Overreden

COEVOEDEN, 4 Jan. Hedenmiddag kwam hier een ernstig ongeluk voor. De tram, die om 5 uur naar Klasinaveen vertrekt, was even buiten het station, toen zekere A. Hubert en zijn aanstaande echtgenoote, de 27-jarige Willempje Veenstra van Barger Compascum er in den gang in wilden stappen. Eerstgenoemde gelukte dit, doch laatstgemelde kwam, daar het donker en glibberig op den weg was, te vallen en geraakte onder den personenwagen, die door de schok uit de rails liep, terwijl de twee volgende wagens eveneens derailleerden en dwars over den weg kwamen te staan. Door krachtig remmen van den machinist brak een koppeling, doch de tram stond bijna onmiddellijk.
Door het trampersoneel en andere toegeschoten personen werd de vrouw onder den wagen weggehaald, waarbij bleek, dat de beide beenfen haar letterlijk waren afgereden. Bijna onmiddellijk was hulp uit de Aleida Kramer-stichting aanwezig en onder leiding van de directrice, zuster Rovers, werd de ongelukkige naar deze ziekeninrichting vervoerd. De inmiddels verschenen doctoren Lokker en Homan beproefden nog een amputatie, die helaas niet gelukte. De getroffene overleed binnen een half uur.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 6-1-1909

Commissie

GRONINGEN, 11 Jan.
Door Gedep. Staten dezer provincie is ter uitvoering van een Statenbesluit van 1 Dec. jl. een commissie benoemd, om gemeld college voor te lichten omtrent verschillende belangrijke vragen, gerezen naar aanleiding van de uitgebreide in onderzoek zijnde tramplannen binnen de provincie.
Deze commissie bestaat uit de heeren: J. L. Huisinga, inspecteur in algemeenen dienst der Maatschappij tot Expl. van Staatsspoorwegen te Utrecht, mr. J. E. Ameshoff, chef van dienst der Ned. Centraal-Spoorweg-Mij., eveneens te Utrecht, en Van Asselt, directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. te Dedemsvaart.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 12-1-1909

Tramconducteur bekneld

De Wijk, 16 Jan, De tramconducteur J. A. Klomp geraakte hedenmorgen bij het koppelen tusschen twee wagens bekneld, waardoor hij ernstig werd gekneusd. Hij werd hier in de tramhalte binnengedragen, waar dr. Hartmann geneeskundige hulp verleende. Met de tram van twaalf werd de gekwetste naar zijn woonplaats, Meppel, vervoerd.
Provinciale Drentsche en Asser courant, 18-1-1909

Tramverlichting

Verlichtingssysteem geleverd door Aktiebolaget Gas-Accumulator (AGA) in Stockholm.

Bij onderscheidene tramwegmaatschappijen hier te lande laat de verlichting van de rijtuigen, welke met petroleum geschiedt, veel te wenschen over, maar meer en meer maakt men gebruik van de nieuwere verlichtingsmiddelen.
Zoo verlicht de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij sinds begin 1908 hare rijtuigen met acetyleengas, hetwelk wordt medegevoerd, gecomprimeerd en opgelost in aceton, in stalen flesschen, welke onder aan den wagen zijn aangebracht.
Deze maatschappij kocht eveneens een compleet acetongas-vulstation voor het vullen van de bovenvermelde gascylinders, alles volgens Zweedsch systeem van Aktiebolaget Gasaccumulator te Stockholm.
Thans heeft ook de Oosterstoomtram-maatschappij tot aanschaffing van het bovenstaande verlichtingssysteem besloten en de geheele inrichting hiervoor opgedragen aan de vertegenwoordigers hier te lande, de heeren Koopman & Co., te Amsterdam. Ook nog met andere tramwegmaatschappijen wondt hierover onderhandeld.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 23-1-1909
aga-museum Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 28-3-1929

Handwerklieden tarief

De werkmanskaarten worden vervangen door een weekabonnement voor handwerkslieden.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant". 1-3-1909

Dienstregeling 1 Mei 1909

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 26-4-1909

In onzachte aanraking

De Wijk, 12 Mei. Een paard en wagen van Zuidwolde stonden hedenmiddag bij de nieuwe tramhalte in de Stapel in de onmiddellijke nabijheid der baan, toen de tram uit de Wijk, die veel te laat was, met meer dan gewone snelheid om de bocht kwam rijden Een sein aan den machinist werd door dezen te laat begrepen. De vrouw van den haltehouder, die het paard vasthield, kon het dier niet in bedwang houden, dat voor de locomotief langs vloog. Gelukkig braken de strengen, waardoor de vrouw in onzachte aanraking met de machine kwam en de wagen averij opliep en het ongeval dus betrekkelijk een gunstig verloop had.
Provinciale Drentsche en Asser courant, 15-5-1909

Eeuwfeest Dedemsvaart

Van 7 t/m 9 Juli wordt in Dedemsvaart het 100-jarig bestaan van het kanaal de Dedemsvaart gevierd. Voor het vervoer van de feestvierders worden extra trammen aan de dienstregeling toegevoegd.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 24-5-1909
De feestliederen zijn verspreid en worden reeds gezongen in alle gezinnen, waarvan kinderen ter school gaan. De feesttent, waarvoor de bouwstoffen ter plaatse aanwezig zijn, is verpacht. De eerebogen, vijf in getal, zijn in wording. Vele, waaronder zeer belangrijke, inzendingen voor de landbouw- en nijverheidstentoonstelling zijn toegezegd.
...
De extra-trammen, om de kinderen van de scholen van Oud-Avereest, Balkbrug, Ommerschans, Sponturfwijk en Dedemsvaart-Oost op den derden dag naar het centrum van Dedemsvaart te brengen voor het groote schoolfeest, zijn toegezegd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 23-6-1909
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 23-6-1909

Gederailleerde goederentram

SLUIS 4, 13 Aug. Hedenmiddag derailleerde van de goederentram, komende van station Dedemsvaart alhier, de laatste wagon, echter zonder noemenswaardige materieele schade of persoonlijke ongelukken te veroorzaken. De personentram, welke 1.28 alhier arriveerde, ondervond nog al vertraging. De aansluitende trein te Dedemsvaart kon op 't kantje af echter nog worden verkregen, zoodat de passagiers de aansluiting niet misten en ook de post geen vertraging ondervond.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 16-8-1909

Evenblij

Zaanlandsche Courant. 14-7-1909

Directeuren op bezoek

Een 40 tal leden (directeuren) van de Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoor- en Tramwegen bezoeken Dedemsvaart. De D.S.M. is sinds 1886 lid.

DEDEMSVAART, 17 Sept. Hedenmiddag kwart na twaalf arriveerden hier per extratram aan het hotel Steenbergen een 40tal heeren, directeuren van locaalspoor- en tramwegen in Nederland, om hun jaarlijksche tweedaagsche bijeenkomst te houden in het administratiegebouw der D. S. M. en langs haar lijnen.
Te vijf uur gingen de hh. per extra-trein naar Coevorden, waar gedineerd zal worden in het hotel Van Wely en Zaterdagmorgen wordt de tocht voortgezet naar Ter Apel.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 20-9-1909

Dienstregeling 1 Oktober 1909

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 25-9-1909

Turfstrooisel

Het turfstrooiselvervoer is zeer belangrijk voor de D.S.M.

De "Griendtsveen Maatschappij" heeft uitgestekte bezittingen aangekocht in het Amsterdamsche veld (Dr.) en zal aldaar eene turfstrooiselfabriek oprichten. Voor het vervoer van de pakken van het fabrikaat is eene overeenkomst aangegaan met de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, welke daarvoor eene lijn zal aanleggen van Erica naar de fabriek in het genoemde veld.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 22-10-1909