Hotel Hoogeveen


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 19-1-1911

Koe los

Ook bij het vervoer van levend vee kan er wat mis gaan :

Gisterenavond, omstreeks 8 uur, geraakte een koe uit een veewagen der Dedemsvaartsche Stoomtram en holde in wilde vaart langs den kaaimuur. Een wielrijder, daar passeerende, waarschuwde het publiek. De koe werd snel door eenige mannen tot staan gebracht, aan een der boompjes gebonden, en later per wagen vervoerd. 't liep zonder ongelukken af, wat bij de drukte die er juist op dat oogenblik valt waar te nemen, opmerkelijk mag heeten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 16-3-1911

Dienstregeling 1 Mei 1911


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 24-4-1911
*) Tram 3 stopt, behalve aan de vaste stopplaatsen, tusschen de secties Lutten en Balkbrug op tijdig verzoek voor het in- en uitlaten van reizigers en bagage alleen bij 't Hulppostkantoor Lutten, Hotel Hagedoorn, woning Directeur, „Tottenham", Hulppostkantoor Sluis 6, Brug Buurma, Nieuwe Weg, Brug Mol, Brug Kalkwijk, Brug Ommerkanaal, Brievenbus Wallegien en Brug Sponturfwijk, Met deze tram worden geen goederen, boodschap- en bestelkaarten vervoerd.

Van schrik in de vaart

Te Emmer-Compascuum Dr is gisternamiddag de stoomtram op een half afgedraaide spoorbrug gereden. De brugwachter De Jong sprong van schrik in de vaart. Het geval liep overigens zonder ongelukken af. De tram had vier uren vertraging, omdat eerst personeel uit Coevorden meest komen om de baan vrij te maken.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 8-7-1911

Vervoer van turfstrooisel

Contract met de turfstrooisel fabriek "Griendtsveen Maatschappij" voor het vervoer :

Turfstrooisel. - De "Griendtsveen Maatschappij" heeft uitgestekte bezittingen aangekocht in het Amsterdamscheveld (Dr.) en zal aldaar eene turfstrooiselfabriek oprichten.
Voor het vervoer van de pakken van het fabrikaat is eene overeenkomst aangegaan met de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, welke daarvoor eene lijn zal aanleggen van Erica naar de fabriek in het genoemde veld.
"Het nieuws van den dag : kleine courant". Amsterdam, 22-10-1909
DEDEMSVAART 11 Juli.
Heden passeerde hier de eerste turfstrooiseltram, komende van de uitgestrekte veenderijen van The Griendtsveen Mosslitter Comp. Ld. gelegen in het Amsterdamsche veld in Drenthe. Voor dit vervoer uit genoemde veenderijen naar het Staatspoorwegstation te Dedemsvaart en naar de loskaden te Zwolle is door bovengenoemde maatschappij een contract aangegaan met de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij, die daarvoor haar materieel heeft uitgebreid met een 30-tal 12 tons truckwagens en 2 zware tramlocomotieven van 16 1/2 ton dienstgewicht. Voorloopig zal dagelijks 100.000 K.G. turfstrooisel vervoerd worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 12-07-1911

De vraag naar turfstrooisel uit Drenthe is groot en o.a. de DSM verzorgt het vervoer naar de westelijke provincies :

Turfstrooisel. - Men schrijft ons uit Drente:
Er is ongtetwijfeld in dit gewest geen uitvoerartikel, waarin in den laatsten tijd zooveel omgaat, als in turfstrooisel. Vooral de verzending naar Holland is van belang, doch ook uit andere provincien komt meer en meer vraag.
Zeker zal het heerschen van het mond- en klauwzeer daarop van invloed zijn. Turfstrooisel in de stallen van aangetaste dieren schijnt een goed middel te zijn om verspreiding van de ziekte eenigemiate tegen te gaan. Men meent dat de ziektekiemen daardoor worden geabsorbeerd, en ook op de hoeven der aangetaste dieren schijnt het heilzaam te werken.
Het vervoer van dit veenproduct veroorzaakt in de middelen van vervoer veel levendigheid; niet alleen voor de scheepvaart, maar ook voor spoor- en tramwegen. De Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij, welke met hare lijnen de centra der fabricatie snijdt, heeft voor die verzending 16 opzettelijk voor dit doel ingerichte waggons doen bouwen.
"Het nieuws van den dag : kleine courant". Amsterdam, 22-07-1911

Het bericht in de courant ontlokt een reactie van DSM directer van Asselt dat er nog veel meer extra matrieel nodig zal zijn :

Aan de Redactie.
In het nummer van uw courant van 22 Juli jl. komt een bericht voor betreffende den uitvoer van door den Dedemsvaartschen Stoomtramweg doorsneden streken, waarmede de aandacht gevestigd wordt op dit voor het Zuid-Oostelijk deel van Drente in verschillende opzichten hoogst belangrijk product.
Het bericht geeft echter van den grooten omvang van dien uitvoer nog geen juisten indruk, waar o.a. vermeld wordt dat de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij 16 opzettelijk voor het vervoer van turfstrooisel ingerichte wagens heeft laten bouwen.
Thans worden reeds dagelijks circa 200,000 K.G. turfstrooisel naar die punten vervoerd, voor welk vervoer de Maatschappij tot nu toe 48 groote goederen wagens van 12.000 K.G. draagvermogen en 4 locomotieven van zware typen heeft laten maken.
Binnenkort zal de te vervoeren hoeveelheid nog veel meer worden, waarvoor nog minsteng een veertigtal groote goederenwagens zullen aangeschaft moeten worden, zoodat dan totaal een negentigtal wagens expres voor dat vervoer in dienst zullen gesteld zijn.
Dedemsvaart, 24 Juli, Hoogachtend, G. VAN ASSELT.
"Het nieuws van den dag : kleine courant". Amsterdam, 26-07-1911
Leerzaam is bijvoorbeeld het feit, dat alle turfstrooisel van de fabriek te Klazienaveen per stoomtram gaat tot Dedemsvaart en niet tot Zwolle. De emplacementen van de Staatsspoor en van de stoomtram zijn in Zwolle te ver van elkaar. Was er een zijlijn van de N. O. L. van Emmen of Zuid-Barge naar Meppen in Duitschland, dan werd dit kolossale turfstrooiselvervoer zeer zeker verplaatst.
"Nieuwsblad van het Noorden". Groningen, 31-07-1911

Turfstrooisel in brand

Het vervoer van brandbare goederen met een kolengestookte stoomtram is natuurlijk niet zonder gevaar.

PLANKENLOODSJE, 5 Aug. Toen hedennamiddag de tram 2.43 richting Zwolle alhier passeerde, bleek, dat een der wagens, beladen met turfstrooisel, in brand stond, vermoedelijk ontstaan door 't spatten van vonken uit de machine. Nadat de wagen was afgekoppeld reed de tram door. Spoedig keerde echter de machine met eenige manschappen terug. Een 40-tal balen werden gelost en in het water geworpen. De overige brandende balen konden met begieten van water worden gedoofd. De tramwagen bekwam weinig schade.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 7-8-1911

Vereenvoudigd locaalspoorwegreglement 1902

Regelement in Nederlandsche staatscourant. s-Gravenhage, 30-8-1902

Gemeenteraad Coevorden :
Goedgevonden is adhaesie te betuigen aan een verzoek van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatsehappij, gericht aan den Minister van Waterstaat, om voor haar lijnen het vereenvoudigd locaalspoorwegreglement 1902 toe te passen.
Tevens werd besloten aan het bestuur der D.S.M. mede te deelen, dat indien het verzoek werd toegestaan, het gevaar voor ongelukken zal vermeerderen, vooral wanneer ongeschoold en slecht betaald personeel in dienst wordt gehouden, welk euvel kan worden ondervangen, door slechts gebruik te maken van deskundig machine- en ander-personeel tegen ruime bezoldiging.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 22-4-1916

Dienstregeling 1 Oktober 1911


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 22-9-1911

25 jaar

Gisteren, 12 October, was het 25 jaar geleden dat de exploitatie van de Dedemsvaartsche Stoomtram een aanvang nam, aanvankelijk van Dedemvaart S.S. naar Avereest (Dedemsvaart dorp), terwijl 23 December van hetzelfde jaar van Dedemsvaart S.S. naar Hardenberg, een afstand van 30 K.M., geregeld kon geexploiteerd worden.
Sedert heeft deze Maatschappij zich belangrijk uitgebreid en doorsnijdt met haar trammennet, de Provincie Overijssel van Zwolle tot Coevorden en verder den geheelen Oosthoek van Drenthe tot Ter Apel in de provincie Groningen.
Met hare zijlijnen naar Meppel, Hoogeveen en Hardenberg heeft zij thans een baanlengte van 140 K. M. Wat baanlengte betreft is zij de derde in Nederland, terwijl zij van alle tramwegmaatschappijen hier te lande over het meeste materieel beschikt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 13-10-1911

Overreden

Gistermiddag pl.m. 12 uur werd door de extratram, komende van Coevorden te Sluis 6, de 48-jarige werkman H. Gritter overreden, die op het laatste oogenblik de lijn wilde oversteken. Den ongelukkige werd de rechtervoet boven den enkel nagenoeg geheel afgereden. Hij werd per zelfde tram naar dr. van Barneveld vervoerd, die den man verbond, waarop deze per extratram naar Zwolle werd overgebracht en in de R. K. Ziekenverpleging door dr. Frank is behandeld. (Zw. Ct.)
Provinciale Drentsche en Asser courant. 25-10-1911

Derailleeren door koe

Dedemsvaart, 23 Oct. De laatste personen-tram van Coevorden-Avereest-Balkbrug-Meppel, welke te Dedemmaart te 9.05 moet aankomen, ondervond Maandag- een vertraging van ruim een uur in de Krim, door het derailleeren aldaar van de voorafgaande materieel-tram, tengevolge van het overrijden van een koe. Door het spoedig aanwezig zijn van een hulptram met werkvolk, gelukte het de dwars over den weg staande machine op de rails te krijgen en dank zij deze flinkheid, konden de reizigers, die te 10 uur te Dedemsvaart aankwamen, terstond met een gereedstaande machine doorgaan naar Balkbrug, zoodat ze hun bestemming, hoewel iets later, nog konden bereiken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 24-10-1911

1 gulden extra

Door de directie der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij is wegens de duurte van verschillende levensmiddelen aan haar personeel gedurende de wintermaanden 1 gulden per week meer toegekend.
Nieuwe Veendammer courant. Wildervank, 13-12-1911

Dienstregeling 24 December 1911


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 16-12-1911

De Pelikaan

Een bezoek aan uitspanning De Pelikaan bij Zwolle is altijd een leuk uitje. Makkelijk bereikbaar per stoomtram.


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 8-7-1911