Omnibus Emmen - Erica

Zolang de tramweg Nieuw-Amsterdam naar Erica nog niet gereed is zal de omnibus Emmen-Erica doorrijden naar Nieuw-Amsterdam.

EMMEN, 5 Jan. Naar we vernemen, zal er binnen kort eene omnibus-dienst geopend worden tusschen Emmen-Zuidborge-Erica. Zoolang de stoomtramlijn Zwolle-Dedemsvaart-Nieuw-Amsterdam nog niet tot Erica doorgetrokken is, (wat dit jaar nog gebeurt), zal de omnibus ook van Erica tot Nieuw-Amsterdam rijden.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 7-1-1902

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 3-10-1902

Paard en wagen aangereden

Nieuwleusen, 17 Jan. De landbouwer H. G. alhier, heden middag met paard en wagen huiswaarts keerende van de Zwolsche markt, had het ongeluk dat zijn paard op de hoogte van 't Plankenloodsje door de tram aangereden werd, met het gevolg dat het nog een eindje voortloopende in de sloot terecht kwam en bezweek. De wagen werd geheel vernield, maar de zich daarin bevindende personen kwamen met den schrik vrij.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 20-1-1902

Medegebruik E.D.S en D.S.M.

De voorwaarden die de E.D.S. stelt aan het medegebruik van de tramlijn in Hoogeveen zijn voor de D.S.M. onaanvaardbaar. Het getouwtrek is begonnen !

ASSEN, 17 Jan. De raad van commissarissen der Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij heeft thans aan de Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij doen toekomen de voorwaarden, waarop zij geneigd is aan die maatschappij af te staan het medegebruik van de lijn Noordsche Brug tot aan het station Hoogeveen van het Staats.spoor. Daaronder behoort o. a. dat aan eerstgenoemde het medegebruik van de lijn Noordsche Brug tot de Zuidersche Brug te Hoogeveen, en van Nieuw-Amsterdam tot Erica, worde verleend, en dat een tarievenregeling voor doorgaand verkeer over al de bestaande en de nog eventueel te bouwen lijnen der beide maatschappijen worde getroffen.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 17-1-1902
Het bestuur der Dedemsvaarttche Stoomtramwegmaatschappij heeft op de voorstellen tot het medegebruik van de lijn der Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij geantwoord, dat de gestelde voorwaarden volstrekt onaannemelijk zijn, waarvan ook aan den Raad der gemeente Hoogeveen is kennis gegeven.
Verder verzoekt het - nu wel als vaststaande kan worden aangenomen, dat op den weg van onderhandeling tusschen de twee Maatschappijen geen overeenstemming zal worden verkregen - de Raad zelfstandig de voorwaarden, waaronder de concessie voor het medegebruik is verleend, zal vaststellen. Worden deze voorwaarden door het Bestuur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij aannemelijk geacht, dan zal, onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders, de verleende concessie worden aanvaard en uitgevoerd.
In het tegenovergestelde geval zal worden overwogen of het plan tot aanleg van eene tramlijn Slagharen-Hoogeveen geheel op te geven dan wel of het bestuur nadere plannen zal indienen betreffende eene trambaan, loopende door de gemeente Hoogeveen met het Staatsspoorstation of eene andere plaats tot eindpunt.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 30-1-1902
Het bestuur der "Dedemsvaartsche Stoomtram-Maatschappij" heeft, evenmin als dat der "Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatsch.", bezwaren ingebracht tegen de door den Gemeenteraad van Hoogeveen gemaakte bepalingen betreffende het gezamenlijk gebruik der rails van de Noordsche brug tot het Stationsplein te Hoogeveen.
Indien er nu geen bezwaren van technischen of financieelen aard komen, en de eigenaars der gronden zich niet, evenals bij de eerste concessieaanvraag, verzetten, dan bestaat er vooruitzicht, dat de verbinding van Hoogeveen met Slagharen zal tot stand komen.
Zoodra de bestekken door den Minister zijn goedgekeurd, zal de lijn Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam worden aanbesteed.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 19-4-1902

Coevorden

Het eens zo afgelegen Coevorden is nu goed bereikbaar, de kamer van koophandel ziet het helemaal zitten !

Geen plaats in ons land vermoedelijk, welker naaste toekomst zoo goed is als die van Coevorden. Thans reeds gelegen aan het snijpunt van 5 straatwegen, 4 kanalen en den Dedemsvaartschen stoomtram, te midden van zich snel ontwikkelende veenkolonien, komt ze binnenkort te liggen aan den Noordooster locaalspoorweg, terwijl de Duitsche lijn naar Coevorden in voorbereiding is. Voor verschillende takken van handel en industrie, als: koloniale-warenhandel en gros, houtzagerij, scheepstimmerwerf, stroocartonfabriek, koffiebranderij etc. is er een goede toekomst. Aan ondernemende menschen geeft gaarne inlichtingen de kamer van koophandel en fabrieken te Coevorden.
Nieuwe Veendammer courant". Wildervank, 15-2-1902

Tramweg Nieuw-Amsterdam - Erica

De doortrekking van de tramweg van Nieuw-Amsterdam naar Erica is gereed en op 25 Februari 1902 is de opening.

De lijn Nieuw-Amsterdam - Erica (Dr.) van de Dedemsvaartsche stoomtram is thans zoo goed als gereed en zal weldra voor het verkeer worden opengesteld. Naar men meent te weten, bestaat het voornemen bij de directie der Maatschappij om hare lijn door te trekken naar Klazinaveen.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 20-1-1902
Morgen wordt het traject Coevorden - Dalerveen - Amsterdamsche Veld - Nieuw-Amsterdam - Erica van de Dedemsvaartsche stoomtramweg geopend. De vertrekuren van Coevorden naar Erica zijn 6.16, 11.25, 2.25 en 5.27, aankomst te Erica een uur later.
Verder vertrekt er een tram om 9.- uur v.m. en 8.10 n.m. uit Coevorden, die slechts tot Nieuw-Amsterdam loopt. De vertrekuren van Erica naar Coevorden zijn 7.27, 1.20, 3.53 en 7.5; voorts vertrekt 10.35 en 9.6 nog een tram van Nieuw-Amsterdam naar Coevorden.
Bovendien loopt 's Maandags een tram (alleen 2e kl.) tusschen Coevorden en Erica heen en terug. Vertrek uit Coevorden 8.35 en uit Erica 9.40 v.m.
Een versierde locomotief zal aan de opening een feestelijk karakter geven, terwijl in de aanliggende plaatsen het zeker niet aan vreugde zal ontbreken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 25-2-1902

Oppassen geblazen met die nieuwe tram, voor mens en dier !

Nieuwamsterdam, 27 Febr.
Nauwelijks is de tram naar Erica geopend, of er valt al een ongeluk te vermelden. Niet alleen werd een hond van W. H. overreden en onmiddellijk gedood, maar ook de besteller te Erica, K. de Groot, kreeg bij het rangeeren een arm tusschen de buffers en moet zich vrij ernstig hebben bezeerd.
Nieuwe Veendammer courant. Wildervank, 4-3-1902

Meer informatie over Erica 70tig jaar bestaan Erica 1933

Dienstregeling 1 Mei 1902


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 28-4-1902

Concurentie met beurtveer

De nieuwe tram is voor het goederenvervoer natuurlijk een concurrent van de bestaande beurtveren. Die krijgen geen subsidie en moeten voor het gebruik van het kanaal De Dedemsvaart betalen.

Zomerzitting der Staten van Overijssel.
...
Schipper M. v. d. Graaf, beurtschipper op de Dedemsvaart, heeft aan de Staten verzocht, dat hem het vrij gebruik zal worden toegestaan van de tot die vaart behoorende kanalen, sluizen en bruggen, alsmede een subsidie gegeven, geevenredigd aan die welke de Dedemsvaartsche stoomtram geniet. Het beurtveer wordt onmogelijk tengevolge van de doodende concurrentie welke hem wordt aangedaan door gezegde Maatschappij en het resultaat is, "dat den middenstand, den gewonen burger, de kop wordt ingedrukt". Hij moet rechten betalen en de Ded. stoomtram betaalt niets en krijgt nog geld toe.
Ged. Staten gaan, voor zij hun advies bij 't verzoek voegen, even na welke de redenen zijn geweest die er toe hebben geleid den aanleg van stoomtramwegen uit de provinciale kas te subsidieeren. Door dergelijken aanleg worden gedeelten der provincie, die min of meer verwijderd zijn van bestaande spoorwegen, daarmede in verbinding gebracht. Ook wordt het voor verschillende gemeenten dientengevolge gemakkelijker elkander onderling te bereiken en zij komen in 't bezit van versnelde middelen van verkeer, die voor allen de gelegenheid openen de voordeelen te genieten van de algemeene handelsbeweging, die zich in de richting van de bestaande spoorwegen uitbreidt.
Dit is een zaak van groot algemeen belang en daarom heeft de provincie de tramverbinding gesteund, die zonder dien steun niet zou hebben kunnen slagen. De Dedemsvaartsche Stoomtram nag zich thans in grooten bloei verheugen, maar men vergete niet dat bij haar tot standkoming eerst met groote moeite de gelden van particulieren zijn verkregen.
Adressant maakt zich een verkeerde voorstelling van de zaken als hij in dergelijke subsidieering uitsluitend ziet bescherming der maatschappijen en kapitalisten, en de redenen die hij voor een gunstige beschikking op zijn verzoek aangeeft vervallen daardoor. Immers het zal toch nooit een motief voor subsidie van provinciewege kunnen zijn, om adressant - wiens beurtveer toch wel niet op grond van provinciaal belang gesubsidieerd zal kunnen worden - daardoor in staat te stellen, de hem door de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmij. aangedane concurrentie het hoofd te bieden.
De gronden van billijkheid, die schijnbaar daarvoor pleiten, bestaan in werkelijkheid niet of verliezen in alle geval zeer veel van hun beteekenis wanneer men bedenkt, dat de tramwegmij. een der voornaamste oorzaken is geweest van de groote ontwikkeling der streek waarin adressant sinds jaren een beurtveer heeft, dat ook in niet geringe mate van dien vooruitgang heeft geprofiteerd.
Naar 't oordeel van Ged. Staten kan dus niet aan het verzoek van adressant, die als beurtschipper het halve sluisgeld betaalt en recht heeft op voorschutting, worden voldaan. Er is te zijnen opzichte geen onrechtvaardigheid begaan. Vandaar 't advies om afwijzend op 't verzoek te beschikken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2-6-1902

Tramweg Lichtmis-Meppel

Ook deze voorgestelde wijziging voor een tramweg Lichtmis-Meppel zal niet doorgaan. Het zal Balkbrug-Meppel worden.

MEPPEL, 20 Sept, Naardien de directie van den Dedemsvaartschen Stoomtramweg vele moeilijkheden ondervindt, om de baan van de Lichtmis naar Meppel over den rijksweg door de gemeente Staphorst te leggen, is men voornemens een eigen baan aan te leggen, evenwijdig aan den Staatsspoorweg.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 22-9-1902

Druk

Zwolle, 24 October.
De toeneming van het vervoer op den Dedemsvaartschen Stoomtramweg maakt uitbreiding bij het terrein der goederenloods op het Bleekerswegje noodzakelijk. Daartoe wordt een lijn gelegd dwars over den Brink, die, door het muurtje op de Diezerkade brekend, tot de losplaats aan de gracht wordt doorgetrokken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25-10-1902

Van de tram gevallen, niets gemerkt

Woensdagavond met de laatste tram uit Zwolle, is tusschen de Lichtmis en het station Dedemsvaart zekere L. uit Gramsbergen van het balkon van de tram gevallen, met het ongelukkig gevolg dat hem den linker voet bijna afgereden is.
Niemand schijnt er iets van gemerkt te hebben. Tegen 11 uur, dus ruim twee uur na bet ongeval, is hij eindelijk aan de spoorbrug terecht gekomen, vanwaar men hem naar het koffiehuis van F. Huisman heeft gebracht; dr. Risselada van Nieuwleusen verleende de eerste geneeskundige hulp.
Een vreeselijke pijn heeft die ongelukkige doorgestaan, daar hij den afstand van 1500 M. grootendeels kruipend heeft moeten afleggen. Donderdagmorgen is hij per tram naar zijne woning vertrokken.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 29-11-1902