Concessie Hoogeveen verlopen

Hoogeveen, 3 Jan. 1 Januari 1903 eindigde de concessie door onze gemeente verleend aan de Dedemvaartsche Stoomtramweg Maatschappij tot den aanleg van een stoomtramweg Slagharen-Hollandscheveld-Hoogeveen.
Door de Eerste Drentsche Stoomtramweg Maatschappij is nu bij de gemeente Hoogeveen ingekomen concessieaanvrage tot den aanleg van een stoomtram in verbinding met de lijn Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam en wel van af de éérste tol aan den Coevorder straatweg door Hollandscheveld over den Rieghoogtensdijk tot aan het eind der gemeente Hoogeveen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. Assen, 5-1-1903
Hoogeveen, 5 Jan. Bij de gemeente is ingekomen een adres van de directie der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij met verzoek de concessie - 1 Jan. 1903 verloopen - tot den aanleg van een stoomtramweg Slagharen-Hollandscheveld-Hoogeveen alsnog te willen verlengen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. Assen, 6-1-1903

"Steunt Elkander"

COEVORDEN, 8 Maart. Door het personeel van de Dedemsvaartsche tram is opgericht de vereeniging "Steunt elkander." Het doel is:
1. De belangen der Maatschappij zooveel mogelijk te hartigen.
2. De goede verstandhouding onder bet personeel te bevorderen.
3. Langs gepasten weg de positie trachten te verbeteren.
Met algemeene stemmen is op de jongst gehouden vergadering eene motie aangenomen, waarbij de houding der Ned. vereeniging van spoor- en tram- Wegpersoneel werd afgekeurd.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 10-3-1903

Ongelukken

Ook bij deze ongelukken afreden benen.

Nabij Coevorden is een elfjarige jongen van den schipper Van Dijk onder de Dedemsvaartsche stoomtram geraakt. Den knaap werden de beide beenen afgereden; hij is naar het ziekenhuis te Zwolle vervoerd.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 5-3-1903
De veldwachter Van Camerijk te De Krim is door de tram langs de Dedemsvaart overreden, waarbij het onderbeen beneden de knie bijna is afgesneden. Terwijl de tram nog in beweging was wilde hij uit het voertuig stappen, struikelde daarbij en had toen het ongeluk met het eene been onder de wielen te geraken.
De grondwet. 19-3-1903

Hoge lading op straat

De aanvoer van o.a. turfstrooisel met lange en hoog opgestalde wages van de tram gaf in Zwolle regelmatig overlast.

Gisteren avond 8 uur vervoerde de Dedemsvaartsche stoomtram eenige waggons turfstrooisel van den Brink naar station Vlasakkers. De waggons - naar men ons meldt - waren zoo hoog opgeladen, dat de bovenste pakken in conflict kwamen met de onderste takken der linden op de Thomas a Kempisstraat. Vele, zelfs zware takken, werden deerlijk gebroken. De lading werd echter ook van zijn plaats geschoven, zoodat voor de Schoolstraat de lantaarn door een uitstekend pak afgedrukt werd, en even later een pak naar beneden stortte, gelukkig zonder iemand te raken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 15-6-1903

En klachten omwonenden

Raadsvergadering te Zwolle op Dinsdag 1 September 1903.
...
De Voorzitter beantwoordt een in een vorige vergadering door den heer J. Bosch Ozn. gestelde vraag omtrent het ongeval dat zich heeft voorgedaan bij het goederenvervoer der Dedemsvaartsche stoomtram en een eventueel verbod van het tramverkeer op de Thomas a Kempisstraat des Vrijdagsmorgens van 11 1/2 tot 2 uur.
Aangaande het ongeval is een onderzoek ingesteld, waaruit bleek, dat de takken van de boomen te laag waren. Zij zijn dan ook den volgenden dag opgesnoeid en mede eenige andere te laag zittende takken verwijderd. De plantsoenopzichter heeft verklaard dat de boom niet geleden heeft, terwijl de schade die aan den lantaarnpaal werd toegebracht, door de D. S. M. is vergoed.
De heer Bosch meent dat de wagen te hoog beladen was.
De Voorzitter vervolgt: omtrent het verzoek om het tramverkeer tusschen 11 1/2 en 2 uur op de Thomas a Kempisstraat te verbieden, is spr. door den commissaris van politie gerapporteerd dat gedurende dien tijd 3 trams rijden, 10.51 en 1.50 van de Diezerkade en 11.45 naar de Diezerkade. De commissaris acht de bezwaren, die door de bewoners worden gemaakt, wel wat overdreven, daar de tram zeer langzaam rijdt, terwijl een man gewapend met een bel voorop loopt, zoodat de openbare veiligheid z. i. voldoende is gewaarborgd. B. en W. vinden dan ook geen vrijheid pogingen in 't werk te stellen om het tramverkeer te beperken in den zin als door den heer Bosch bedoeld wordt.
De heer J. Bosch is van oordeel dat de commissaris er niemendal van weet; hij mag er eens een agent op uitgestuurd hebben om te kijken, maar de uitspraak van de bewoners der Thomas a Kempisstraat is in deze betrouwbaarder dan het advies van den commissaris. Hij houdt vol dat er wel degelijk gevaar bestaat, de paarden schrikken voor de machine. Hij dringt op het instellen van een nader onderzoek aan.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 3-9-1903

Extra trammen

Bij diverse gelegenheden worden er regelmatig z.g. extra trammen ingezet naast de reguliere dienstregeling.

Met een extra-tram van de Dedemvaartsche stoomtram, bestaande uit vijf rijtuigen, werden heden morgen alhier aangebracht een 500tal schoolkinderen van eenige scholen langs de Dedemsvaart. Ruim 400 gingen van de Diezerkade te voet naar den uitspanningstuin van Zwakenberg, de overigen, een 90tal - de kleinen - werden met 3 extra-tramwagens der Zwolsche tram naar Zwakenberg gebracht, van waar ze heden namiddag ruim 3 uur weder op gelijke wijze terugkeerden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 18-9-1903

7 Juni 1903

Aanpassingen Zwolle Agnietenberg-Watersteeg :

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant Zwolle, 16-6-1903

Goedkope werkmanskaarten

De Dedemsvaartsche stoomtram, die er steeds op uit is het gebruik van de tram te doen toenemen en op alle mogelijke verbeteringen let, heeft thans bepaald dat van 1 Nov. af aan de stations goedkoope werkmanskaarten zullen worden beschikbaar gesteld. Voor de eertse forensen.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant Zwolle, 22-10-1903

Voorwaarden Hoogeveen aanvaard

Door de Dedemsvaartsche Stoomtramweg. maatschappij zijn aangenomen de voorwaarden, door het Gemeentebestuur van Hoogeveen gesteld voor den aanleg van een stoomtramweg Hoogeveen-Slagharen. De werkzaamheden, moeten 1 Juli 1904 voltooid zijn. Is de lijn dan niet in exploitatie gebracht, dan vervalt het bedrag van f 3000, dat als waarborg moet gesteld worden, aan de gemeente Hoogeveen.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 2-3-1903

Hoogeveen, 16 Juni.
Wij verheugen er ons ten zeerste over, dat het leggen van den weg voor eene stoomtram Slagharen-Hoogeveen, door de Dedemvaartsche stoomtramwegmij., nu een feit kan worden genoemd. Men deelt ons mede, dat ten kantore van notaris van der Tuuk de acten zullen gepasseerd worden met de verschillende eigenaren voor den aankoop van den benoodigden grond.
De tram zal loopen vanaf Slagharen langs den Rieghoogtensdijk Oostzijde; te Hollandscheveld het kanaal passeeren, verder loopen langs den Bentincksdijk tot aan het „Oude Opgaande', door den Wolfsbosch bij den heer R. Stoffers Post het kanaal oversteken, door het Haagje gaan, daar ter hoogte van den heer F. H. Robaard voor de derde maal en tegenover het huis van wijlen de familie Steenbergen voor de vierde keer de vaart overbruggen, om langs den Westkant van de streek „de Huizen" bij de Noordsche brug te kunnen komen op de baan van de Eerste Drentsche Stoomtramwegmij., ten einde aansluiting te verkrijgen met den Staatsspoor.
Provinciale Drentsche en Asser courant, 17-6-1903

Minder roken in de tram

De Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij heeft in het belang van het op haar lijnen reizend publiek een maatregel genomen, die zeker door zeer velen zal worden gewaardeerd. Wanneer nl. met twee tramwagens gereden wordt, hangt sedert een paar dagen in een daarvan een biljet, met het verzoek niet te rooken. Deze nieuwigheid wordt door velen meesmuilend opgenomen, maar het verbod wordt door de conducteurs streng gehandhaafd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 27-10-1903

Dieren onder de tram

COEVORDEN, 8 Nov. Toen een veedrijver van gebroeders Cohen alhier 18 koeien van de Krim naar hier vervoerde, geraakten zes der dieren voor de locomotief van de tram. Al deze dieren schenen erg beschadigd. Eén moest onmiddellijk worden afgemaakt. De drijver beweert den machinist tijdig genoeg te hebben gewaarschuwd. De eigenaren zullen zich vervoegen bij den directeur der Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 10-11-1903

Aandelen uitgifte

Bij de laatste statuutwijziging uit 1902 (akte) is het maatschappelijk kapitaal verhoogd naar f 700.000. De resterdende aandelen kunnen daardoor uitgegeven worden. Het daarbij opgehaalde geld wordt gebruikt voor uitbreiding van de tramweg en het rollende materieel.

De Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij heeft een inschrijving opengesteld. Het maatschappelijk kapitaal der D. S. M. bestaat uit f 700,000 in den vorm van 40 oprichtersaandeelen van f 3000 elk, en f 580,000 gewone, recht hebbende op 4 pct. dividend voor de oprichters-aandeelen van f 1000 elk. Die 40 oprichters-aandeelen zijn geheel geplaatst.
Van de gewone aandeelen zijn tot dusver 424 stuks uitgegeven. Thans wordt een inschrijving geopend op de overige 156 gewone aandeelen (dus f 156,000), tegen den koers van 100 pct., met storting op 2 Januari, of tegen bijbetaling van rente naar 4 pct., tot uiterlijk 1 Maart a.s.Tot deze uitgifte wordt overgegaan om te voorzien in de wegens de aanzienlijke toeneming van het vervoer noodige uitbreiding der bestaande werken en vermeerdering van het rollend materieel.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 23-11-1903
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant Zwolle, 21-11-1903

Marsch- en transportdienst voor onderofficieren en korporaals

Marsch- en transportdienst voor onderofficieren en korporaals. J. Noorduyn, 1903