Halte te huur


Nieuwsblad van het Noorden. 9-01-1912

Gebroken krukas

Woensdagavond kon de op een na laatste tram, richting Terapel, niet verder komen dan Klazienaveen; wegens het breken der krukas. De reizigers moesten wachten op de laatste tram.
Nieuwe Veendammer courant. Wildervank, 31-1-1912

Ontwerpplan aansluiting Genemuiden

GENEMUIDEN, 9 April. Wij vernemen, dat door de directie der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij aan ons gemeentebestuur het avant-projet is ingezonden van een stoomtramlijn Lichtmis-Hasselt-Genemuiden-Kampen. Dit plan brengt, door de opneming van Genemuiden, een wijziging, in het bestaande ontwerp Lichtmis-Hasselt-Kampen.
Te Hasselt zal de lijn niet rechtstreeks doorgaan naar Kampen, maar,in westelijke richting op Genemuiden afbuigen, om zoo Kampen te bereiken.
...
Verwacht wordt, dat de eventueele tot standkominig van dit nieuw ontwerp de rentabiliteit van de lijn Zwolle-Blokzijl en van het oorspronkelijk ontwerp Lichtmis-Kampen niet onbelangrijk zal verhoogen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 10-4-1912

Benzo-electrische motoren

DEDEMSVAART, 22 April. Met zekerheid kan worden gemeld dat door de Directie der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij besloten is, over te gaan tot aanschaffing van benzo-electrische motoren, speciaal ten dienste van het personenvervoer, hetgeen tevens verband houdt met het plan om te geraken tot den kortst mogelijken rijtijd.
Aanvankelijk zullen deze motoren rijden op het traject Ter Apel-Coevorden-Zwolle. voor de geheele streek langs de Dedemsvaart is een dergelijk versneld vervoermiddel een groote verbetering te noemen, hetgeen in verschillende opzichten voor de toekomst van groot belang zal blijken te zijn.
Van de hier bedoelde benzo-electrische motoren zijn er reeds in ons land bij de Ooster-Stoomtram van Driebergen naar Arnhem, sedert eenigen tijd in gebruik gesteld.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 22-4-1912

Inschrijving benzine-electrische motorwagens :


Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 13-7-1912

Door het hoge benzineverbruik en de dure benzine stopt de Ooster-Stoomtram-Maatschappij er alweer mee.

Naar wij vernemen, heeft de directie der Ooster-Stoomtram-Maatschappij besloten, het eerst sedert enkele jaren door haar toegepaste tractiesysteem met benzso-motoren weer op te geven. Het benzineverbruik der motorwagens is minder economisch dan verwacht werd, terwijl de sinds eenigen tijd ingetreden belangrijke prijsstijging der benzine dit bezwaar nog sterker doet gevoelen. Het plan is nu, de bestaande motorwagens om te bouwen en de electrische stuwkracht langs een beugel van een bovengrondsche leiding te betrekken.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 8-8-1912

Dienstregeling 1 Mei 1912


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 24-4-1912

Dienstregeling 1 Juli 1912


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 19-6-1912

Klacht uit Slagharen

AMBT HARDENBERG, 28 Juni. In de heden gehouden raadsvergadering ...
Op klachten van een groot aantal ingezetenen van Slagharen en ter voorkoming van ongelukken, wordt besloten de directie der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij aan te schrijven, volgens het bestaande contract vanaf de roomsch-katholieke kerk tot aan de brug te Slagharen heen en terug met den tram niet sneller te rijden dan vijf K.M. per uur.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 29-6-1912
Vrijdagavond is in de buurtschap Slagharen (Ambt Hardenberg) een jongen van 7 jaar, zoon van den arbeider P. aldaar, onder de stoomtram geraakt en doodgereden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 3-6-1912

Luidruchtig en aangeschoten

Luidruchtige, aangeschoten passagiers zijn ook van alle tijden :

De paardenkoopman R. zat in de Dedemsvaartsche stoomtram, via Coevorden, richting Ter Apel. Luide bazuinde de man zijn vakkwaliteiten uit. Een behoorlijke hoeveelheid spraakwater, waarvan hij naar eigen getuigenis wel een emmervol vermocht te verzwelgen, verhoogde zijn luidruchtigheid, meer dan b.v. zijn tongvaardigheid. Toch wist elk passagier al spoedig de quintessence van 's mans onophoudelijk gelamenteer te snappen: Hij had nl. met een voorspoedig knollen-zaakje een 120 gld. in de wacht gesleept.
Dra raakte hij in connectie met een vriendschappelijken collega. Deze wist hem ergens bij een veenboer te Klazienaveen-Noord, nabij Emmercompascuum, nog zulk een adres aan de hand te doen, waar een dito exemplaar viervoeter reeds stond te hunkeren, om koopman R. een tweede voordeel te bezorgen. Daar aangekomen was de fortuinlijke ronselaar echter reeds zoover over z'n bier, dat hij niet dan met geweld uit de coupe was te verwijderen.
Men kon toen het kameraadschappelijke tweetal nog een eindweegs door 't mulle zand zien waggelen, totdat de pleizierige nathals ruggelings tegen een turfbult kwam te zitten.
Hij sliep, sliep tot een uur of acht 's avonds. Toen was 't frisch geworden. De vereenigde werking van killen dauw en killen Oostenwind deden hem nagenoeg nuchter ontwaken. Ras ontnuchterde hij volkomen. Toen hij voelde, naar z'n mes, ja dat was er nog, maar z'n portefeuille - die had inmiddels voeten gekregen en had van achter de turven de kraaienmarsch geblazen.
Den volgenden morgen namen de marechaussee's den "collega en vriend" te pakken. Deze klaagde "Ondank is 's werelds loon. Ik ben natuurlijk zoo onschuldig als een pasgeboren lam. Uit zuiveren vriendendienst heb ik R. tot bij den turfbult gebracht. Toen wou 'ie niet verder". De onvermurwbare dienaren van den H. Hermandad transporteerden het "onschuldig lam" naar de gevangenis.
Met dezelfde tram toog koopman R. platzak retour Dedemsvaart.
De Maasbode. 9-8-1912

Dienstregeling 1 Oktober 1912


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 27-9-1912

Ongevallen

Maandagnamiddag omstreeks half zes heeft op het traject Klazienaveen-Erica der D. S. M. een noodlottig ongeluk plaats gehad. Zekere Berends, die per fiets van zijn werk te Schöningsdorf huiswaarts keerde en kort naast de rails reed, hoorde het bellen niet der hem achleroprijdende tram, met het gevolg, dat hij werd overreden; de ongelukkige was onmiddellijk dood. De man was gehuwd.
Dinsdagmorgen had nabij de brug over de Katingerwijk te Avereest een ongeluk plaats, dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben, doch boven verwachting goed is afgeloopen. De van Zwolle komende tram der D. S. M. reed daar namelijk een uit 5 rijtuigen bestaanden trouwstoet van de familie B. achterop. Op het bellen van den machinist hielden alle rijtuigen stil, behalve het laatste, welks koetsier, H. Teekman, van Dedemsvaart, het bellen niet schijnt gehoord te hebben, of het niet noodig geacht te hebben stil te houden. Bij het passeeren der tram schrikte evenwel zijn paard en sprong terzijde, waardoor het rijtuig in botsing kwam met de tram. Het rijtuig werd geheel vernield, doch de vijf inzittende dames bleven wonder boven wonder nagenoeg ongedeerd. Het paard bekwam een gebroken poot, terwijl de koetsier Teekman een niet ernstige hoofdwonde bekwam.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 27-11-1912

Overreden

De Dedemsvaartsche Stoomtram heeft Donderdagnamiddag tusschen Nieuw-Amsterdam en Coevorden den scheepsjager A. Ensink, uit Coevorden, en diens paard overreden. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek de man reeds verleden te zijn, het paard was onmiddellijk dood.
Doordat het reeds donker was, heeft de machinist den getroffene, die waarschijnlijk tusschen de rails heeft geloopen, niet gezien.
De Dordrechtsche Courant. 21-12-1912