Aansluiting met Duitsland

De veengebieden in zuid-oost Drenthe grenzen aan uitgebreide gebieden in Duitsland.

Sedert eenigen tijd worden pogingen aangewend om de lijn, welke de Dedemsvaartsche Stoomtram-Maatschappij wil leggen van Nieuw-Amsterdam naar Ter Apel in aansluiting te brengen met de Duitsche lijn van Kellerberg naar Rutenbroek. Een groot bezwaar daartegen is echter, dat de spoorwijdte in Duitschland verschilt met die van de D.S.M.
Thans echter heeft de Duitsche maatschappij doen weten, dat zij niet ongeneigd is zich naar de D.S.M. te schikken, zoodat de kans op het tot stand komen der gewenschte verbinding veel verbeterd is.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 10-1-1905

Aanbesteding


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 24-1-1905
De uitslag der aanbesteding van den onderbouw van twee draaibruggen in de gemeente Hoogeveen op 8 Februari 1905 van wege de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij gehouden, is als volgt: Ingeschreven werd door de hh. C. van der Veen, Groningen, f 9687; B. Knol, Meppel, f 9479; B. P. Offringa, Makkinga, f 9200; B. Nijman f 9120 en J. Schultink Jr. f 8989, beiden te Hoogeveen; H. Holing, Groningen, f 8850; J. ter Burg, Hoogeveen, f 8777; J. Oldenkamp Jr., Nieuw-Amsterdam, f 8554; Gebr. Aberson, Steenwijk, f 8260.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 10-2-1905

Oprichting MB

Meppel, 16 Febr. Naar wij vernemen zal hier op Vrijdag 24 dezer een vergadering worden gehouden van aandeelhouders van de op te richten stoomtramweg-maatschappij Meppel-De Wijk-Balkbrug.
Punten van behandeling zijn: le. oprichting der maatschappij;, 2e. vaststelling der statuten; 3e. mededeelingen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 17-2-1905
MEPPEL, 25 Febr. Gister had alhier een vergadering plaats van het comité voor- en geďnteresseerden bij- den aanleg van de stoomtram Meppel-Balkbrug De vergadering werd gepresideerd door den heer K. E Borger en was goed bezocht Het benoodigde kapitaal, f 348.000 is verkregen voor een-derde door het rijk een-derde door de provincie en belanghebbende gemeenten, en een-derde door geplaatste aandeelen. In deze vergadering is de maatschappij opgericht, en het ontworpen reglement goedgekeurd en vastgesteld.
Tot commissarissen zijn gekozen de hh. K. E Borger, M. de Hes, mr. W. Th. Eilerts de Haan, J. P. P. Houwink, J. Fransen, B. van Dijk allen alhier, en J. L. Nijsingh to de Wijk.
Er zal met bekwamen spoed gewerkt worden, zoodat de tram in betrekkelijk korten tijd in exploitatie zal worden gebracht.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 26-2-1905

De exploitatie zal door de D.S.M. worden gedaan.

Meppel 25 April. Naar wij vernemen, werd in de Zaterdag namidag hier gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der stoomtramwegmaatshappij Meppel-Balkbrug het contract voor de exploitatie der lijn door de Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij goedgekeurd en werden commissarissen gemachtigd de desbetreffende overeenkomst te sluiten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 26-4-1905

Aandelen te koop


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 20-3-1905

Werkstaking aanleg

Tijdens de aanleg van de lijn Slagharen-Hoogeveen breekt er een staking uit onder de arbeiders. De eisen zijn een loonsverhoging van 2 cent per uur op een loon van 11 cent. De directie geeft snel toe aan deze loonsverhoging van 18 % !

Dedemsvaart, 6 Maart. Te Hollandsche Veld staakten de werklieden, bezig met het leggen der zijlijn Slagharen-Hoogeveen van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, Zaterdag voormiddag het werk onder den eisch van loonsverhooging.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 7-3-1905
Slagharen, 9 Maart. De werkstaking der arbeiders, bezig met het leggen der tramlijn Slagharen-Hoogeveen, heeft maar kort geduurd. Toen de directie der D. S. M. aan den eisch van loonsverhooging met 2 ct. per uur ('t uurloon was 11 ct.) had voldaan, werd het werk hervat, dat overigens goed vordert, zoodat de verwachting is, dat men met een maand of vier tot Hoogeveen klaar zal zijn, waarnaar door velen met verlangen wordt uitgezien. Er is hier behoefte aan een (korte) verbinding met Hoogeveen en verder met het Noorden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 11-3-1905

Dienstregeling 1 Mei 1905

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 28-4-1905

Belangen

Avereest, 13 Juni. In de heden gehouden raadsvergadering waren afwezig de hh. C. A. L. Jeekel en A. M. C. van der Elst. ...
Vervolgens bracht de heer W. ter Haar verslag uit als afgevaardigde naar de jaarvergadering der Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij, in een publieke vergadering oordeelde hij het noodig alleen verslag uit te brengen over die opdracht, die hem in een publieke vergadering gegeven was, en wel over de eigenaardige wijze, waarop bij genoemde Maatschappij het tarief voor het goederenvervoer geregeld is. Op die vergadering is het hem duidelijk gebleken, dat de Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij weinig rekening hield met plaatselijke toestanden, maar meer op eigen belang uit is.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 15-6-1905

Spoorlijn Zwolle - Coevorden

Met de opening van de Staats Spoorlijn Zwolle-Coevorden op 1 Juli 1905 krijgt Coevorden een rechtstreekse trein verbinding met Zwolle. Dit is een nieuwe concurrent voor de D.S.M.

Spoorlijn Hardenberg-Coevorden. Aan deze nieuwe lijn, welke op 1 Juli door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen voor het verkeer geopend wordt, zijn gelegen de stations Baalder-Roderwijk, Gramsbergen en De Haandrik.
In verband met deze opening wordt alsdan, de dienstregeling van 1 Mei 1905 op de lijn Zwolle-Hardenberg ingetrokken, en wordt op het baanvak Coevorden-Zwolle eene nieuwe dienstregeling ingevoerd.
Van uit Coevorden loopen dagelijks 4 treinen, benevens een markttrein des Vrijdags naar Zwolle. In omgekeerde richting loopen 4 treinen van Zwolle naar Coevorden, benevens een Dinsdagsche markttrein van Zwolle naar Ommen.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 23-6-1905

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 28-4-1905

Het gedeelte Zwolle-Ommen was al op 15 Januari 1903 geopend. Lees een overzicht hier.

Buitengewone Algemeene vergadering

Directeur Plomp heeft tijdens de jaarlijkse aandeelhouders vergadering ontslag aangevraagd. Wegens de toegenomen werkzaamheden en zijn gezondheid heeft hij besloten de stoppen.
In een buitengewone Algemeene vergadering op 17 augustus 1905 moet o.a. de vacature vooreen nieuwe directuer besproken worden. Punten van behandeling: 1. Voorstel tot wijziging der Statuten. 2. Vacature Directeur.

Aanpassing tarieven

Met ingang van den winterdienst zal bij de Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij een verandering worden gebracht in de vervoerbewijzen. De kilometerboekjes, retourkaarten en marktbiljetten zullen worden afgeschaft en in de plaats daarvan alleen enkele reis-biljetten worden uitgegeven. Voor de 2e klasse zullen de prijzen dier biljetten nagenoeg overeenkomen met die waarvoor op de bestaande kilometerboekjes 2e klasse, thans dezelfde reizen kunnen worden afgelegd. Het gevolg dier verandering zal zijn, dat in enkele gevallen iets hooger zal moeten betaald worden dan thans, maar in het algemeen worden de reizen goedkooper; vooral ten opzichte van de bestaande enkelereis-biljetten en retourkaarten zal het verschil belangrijk zijn. Voor de eerste klasse zal een tarief worden ingevoerd dat lager is dan dat der bestaande kilometerboekjes 1e klasse. Een herziening van de tarieven voor het goederen- en vee vervoer is eveneens in behandeling.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 14-9-1905
Heeft onlangs de Dedemsv. Stoomtramweg-Mij. haar tarieven voor het personen vervoer gewijzigd, met ingang van deze week is een laag speciaal kilometertarief voor het vervoer van bepaalde artikelen ingevoerd. Tevens zal een bijzonder tarief gelden voor het transport van marktgoederen.
De Maasbode. 17-10-1905

Opening lijn Hoogeveen S.S. - Slagharen

Feestelijk opening op 4 oktober met feesttram getrokken door "De Hoogeveen" :

Bij de opening van de lijn Slagharen-Hoogeveen der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij - vermoedelijk op 4 October e. k. - zullen te Hoogeveen feestelijkheden gegeven worden. Met een extra feesttrein zullen directie en commissarissen van de D. S. M. en verschillende autoriteiten naar Hoogeveen komen en op verzoek van de feestcommissie ten gemeentehuize officieel door den Burgemeester en den Raad worden ontvangen. Twee muziekkorpsen zullen den geheelen dag dienst doen. Voorts zullen er zijn: een wandelwedstrijd, een rijwielwedstrijd, keuring van tuigpaarden, en des avonds ommegang van een lichtstoet, verlichting en vuurwerk.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 21-9-1905
Hoogeveen, 4 Oct.
3 Aug. 1903 en 4 Oct. 1905 zijn twee data, die in de geschiedboeken van Hoogeveen steeds als blijde herrinneringsdagen zullen opgeteekend blijven. De eerste schonk een IJzeren verbinding met het Oosten, heden, 4 Oct. wordt een band gelegd met het Zuiden. ... Wij willen niet in het geheugen terugroepen al datgeen waarmede de D. S. M. tot den dag van heden heeft te kampen gehad, liever willen wij hulde en dank brengen aan de volharding en de energie uitgegaan van het bestuur der maatschappij en aan die burgers van Hoogeveen, de h.h. Hks. Bremer Johsz., C. Hemmes, H. A. Robaard, A. van der Wal, R Winkel en J. J. Zwiers, die veel tijd en moeite hebben gegeven, om te verkrijgen, datgene waarvoor van daag Hoogeveen is feestdos is.
Reeds zeer vroeg waren wij dezen morgen ten bedde uit; want om te kunnen deelnemen aan de feestelijke intocht van de eerste tram moesten wij, ten einde op tijd te Avereest aan te komen, gebruik maken van den grooten ijzeren weg - de Staatsspoor - die ons, via Meppel, aan de Dedemsvaart bracht. Daar stapten wij over in de stoomtram tot Avereest, alwaar de versierde locomotief "de Hoogeveen" met een keurig nette wagen gereed stond met h,h. commissarissen (baron van Dedem, mr. M. van Wijt, Stork, Lohnis, den directeur de heer van Asselt en de hoofdopzichter van de Mij., Bruinsma) om ons verder te brengen.
De trein werd bediend door den op een na oudsten machinist en den oudsten conducteur bij de Maatschappij in dienst. Zacht gleed 't voertuig over de nieuwe baan, onmerkbaar kwamen wij verder. ... Te Hollandscheveld aangekomen stond eene commissie, bestaande uit de h.h. H. Raak, F. Brands, R. Koopman en M. Botter, vertegenwoordigende de "Vereeniging Hollandscheveld", gereed om de feesttram in ontvangst te nemen, en werd bij monde van eerstgenoemde ongeveer het volgende gezegd: ... Schoon uwe maatschappij wel spoedig met de eerste werkzaamheden begon, moesten wij het steeds betreuren dat er zooveel tegenkanting was. Met vele moeite en verhoogde kosten is het dan toch nog mogen gelukken de verbinding te krijgen, zoodat heden het geregeld verkeer kan worden geopend. ... Ik twijfel niet of onze woonplaats met haar ruim 3000 zielen zal ook tot den bloei uwer maatschappij het hare bijdragen. ... Aan de uitnoodiging om ten huize van den spreker een glas wijn te gebruiken werd gaarne voldaan, ... De voorzitter van commissarissen baron van Dedem drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrije ontvangst te Hollandscheveld en noodigt de h.h. uit den rit naar Hoogeveen mede te maken.
Te Hoogeveen wachtte in het Haagje - niettegenstaande deo voortdurenden regen - een enthousiaste menigte de feesttram op. Herauten, eerewacht te paard, feestcommissie en muziekcorpsen stonden gereed en zoodra de trein stilhield richtte de heer P. J. van den Bergh, voorzitter, tot het bestuur der D. S. M het woord en verklaarde deze dat een groot deel van Hoogeveen, het grootste deel, zich zeer verheugt dat de verbinding is tot stand gekomen. Luide hoerahs bevestigen deze woorden. Baron van Dedem beantwoordt den spreker en verblijdt zich over zulk eene groote sympathie. De eereleden van de feestcommissie nemen in de tram plaats. Voorafgegaan door eerewacht, muziek enz. rijdt nu de tram kalm onder de eerebogen door, omstuwd door eene dichte volksmenigte, tot aan het gemeentehuls.
In de raadszaal wordt het bestuur der D. S. M. officieel ontvangen door den Raad. Bij ontstentenis van den burgemeester, spreekt de heer J. Winkel Jz., oudste wethouder. Hij zegt: ... Moge zij bloeien en groeien!
Hierna werd de eerewijn rondgediend. Baron van Dedem, den loco-burgemeester beantwoordende, zegt, in de meening verkeerd te hebben, en hij drukt op het woord meening, dat de totstandkoming der verbinding door de D. S. M. niet die algemeene sympathie had gevonden die men wel wenschte. Hij is echter hiervan geheel teruggekomen, nu op zoo gulle en warme wijze van het tegendeel is gebleken. Hij zegt het gemeentebestuur hartelijk dank voor de officleele ontvangst.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 5-10-1905

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 27-9-1905

Vervolg van het verslag met de uitslagen van de verschillende wedstrijden hier.

Evenwijdige lijn met de E.D.S.

Door de bizarre concurentie met de E.D.S. aanleg van twee lijnen naast elkaar in Hoogeveen:

Gedep. Staten van Drente hebben aan de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij vergunning verleend tot het leggen van een wissel in de kom der gemeente Hoogeveen, tusschen de Zuidersche en Noordsche brug.
Hetzelfde college heeft toegestaan een afzonderlijk spoor te leggen van de Noordsche brug te Hoogeveen tot aan het station van den Staatsspoorweg, zoodat van genoemde brug de lijnen der Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij en de Dedemvaartsche Stoomtram wegmaatschappij ongeveer evenwijdig zullen loopen.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 11-10-1905

Dienstregeling 15 Oktober 1905


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 27-9-1905

Extra tram veemarkten


Provinciale Drentsche en Asser courant. 20-10-1905

Dienstregeling 1 November 1905

Aanpassingen lijn Slagharen-Hoogeveen


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 31-10-1905

Ongeluk

En al direct een ontsporing op de nieuwe lijn Slagharen - Hoogeveen.

Men schrijft ons: Heden ontspoorde de nieuwe stoomtram tusschen Dedemsvaart en Hoogeveen, door welke oorzaak is onbekend. Van de personenwagen is het grootste gedeelte verbrijzeld en de locomotief ligt dwars over de rails. Niemand van het dienstdoende personeel en de reizigers bekwam eenig letsel. De dienst ondervindt veel vertraging.
De Maasbode. 15-12-1905