Heer kleine verwonding, paard ongedeerd

Hedenmorgen, toen de tram, die 12.23 van Dedemsvaart (dorp) vertrekt, Langewijk passeerde, sloeg een paard, dat schrikte voor den tram, op hol en geraakte in een vrij breeden sloot met medesleeping van het rijtuig, waarvoor het dier gespannen was. De koetsier sprong intijds van den bok. maar een in het rijtuig zittend heer ging mede 't water in en liep een kleine verwonding aan de hand en een nat pak op. Het paard was ongedeerd. Van het rijtuig is het eenspan gebroken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27-1-1910

Stroo

Verkoop van haver- en roggestro in Zwolle, aangevoerd door de D.S.M.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 28-1-1910

Post via de tram

Ter-Apel, 10 Febr. In de postbestelling in het Munsterscheveld zal met ingang van 16 dezer een groote verbetering komen. Ofschoon velen aldaar op tien minuten afstand van het hulp-kantoor Emmer-Compascuum wonen, werd tot dusver van uit Ter-Apel in de bestelling voorzien. Eindelijk zal deze van uit Emmer-Compascuum geschieden, terwijl de bestelling in de naaste omgeving van dat kantoor voortaan drie in plaats van twee maal plaats zal vinden.
Ook in de wijze van vervoer komt eenige verandering, daar dit gedeeltelijk per Dedemsvaartsche tram zal geschieden, waardoor meerdere gelegenheid tot verzending en ontvangst wordt gegeven.
Provinciale Drentsche en Asser courant. Assen, 12-2-1910

Aansluiting met trein

Een betere aansluiting van de tram op de trein is een terugkerende wens, zo ook te Barger-Oosterveen.

B.-OOSTERVEEN, 12 Febr. Op de vergadering van "Plaatselijk Belang" alhier, gehouden ten huize der wed. Stukje, waren 21 leden aanwezig.
Besloten werd pogingen aan te wenden om met den zomerdienst een betere aansluiting te verkrijgen tusschen de Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij en N. O. Locaalspoor.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 15-2-1910

Cafe Geerdes

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 25-2-1910

Dienstregeling 1 Mei 1910

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 26-4-1910

Levering van gecomprimeerd gas

Naast het eigengebruik wordt het acetyleengas ook verkocht aan andere trambedrijven.

HENGELO (G.)
Verschenen is het jaarverslag over 1909 van de Tramweg-Maatschappij "De Graafschap". Het volgende is er aan ontleend:
De verlichting der rijtuigen door petroleumlampen was onvoldoende. Daarom werd besloten tot verlichting met gecomprimeerd acetyleengas, hetgeen een zeer groote verbetering is. De installatie voor de vijf groote rijtuigen werd geleverd door de firma Koopman & Co. te Amsterdam, het leggen van de leidingen, enz. geschiedde in eigen beheer. Met de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij is contract gesloten voor het vullen der gasaccumulatoren.
De Graafschap-bode. Doetinchem, 1-6-1910
De locomotief, 12-1-1910

Excursie

De Provinciale Administratieve Vereeniging in Overijssel heeft eenige dagen geleden een in alle opzichten goed geslaagde excursie langs de Dedemsvaart gehouden. Er namen 26 leden aan deel. Welwillend was door het bestuur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. gedurende den geheelen dag een extra tram ter beschikking gesteld, terwijl de heer Van Asselt, directeur dier Mij., de geheele excursie meemaakte.
...
Op het emplacement der Ded. Stoomtram Mij. werd te Dedemsvaart (dorp) het acetyleengasfabriekje bezichtigd, dat ook een deel der gemeente Avereest van gaslicht voorziet.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 8-7-1910

Botsing personentram en materieeltram

BALKBRUG, 6 Juli. Hedenmiddag vond te Sluis 4 een botsing plaats tusschen twee trammen. De personentram van 4.53 (naar Zwolle) moest aldaar kruisen met een ledige materieeltram (naar richting Avereest). De machinist der personentram bemerkte niet tijdig genoeg de aankomst der andere tram. Juist was de machine van deze tram het wissel voor het zijspoor gepasseerd, toen de andere tram haar ter zijde aanreed. De schok was hevig. Van de personentram kwam de machine dwars over de lijn te staan en ontspoorde mede een rijtuig.
Een reiziger, de heer W. uit Hasselt, op het voorbalcon zittende, werd buiten het rijtuig geslingerd, gelukkig echter zonder noemenswaardig letsel te hebben bekomen. Van de andere tram derailleerden een viertal wagens. Enkele rails waren verbogen en losgerukt.
Spoedig werd daarop een werktram uit Avereest ontboden. De trammenloop ondervond aanmerkelijke vertraging; door over te stappen ter plaatse werd in den dienst voorzien. Om 11 uur was de lijn weder geheel vrij. Hoewel machine, rijtuig en wagens beschadigd werden, had de materieele schade echter veel grooter kunnen zijn. Naar men zegt, was verzuimd het personeel der personentram de kruising mede te deelen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 8-7-1910

Extra geld nodig

Voor de uitbreiding van het trufstrooiselvervoer is extra geld nodig. In de buitengewone algemeene vergadering op dinsdag 21 Juni 1910 wordt toegestemd in het uitgeven van een obligatie lening.

Gisteren is in het cafe Vulker alhier een algemeene vergadering vau aandeelhouders in de Dedemsvaartsche StoomtramMaatschappij gehouden.
Zij verleende de door het bestuur gevraagde machtiging tot het aangaan van een obligatieleening. Volgens de mededeelingen van den voorzitter de heer mr. W. J. baron van Dedem, zal de opbrengst van die leening in hoofdzaak bestemd worden voor den aankoop van de locomotieven en goederenwagens, die noodig zijn voor de uitvoering van een met de Maatschappij Griendtsveen gesloten vervoerovereenkomst voor den afvoer van haar turfstrooisel uit de door haar niet lang geleden aangekochte veenderij in het Amsterdamsche Veld, gemeente Emmen.
Deze overeenkomst is aangegaan voor den tijd van 24 1/2 jaar en loopt over zeer belangrijke hoeveelheden turfstrooisel die de D. S. Mij. zal brengen, gedeeltelijk naar station Dedemsvaart, gedeeltelijk naar een voor groote binnenschepen bereikbare plaats van omlading aan diep water.
De oorspronkelijke bedoeling was om na voltooiing van de lijn Kampen-Lichtmis, die waarschijnlijk door de D. S. Mij. zal geexploiteerd worden, die plaats van omlading te zoeken te Kampen op een in den IJssel uit te bouwen emplacement. Nu echter ook te Zwolle de toegang te water tot de Diezerkade belangrijk verbeterd wordt, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de D. S. Mij. onderhandelingen met het gemeentebestuur van Zwolle zal openen, en einde te trachten aldaar beschikking te krijgen over een voldoende kadelengte en spooremplacement om het zeer groote vervoer, waarover het met de Mij. Griendtsveen gesloten contract loopt, over Zwolle te kunnen leiden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 23-6-1910

Onder de tram

De Wijk, 7 Nov. Een ongeluk met doodelijken afloop moet heden van hier worden gemeld. De reeds bejaarde vrachtrijder Warner Smit, wonende op het Rogat, die hedenavond een nog jong paard door het dorp geleidde, kwam op nog niet geheel verklaarde wijze onder de tram, die te 6 uur van hier naar Dedemsvaart vertrekt. Waarschijnlijk is het paard schichtig geworden en heeft het Smit onder de tram geslingerd. Smit werd overreden en bewusteloos en zwaar gewond bij Dr. Hartman binnengedragen. Geneeskundige hulp mocht evenwel niet meer baten. Smit overleed reeds spoedig. Ook het paard kreeg zoo ernstige kneuzingen, dat het waarschijnlijk zal moeten worden afgemaakt.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 9-11-1910

Losgebroken koe

Een koe die losbreekt is ook van alle tijden.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 10-12-1910