Diezerkade

Zwolle, 31 December. Te beginnen met morgen Dinsdag 1 Jan. zullen de trammen van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, uitgezonderd de op Vrijdag rijdende markttrammen, doorrijden tot den Brink (Diezerkade) en ook van daar vertrekken. Wij hebben er reeds vroeger op gewezen, maar brengen het nog in herinnering, nu morgen de eerste dag is waarop de nieuwe regeling ingaat.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 1-1-1901

Trace Hoogeveen-Slagharen geweigerd

Hoogeveen, 23 Febr.
Nu door den Raad dezer gemeente in zijn laatste zitting besloten is den Bentincksdijk over de volle lengte te weigeren aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij, tot het leggen van een ijzeren weg "Hoogeveen-Slagharen", heeft dezer dagen eene commissie, bestaande uit de heeren C. Hemmes, A. van der Wal, R. Winkel Jbz. en J. J. Zwiers, namens meerdere ingezetenen een bezoek gebracht aan den heer A. Plomp, directeur van voormelde Maatschappij, ten einde te weten te komen, hoe men verder denkt te handelen.
Wij vernemen dienaangaande, dat de Maatschappij nu de richting Hollandscheveld zal nemen en wel vanaf het station, langs de westzijde der Huizen tot aan 't Kruis, dan een ombuiging naar het Haagje, aldaar het kanaal over te steken om dan langs den Bentincks en Rieghoogtensdijk Slagharen te bereiken.
Een stuk van de zoogenaamde Wolfsbosch en den Bentincksdijk zal dan onteigend moeten worden.
Provinciale Drentsche en Asser courant", 25-2-1901

Zijlijn te Coevorden

Het betreft hier de "stoom-lijnkoeken en lijnmeel" fabriek van G.J. Scholten en G. Benes Jz. en het pakhuis van Gerson Levie.

In de vergadering van den Raad der gemeente Coevorden, op Woensdag 6 Maart gehouden, werd, naar de Coev. Crt. mededeelt, gelezen een adres van de heeren Scholten & Benes, ook namens den heer Gerson Levie, verzoekende de Ded. Stoomtr. Mij. vergunning te geven tot het leggen van een zijlijn over de markt naar hun fabrieken, waardoor de andere wissel voor cafe Abels komt te vervallen.
Er werd goedgevonden de vergunning te verleenen onder de volgende voorwaarden: De richting moet zijn ten genoegen van burg. en weth, de vrijkomende keien blijven eigendom der gemeente, de lijn mag niet gebruikt worden des Maandags van 9 tot 3 uur.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 11-3-1901
Provinciale Drentsche en Asser courant. 28-1-1901
Bij akte, 6 April 1900 voor den ondergeteekende verleden, is tusschen de heeren Gerrit Jan Scholten, koopman, en Gerhard Benes Janszoon , kassier en commissionnair in effecten, beiden wonende te Coevorden, aangegaan eene vennootschap onder de firma "Scholten en Benes", ten doel hebbende het stichten en exploiteeren eener fabriek met stoomvermogen ter bereiding van lijn-, mas-, raapkoeken, lijnmeel en aanverwante artikelen, zoomede het drijven van handel in de te fabriceeren producten en de grondstoffen daarvan , in den meest uitgebreiden zin.
Zij is gevestigd te Coevorden, aangevangen 1 Maart 1900 en zal eindigen te allen tijde na schriftelijk gedane opzegging van 6 maanden bevorens.
Nederlandsche staatscourant. s-Gravenhage, 23-4-1900

Lijn Lichtmis-Meppel

Geen zijlijn Lichtmis-Meppel door protesten van Staphort en Rouveen en de gemeente Meppel wil een verbinding met Balkbrug.

Herhaalde malen is er sprake geweest, dat de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij eene zijlijn De Lichtmis-Meppel over Staphorst en Rouveen wilde aanleggen. Deze zaak schijnt op bet oogenblik wederom aanhangig te zijn, blijkens de opmetingen voor enkele weken gedaan en in den loop dezer week op sommige plaatsen herhaald.
De bevolkingen van Staphorst en Rouveen vreest dat zij daarvan veel last en gevaar zal hebben; zij zijn daarom tot dusverre met het plan niet bijzonder ingenomen.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 1-4-1901
Meppel, 1 Mei. In de heden avond gehouden raadsvergadering is op voorstel van B. en W. besloten, aan den directeur der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij te kennen te geven, dat deze gemeente zich niet onbelangrijk geldelijk heeft geinteresseerd bij de voor haar noodzakelijk geachte stoomtram verbinding met de Balkbrug en dus aan zijn verzoek, om hem te vergunnen op gemeenteeigendom een daarmede concurreerende stoomtramverbinding Lichtmis-Meppel aan te leggen, niet kan worden voldaan.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 3-5-1901

Vertrek president-commissaris Piek

Gelijk wij reeds voor eenigen tijd gemeld hebben, is de heer C. Piek, lid der Staten voor het kiesdistrict Ommen en lid van Gedep. Staten van Overijssel, voornemens zich bij de aanstaande verkiezing niet weder verkiesbaar te stellen. De heer Piek zal Ambt-Hardenberg en onze provincie metterwoon verlaten, om zich te Haarlem te vestigen.
Sinds 1884 was de heer Piek lid der Staten, terwijl hij van 1889 als Gedeputeerde werkzaam is geweest. Na het overlijden van den heer jhr. mr. G. C. Junius van Hemert, werd hij als president-commissaris der Dedemsvaartsche Stoomtram-maatschappij gekozen.
Wij bepalen ons tot deze eenvoudige opnoeming der feiten; zijn vertrek zal ongetwijfeld door zeer velen worden betreurd. (Dedemsvaartsche Crt.)
Provinciale Drentsche en Asser courant. 4-4-1901

Telefoon aansluiting Zwolle

Rijksgids voor den intercommunalen en den internationalen telephoondienst 1901

Voorbereidingen uitbreiding richting Erica

Voor de uitbreiding van de tramweg van Nieuw-Amsterdam naar Erica zijn er een aantal bruggen nodig.

Door de directie der Dedemsvaartsche Stoomtramweg -Maatschappij te Avereest is aan de machinefabriek "de IJsel" te Kampen opgedragen het maken, leveren en stellen van drie beweegbare ijzeren bruggen in de nieuw aan te leggen lijn Nieuw-Amsterdam - Erica.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 13-5-1901

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24-10-1887

Nat pak

Door het schrikken van het paard raakt de vrouw van K. bij de Rollecate te water.

Nieuwleusen , 11 Juli. Toen de landbouwer K. en een vrouw alhier zich gisteren middag met paard en wagen op weg bevonden naar het hooiland, schrikte het paard ter hoogte van de Rollecate voor de stoomtram en liep in de Dedemsvaart. De voerman sprong tijdig van den wagen, maar de vrouw geraakte te water. Zij werd door spoedige hulp gelukkig gered, zoodat zij met een nat pak en den schrik vrij kwam. Nadat de strengen van het paard doorgesneden waren, zwom het door de vaart en werd aan den overkant opgevangen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 17-7-1901

Gekantelde wagen

Een wagen met paard, die gisteravond bij de Diezerhaven nog juist wilde oversteken, voordat een rangeerende trein der Dedemsvaartsche stoomtram de passage belette, kwam met dezen trein in aanraking en kantelde geheel. De op den bok zittende personen vielen met paard en alles wat zich in den wagen bevond, op straat, doch kwamen van ongelukken vrij daar het paard zich uitstekend hield. Een wagen der tram was echter geheel ontspoord.
De Telegraaf. Amsterdam, 19-9-1901

Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Op een buitengewone Vergadering van Aandeelhouders op 24 Oktober 1901 worden een aantal statuutwijzigingen besproken. Deze zijn nodig door de verlening van subsidie door de Prov. Overijssel.
o.a. het aandelenkaptiaal wordt bepaald op f 700.000.
Lees alle aanpassingen in de akte van 6 Februari 1902.