Opening lijn Erica-Klazinaveen

Opening Erica-Klazinaveen op 14 Januari 1904 :

Vanwege de directie der "Dedemsvaartsche Stoomtram-Maatschappij" zal de nieuwe lijn Erica-Klazinaveen (Drente) op 14 Jan. as. voor het verkeer geopend worden.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 9-1-1904

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 6-1-1904


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 25-1-1904

Bekneld

Heden morgen omstreeks half 10 had de arbeider De J. op het emplacement van de Dedemsvaartsche stoomtram op de Diezerkade, bij het aankoppelen van twee wagons, door het uitglijden der koppelingen het ongeluk tusschen de beide wagens bekneld te raken. Op advies van dr. Klinkert werd hij onmiddellijk naar het Sophiaziekenhuis vervoerd. De toestand is redelijk.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 29-1-1904

Conflict met logementhouder Middendorp van het Jachthuis

Na het bouwen van een nieuw station in Lutten, (met etenswaren verkoop) loopt een conflict met 't Jachthuis dusdanig uit de hand dat de rails, die over de grond van Middelburg liepen, moesten worden opgebroken ! Een verslag van de rechtzaak hier

Hardenberg , 27 Jan. Gisteren morgen zijn de rails van de Dedemsvaartsche stoomtram in den tuin bij het Jachthuis opgebroken, tengevolge eener procedure van den logementhouder Middendorp en de Maatschappij, waarbij laatstgenoemde in 't ongelijk is gesteld. Hierdoor ondervindt het vervoer een groot ongerief en moeten de personen bij de brug overstappen. Moeilijker is 't evenwel voor de goederen, daar deze bij de brug moeten worden overgeladen.
Voor de exportslagerij alhier is het vooral zeer lastig, daar wekelijks honderden varkens - levende zoowel als geslachte - worden vervoerd naar en van Hardenberg.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 29-1-1904
De heer J. Middendorp, eigenaar van het logement "Het Jachthuis", te Lutten, aan de Dedemsvaart, betwistte in den laatsten tijd de Dedemvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij het recht tot het hebben van de lijn naar Hardenberg door zijn tuin. Dinsdag heeft hij - men zegt, steunende op een uitspraak van het Hof te Arnhem - de rails in dien tuin doen opbreken, zoodat de trams van Hardenerg niet meer tot het station Lutten kunnen komen, maar voor de Dedemsvaart moeten blijven staan.
Daar nu al de goederen, van Hardenberg komende, overgepakt moeten worden en nog wel op een ongelegen plaats, begrijpt men, dat de Maatschappij daarvan groot ongerief ondervindt.
De Maasbode. 30-1-1904.
Lutten a/d Dedemsvaart, 1 Febr. De Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. is toch maar in een bepaald lastigen toestand gekomen nu de heer Middendorp haar den weg versperd heeft, om op de lijn Koevorden-Dedemsvaart-Zwolle te komen met de treinen van Hardenberg. Bij het aanzienlijk goederenvervoer van en naar Hardenberg is het haast ondoenlijk alles aan de brug bij het Jachthuis over te laden. Maar de Maatschappij versaagt niet. Met lofwaardigen ijver is de directie bezig met het leggen van een draaischijf even over de brug. Is die klaar, wat weldra het geval zal zijn, dan zal men in staat zijn, kleine goederenwagens geladen op de lijn K.-D-Zw. te brengen, wat voorloopig een groot gemak zal wezen, al kan die toestand op den duur niet bestendigd blijven.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 3-2-1904

Uiteraard gaat de DSM in apel, dat op 14 september in Arnhem zal worden gehouden :

Arnhemsche courant. Arnhem, 12-9-1904

Aangezien ook het apel wordt verloren moet een andere oplossing gevonden worden. Omdat de tramweg bij Lutten langs het kanaal loopt kan niet haaks daarop over een brug gereden worden zonder een lus (bocht) te maken. Daarvoor ontbreekt echter de ruimte. In eerste instatie wordt een draaischijf aangelegd, de definitieve oplossing is een schuine brug over het kanaal.

Lutten a/d Dedemsvaart , 8 Dec. Nadat de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij van Gedep. Staten vergunning verkregen heeft de bestaande ophaalbrug bij het Jachthuis te vervangen door een draaibrug voor gewoon- en tramverkeer, maakt ze spoed met de uitvoering van dat werk. De bedoeling is, door het leggen van een schuine brug de mogelijkheid te openen, om alleen over grond van de provincie den draai te verkrijgen voor aansluiting aan de lijn Avereest-Lutten-Coevorden.
Men is al druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden en zal weldra met den eigenlijken bouw kunnen aanvangen. Lang zal het niet meer duren of aan den lastigen toestand - voor maatschappij en publiek beiden - zal een einde gekomen zijn en kan men weer zonder vertraging naar Hardenberg trammen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 10-12-1904

Aansluiting op Hardenberg via Collendoorn ?

Ambt Hardeuberg, 24 Maart. Het bestuur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij heeft geantwoord op het verzoek van belanghebbenden, om de lijn van het Jachthuis naar Hardenberg te verleggen langs het Haantje en door Collendoorn. Wel is dat antwoord niet bepaald afwijzend, maar toch wel zoo, dat de hoop op vervulling hunner wenschen bij adressanten tot nul gedaald is. Het bestuur der Mij. schijnt van gevoelen te zijn, dat de bezwaren, welke nu nog bestaan voor de gemakkelijke en geregelde communicatie met Hardenberg langs de bestaande lijn, uit den weg geruimd zullen kunnen worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 26-3-1904

Uitbreiding Zwolle naar nachtboot Amsterdam

Zie de plattegrondvoor de situatie te Zwolle.

Weldra zal de Dedemsvaartsche stoomtram direct verbonden zijn met de aanlegplaats der nachtbooten op de Thorbeckegracht. De wissel op de Brink is gereed en de volgende week worden de wissel op de Diezerpoortenplas en de rails langs de Thorbeckegracht gelegd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25-4-1904
Zooals men weet, heeft de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij vergunning verkregen tot den aanleg van een tramspoor van het Bleekerswegje tot aan de ligplaats der Nachtbooten op de Thorbeckegracht. Met 't werk is men begonnen.
Thans is door een aantal bewoners van den Badhuiswal een adres aan den raad gericht, waarin er op wordt gewezen, dat het de bedoeling blijkt te zijn de rails ook te leggen op een deel van den Badhuiswal en nog wel door de nauwe toegang tusschen het perceel van den heer Van Enter en het huisje, bewoond door de wed. Bomhof. Zij vreezen daarvan ongerief en gevaar en verzoeken de ontworpen tramlijn te beperken tot de Diezerpoortenplas. Dit kan geschieden indien de Mij. zich er toe bepaalt slechts een wagen achter de stoommachine te vervoeren.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 17-5-1904

Dienstregeling 1 Mei 1904


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 27-4-1904

Abonnementkaarten en schoolkaarten

Rijwielen als bagage :

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 9-5-1904

Graanbeurs te Zwolle ?

Na het weggraven van de turf wordt het land bewerkt door landboerers die o.a. allerlei granen verbouwen. Een beurs-comite gaat onderzoek of er behoefte is aan een graan-beurs in Zwolle, met de D.S.M. worden afspraken gemaakt over het vervoer.

In een vergadering van de Kamer van koophandel en fabr. te Zwolle werd voor eenigen tijd de vraag ter sprake gebracht of het niet hoogst wenschelijk zou zijn hier een Graanbeurs op te richten. De door de Groninger landbouwers in cultuur gebrachte dalgronden in onze provincie en in het aangrenzende Drenthe nemen met den dag in oppervlakte toe, en Zwolle is voor hen de aangewezen afvoerplaats. De Kamer juichte het plan toe en benoemde een commissie van voorbereiding.
...
Een beurs-comite kwam tot stand. Het bestaat uit de hh. H. v. Assen, Zwolle, voorz., J. Berg, De Krim, R. Bos, Dedemsvaart, Herman J. van Enter, Zwolle, J. A. Geertman, Raalte, H. Kampf, Lemelerveld, H. J. Overweg, Kampen, K. Reinders, Zwolle, H. J. Wolters, Vroomshoop, Jasper Warner, Zwolle, secretaris.
Bepaald is dat in 't bijzonder de volgende artikelen zullen worden aangevoerd: rogge, haver (zwarte president, probsteier, dikke witte, enz.), duiveboonen, waalsche boonen, paardeboonen, stroo en aardappelen; de aanvoer van biezen, matten, riet en twijg uit andere deelen van de provincie is tot dusver te Zwolle steeds zeer belangrijk geweest.
...
Als een welkome tijding kan 't feit worden beschouwd, dat het comite met de Dedemsvaartsche stoomtramweg-mij. een schikking heeft getroffen, waarbij de mij. zich verbindt alle in de buurt van de stoomtram verbouwde granen, die op de Beurs verhandeld zullen worden, tegen een speciaal, bijzonder goedkoop, tarief te vervoeren.
...
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 5-10-1904

Stationschef en geld foetsie

Er wordt gemeld dat de stationschef van station Zwolle verdwenen is, samen met een groot geldbedrag en zijn vriendin !.

De chef van het station der Dedemsvaartsche stoomtram te Zwolle is sinds Vrijdagavond niet weer op zijn post geweest. Uit de kas is ruim f 1200 verdwenen. Men vermoedt, dat hij per nachtboot naar Amsterdam en verder naar het buitenland vertrokken is.

Aangaande de verdwijning van den stationschef der Dedemsvaartsche stoomtramweg-mij. te Zwolle vernemen wij nader: Vrijdagavond avond moet hij aan een der klerken te kennen hebben gegeven, dat hij van plan was te vertrekken, daar het niet langer bij de maatschappij ging en dat hij zich naar Deventer wilde begeven.
Toen hij Zaterdag ochtend niet aan het station verscheen en de directie te Avereest van zijn afwezigheid in kennis gesteld werd, heeft de inspecteur der Maatschappij een onderzoek ingesteld. Op aanwijzing van een der klerken vond hij in een der kasten drie zakken met geld, welke reeds Donderdag ochtend van wege de firma Buisman Gratama & Co. aan den chef persoonlijk ter hand gesteld bleken te zijn om naar drie verschillende plaatsen verzonden te worden. Een der geadresseerden informeerde Zaterdag ochtend telegrafisch bij genoemde firma waarom het geld nog niet was afgezonden. Deze stelde daarop aan het station een onderzoek in met den inspecteur.
Men bevond dat uit alle drie zakken het papieren geld tot een bedrag van f 1275 was ontvreemd. Aan de zakken was oppervlakkig niet te bespeuren dat ze opengemaakt waren. De politie werd van de zaak verwittigd, deze stelde ook een onderzoek in, doch tot heden zonder resultaat. Wel is bekend dat de voortvluchtige per nachtboot naar Amsterdam vertrok. Een hoofdagentrechercheur van hier heeft met de recherche te Amsterdam naar hem gezocht, maar men is hem niet op het spoor kunnen komen.
De nummers der vermiste munt- en bankbiljetten zijn bekend. Assurantie dekt nagenoeg geheel de schade.

Het vermoeden bestaat, dat de voortvluchtige zich in gezelschap van een meisje naar het buitenland heeft begeven met medeneming der kas. Wij hebben het juiste cijfer niet kunnen gewaar worden. Men spreekt van f1200-f5000.
De heer H. Ten Tijl stond niet heel gunstig bekend, zijn dienst liet nog al eens iets te wenschen over, zonder dat daarin termen konden gevonden worden hem te ontslaan. De verdachte leefde erg royaal en ging veel uit. Verschillende menschen moeten geld van hem hebben. De politie doet ijverig nasporing, maar slim als hij is, zal Ten T. al het mogelijke doen om elk spoor uit te wisschen.
Nieuwe Tilburgsche Courant. Tilburg, 13-9-1904

Het betreft hier dus de heer Hendrikus Hermannus Ten Tije, 31 jaar oud, chef van het station Zwolle van de D.S.M. De genoemde inspecteur is de heer Frederik Smelt van de D.S.M. De nummers van de vermiste munt- en bankbiljetten zijn hier te vinden, het betreft 25 bankbiljetten van f 25 en 65 muntbiljetten van f 10.

De verdachte wordt een half jaar later in Antwerpen aangehouden, zonder vermeende vriendin, en overgebracht naar Zwolle :

Dezer dagen is te Antwerpen aangehouden H. H. t. T., vroeger stationschef van de Dedemsvaartsche Stoomtram alhier. Op Zaterdag 10 September 1904 bleek, dat hij heimelijk zijn post had verlaten en dat met hem verdwenen waren f 1275 aan bank- en muntpapier. Bij onderzoek bleek toen, dat hij den vorigen avond per nachtboot naar Amsterdam was vertrokken, alwaar hij echter niet te vinden was Later heeft men hem nog te Haarlem er in Den Haag gezien, waarna hij spoorloos is verdwenen. Hij zal vermoedelijk van Antwerpen naar hier worden uitgeleverd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24-5-1905
Gisteravond 5 uur is uit Antwerpen alhier aangebracht en naar 't huis van bewaring vervoerd H. H. t. T., gewezen stationschef aan de Dedemsvaartsche Stoomtram alhier, die 9 Sept, 1904 per nachtboot, met medeneming van f 1275 ten nadeele der maatschappij, van hier vertrok.
Hij moet in den laatsten tijd nog al gebrek geleden en in de buurt van Antwerpen gezworven hebben, in een hooiberg overnachtende.
Hij moet gearresteerd zijn bij gelegenheid dat hij zich tot de politie wendde om een of andere verklaring, die gevorderd werd door iemand bij wien hij in dienst zou treden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24-8-1905

Op 28 September volgd bij de rechtbank te Zwolle het strafproces (President mr. P. J. G. van Diggelen. Officier van Justitie mr. Th. C. van Eyk Bijleveld). De verdacht wordt veroordeeld tot 1 jaar gevangenis straf, dat in hoger beroep voor de rechtbank Arnhem wordt bevestigd. Een verslag van de rechtzaak hier en hier.

Voor het Gerechtshof te Arnhem heeft thans in hooger beroep terechtgestaan M. H. ten T., vroeger stationschef van het station der Dedemsvaartsche Stoomtram te Zwolle, die zich indertijd uit eenige zakken, inhoudende ongeveer f 2500 en toebehoorende aan de kassiersfirma B. G. & Go., te Zwolle, een bedrag van f 1200 had toegeeigend, waarmede hij naar Belgie was uitgeweken, Toen het geld op was, had hij zich bij de politie aangegeven. De Rechtbank te Zwolle veroordeelde hem 5 Ootober jl, tot een jaar gevangenisstraf.
De Advocaat-Generaal van het Gerechtshof eischte thans een gevangenisstraf van anderhalf jaar.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 20-11-1905

Dienstregeling 1 Oktober 1904

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 24-9-1904

Aanbesteding

Voor de tramweg Hoogeveen - Slagharen.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 13-10-1904
De uitslag der aanbesteding van het bouwen van het onderwerk van 2 bruggen over het Hollandscheveldsche Opgaande ten behoeve der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij is,
dat werd ingeschreven door F. W. Leestemaker te Meppel voor f 7623, B. P. Offringa te Makkinga voor f 6114, J. Oldenkamp te Nieuw-Amsterdam voor f 5947, E. van Dorsten te Hoogeveen voor f 6490.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 31-10-1904

Geschrokken paarden

Dedemsvaart, 6 Juni. Zaterdag middag omstreeks 3 uur bevond zich op den zandweg naast de trambaan bij brug 6 over de Dedemsvaart, naar den kant van sluis 4, een met 2 paarden bespannen wagen met plaggen van H. D. te Nieuwleusen, juist toen de tram naar Avereest passeerde. Niettegenstaande de machinist van de tram, die bij het uitrijden van de bocht welke de trambaan daar ter plaatse maakt, het span bemerkte, de stoom afsloot en zeer langzaam reed, kon de voerman die achter de paarden stond, een van hen, een tweejarig schrikachtig dier, niet in toom houden. Het sprong in de Dedemsvaart, het andere paard meesleurende, met het droevig gevolg dat dit verdronk, 't Was een deugdzaam dier. Het jonge paard werd levend weder op het droge gebracht.
Bataviaasch nieuwsblad. Batavia, 3-9-1904

Aanvraag

Aanvrage van Commissarissen en Directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij voor den aanleg en exploitatie van eene Stoomtrambaan Hoopgeveen - Slagharen.

De GEDEPUTEERDE STATEN der provincie Drenthe brengen bij deze ter kennis van eventueele beheerders en eigenaren van wegen en voetpaden, betrokken bij den na te noemen aanleg, dat bij hen is ingekomen eene aanvrage, d.d. 5 Mei 1904, van heeren Commissarissen en Directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, houdende verzoek aan hun College tot het aanleggen en exploiteeren van eene Stoomtrambaan van het station Staatsspoor te Hoogeveen tot Slagharen (gemeente Ambt Hardenberg).
Volgens de bij die aanvrage overgelegde memorie van toelichting is de ontworpen tramlijn als volgt geprojecteerd: De ontworpen trambaan loopt van af het aansluitingspunt aan den Eersten Drentschen Stoomtramweg nabij de Noordsche brug te Hoogeveen, langs de westzijde van de Hoogeveensche vaart door de Streek naar het Kruis, waar de Hoogeveensche vaart en het vaarwater het Haagje worden gepasseerd; langs de zuidzijde van het vaarwater het Haagje en over de perceelen genaamd het Wolfsbosch, doorsnijdt dan den Krakeelschen dijk, bij perceel 1201 van Sectie D, gemeente Hoogeveen, blijft aan de noordzijde van dien dijk tot de tweede weg doorsnijding bij perceel 41 Sectie D, gemeente Hoogeveen, van waar de baan zal gelegen zijn ten westen van den Riegshoogtendijk tot de wegdoorsnijding bij den weg naar het Dwarsgat; vervolgens op een strook gelegen op circa 80 Meter ten oosten van den Riegshoogtendijk tot perceel 14 van Sectie L, gemeente Hoogeveen (Jan Wintersdijkje) en van daar tot de grens der provincien Overijssel en Drenthe ten oosten van den Rieghoogtendijk.
Wijders is, naar eene mededeeling in de aanvrage gedaan, voor het gedeelte Station Staatsspoor-Noordschebrug der tramlijn van de Eerste Drentsehe Stoomtramweg-Maatschappij door die Maatschappij aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij het medegebruik daarvan toegestaan.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 18-5-1904

Reisje naar Coevorden

Op mijn reisje door ons land ben ik ook eenigen tijd geleden te Koevorden geweest. ... Ik was bij het station van den staatsspoorweg te Dedemsvaart op de stoomtram gegaan en had een ritje van ruim 2 1/2 uur voor de borst eer ik de plaats mijner bestemming bereiken zou.
De tocht ging langs de welvarende dorpjes en buurten en de scheeprijke vaart. Vooral in het begin zag ik zeer mooie buitenplaatsen en in het dorp Avereest had ik een oogenbiik gelegenheid het gedenkteeken te bekijken dat daar is opgericht voor den man die het urenlange kanaal heeft laten graven Baron van Dedem.
Maar hoe verder men komt, hoe kleiner en onaanzienlijker de buurtschappen worden en krijgt de rit iets eentonigs, zoodat het een ware verademing was toen de torens van Koevorden in het gezicht kwamen. Het stadje ligt daar in den zuid-oostelijken hoek van Drente dicht in de nabijheid der duitsche grenzen, op uren afstand van eenige plaats van beteekenis, als een oaze in een woestijn van heide en veenland.
Bataviaasch nieuwsblad. Batavia, 3-9-1904

Onder de tram

Coevorden, 24 Oct. De landbouwer Strik van Dalerveen, die heden de jaarmarkt alhier bezocht, wilde op het marktplein van de in beweging zijnde tram stappen. Hij had het ongeluk te struikelen, geraakte onder een wagen, waardoor zijn eene been op vier plaatsen gebroken werd. De heeren dr. Homan en dr. Lokker verleenden geneeskundige hulp. De ongelukkige wordt te Coevorden verpleegd; zijn toestand is levensgevaarlijk.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 26-10-1904
Gisteren had, naar ons uit Coevorden wordt gemeld, aldaar een droevig ongeluk plaats. Toen de tramtrein, bestaande uit locomotief, 1 passagiers- en 4 goederenwagens, te 4.44 van daar naar Nieuw-Amsterdam vertrekkende, de markt was gepasseerd, bemerkte de conducteur, dat de derde goederenwagen uit de rails was geloopen zonder dat hij de oorzaak daarvan kon ontdekken. Spoedig bleek evenwel, dat een vijftig meter achterwaarts een man onder dien wagen was geraakt, dien de wielen over een der beenen waren gegaan. Dit been was zoodanig verbrijzeld, dat de doctoren Lokker en Homan onmiddellijke amputatie noodig achtten, waartoe hij direct uit de woning van den apotheker Koek naar de ziekenbarak is overgebracht. De man bleek genaamd te zijn J. Strik, van beroep molenaar, wonende te Dalerveen. Naar ons nader wordt gemeld is hij echter nog vóór tot de operatie kon worden overgegaan bezweken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 26-10-1904

Lening

Lening de tramwegen Hoogeveen - Slagharen en Klazienaven - Ter Apel

De Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. zal eene leening aangaan van 4 pct. groot f 300,000.
De Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. werd opgericht in 1885 met een aandeelenkapitaal groot f 300,000. Dit kapitaal werd vergroot in 1899 tot f 500,000 en in 1902 tot f 700,000. De geheele obligatieschuld der Maatschappij bedraagt f 316,000.
De opbrengst der thans uit te gevan f 300,000 4 pct. obligatien is benoodigd voor den aanleg van den tramweg Hoogeveen-Slagharen - lang circa 16 K.M. - voor uitbreiding van het rollend materieel, alsmede voor den aanleg van werken in verband met de voorgenomen doortrekking naar Ter Apel. De lengte der in exploitatie zijnde trambaan is 819 K.M.
Tot 1 Januari 1904 werd aan weg, werken, gebouwen, werkplaatsen en materieel, met inbegrip der oprichtingskosten, besteed f 1.235,751.51 op welk bedrag in den loop der jaren werd afgeschreven f 248,971.55.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 6-12-1904
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 10-12-1904

Kogel langs het hoofd floot

Avereest, 10 Dec. Gisteren avond werd op de personentram, komende uit de richting Klazienaveen en die te 6.30 in Avereest aankomt, ter hoogte van de villa „Arriërend" alhier, een schot gelost, dat door de ruiten eener 2e klasse waggon ging en een reiziger, wien de kogel langs het hoofd floot, verschrikt deed ontwaken. Gelukkig werd niemand gekwetst.
Hopen wij dat tegen dergelijke gevaarlijke baldadigheden voldoende maatregelen worden genomen! Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 13-12-1904