaarts wordt gelet en zoo is de gedachte van de directie der Dedemsvaartsche tram gevallen op de verbinding van Slagharen even voorbij het Jachthuis via het Hollandsche veld met Hoogeveen, in verband met de exploitatie van een tramweg van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam.
...
overtuigd als wij waren dat zoowel het algemeen belang als dat der beide Maatschappijen door het in een hand brengen van de exploitatie der geheele lijn van Hoogeveen tot Zwolle gebaat zoude worden. Toen het ons bleek dat de Drentsche Heeren de voorkeur aan eigen exploitatie gaven ... zouden wij de zaak hebben laten rusten, ware het niet dat het ons duidelijk was geworden dat een aan onze Maatschappij vijandige gezindheid bij hen voorzat
...
Wij willen namelijk trachten een lijn aan te leggen van Hoogeveen tot Slagharen, die 16 K.M. lang zal zijn en bij laatstgenoemde plaats aan onze lijn Jachthuis-Coevorden zal aansluiten. Daar het ons voornemen is deze verbinding zonder eenig subsidie van Rijk of Provincie tot stand te brengen, zullen ons zeer waarschijnlijk geen hinderpalen in den weg worden gelegden zullen de noodige vergunningen niet lang op zich kunnen laten wachten, waarna de aanleg spoedig kan geschieden.
Deze lijn zal van Hoogeveen af door een bebouwde streek loopen; nabij het Jachthuis wordt een aardappelmeelfabriek gebouwd die zeker er toe zal bijdragen dat de verdere langs de lijn gelegen dalgronden weldra in cultuur zullen worden gebracht. Het is dus te voorzien dat binnen korten tijd die lijn door een bewoonde en vruchtbare streek zal loopen.
De afstand Hoogeveen tot Nieuw-Amsterdam via Slagharen is 40 K.M., een gering verschil met de lengte der Drentsche lijn welke 35 K.M. bedraagt. Daartegenover staat dat de afstand Hoogeveen-Coevorden langs onze lijnen, 29 K.M. en die, langs de Drentsche lijnen 47 K.M. is.
Door het te verwachten aardappelenvervoer wordt de levensvatbaarheid der lijn verhoogd, terwijl de afstand naar het noorden, voor hen die uit de welvarende veenkolonien in die richting willen reizen, zeer wordt bekort en daarenboven een directe verbinding Hoogeveen-Hardenberg verkregen wordt.
...
t Bestuur der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij bestaat zooals men weet uit de hh. C. Piek, mr. W. J. baron van Dedem, H. van Barneveld, H. Lohnis, S. de Meijier en A. Plomp.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 9-4-1900

In de Tweede Kamer wordt gestemd over een subsidie voor de aanleg van de, Drentse, lijn Hoogeveen - Nieuw-Amsterdam.

DEN HAAG, 15 Juni. De Tweede Kamer zette heden de behandeling van verschillende conclusien voort. ... Daarna is beraadslaagd over de rentelooze voorschotten voor stoomtramwegen en wel over dat voor een lijn van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam (f 170,000).
Hiertegen heeft de heer Van Dedem bezwaar, wegens de onvruchtbaarheid der streek en om financieele redenen betreffende de rentebetaling, terwijl de heer Van Karnebeek opkomt tegen de afwijking van de verplichting tot terugbetaling als 1/3 van het kapitaal winst opleverde.
De heer Roessingh betoogt het belang van dezen tramaanleg ter verhooging der welvaart in deze veenstreek en wijt Van Dedem's oppositie aan vrees voor benadeeling der Dedemsvaartsche stoomtram, die echter, zooals de heer Smeenge uiteenzet, door de Drentsche verbinding niet wordt geschaad. Deze tram zal vele gronden, met name te Sleen, in cultuur brengen en vele gemeenten in oostelijk Drenthe baten.
Ook de minister Lely ontvouwt uitvoerig het belang der voorgestelde verbindingen, eveneens wijzende op de concurrentievrees der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij voor de onderwerpelijke lijn.
De heer Van Dedem, elk persoonlijk belang ontkennende, bepleit de voorkeur eener verbinding Hoogeveen-Slagharen.
Het ontwerp is aangenomen met 61 tegen 2 stemmen. Tegen de hh. Van Dedem en Van Limburg-Stirum.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 16-6-1900

Tarieven

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 9-4-1900 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 9-4-1900

Kantoortje

Als de tram tot de Diezerkade in Zwolle gaat rijden, voor goederen overslag van en naar de daarliggende schepen, is het wel handig om daar ook een kantoortje te hebben.

Voorts is aan de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij vergunning verleend tot het plaatsen van een kantoortje op de door haar daarvoor aangegeven plaats bij de Diezerkade.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12-6-1900

Aanlevering goederen


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 13-6-1900

Paard schrikt

ZWOLLE, 18 Juni. Heden morgen omstreeks half zes stond bij het station der Dedemsvaartsche stoomtram alhier een met een paard bespannen wagen van de stoomzuivelfabriek "Mastenbroek", beladen met blikken bussen, gevuld met melk, welke bussen in de tram moesten worden overgeladen. Plotseling schrikte het paard voor een aankomende rangeerende tram, deed een zijsprong en wierp den wagen omver, waardoor alle bussen over den grond rolden en een groot gedeelte van de melk over de straat vloeide. Verdere ongelukken kwamen er gelukkig niet bij voor. De straat werd door middel van de waterleiding weer zoo goed mogelijk gereinigd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 19-6-1900
Een paar dagen geleden werd gemeld dat een kar met melk nabij het station van de Dedemsvaart alhier omver is gevallen daar het paard schrikte voor de tram. Thans wordt ons de opmerking gemaakt dat de draai bij het wenden van den wagen te kort werd genomen en de wagen daardoor omviel, terwijl er bij wordt gevoegd dat dit een week of wat geleden nog eens gebeurd is. Onze berichtgever erkent de juistheid van het laatste, maar ditmaal stond de wagen stil en liep 't paard achteruit, verschrikt door een rangeeimachine, waarna het ongeval gebeurde. Dat 't paard wat dartel is, kan wel zijn.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 21-6-1900

Waarschuwing

Dedemsvaart , 29 Sept. Toen gister avond de laatst aankomende tram der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij de Berkummerbrug moest passeeren, begaf de conducteur zich, volgens voorschrift, voor de tram uit om zich te vergewissen dat de weg vrij was. Van deze gelegenheid maakten twee dienstboden van een in de nabijheid wonende familie gebruik om op het balcon van het rijtuig te stappen, zonder door den conducteur gezien te kunnen worden, en een eindje mede te rijden. Voor dat het rijtuig weder bij den de tram opwachtenden conducteur was gekomen, sprongen beiden er haastig af, waarbij de eene kwam te struikelen en met een voet onder een wagen geraakte, waardoor zij aan de voet verwond werd. De machinist en de conducteur, noch eender passagiers hebben door de duisternis iets van het ongeval bemerkt. Daar zij met hun beiden waren, kon spoedig om hulp gezonden worden. De familie, waarbij het meisje dienstbaar is, liet haar onmiddellijk per rijtuig naar het ziekenhuis vervoeren. Dit ongeval, dat geheel door eigen schuld aan het meisje is overkomen, kan tot waarschuwing dienen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 1-10-1900

Bestrating en wachthuisje

Nieuwleusen, 10 Oct. De directie de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij is voortdurend bedacht op het aanbrengen van verbeteringen. Konden we voor eenigen tijd de bestrating bij de Ommerdijkerbrug melden, die daar een groote verbetering mag heeten, thans is er aan sluis 3 een wachtlokaal geplaatst, dat den talrijken reizigers een schuilplaats aanbiedt tegen regen en koude.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12-10-1900

2 Aandelen te koop


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 13-10-1900

Ganzenmarkt Coevorden

De D.S.M. heeft moeite om alle bezoekers van de druk bezochte ganzenmarkt te Coevorden te vervoeren.

Coevorden, 12 Nov. Op de heden gehouden laatste najaarsmarkt, zoogenaamde Ganzenmarkt, werden aangevoerd 35 paarden, 179 runderen, 440 varkens, 460 schapen, 8 geiten, 80 HL. rogge, 120 HL boekweit en 210 KG. boter. Waarschijnlijk door den niet grooten aanvoer was de handel in paarden en runderen minder levendig, doch de bestede prijzen zijn stationair, gebleven. De handel in varkens was iets vlugger. Ook van de schapen werd zeer veel verkocht.
Het aantal personen, dat deze markt bezoekt, wordt ieder jaar grooter. Het bezoek was dezen dag dan ook in die mate, dat de Dedemsvaartsche stoomtram enkele trammen dan ook bijna geen materieel genoeg voorhanden had om de marktbezoekers behoorlijk te kunnen plaatsen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 14-11-1900

Aanpassing dienstregeling


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 24-12-1900