Aanbestedingen

Door het bestuur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatsch. is aan de firma W. E Penning te Kampen opgedragen het vervaardigen en stellen van zeven ophaalbruggen en een draaibrug, ten dienste van de uitbreiding van het tramnet in Overijssel en Drenthe.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 8-2-1906
De directeur van de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij is, naar de N. Gron. Ct. meldt, deze week te Terapel geweest, om de terreinen te koopen waarop de gebouwen van de maatschappij a.s. herfst zullen worden opgetrokken. Aangekocht zijn de heemen van C. Rademaker en G. de Lange, liggende aan den stationsweg te Terapel, benevens het daarachter gelegen terrein van de gemeente Groningen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 1-3-1906

Prijsverlaging

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 24-2-1906

Concessie Klazienaveen-Ter Apel

ASSEN, 1 Maart. Naar wij vernemen is door Gedeputeerde Staten van Drenthe aan de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij concessie verleend voor de doortrekking van de lijn te Klazienaveen naar Ter-Apel.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 2-3-1906

Subsidie tramweg Meppel - Balkbrug

Ingediend is een wetsontwerp tot toekenning van een renteloos voorschot ten bedrage van een derde van de kosten van aanleg en in exploitatie brengen, doch tot geen hooger bedrag dan f 114,300, ten behoeve van een spoorweg van Meppel naar Balkbrug.
Blijkens de Memorie van Toelichting bedraagt de lengte van de lijn 21 K.M., waarvan 14 K.M. in Drente en 7 K.M. in Overijsel zijn gelegen.
Van het eindpunt te Meppel op het voorplein van het Staatsspoorwegstation loopt de lijn eerst over den straatweg langs de Hoogeveensche Vaart, dan door de bebouwde kom van de gemeente De Wijk en door eenige tot die gemeente behoorende buurtschappen, gaat met een nieuw te bouwen trambrug over de Reest en loopt dan verder, grootendeels op eigen baan door en langs verscheidene buurtschappen, welke deel uitmaken van de gemeente Avereest en waarvan Oud-Avereest de belangrijkste is, om ten slotte even bewesten de Balkbrug aan den Dedemsvaartschen stoomtram weg aan te sluiten.
Behalve voor de genoemde gemeenten, is de lijn nog van belang voor eenige langs de Reest gelegen buurtschappen, die tot gemeente Zuidwolde behooren, zoomede voor IJhorst dat deel uitmaakt van de gemeente Staphorst. In het geheel zal eene bevolking van ongeveer 20,000 zielen rechtstreeks door den aanleg van de lijn worden gebaat.
De Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij zal zich met de exploitatie van de lijn belasten. Zij zal jaarlijks aan de maatschappij, die de lijn zal aanleggen, twee derden uitkeeren van het aandeel in de over haar geheele net behaalde exploitatie-winst, dat, naar evenredigheid van de lengte van de lijn Meppel-Balkbrug tot die van het geheele net, aan eerstgenoemde lijn toekomt.
De totale kosten van den aanleg en het in exploitatie brengen van de lijn zijn geraamd op f 354,000. Bij de toekenning van het voorgestelde Rijksvoorschot mogen aanleg en exploitatie van den ontworpen spoorweg verzekerd worden geacht.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 29-3-1906

Aansluiting station Hoogeveen S.S.

HOOGEVEEN, 23 Juni. De Dedemsvaartsche Stoomtram, die tot nu toe slechts tot hotel Thomas liep, zal met ingang van 1 Juli doorloopen tot het station S-S.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 24-6-1906

Dienstregeling 1 Mei 1906

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 26-4-1906

Brand

Door het spelen met vuur is te Hoogeveen een jongen van 9 jaar oorzaak geworden van het afbranden van een remisegebouw der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij.
De knaap had eenig hars verzameld, dat uit pijnhout liep, en stak dat aan, maar tegelijkertijd ging het gebouw in vlammen op, hetgeen te sneller ging wijl het geheel van hout was en bovendien een vrij groote hoeveelheid briquetten bevatte.
Gelukkig was er geen wind en kon de brandweer den brand tot het aangetaste gebouw beperken.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 11-7-1906

Verwarring, waar ligt Dedemsvaart ?

Alhoewel er direct na de opening in 1886 al verwarring was over het gebruik van de stationsnamen "Dedemsvaart" en "Avereest", duurde het nog 20 jaar ! voordat er actie werd ondernomen :

Heden vergaderde de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, welke vergadering hoofdzakelijk ten doel had van gedachten te wisselen, ten einde tot een oplossing te geraken in zake de verwarring, die sedert jaren bestaat tusschen de namen Avereest en Dedemsvaart. Op deze vergadering waren uitgenoodigd eenige belanghebbenden uit deze gemeente, de directeur van het post- en telegraafkantoor en de directeur van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij.
Het gold hier de kwestie om het dorp Dedemsvaart in de gemeente Avereest, gelegen aan het kanaal Dedemsvaart ter hoogte van het tegenwoordige tramstation Avereest, te doen onderscheiden van het oorspronkelijke dorp Avereest, gelegen een half uur gaans van de Balkbrug, en tevens om den reizigers, die niet in deze streek bekend zijn, duidelijk te laten voorkomen, dat genoemd dorp of streek Dedemsvaart niet is gelegen bij het station Staatsspoor van dien naam.
Van buiten af is Avereest weinig of niet bekend, terwijl Dedemsvaart de veenkolonie, liggende in de gemeente Avereest, van algemeene bekendheid is, het zoude dus in het belang van den handel zijn om den naam Dedemsvaart te behouden. De vergadering is nagenoeg algemeen van gevoelen, dat aan het bezwaar van de naamsverwarring voor een groot deel zal worden tegemoet gekomen, indien de naam van het tramstation "Avereest" wordt veranderd in Dedemsvaart dorp, en aan den naam van het Staatsspoorwegstation Dedemsvaart word toegevoegd: "S.S.".
Bij een dergelijke regeling zal het reizend publiek duidelijk in het oog springen, dat het eigenlijke dorp Dedemsvaart niet is gelegen bij het station Staatsspoor van dien naam. Er wordt besloten een adres te richten aan de directie der Dedemsvaartsche StoomtramwegMaatschappij, houdende verzoek den naam van het tramstation "Avereest" te veranderen in "Dedemsvaart dorp".
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 30-7-1906

Dienstregeling 1 October 1906

Hoogeveen, 29 Sept. Men deelt ons mede, dat met 1 Oct. a.s. de sectie "Staatsspoor-Hotel Thomas" van de Dedemsvaartsche Stoomtram zal verleed worden naar de Zuidensche brug of te wel "Het Kruis". Om verkeerde voorstellingen - zooals wij reeds hoorden - te voorkomen, deelen wij hierbij nog mede, dat de halte hotel Thomas door bovengenoemde verandering niet vervalt, maar evengoed blijft bestaan.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 2-10-1906
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 3-10-1906

Tja

Lutten aan de Dedemsvaart, 20 Oct. Heden avond, omstreeks half zeven, had hier bij het tramstation een treurig ongeluk plaats. De wegopzichter Bossink, op de treeplank van een in beweging zijnde tram staande, kwam in aanraking met een naast de lijn staande lantaarnpaal, viel en geraakte onder de tram, met het treurig gevolg, dat hij een arm en een been brak. Met de tram van 7.20 werd hij naar Koevordan vervoerd, naar het gasthuis.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 16-11-1906

Pensioen verzekering

De collectieve- en werklieden-pensioenverzekering is ondergebracht bij de Nationale.

Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij. Amsterdam, 4-1-1908

Omnibus Heemse-Hardenberg

De tramweg richting Hardenberg eindigt bij Heemse, voor een zijtak van de rivier de Vecht. Om aansluiting met Hardenberg en het spoorstation te krijgen begint de DSM een omnibus verbinding. Deze is echter van korte duur. De heer A. Lenters neemt deze over.

Hardenberg, 22 Oct.
Naar we met zekerheid vernemen zal met begin November een omnibus rijden van het tramstation te Heemse naar het station van den spoorweg alhier. De Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij zal deze voor haar rekening laten loopen. Het is een groot gemak voor vele reizigers, die van het tramstation naar het spoor moeten en omgekeerd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24-10-1906
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2-11-1906 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12-12-1907
Aan A. Lenters werd op diens verzoek een subsidie van f 50 per jaar toegekend, onder zekere voorwaarden, voor het ondernemen van een omnibusdienst van het station van de Dedemsv. stoomtram te Heemse naar het station Hardenberg van den spoorweg. De trammaatschappij heeft die dienst gestaakt; toch meent men, dat het voor de communicatie gewenscht is, dat deze in stand blijft.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 16-12-1907
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 16-12-1907

In 1918 is de verbinding opgeheven :

"Nieuwsblad van het Noorden". Groningen, 25-02-1918

Gasverlichting dorp Dedemsvaart

Dedemsvaart, 14 Nov. De alhier aan het begin dezes jaars gevormde voorloopige commissie om na te gaan of wellicht voor een gedeelte dezer gemeente een inrichting van gasverlichting tot stand te brengen zou zijn, heeft na grondig onderzoek bevonden, dat een bedrag van minstens f 8000 noodig zou zijn om het gedeelte der Hoofdvaart, van het tramstation tot de Kalkwijk en langs de westzijde van deze tot de Langewijk, van een acetyleen-verlichting te voorzien.
Daar de meerderheid der commissie overwegend bezwaar had de zaak zelfstandig ter hand te nemen, heeft ze zich tot den raad vau commissarissen der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij, welke maatschappij alhier reeds een acetyleen verlichilng heeft en over het vereischte technische en bureaupersoneel beschikt, gewend met het verzoek of wellicht deze bereid bevonden zou kunnen worden het genoemde gedeelte onzer gemeente van een dergelijke verlichting te voorzien.
Het ingekomen antwoord van den raad van commissarissen der D. S. M. is zeer hoopvol en men verneemt, dat den directeur werd opgedragen een onderzoek in te stellen of de belangen der maatschappij in deze niet in overeenstemming zijn te brengen met die der ingezetenen van Dedemsvaart.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 16-11-1906