Huisvesting

TER-APEL, 9 Jan. In de laatste jaren zijn vele menschen van elders in onze plaats gaan wonen, ... Toen in Dec. van 't vorige jaar de Dedemsche-Stoomtram-M. haar lijn tot Ter-Apel doortrok, plaatste ze hier ook een 6 tal beambten. Om daarvoor echter woningen te vinden ging moeilijk, geen kamertje is dan ook tegenwoordig meer open, en de huurprijs, welke wordt bedongen, is minsten een derde hooger dan voor een drietal jaren.
Wegens gebrek aan beter heeft een der machinisten der tram zijn intrek genomen in het armhuis der Hervormde gemeente.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 11-1-1908

Men meldt uit Ter-Apel: Dat de nieuwe verbindingslijn, de Dedemsvaartsche stoomtram, hier in een werkelijke behoefte voorziet, kan dag aan dag opgemerkt worden. Zoowel het vervoer van reizigers als goederen, het ongunstige jaargetijde in aanmerking genomen, kan werkelijk boven verwachting groot genoemd worden.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 22-1-1908

De Dedemvaartsche Stoomtram te Klazienaveen!

In Klazienaveen-Noord (bij sluis 3) valt het nog niet mee om de tram te nemen. Er is geen klok in de kerktoren en door het hoog opgestapelde veen zie je de tram niet aankomen. Ook al schreeuw je de hele buurt bij elkaar, er wordt niet gestopt.

In het centrum van Klazienaveen-Noord (sluis 3), d. i. het middelpunt van de geheele streek langs het Soholtenskanaal, is geen tramhalte en geen stopplaats. Dat is onwijs, zal men zeggen, en dat beaam ik volkomen. Echter worden er, zoo noodig, wel passagiers ingelaten en goederen opgenomen. Maar zelfs aan dien halfgebakken toestand heeft men niet veel.
In de eerste plaats maakt de tramlijn even voor sluis 3 een scherpe bocht. En het veen steekt boven de tram uit. Zoodoende kan men deze niet zien aankomen. Zeer dikwijls gebeurt het dan ook, dat de tram ontsnapt. Niet alleen als iemand er in wil maar ook als er vracht- of bestelgoed mee zal.
Hierbij moet men nog in aanmerking nemen, dat bijna niemand in Klazienaveen-Noord den rechten tijd weet. Er is geen torenuurwerk.
Doch niet alleen! Gisterenavond (Zaterdag 18 Jan ) moest ik met de tram mee, die ongeveer om 4 uur uit Ter Apel naar Zwolle vertrekt en circa te 5 uur bij ons is, d. i. bij sluis 3. Om te bewerken, dat de tram stoppen zou, ging ik er voor staan en zwaaide en riep zoo hard ik kon. Zulks met mijn eene been tusschen de rail. Toen dat wat te gevaarlijk werd, trok ik het terug.
Omdat het al wat verdacht begon te lijken, schreeuwde ik mijn keel half heesch. Nu stopte men wel, zou men denken. Mis! men liet mij stilletjes staan. De gedachte, dat de machinist mij niet zien en hooren kon, is m. i. hier geheel buitengesloten. Ten gevolge van mijn geschreeuw (of liever gebrul) kwamen kinderen aanloopen uit huizen, die eenige honderden meters verwijderd zijn.
Des te gekker is het geval, doordien er aan sluis 3 zeer dikwijls passagiers en goederen mee moeten. Om de tram tot stilstand te brengen moet men haar zeker laten derailleren of ervoor gaan liggen. Als men bedenkt, dat ik voor iets zeer noodzakelijks weg moest (iets, waarvoor anderen dien dag een zeer verre reis gedaan hebben) en de volgende tram - ook al, omdat deze geen aansluiting met den trein heeft - te laat was, dan begrijpt men, dat ik mij dien avond niet in zoo'n heel prettige stemming bevond.
Onlangs hoorde ik een oonducteur te Erica zeggen, dat er in het donker nog al eens uit schandaal geroepen wordt. Nu zoo iets noem ik kwajongensachtig. Maar dat is toch in elk geval geen reden, om, als er iemand is, die werkelijk met de tram mee moet, niet te stoppen ! Van harte te hopen is, dat er in dien toestand verbetering zal komen!
U, M. de R, mijn hartelijken dank voor de plaatsruimte, hoogachtend, Uw dw. dn.: Een ingezetene van Klazienaveen.
Provinciale Drentsche en Asser courant, 21-0-1908

Opening tramweg Meppel-Balkbrug

Op 15 Februari 1908 wordt de nieuwe tramweg feestelijk geopend.

Provinciale Drentsche en Asser courant. Onbekend, 8-2-1908
Onder groote belangstelling van de bevolking der daarbij betrokken streek is Vrijdagnamiddag een feestrit gemaakt over den nu voltooiden stoomtramweg Meppel-Balkbrug, ter lengte van 21 kilometer, door een welvarende streek met mooi landschap, waardoor in eene sedert langen tijd door den handel en de bewoners gevoelde behoefte wordt voorzien. Zoowel door den voorzitter der spoorwegmaatschappij, den heer M. de Hes, te Meppel, als door de burgemeesters der gemeenten Meppel, De Wijk en Avereest en den voorzitter van de Kamer van. Koophandel te Avereest, werd. daarop in hunne toespraken nadruk gelegd.
Aan den rit namen 35 genoodigiden deel, o.a. leden van Gedep. Staten van Drente en Overijsel; - Burg. en Weths. van Meppel, De Wijk en Avereest; het Tweede-Kamerlid mr. H. Smeenge; vertegenwoordigers van het departement van Waterstaat en van den Raad van toezicht op de spoorwegdiensten, verschillende hoofdingenieurs en ingenieurs van 's Rijks en Provincialen Waterstaat en commissarissen der Maatschappij en van de Dedemsvaartsche S. M., enz.
Het reisgezelschap werd in De Wijk en Avereest ten gemeentehuize waardig en hartelijk ontvangen, en was ongeveer halfzes te Meppel terug, alwaar een gemeemschappelijke maaltijd gehouden werd. Alvorens te scheiden, werd, onder applaus der vergadering, door den president der Maatschappij, den heer M. de Hes, een telegram van hulde aan H. M. de Koningin gezonden.
Vandaag wordt de dienst geopend en geexploiteerd door de Dedemsvaartsche, met doorloopende tarieven over al hare lijnen naar Oostelijk Drente.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 17-2-1908

Veel meer over de nieuwe lijn : hier, hier, hier, en hier.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 7-2-1908 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 7-2-1908

Dienstregeling 1 Mei 1908

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 25-4-1908

Aandelen te koop

Handel in aandelen DSM tegen 80 %.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant". 11-5-1909

Uitbreiding bij Balkbrug

ZWOLLE, 16 Juni. Nog is door Gedeputeerden aan de Staten voorgesteld gunstig te beschikken op het verzoek van den directeur van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij om afstand van provincialen grond in Avereest, ter verkrijging van gelegenheid tot uitbreiding der los-en laadsporen en vergrooting van het terrein bij Balkbrug ook in 't belang der veiligheid ten gevolge van de exploitatie van den stoomtramweg van Balkbrug naar Meppel. 't Geldt hier een terrein van 570 M2, 't welk Gedep. Staten wenschen af te staan tegen 30 cent per M2.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 17-6-1908
DEDEMSVAART, 15 Juni. Thans nu het totaal vervoer over het geheele tramnet, dat door de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij geexploiteerd wordt, kan worden opgemaakt, blijkt het, dat alleen op den 2en Pinksterdag niet minder dan 8872 reizigers zijn vervoerd geworden. Op sommige punten was het buitengewoon druk.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 17-6-1908

Stoomtram vertrokken

Ter-Apel, 20 Aug. Gisteren kwamen, zooals nog al dikwijls gebeurt, eenige passagiers met de paardentram, welke hier om 7.20 's avonds arriveert, aan, om met de Dedemsvaartsehe stoomtram, die 4 min. later vertrekt, verder te reizen. Niet weinig keken ze verwonderd, toen de stoomtram vertrokken was. De laatste reisgelegenheid om op de plaats hunner bestemming te komen, was hun ontgaan. Zeer zeker onaangenaam, als men in aanmerking neemt, dat sommigen den volgenden morgen weer lin hunne betrekking present moesten wezen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 21-8-1908

Dienstregeling 1 Okt 1908

Naar wij vernemen zullen bij de invoering van de winterdienstregeling op 1 Oct. a.s. bij de Dedemsvaartsche Stoomtram-Maatschappij de tarieven voor het personenvervoer een matige prijsverhooging ondergaan, terwijl tevens een nieuw plaatskaarten-systeem zal worden ingevoerd. Ook zullen verkrijgbaar worden gesteld couponboekjes, bevattende tien biljetten, geldig op elke willekeurige sectie der lijn.
Voor marktbezoekers is deze tariefsverhooging gering, daarvoor zullen te bekomen zijn retourkaarten alleen geldig voor de markttrammen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 5-9-1908
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 23-9-1908

Gescheurd uniform

Berend S. te Hollandscheveld was op 8 Aug. reizende met de Dedemsvaartsche stoomtram toen de conducteur Smit hem een kleine onjuistheid voorhield ten aanzien van zijn kaartje; het kostte hem althans eenig geld. S. stond dit niet aan en maakte ruzie, waarop de conducteur het raadzaam achtte hem uit de tram te verwijderen. Bij deze gelegenheid is de uniformjas van genoemden conducteur beschadigd, er kwamen 2 scheuren in.
Beklaagde bekent een en ander, doch zegt niet opzettelijk die jas te hebben verscheurd. Getuige Smit verklaart hetzelfde, S. wou niet gewillig zich verwijderen, waarop hij hem aanpakte met behulp van den machinist, doch bekl. deed poging om een en ander te beletten, Waartoe hij de jas van hem, Smit, vastgreep.
Niettegenstaande zulks, vraagt het O. M. veroordeeling tot 14 dagen gev.straf, aangezien bekl. zich heeft schuldig gemaakt aan beschadiging, daargelaten of hij het al of niet opzettelijk deed.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 2-10-1908

Ernstige grief

Meppel, 12 Dec. Naar wij vernemen is door de directie der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij tegemoet gekomen aan een ernstige grief van vele reizigers met de tram Meppel-Balkbrug, door te bepalen, dat, hoewel de stopplaats bij de Rogatsluis voorloopig gehandhaafd blijft, reizigers die zulks verlangen, bij de brug kunnen in- of uitstappen, mits sein wordt gegeven en zonder dat daarvoor, zooals tot heden, voor eene aparte sectie moet worden betaald.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 15-12-1908