Laaghartige daad


Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 9-1-1914
Roelof H. ,ged, wordt ten laste gelegd, dat hij op 3 Jan te Munsterscheveld opzettelijk gevaar heeft veroorzaakt voor het verkeer met een stoomtram, door eenige zware stukken hout op de rails te leggen even voordat een tram van de Dedemvaartsche Stoomtrammaatschappij in aantocht was.
Bekl. ontkent
De getuige J. L. Sleyster heeft gezien, dat bekl. met voorwerpen naar de rails ging en terug kwam zonder voorwerpen; deze heeft toen den machinist gewaarschuwd.
De conducteur van de tram F. Baas heeft de stukken hout op de rails zien liggen en zag ook dat de handen van bekl. heel vuil waren.
De getuige deskundige F. J. Suks verklaart, dat er gevaar voor ontsporing bestond door het leggen van de stukken hout op de rail.
Het O.M. acht na het hooren der getuigen het ten laste gelegde bewezen en eischt voor bekL 1 jaar gev.straf.
De verdediger, mr. A. Kloekers acht dat bekl. op de alleen staande verklaring van Sleyster niet veroordeeld kan worden en vraagt voor bekl. vrijspraak en onmiddellijke invrijheidstelling. De rechtbank gaat op dat verzoek niet in.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 10-3-1914
De Rechtbank te Assen veroordeelde heden Roelof Hilbrands te Munsterscheveld wegens poging tot doen ontsporen van de Dedemvaartsche stoomtram, door het plaatsen van blokken hout op de rails, tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. De eisch was 1 jaar.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 17-3-1914

Dienstregeling 1 Mei 1914


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 24-4-1914

Verduistering

MEPPEL, 16 Juli. Hedenmiddag werd de 34-jarige G. B., stationschef der D. S. M. bij de tramlijn Meppel-Balkbrug alhier, in hechtenis genomen. Hij wordt verdacht van verduistering van gelden en het maken van valsche handteekeningen. Het tot nu vermiste bedraagt ongeveer f 1000. De malversatiën, die plaats vonden bij het verrekenen der remboursementen, moeten zich al geruimen tijd hebben voorgedaan, wat het onderzoek ingewikkelder maakt.
Wij vernemen nog dat er reeds een bekentenis is afgelegd. Morgen zal B., die van zijn jeugd af bij de D. S. M. in betrekking was, naar Assen worden getransporteerd en ter beschikking van de justitie worden gesteld.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 17-7-1914
De rechtbank te Assen veroordeelde heden Gerrit B., stationschef der Dedemsvaartsche stoomtram Mij. te. Meppel, wegens valschheid in geschrift, tot 9 maand
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 28-9-1914

Ontsporing

MEPPEL, 29 Juli. Gisteravond ontspoorde de locomotief van de tram, komende van Balkbrug, ter hoogte van het café Lommers. De dienst moest daardoor tijdelijk gestaakt worden. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 29-7-1914

Jubileum

AVEREEST, 1 Sept. Heden is het 25 jaar geleden, dat de heer A. J. Lammertink in dienst van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij trad. Op dezen dag zal het den steeds hulpvaardigen ambtenaar blijken dat hij in ruimen mate bogen kan op de sympathie zijner plaatsgenooten. Hem werd door velen toegewenscht, dat hem nog verscheiden jaren een rijk en gelukkig leven moge gegeven zijn.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 1-9-1914

Oeps

Heeft de tram waarin je zit een aanrijding, krijg je ook nog de bel van de conducteur op je hoofd :

Gisterenavond liep een locomotief met een tweetal passagierswagens en bagagewagen der Dedemsvaartsche Stoomtram-Maatschappij ter hoogte van de Berkummerbrug onder Zwollerkerspel op een daar stilstaanden trein met turfstrooiselwagens.
De inzittenden werden allen min of meer van hun zitplaats geworpen. De schok was dan ook geweldig. Een der passagiers had eenige ontveilingen aan een arm, terwijl een tweede zich aan den enkel bezeerde en een derde een gevoeligen slag op het hoofd kreeg, waarschijnlijk met de bel, welke de conducteur in zijn hand had. Overigens kwamen allen met den schrik vrij.
't Bleek dat er nog al eenige schade was aangericht aan de passagierstram. De buffer van een turfstrooiselwagen was afgebroken en zat in de machine van den personentrein, terwijl het balcon van het voorste rijtuig geheel was neergeslagen en dat van het tweede geheel was verbogen. De schok en het gerammel van gebroken glas deed de passagiers schrikken.
Volgens den machinist van den personentrein zag hij het roode licht te laat om tijdig te kunnen stoppen. Alhoewel hij uit alle macht remde vloog de tram door de gladheid der rails voort.
Verschillende passagiers vervolgden hun weg te voet, terwijl eenigen bleven en later met een rijtuig werden afgehaald. De turfstrooiseltram werd later door 2 locomotieven weggetrokken, terwijl men onmiddellijk aan 't werk toog om de andere trams naar Avereest te brengen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 20-10-1914

Vluchtelingen vervoer

HOOGEVEEN, 20 Oct. Hoogeveen heeft zijn tweede bezending vluchtelingen gekregen : 18 mannen, 13 vrouwen, 22 jongens, 16 meisjes en 10 bébé's, te zamen 79 stuks. Zij zijn ondergebracht in de oude school achter den Raad van Beroep, terwijl de voorbereidende klasse R. N. L. onder leiding van den heer E. Scheltens, overgeplaatst is in de Ambachtsschool. De vluchtelingen kwamen per extra tram D. S. M. - onder geleide - van Klazienaveen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 21-10-1914

Verordering

Een, door alle bijzinnen, en de ontkenning, wel heel lastig te begrijpen verordering :


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 17-11-1914

Dienstregeling 1 December 1914


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 28-11-1914

Ongelukken

Gisteren, Woensdag, reed te Coevorden een goederentram-trein van de D. S. M. tegen de gesloten boomen van den S.S.-overweg aan, waarop zich een rangeerend treindeel bevond. De afsluitinrichting werd ernstig beschadigd. Overigens kwamen geen ongelukken voor.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 3-12-1914
DE KRIM, 2 Dec.
De tram met turfstrooisel, die ongeveer half vier hier passeerde, had hier een klein ongelukje. Juist toen ze de brug over de Kalkwijk gepasseerd was, brak een as van een der wagens, waardoor de geheele wagen ontspoorde. De passagierstram van half vijf en die van half zes hadden daardoor nog al vertraging. Tot aan de ontspoorde tram genaderd, wisselden ze van passagiers en personeel en vertrokken daarna. De materieele schade is gering.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 3-12-1914