Overname beurtveer

Het beurtveer bevaren door de heer Faas te Hoogeveen wordt gekocht door de D.S.M.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 25-1-1915

Onder de tram

MEPPEL, 11 Febr. Hedenmorgen overkwam den landbouwer P. van Koekange, die met paard en wagen marktwaarts was, een zeer ernstig ongeluk. Aan de Hoogeveensche vaart sloeg het paard op hol, doch bleef ter hoogte van de Knijpe, toen het dier schrok voor de naderende tram naar Balkbrug, plotseling staan. Door den schok werden de beide inzittenden uit den wagen geworpen, met het noodlottig gevolg dat P. onder de tram kwam, die hem zijn beide beenen afreed. De zwaar getroffene zal naar Zwolle getransporteerd worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 11-2-1915

Wijziging tarieven

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 23-4-1915 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 3-5-1915

"Plaatselijk Nut" Emmer-compascuum

In het gehele werkgebied van de D.S.M. is er ontevredenheid over de gebrekkige dienstregeling van het personen vervoer.

EMMER-COMP., 7 Mei Gisterenavond vergaderde de vereeniging "Plaatselijk Nut" in het hotel Pekelaer alhier. .. Besproken werd verbetering van den trammenloop. Men was algemeen van oordeel, dat de dienstregeling thans zeer slecht is, en men vermoedt, dat, al wou de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. ook niet meer trammen laten loopen, deze toch wel op voor het publiek meer geschikte tijden zouden kunnen rijden. Zoo is ongeveer 5 uur de laatste gelegenheid om van Ter Apel te komen.
...
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 8-5-1915

Een gevaarlijke kwajongensstreek

Eenige jongens brachten een bij de tramremise te Coevorden staande machine in beweging. De locomotief liep met groote vaart de stad door, richting Nieuw-Amsterdam. De jongens waren er onmiddelijk afgesprongen. bij Dalerveen bleef zij bij gebrek aaa stoom staaa. Een kwartiertje later passeerde daar een personentram richting Coevorden. Had het geval zich eenigen tijd eerder afgespeeld, dan was een ongeluk gebeurd.
Arnhemsche courant". Arnhem, 20-10-1915

Botsing

COEVORDEN, 6 Sept. Hedenmiddag kwamen twee trammen Van de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij nabij de markt met elkaar in botsing. Een lange turfstrooiseltram had te weinig gang om de Sallandsche straat in te komen en reed daarom terug, terwijl inmiddels een personentram van de richting Nieuw-Amsterdam kwam, die op de helling van den Kasteeldijk niet kon remmen, waardoor een botsing onvermijdelijk was. Gelukkig dat alleen materieele schade en eenige vertraging in den dienst het gevolg van dit ongeval was.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 7-9-1915
ZWOLLE, 11 October. Zondagmorgen, ongeveer 8 uur, toen de Dedemsvaartsche stoomtram van Dedemsvaart kwam, brak bij het Plankenloodsje de krukas van de locomotief en kon deze niet meer voort, Hedenmorgen zijn eenige werklieden van de tram derwaarts vertrokken om het euvel te herstellen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 11-10-1915

Snellere locomotieven

Bij de firma Henschel und Sohn werden 5 locomotieven besteld van een type dat hogere snelheden mogelijk maakt. De snelheid was tot nu toe 20 km.h, deze kunnen tot 45 km/h.

DEDEMSVAART, 25 Nov.
Voor de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij zijn heden hier gearriveerd vijf stoomtram-locomotieven, gebouwd in de bekende locomotieffabriek van de firma Henschel & Sohn te Cassel. Deze locomotieven zijn zoogenaamde oververhitters, volgens het systeem Schmidt, met een inrichting voor voor verwarming van 't voedingswater voor den ketel. Zij hebben het model van een locaalspoorlocomotief met het machinistenhuis achter den ketel.
Met deze locomotieven kan een snelheid bereikt worden van 45 K.M. per uur, hetgeen voor het personenvervoer in deze streken zeer zeker van belang zal zijn.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 25-11-1915
Beeldbank Avereest

Besluiten aandelen conversie

voorstel hier Raadsvergadering gemeente Avereest :

AVEEEEST. 21 Dec. In de hedenmiddag gehouden raadsvergadering waren afwezig de heeren Van Barneveld. Berends, Van der Elst en Huisman. Aangenomen wordt een door B. en W. in concept aangeboden besluit tot omwisseling - onder bijstorting van f 10,000 - van de aan de gemeente Avereest toebehoorende oprichtersaandeelen in het kapitaal der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, voor 39 obligatien, elk nominaal groot f 1000, en 1 gewoon aandeel groot 1000. De heer Trip verklaarde zich ertegen na bevestigend antwoord op zijn vraag of de obligatien niet aflosbaar zijn.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 23-12-1915

Raadsvergadering gemeente Ambt Hardenberg :

AMBT HARDENBERG, 5 Nov.
B. en W. stellen voor, in verband met een gehouden conferentie met den president der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij en de vergadering van aandeelhouders, om de 5 oprichtersaandeelen a f 3000, die de gemeente in 't kapitaal der genoemde maatschappij heeft, in te wisselen voor gewone 4 pct. obligatien en alsnog een bedrag van f 5000 te storten, welke voorwaarde aan de inwisseling is verbonden.
De heer Oostenbrink stelt voor een oprichteraandeel te houden, welk voorstel door den heer Van der Sanden wordt ondersteund, die zegt, dat wanneer men gewone aandelen neemt men geen invloed meer op de dienstregeling kan uitoefenen. Bovenbedoeld voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Sommige raadsleden klagen over de treurige dienstregeling op de lijn Lutten-Heemse.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 6-11-1915

Carbid

AVEREEST, 27 Nov. Gebrek aan carbid doet zich in deze gemeente gevoelen. De leverancier van het zg. acyteleen-gaslicht is hier de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. Thans is door den directeur der maatschappij aan de verbruikers per circulaire het verzoek geaan tot nadere aankondiging de gasverlichting wegens gebrek aan carbid, tot het aller nooazakelijkste te beperken, om zoodoende algeheel gebrek te voorkomen. Het is nu maar te hopen, dat van dit verzoek goede nota zal worden genomen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 29-11-1915

Gelukkig komt de levering weer op gang :

AVEREEST, 11 Dec. In aansluiting met een vroeger bericht kunnen wij thans melden, dat door den directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij de gasverbruikers bericht is, dat de voorraad carbid weder voldoende is, zoodat men zich, wat het gasverbruik betreft, niet meer behoeft te beperken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 13-12-1915

Botsing personentram en goederentram

AVEREEST, 4 Dec. Gisterenavond liep de personentram, die om pl. m. 7 uur van hier vertrekt, tegen een voorafgaande goederentram, waarschijnlijk doordat van de laatste het onveiliglicht van den achtersten wagen was uitgegaan. Van beide trammen ontspoorde een wagen, het personenrijtuig werd hevig beschadigd, terwijl het verbindingswerk hier en daar vernietigd werd.
Aanvankelijk trachtte het aanwezige personeel zooveel mogelijk te herstellen, wat evenwel beter ging, toen een hulptram het noodige materiaal bracht. Om ongeveer half tien was de baan weer vrij en werd de personentram weder medegenomen naar het station. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet voor.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 6-12-1915

Uitbreidingen emplacement Dedemsvaart

AVEREEST, 20 Dec.
Een groote bedrijvigheid merken wij in de laatste tijden op in de onmiddellijke nabijheid van het station der D. S. M. alhier. Allereerst is aan de noordzijde van het emplacement een flink 'gebouw verrezen, dat zal dienen tot magazijn der maatschappij.
Vervolgens is men bezig, eveneens aan de noordzijde, eenige nieuwe lijnen aan te leggen, die zullen doorloopen tot ongeveer de Langewijk. Hiermede wordt het, volgende doel beoogd. De rails, die over den publieken weg loopen aan de voorzijde van het station, worden veeltijds in beslag genomen door lange reeksen van turfstrooisel en goederenwagens, waardoor niet alleen het rangeeren, maar ook het publieke verkeer bemoeilijkt wordt. Ook des nachts en des Zondags bleven genoemde wagens daar staan. Door het leggen van de nieuwe lijnen zal het mogelijk worden, de wagens achterwaarts te brengen en dus die moeilijkheden te voorkomen.
Ook de straat aan de Westzijde, die slecht was en gedurig vol plassen stond, is tegelijkertijd met het leggen van nieuwe-wissels, door het aanbrengen van een nieuwe bestrating, een goot en riool, prachtig verbeterd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 21-12-1915

Slechte aansluiting op de treinen

Regelmatig wordt er geklaagd over de slechte aansluiting van de personentrammen op de treinen. Ingezonden brief

Mijnheer de Redacteur. Ondergeteekende verzoekt u beleefd plaatsing van het onderstaande in uw veelgelezen blad, waarvoor bij voorbaat beleefden dank.
Als veelvuldig reiziger op de lijn Ayereest -Dedemsvaart Staatsspoor, gevoelt schrijver een bezwaar tegen de dienstregeling der maatschappij, doordat hem en aan meerderen van het reizend publiek in de laatste weken eenige malen het genoegen? is te beurt gevallen de aansluiting op den personentrein van 's morgens c.a. kwart, voor acht te missen, richting Dedemsvaart-Zwolle.
Voor hen, die hun zaken slechts in Zwolle hebben af te wikkelen is dit ongerief niet zoo groot, veel erger echter voor hen die een doorverbinding behoeven om op bestemder plaatse te komen. Voor dezulken is slechts de keuze: of onverrichter zake huiswaarts keeren of doorgaan met de tram tot Zwolle om daar met de aangenaamste? herinneringen aan de D. S. M. een paar uur doelloos door te brengen, om maar niet te spreken van het vooruitzicht om verplicht te zijn op een of andere plaats te moeten overnachten, daar de terugreis van de plaats van bestemming naar huis daardoor ook gewoonlijk een vrome wensch blijft. Het onaangename van deze vertraging zelfs daargelaten, zal men het toch met schrijver eens zijn, dat een en ander voor het reizend publiek uit zakenoogpunt dupeerend moet werken.
Doel van dit stukje is dan ook om de directie beleefd te verzoeken maatregelen te nemen om personentrammen toch steeds haar aansluiting te bezorgen op de resp. treinen, door de vertrekuren van Ter Apel, Coevorden en Meppel met bv. 15 minuten te vervroegen, waardoor meer speling wordt verkregen. Bij een weinig goeden wil en medewerking van den kant der directie, welke van den maatschappij als de D. S. M. zijnde een der grootste stoomtrammaatschappijen hier te lande, wel mag uitgaan en ook wel aanwezig zal zijn, is hierin toch wel verandering te brengen, niet waar?
Wellicht brengt de eerstvolgende dienstregeling hierover verrassingen! Een veelvuldig reiziger der Mij. Dedemsvaart.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 31-12-1915