Telefoonlijn

Voor de tram geleiding loopt er langs de tramweg ook een telefoonlijn. Bij alle uitbreidingen van de tramweg moet ook de telefoonlijn uitgebreid en onderhouden worden.

Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 1-1-1907

Groen licht voor de lijn Meppel-Balkbrug

Te Meppel is thans het voor de daarbij betrokken gemeenten verblijdend bericht ontvangen, dat de plannen en bestekken voor den aanleg van een stoomtramweg Meppel-Balkbrug (Dedemsvaart), door den Minister van Waterstaat zijn goedgekeurd.
De aanbesteding van gebouwen, lijn en kunstwerken zal nu wel spoedig volgen. Voor de levering van rails, dwarsliggers, rollend materieel, enz. werd reeds voor eenigen tijd gecontracteerd.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 28-1-1907

Boer, paard en varkens te water

Nieuwleusen, 8 Febr. Nabij Plankenloodsje vond hedenmiddag een ongeluk plaats, dat vrij ernstige gevolgen had kunnen hebben, maar gelukkig nog al goed is afgeloopen. Toen de landbouwer J. H. en vrouw alhier met paard en wagen van de Zwolsche markt komende, huiswaarts keerden, schrikte bij de duiker het paard voor een aankomende tram, liep achteruit, met het gevolg dat paard en wagen in het water terecht kwamen. De vrouw wist ijlings van het voertuig te springen, de man geraakte te water, maar werd gelukkig spoedig gered. Het paard, benevens de zich op den wagen bevindende varkens, konden ook spoedig op het droge worden gebracht.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 11-2-1907

Botsing personentram en goederentram

Avereest, 19 April. Hedenmorgen liepen bij het binnenkomen der personen tram van 9.52 uit de richting Zwolle, aan het station der Dedemsvaartsche Stoomtramwag-Maatschappij, de laatste wagens dier tram op een gereedstaande goederentram. Van de goederentram derailleerde de locomotief en van de personentram de laatste wagens. De matarieele schade is nog al ernstig. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 20-4-1907

Acetyleen verlichting

Uit het jaarverslag over het boekjaar 1901 : "het maken van een installatie op het emplacement Avereest voor de verlichting van de gebouwen en het terrein met acetyleengas"

De verbeteringen aan de openbare vervoermiddelen in den laatsten tijd aangebracht, genieten, voor zoover zij door het reizend publiek kunnen opgemerkt worden, een groote mate van belangstelling. De groote spoorwegen gaan met de verfraaiing hunner rijtuigen met ruime gemakkelijke zitplaatsen en goede verlichting en verwarming - bij dit laatste is een enkel vraagteeken niet misplaatst - voor, en de stoomtramwegen, de kleine spoorwegen op het platte land, zij volgen, zij het op bescheiden voet, het voorbeeld der grooteren.
De rijtuigen zijn allengs ruimer ontworpen, zwaarder gebouwd en daardoor rustiger van gang. De warme stoof, die veelal niet warm was, of het ondoelmatige potkacheltje, zijn bijna zonder uitzondering vervangen door de veel betere stoomverwarming.
Op een punt is het bij de tramman nog vrijwel bij het oude gebleven, d.i. de verlichting. Wanneer men verplicht is 's avonds met een stoomtram te reizen dan kan men de couranten, zoo men ze nog heeft medegebracht, wel opbergen en trachten zich door de slaap te onttrekken aan de naargeestige stemming, die de halfduistere omgeving over de reizigers brengt.
Maar dat behoeft niet langer zoo te zijn en op den Dedemsvaartschen stoomtramweg zal het binnenkort ook niet meer zoo zijn. Een betere verlichting is in voorbereiding en weldra zullen de tram-treinen, hel-verlicht door 't witte acetyleen 's avonds op hun uren-verre tochten door het platteland trekken als waardige afgezondenen van de goed of schitterend belichte steden.
Het eerste rijtuig der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmij. - 't was ook een nieuw - dat de nieuwe verlichting had, trok deze week tusschen de donkere loodsen en de zwarte rijtuig-gevaarten, die flauw petroleum-schijnsel borgen, aan het rangeerterrein aan de Diezerkade dadelijk de aandacht, 't Was heller dan gas en niet zoo rossig of blauw als 't electrisch gloeidraad of koolspits licht, 't Was wit, witter dan 't kousjeslicht. Dat kon alleen van 't acetyleen zijn.
Maar is het acetyleen geschikt om in een tramrijtuig te worden aangebracht? Is het niet gevaarlijk bij eventueele botsingen of schokken ? Neen, men heeft de noodige voorzichtigheid betracht, men neemt't mee, gecomprimeerd in aceton en maakt dus gebruik van de nieuwste vinding. Geabsorbeerd in aceton, dat 24 maal 't eigen volume opzuigt van 't gas, kan 't veilig worden meegevoerd in stalen bussen. En zoo geschiedt het hier. 't Comprimeeren, het absorbeeren, het vullen der bussen, wordt te Avereest aan 't station gedaan. Onder een druk van 10 atmosfeeren kan 240 x 't volume der bus aan gas worden meegenomen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 19-3-1907
De Dedemsvaartsche Stoomtramwegmij. is begonnen met de petroleumverlichting in hare rijtuigen te vervangen door acetyleen. In aceton geabsorbeerd wordt het acyteleen zonder gevaar, onder een druk van 10 atmosfeeren, onder ieder rijtuig medegevoerd en door een buisleiding naar den brander geleid, om daar een fraai helder wit licht te vormen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 20-3-1907
Hoogeveen, 3 Mei. Gisterenavond 8 uur 27 minuten kwam de Dedemsvaartsche Stoomtram hier voor 't eerst binnenrijden met Acetyleengas verlichting. Wij namen spoedig een kijkje en konden ons overtuigen van een groote aanwinst voor 't reizend publiek, dat n.l. nu best bij dit licht zal kunnen lezen. Bovendien hebben de compartimenten veel aan gezelligheid gewonnen.
In den wagen branden in 't geheel vijf lichten, drie in de tweede klasse, die iets grooter is, en twee in de eerste. Wij vernamen dat deze proefrit door meerdere zal worden gevolgd, terwijl, wanneer het licht blijft voldoen, het in de andere waggons ook zal worden aangebracht. Waarschijnlijk zal door het niet te voorkomen stooten en schudden, vooral op bochten en wissels, vooreerst niet kunnen gedacht worden aan gloeikousjes, wijl deze te veel zouden stuk springen en daardoor te kostbaar worden; waar echter de techniek zooveel verrassingen brengt, zullen wij nog niet aan de toepassing er van wanhopen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 4-5-1907

Concurentie met NOLS

De Dedemsvaartsche Tram-Maatschappij breidt haar werkzaamheid voortdurend uit, en naar het zich laat aanzien, zal zij spoedig van Zwolle uit tot Ter Apel zijn doorgedrongen, tot de Groningsche oude Veenkolonien. Ten zuiden is de hoofdlijn verbonden met Hardenberg, ten noorden met Hoogeveen, terwgl de lijn van Balkbrug naar Meppel spoedig onder haar beheer zal komen.
De Noordoosterlocaal heeft van den aanvang een min gunstigen invloed op de uitkomsten van de Dedemsvaartsche tram gehad. Het vervoer naar Hardenberg, Coevorden en Nieuw-Amsterdam werd voor een groot deel aan de Dedemsvaartsche tram onttrokken. Maar door krachtige maatregelen, ook door tariefsverlaging wist de directie aan de beswaren het hoofd te bieden en de maandelijksche opgaven, die steeds geregeld in ons blad werden opgenomen, deden zien hoe de toestand gestadig weder verbeterde.
In vergelijking van den toestand in 1904 voor de exploitatie van de N. O. L. met dien van 't nu ingetreden jaar, toont aan hoe het thans gesteld is. In Januari en Februari 1904 werden pl. m. 48000 reizigers vervoerd tegen 72000 in Januari en Februari in '07. Tot recht verstand dient hier te worden gelet op de uitbreiding, die de lijn in dien tijd erlangde, te weten van 82 K.M. tot 98 K M., maar ook daarop lettende, bespeurt men, dat er verhoudingsgewijze niet onbelangrijke toeneming is. Ook het goederen- en veevervoer toonde toeneming aan, want, terwijl in de maanden Jan. en Febr. van 1904 vervoerd werden 5.105.000 kg. goederen, is dit cijfer in de maanden Jan en Febr. van 't loopende jaar 7.141.000 kg. Zoo ging het ook met 't veevervoer. Over de twee genoemde maanden was de algeheele opbrengst trots de verlaagde tarieven f 2700 hooger dan over die maanden ln 1904.
Voor Zwolle biedt de Dedemsvaartsche Stoomtram een zeer gewaardeerde verbinding. Men kan zich een denkbeeld vormen van hetgeen ze voor Zwolle beteekent als men nagaat dat in de maanden Januari en Februari van dit jaar uit en over Zwolle ruim 1.855.000 K.G. goederen werden ingevoerd en ca. 1500 stuks vee vervoerd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 19-3-1907

Verlenging lijn Klazienaveen - Ter Apel

De raad van Groningen heeft Zaterdag aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij vergunning verleend tot verlenging van haar tramlijn van Klazienaveen naar Ter-Apel.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 30-04-1907

Dienstregeling 1 Mei 1907

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 25-04-1907

Opening lijn Klazinaveen - Emmer-Compascuum

Opening van de lijn Klazinaveen - Emmer-Compascuum op 18 Juni 1907 met een feesttram en een schoolfeest.

't Tramfeest te Klazienaveen-Zuid op Donderdag 18 Juli 1907.
Eindelijk was de lang verbeide dag, die men alhier al zoo dikwerf met verlangen had tegemoet gezien, de dag, waarop het tramverkeer op de lijn van hier naar Emmer Compascuum zou worden opengesteld, verschenen. Liet het weder zich voor het vieren van feest aanvankelijk bedenkelijk aanzien, iets later op den dag brak het zonnetje door en maande velen tot feestviering aan.
Geheel ons dorp had zich in feestgewaad gehuld; uit tal van gebouwen wapperde de nationale driekleur. Op een vijftal plaatsen waren smaakvol versierde eerebogen opgericht, waaronder een paar met het devies: "Bloeie de veenderij", "Welkom te Klazienaveen". Logement- en cafehouders hadden ruime veranda's gebouwd, waaronder die bij de wed. Stukje - het hotel Klazienaveen-Zuid - zeer de aandacht trok, zoodat alles op 'n waardige ontvangst was ingericht.
Omstreeks 10 uur arriveerde de schooljeugd uit Emmer-Compascuun, die, door de directie der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij welwillend in slaat gesteld, een gratis pleziertochtje naar hier maakte. Te kwart voor elf stoomde onder de lustige tonen der muziek van Zilverberg c.s. uit Coevorden en onder 't hoerageroep der feestvierenden de eerste versierde tram uit de richting Coevorden onze plaats binnen, waarop zich met het personeel bevonden: de heer directeur der D. S. M. en de heer Wijtt, burgemeester der gemeente Avereest, vertegenwoordiger van h.h. commissarissen van genoemde maatschappij.
Nadat de tram voor het hotel Klazienaveen-Zuid gestopt had, trad de voorzitter van het feestcomite, de heer J. v. d. Sluis alhier, naar voren en begroette de genoemde heeren met ongeveer de volgende woorden : - Myne Heeren ! "Het is voor ons inwoners van Klazienaveen een ware eer en een groot genoegen u op deze plaats bij de opening der lijn Klazienaveen-EmmerCompascuum een woord van welkom toe te roepen en u hulde te brengen voor het werk, hier door u gewrocht. Reeds drong uwe Maatschappij door tot diep in den Oosthoek van Drenthe en verloste haar Inwoners uit hun isolement, terwijl zij een der grootste factoren werd voor de ontwikkeling en bloei dezer wereld. De kroon werd eohter door u op het werk gezet door het initiatief te nemen voor den aanleg der lijn Klazienaveen-Ter-Apel, een lijn, welke de provincie Drenthe en Groningen ten verkeersweg zal geven in een omgeving, die tot heden ontoegankelijk was; waar een uitgestrekt veenmoeras een scheidsmuur vormde tusschen deze provincien. ... Nadat de eerewijn in het hotel was aangeboden en men aldaar ettelijke oogenblikken had gepauseerd, werd de rit voortgezet naar EmmerCompascuum. Op verzoek der directie nam het feestcomite bij haar in de tram plaats.
Te kwart voor drie keerde men vandaar terug, waarna dra met de volksspelen een aanvang werd genomen. Het eerste nummer van 't programma in dezen was: zakloopen voor jongens van 10 tot 13 jaar. Acht en zestig liefhebbers hadden zich ter mededinging aangemeld. ... Daarna was aan de beurt: stoelendans voor meisjes. ... Alsnu was aan de beurt hardloopen met hindernissen voor mannen boven de 16 jaren. ... Om half elf werd tot slot een praohtig vuurwerk afgestoken, waarvan het slotnummer was: Bloeie de Veenderij; Leve Scholten. Klazienaveen-Zuid heeft feest gevierd, 't welk nog lang bij haar in aangename herinnering zal blijven.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 20-7-1907

vervolg Provinciale Drentsche en Asser courant. 22-7-1907

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 12-07-1907 Nieuwe Veendammer courant. Wildervank, 7-8-1907

Direct al ongeluk

Klazienaveen, 25 Juli. De stoomtram is maar nauwelijks een week in Klazienaveen, of er valt al een ongeluk te constateeren, dat echter nog betrekkelijk goed is afgeloopen. Een zekere Jacob van Dijk, zoontje van een timmerman, week te laat uit en kwam met zijn been in onzachte aanraking met de tram. Weinig had het gescheeld, of hij was overreden. Een gapende wond ontstond, wat vrij wat bloedverlies tengevolge had. Dr. Labberte alhier, die spoedig ter plaatse aanwezig was, naaide de wond en legde het eerste verband.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 27-7-1907

In Klazienaveen-Noord wonen ook menschen

INGEZONDEN. Klazienaveen, 9 Aug. 1907.
M. de Red.! Zooals men weet, is thans de stoomtram in Klazienaveen. De bevolking verheugt zich daar natuurlijk over, maar voldaan is men niet. Vooreerst wordt ln Klazienaveen-Zuid driemaal gestopt en in Emmer-Compascuum eveneens. Maar in Klazienaveen-Noord, dat juist halfweg ligt en dat notabene het middelpunt van de geheele streek is en waar bovendien een viertal wegen te zamen komen (Emmen, Emmer-Compascuum, Barger-Compascuum en Dordsche brug) is geen enkele stopplaats.
Wel wordt op tijdig verzoek hoogstens even gestopt voor het in- en uitlaten van reizigers, maar dan moet de geheele reis tot Emmer-Compascuum of Klazienaveen-Zuid betaald worden. En als men vrachtgoed heeft moet dat eerst naar een der stopplaatsen, die een half uur ver weg zijn, gesleept worden.
Verder rijden de laatste trams ongeveer om zes uur. Wie dus later van de reis terug komt, moet den heelen afstand loopen.
Dan nog is er een aansluiting, die nergens naar gelijkt. Wie b.v. met de tram van vijf uur uit Nieuw-Amsterdam gaat, komt juist te laat voor de tram, die van Klazienaveen-Zuid naar Emmer-Compascuum rijdt. Ook moet men daar nog overstappen. En 't is alles een lijn en een maatschappij !
Als later het traject van Emmer-Compascuum naar Ter-Apel klaar is, zal in dien toestand wel verandering komen. Maar 't is te hopen, dat er eerder verbetering komt. In Klazienaveen-Noord wonen ook menschen !
Provinciale Drentsche en Asser courant. 12-8-1907

Aanleg tramweg Emmer-Compascuum - Ter Apel

Klazienaveen, 18 Sept. De nieuwe stoomtramlijn van Klazienaveen via Emmer-Compascuum naar Ter-Apel is thans bijna geheel voltooid. De ijzeren ophaalbruggen zijn alle gereed. Alleen moeten nog rails gelegd worden over den afstand van een kwartier gaans.
Bij directie en commissarissen van de Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij bestaat het plan den dienst van Zwolle naar Ter Apel en omgekeerd officieel te openen in de eerste week van December a.s. De dienst is thans geregeld tusschen Zwolle en Klazlenaveen-Zuid of Dordtschebrug, terwijl van dit dorp via Klazienaveen-Noord naar Emmer-Compascuum een zoogenaamd locaaltje rijdt (geopend op 18 Juli jl.)
Provinciale Drentsche en Asser courant. 20-9-1907
Van de Dedemsvaartsche Stoomtram is nu sinds eenige dagen de lijn tot aan de remise van de Eerste Groningsche Tramway-Maatschappij te Ter Apel gereed gekomen, zoodat de verbinding Ter Apel-Emmercompascuum-Klazienaveen thans met het geheele traject der "Dedemsvaartsche" door Oostelijk Drente en Overijsel naar Dedemsvaart en Zwolle is tot stand gekomen.
Bij de zeer vlugge en flinke wijze van den aanleg van de wegen dezer tramonderneming zou - aldus schrijft men ons van daar - dit lijntje zeer waarschijnlijk reeds twee of drie weken gereed gekomen zijn, indien niet de "Leidijk" aan de nijvere aanleggers groote bezwaren veroorzaakt had. Deze dijk is een oude en verouderde waterkeering, welke in 1824 bij eene overeenkomst tusschen de Nederlandsche en de toenmalige Hannoversche regeeringen werd gesticht wegens den wederzijdschen overlast van te veel water, nu eens aan deze zijde dan aan gene zijde van de Oostergrens. Hij ligt nabij Ter Apel en loopt over Groningsch gebied tot aan de Boertange. Echter is sedert 30 jaar de waterstand zoodanig door gegraven kanalen, sluizen enz. geregeld, dat die dijk thans volstrekt geen doel meer heeft, althans niet rondom Ter Apel. En toch mocht de tramlijn niet dezen dijk doorsnijden zonder bijzondere vergunning van de regeering. Die vergunning is er nu, en wellicht zal nu ook worden overgegaan tot algeheele slechting van deze oude waterkeering, hetgeen dan veel onderhouds en opzichters-kosten zou uitsparen.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 5-11-1907
Veendam, 10 Nov. De lijn der Dedemsvaartsche stoomtram, aansluitende aan de Eerste Groninger, is thans gereed. De dienst Terapel-Coevorden-Zwolle zal uiterlijk 1 December a.s. beginnen.
Nieuwe Veendammer courant. Wildervank, 12-11-1907

Ongeluk voor de opening

Ter Apel, 12 Nov. Gisterenavond had alhier te Munsterscheveld een ernstig ongeluk plaats. De arbeiders J. Kappen en S. Eleveld te Emmercompascuum keerden van hier per fiets huiswaarts. In het Munsterscheveld kwamen beide fietsen, naar men zegt, met elkaar in aanraking, met het gevolg, dat Kappen begon te slingeren en op de tramrails kwam te vallen, juist voor de passeerande tram. K. werd overreden en was onmiddellijk dood. Hij laat een vrouw met 7 a 8 jeugdige kinderen na.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 13-11-1907
EMMER-COMPASCUUM, 12 Nov. Nog maar korten tijd is de tramdienst hier geopend of reeds valt een diep treurig ongeluk, dat aller harten met weemoed vervult, te betreuren. Zekere J. Koppen, wonendele Emmererfscheidenveen, was gisteren na den middag op de fiets uitgereden en kwam tegen dat het donker werd weer terug. Hij reed met nog iemand te Munsterscheveld, toen hem de tram met werklieden achterop kwam rijden. Door een noodlottig ongeluk werd hij door de tram gegrepen vr hij kon uitwijken. De bestuurder der machine remde uit alle macht, doch kon, toen de tram tot stilstand was gebracht, niet anders aanschouwen dan een zwaar verwond lichaam. Bij zekeren N. werd K. onder dak gebracht, 't Bleek hier, dat hij nog tekenen van leven gaf doch toen de inmiddels ontboden geneesheer arriveerde, had de ongelukkige reeds den geest gegeven. Hij laat eene vrouw met eenige kinderen na en stond bekend als een net oppassend man. Zijne familie werd aanstonds verwittigd, die zich direct in hevige gemoedsaandoening naar de plaats des onheils begaf. Het was aangrijpend om te zien, die hartverscheurende droefheid der nabestaanden, die in een z kort ogenblik van tijds hun man en vader op z vreselijke wijze van het leven zagen beroofd.
Hoe het ongeval zich heeft toegedragen, kan 2niet met zekerheid worden gezegd. Enkelen Vzeggen dat hij niet heeft kunnen uitwijken wegens een eveneens juist passeerenden wagen. Anderen zeggen dat hij met de flets in aanraking kwam metdievan zijn metgezel. Iets zekers zal men hieromtrent evenwel niet kunnen inlichten daar het ongelukin n enkel oogenblik plaats vond. De machinist moet echter in geen geval het onheil hebben kunnen voorkomen.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 14-11-1907

Meppel-Balkbrug

De nieuwe lijn Balkbrug-Meppel van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij is bijna voltooid. Ze is klaar tot aan de spoorhavenbrug bij het station der S. S. te Meppel. Met de spoorhavenbrug en langs den Paralelweg naar het station is men druk bezig. De kruising over de lijnen der S. S., tusschen de spoorhavenbrug en den Paralelweg, wordt in December a. s. door die maatschappij in orde gebracht. Men verwacht echter niet, dat de dienst op het nieuwe traject nog dit jaar een aanvang zal kunnen nemen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 2-11-1907

De firma Allan & Cos Koninklijke Nederlandsche Fabrieken van Meubelen en Spoorwegmaterieel N.V. te Rotterdam begon als meubelfabriek, maar vanaf 1902 werden er ook houten tramrijtuigen geproduceerd.

Aan den Oudendijk staat nu sedert eenige jaren de stoommeubel-fabriek der bekende firma Allan en Co., die er gevestigd werd nadat de bekende brand de vroegere fabriek had vernield. ... 't Klinkt wat zonderling misschien voor sommigen dat in deze meubelfabriek wagons - spoorwegwagons! - worden gebouwd. En toch is juist deze branche van 't bedrijf der firma aanleiding tot wat er hier over wordt geschreven: want gisteren namiddag werd de fabriek bezocht door mr. A. R. Zimmerman, onzen burgemeester, die er kwam zien de nieuWe wagens Welke de fabriek thans in aanbouw heeft voor de Rotterd. Electrische Tramwegmaatschappij. ...
En niet Rotterdam alln! Deze firma is er in een tijdsverloop van vijf jaren in geslaagd over heel Nederland zich in te burgeren. Toen gisteren de bezoekers er rondgingen door de werkplaatsen waren er in aanbouw: ... zeventien goederenwagens voor de Dedemsvaartsche Stoomtram....
De Maasbode. 22-11-1907
Dedemsvaart, 2 Dec. De opening van de lijn Meppel-Balkbrug der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. kan binnen niet langen tijd tegemoet gezien worden. De locomotieven en rijtuigen voor deze lijn bestemd, staan reeds gereed in de remises der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. te Avereest, terwijl nog een 17-tal goederen- en veewagens ook voor genoemde lijn bestemd eerstdaags van de fabriek kunnen verwacht worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 3-12-1907

Naamsverandering Dedemsvaart en Avereest

Eindelijk de lang gewenste naamsverandering.

5 Nov. Door de Kamer van koophandel en fabrieken te Avereest is van de directie der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. bericht ontvangen, dat bij de invoering van de eerstvolgende dienstregeling de naam van het tegenwoordige tramstation "Avereest" zal worden veranderd in "Dedemsvaart dorp".
Door de Kamer voornoemd was reeds meermalen bij het bestuur der D. S. M. hierop aangedrongen. Ook van de zijde van het publiek werd meer dan eens de wenschelijkheid uitgesproken die naamsverandering in te voeren.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 6-12-1907

Opening tramweg Emmer-Compascuum - Ter Apel

De voorwaarden voor concessie in de Nederlandsche staatscourant : voltooing binnen 2 jaar, max. sleheid 20 km/h en middels stoomkracht.

Ter Apel, 9 Dec. De lang verbeide dag, de dag der opening van de tramlijn Emmer-CompascuumTer Apel was eindelijk daar. Eenigen tijd reeds was een commissie bezig geweest een kinderfeest te organlseeren en we kunnen zeggen, dat dit haar uitstekend is gelukt. Het publiek van Ter Apel heeft door ruime bijdragen getoond een feest ter eere van de nieuwe lijn op prijs te stellen.
De directie der Dedemsvaartsche stoomtram had voor de kinderen van de beide scholen alhier en de kinderen van Munsterscheveld eenige wagens beschikbaar gesteld, ten einde een reisje naar Emmer-Compascuum te kunnen maken. Niettegenstaande het slechte weer, want het regende den geheelen voormiddag, waren de kleinen reeds voor het vastgestelde uur in de scholen aanwezig. In rijen opgesteld ging het naar het station. De trammen waren bij aankomst reeds in 't zicht en werden met een vreugdelied "Daar komt de nieuwe mooie tram aangereden" begroet. De kinderen, welke zoolang ln de remise van de Eerste Groninger tram waren onderdak gebracht, werden thans in de mooie wagens van de twee treinen, elk door een versierde locomotief getrokken, gelaten. Om pl.m. elf uur vertrokken de belde trams, nadat de kinderen elk een zakje met koekjes hadden ontvangen.
Te Emmer-Compascuum aangekomen werden ze in 't hotel Smid onthaald op een glas warme kwast, wat bij dit koude weer zeker uitstekend was. Op de terugreis ontvingen ze nog eens koekjes en bij hun aankomst alhier een groot stuk koek, waarna door allen wel voldaan de terugreis naar huis werd aanvaard. Hier mag zeker een woord van lof aan hunne begeleiders niet worden onthouden. Voor de kinderen was dit feest en vooral het reisje, wat steeds zingende was afgelegd, een waar genot en de kleinen hadden dan ook, niettegenstaande het slechte weer veel plelzier.
Even nadat de trams met de schoolkinderen waren vertrokken, arriveerden twee der leden van de directie der Dedemsvaartsche stoomtram, welke door de leden der feestcommissie en de muziek van het .Dnlmerorkest" werden begroet. Ook was inmiddels gearriveerd de directeur der Eerste Groninger paardentram. De heer dr. Nieuweg, Hervormd predikant alhier, hield een toespraak tot de vertegenwoordigers der nieuwe lijn. Hij sprak ongeveer het volgende: ... Deze stoomtram schenkt ons eene verbinding met het zuiden. We zijn zeer tevreden geweest met de paardentram, omdat het eene enorme verbetering is in vergelijking met de vroegere snikken en deligences, ... daarom hebben we reden van oprechte blijdschap, nu ook nog een stoomtram aan den anderen kant ons dorp binnen rijdt. Een stoomtram nog wel, die ons gegeven is. Gegeven! Hier heeft zelfs de meest moderne en meest ontevredene niets meer te zeggen. Hiervoor is slechts een woord mogelijk, dat is een woord van dank. Gevraagd om subsidie van gemeente, provincie en Rijk hebt ge niet, gij hebt eenvoudig de lijn maar gelegd en gezegd hier ligt ze, stap maar in, we bieden u een gemakkelijke en aangename wijze van vervoer. ...
Na dezen spreker voerden nog het woord de heer Huttinga, directeur der Eerste Gron. Tram-Maatschappij, en mr. Wijt, commissaris van de D. S. M. De laatste spreker schetste eenigszlns den levensloop der Maatschappij ... De eerewijn, door de feestcommissie aangeboden, werd onder vroolijke toasten gedronken, waarna tegen den avond de gasten weer vertrokken, door de feestcommissie een eindje vergezeld.
Zoo is Ter Apel dan een nieuw vervoermiddel rijker geworden, waarvan, we durven het gerust voorspellen, een druk gebruik zal worden gemaakt. De prachtige, geheel naar de eischen des tijds ingerichte waggons noodigen u als 't ware tot een reisje uit, wat tevens nog wordt vergemakkelijkt door het goedkoope tarief van reizigers- en ook van goederenvervoer. We durven hen, die van dien kant onze plaats willen bezoeken of welke van hier naar het zuiden willen reizen, dat aangenaam en goedkoop vervoermiddel gerust aanbevelen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 11-12-1907

meer
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 3-12-1907

Roekeloos rijden en rangeren

Mijns inziens zou het zeer wenschelijk zijn, als onze vroede mannen, leden van onzen Gemeenteraad, onze Edelachtbare heer Burgemeester incluis, zich persoonlijk overtuigden hoe er, en vooral 's Vrijdags, met genoemde stoomtram gereden wordt. Zeer vaak wordt er vanaf het station voorbij het huis van den heer Ypma zoo woest gereden, dat de man die met de bel de machine vooruit moet loopen, zijn uiterste best moet doen om voor te blijven.
Niet zelden gebeurt het ook dat de machine dan nog den geheelen trein niet trekken kan en wordt terug gereden om met nog woester vaart en nog meer lawaai hetzelfde weer te probeeren. Dit zelfde gebeurt 's winters als er sneeuw ligt bijna iederen dag. Dat hierdoor nog niet meer ongelukken ontstaan en nog niet meer paarden op hol zijn geslagen is dunkt mij een wonder.
Ernstig zou ik nu in overweging willen geven om de voorschriften die er voor de Dedemsvaartsche stoomtram, wat betreft het rijden op de Thomas a Kampisstraat bestaan, streng te handhaven of eenvoudig het rijden op Vrijdagmorgen te verbieden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 12-7-1907
Er werd ons medegedeeld, dat er op den Brink weer "roekeloos" gerangeerd wordt door de Dedemsvaartsche Stoomtram. Er werd waargenomen, dat er voor de machine gisterenavond niemand liep, wel ging er iemand ter zijde, maar die belde niet.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 7-10-1907

Staatscommissie van Enquete omtrent het tramwegpersoneel

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat de Staatscommissie van Enquete omtrent het Spoorwegpersoneel (1903-1904) ook het tramwegpersoneel in haar onderzoek zou betrekken, maar door tijdgebrek was het daar niet van gekomen. Zo werd bij Koninklijk Besluit van 29 mei 1906, nummer 53 een vervolgcommissie, de Staatscommissie van Enquete omtrent het Tramwegpersoneel, ingesteld. Deze had tot taak onderzoek te doen naar de dienstvoorwaarden van het personeel werkzaam bij de intercommunale tramwegbedrijven, daarbij inbegrepen lijnen vallende onder de werking van het Vereenvoudigd Locaalspoorwegreglement. (Nationaal Archief).

Oud directeur Arend Plomp is lid van de commissie.

Bij Koninklijk besluit van 29 Mei 1906 no. 53 is ingesteld eene Staatscommissie van Enquete omtrent het tramwegpersoneel, aan welke commissie is opgedragen een onderzoek in te stellen omtrent de dienstvoorwaarden van het personeel, werkzaam in het intercommunaal tramwegbedrijf, het vereenvoudigd locaalspoorwegbedrijf daaronder begrepen. In die commissie zijn benoemd:
tot lid en voorzitter: A. S. Talma, te 's Gravenhage, oud-lid der Staatscommissie van Enquete omtrent het spoorwegpersoneel, ingesteld krachtens de wet van 11 April 1903 (Staatsblad no. 103);
tot leden: jhr. mr. S. Laman Trip, te 's Gravenhage; dr. A. M. A. J. Ariens, te Steenderen, beide oud-leden der zooeven genoemde Staatscommissie; mr. E. A. Smidt, te 's Gravenhage, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en A. Plomp, te Dedemsvaart, oud-directeur der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij;
terwijl aan de commissie zijn toegevoegd : als secretaris: mr. J. H. Boudewijnse, te 's Gravenhage, en als adjunct-secretaris: jhr. C. Laman Trip, te 's Gravenhage.
Nederlandsche staatscourant. s-Gravenhage, 1-6-1906
De Staats-Commissie van Enquete omtrent het tramwegpersoneel heeft den 16, 16 en 17 juli te Hoogeveen de volgende getuigen gehoord:
W. Stevens, ploegbaas te Avereest; J. Jonkers, wegwerker, aldaar ; J. H. Verwer, klerk le kl., aldaar; G. Speek, klerk 2e kl. te Zwolle; J. P. van Dalen, goederenklerk, M. de Jonge, conducteur, H. Wolthuis, machinist, H. van Goor, lijnwerker, allen te Hoogeveen; C. Speek, besteller-stationsarbeider te Zwolle; H. J. van der Vegte, stationsarbeider te Dedemsvaart; W. Scholten, conducteur te Coevorden ;F. Smelt, inspecteur van den dienst van het verkeer te Avereest; den directeur der Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappn te Hoogeveen; G. van Ruiten, machinist-monteur te Coevorden; H. Hoiting, machinist te Coevorden ; A. Mooy, machinist te Zwolle; R. Alofsen, werkmeester aan de werkplaats bij den inspecteur van het rollend materiaal te Avereest, en den directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 22-7-1907

Lees de verslagen van de van de Staats-Commissie :