Aangereden

Gisteren werd de heer G. v. d. Bend op de Thomas a Kempisstraat aangereden door de personentram van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij. 't Liep gelukkig af, v. d. B. heeft niets gebroken, alleen liep hij enkele kneuzingen op.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 11-3-1916

Diefstal

Gisteren is te Zwolle gevankelijk binnengebracht W. T., klerk van de Dedemsvaartsche Stoomtram te Dedemsvaart, wegens diefstal van f 450, ten nadeele van genoemde Maatschappij.
Twentsch dagblad Tubantia. 10-2-1916
Voor het gerechtshof te Arnhem stond Donderdag terecht de 18-jarige J. Troost te Dedemsvaart, die in dienst was bij de Dedemsvaartsche Stoomtram-maatschappij. Beklaagde had van het kantoor der maatschappij, een verzegelden brief, inhoudende f 250, weggenomen en was te dier zake door de Zwolsche rechtbank veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. Beklaagde had diep berouw over zijn daad en blijkens verklaringen van den predikant te Dedemsvaart past hij thans goed op.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 19-5-1916
Bevestigd werd verder een vonnis der zelfde rechtbank, dd. 16 Maart j.l., waarbij J. T, zonder beroep te Dedemsvaart, wegens diefstal van f 250 ten nadeele van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, werd veroordeeld tot drie maanden gev.straf.

Opeenvolging van prijsverhogingen

Door de slechte economische toestand zijn diverse prijsverhogingen noodzakelijk.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 21-3-1916 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 22-4-1916 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 22-7-1916 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 11-10-1916 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 21-10-1916 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 23-12-1916

Stoomboot naar Rotterdam

Naar wij vernemen zal aan de Thorbeckegracht, hoek Posthoornbreehoek, in de nabijheid van het gebouw van de Nacht Stoombootonderneming een gebouw komen van de stoombootreederij v.h. J. & A. v. d. Schuit te Rotterdam. Vermoedelijk zullen in verband daarmede de rails van de Dedemsvaartsclie Stoomtram tot daar doorgetrokken worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 23-3-1916
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 13-2-1908

Stafzaak na ongeluk

Maandagnamiddag is de markttram der Dedemsvaartsche stoomtram, gekomen van Coevorden, te Lutten in de geopende brug der Dedemsvaart gereden; de locomotief kwam rechtop in het kanaal te staan. Er zijn geen persoonlijke ongelukken bij voorgekomen; de machinist was nog tijdig van de machine gesprongen.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 5-4-1916
Rechtbank te Zwolle. ...
Vervolgens nemen Christiaan Z., machinist te Den Brink (Hardenberg) en. Andries K., conducteur, wonende te Coevorden, beiden in dienst der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, op het beklaagdenbankje plaats. Bekl. staan ook terecht wegens het doen ontstaan van gevaar voor verkeer door stoomvermogen.
Op 3 April jl. deed Z. dienst als machinist op een tramtrein der D. S. M. onder Lutten. Bekl. K. was toen conducteur. Te Lutten is toen de locomotief dezer trein geloopen in een geopende brug.
Get. Maria op de Woerdt zegt dat zij bezig was de brug open te trekken, toen zij de tram zag aankomen. Zij zag dat het te laat was voor de tram om te stoppen en dat deze in de opening moest loopen. Van schrik is zij toen weggeloopen.
De directeur der Mij., de heer G. van Asselt, zegt dat bekl. in het bezit zijn van verschillende voorschriften. Hierin staat onder meer ook dat bij de bewuste brug op 20 M. afstand daarvan moet worden gestopt. Het is daar een zeer gevaarlijk punt. Op vrij grooten afstand is wel te zien of de brug open of dicht is. Hadden bekl. opgelet dan zou het ongeluk niet hebben plaats gehad. Bekl. Z. mocht in het geheel geen dienst doen op dat baanvak.
Getuige Hendrik Holman, monteur-machinist, zegt ook dat hij nog verboden had om Z. als machinist dienst te laten doen op dat baanvak. Hij heeft zelf dat baanvak meermalen bereden, 't is een gevaarlijke brug. Gerrit Supheert zegt dat hij naar get. Holman is gegaan om te vragen of Z. dienst mocht doen als machinist op dat baanvak. Holman verbood dit, hetgeen getuige toen aan den chef te Coevorden mededeelde. Niettegenstaande dit zag hij Z. toch met de tram wegrijden.
Bekl. Z. zegt dat hij vermeende aan de opdracht van den chef te moeten voldoen en daarom te hebben gereden. Bekl. K. bekent ook en zegt druk te zijn geweest met het nazien van papieren en toen te laat te hebben opgemerkt, dat zij vlak bij de brug waren.
De O. v. J. is van oordeel, dat beide bekl. verantwoordelijk zijn voor het ongeluk, 't Is hem gebleken dat de voorschriften bij deze Mij. niet stipt worden opgevolgd. Hij zal in 't vervolg daarop streng laten toezicht houden. In aanmerking nemende de verzachtende omstandigheden, vordert hij voor ieder der bekl. f 5 boete of 10 dagen hechtenis.
Mr. Hirschman kan zich goed vereenigen met het genomen requisitoir, Z. verkeerde in de meening, dat hij moest voldoen aan het bevel van den chef, niettegenstaande hij wist dat vak niet te mogen berijden. Bovendien was hij niet bekend met de voorschriften, zoodat hij zich niet bewust was die te overtreden door niet te stoppen. Bekl. K. was druk en vertrouwde op den machinist. Pleiter zag daarom gerust de uitspraak van de rechtbank tegemoet.
...
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 26-8-1916

Hogerberoep bij de rechtbank Arnhem :

Voor het Gerechtshof alhier stonden heden in hooger beroep van een vonnis der Zwolsche Rechtbank terecht G. Z., hulpmachinist en A. K., conducteur der Dedemvaartsche tram.
Den 3den April van dit jaar gebeurde er onder Lutten gemeente Hardenberg, op de stoomtramlijn een ernstig ongeluk, dat ten slotte zonder persoonlijke ongelukken afliep, maar heel wat materieele schade veroorzaakte. Door de onoplettendheid van den machinist, reed n.l. de stoomtram in de geopende brug over de Luttenhoofdwijk. De machinist redde zich door van de machine te springen, terwijl ook de conducteur uit den trein sprong.
Uit het onderzoek bleek, dat het voorschrift luidde, dat de machinist verplicht is 20 meter voor iedere brug te stoppen. De conducteur is dan verplicht uit den trein te gaan en zich bij de brug te overtuigen, dat alles veilig is, voor hij het sein geeft om door te rijden. Bij de behandeling bleek voor de Rechtbank te Zwolle, dat de betrokken machinist C. Z. voor de eerste maal dienst deed op deze lijn. De voorschriften omtrent het stoppen waren hem niet meegedeeld, terwijl hij, toen hij bemerkte dat de brug los was, uit alle macht geremd heeft. Door de lengte van den trein was deze niet tijdig meer tot staan te brengen, zoodat hij, om zich zelf te redden, van de locomotief sprong, die toen in de brug reed. De wagens bleven staan.
Toen de conducteur bemerkte dat de machinist doorreed, ging hij naar buiten om te waarschuwen, doch toen was het reeds te laat, want hij zag den machinist reeds van de locomotief springen. Ook hij sprong toen uit den trein, een kind, dat met een juffrouw de eenige passagier was, meenemende. Deze beklaagde verklaarde, dat hij niet verplicht was te letten op het tijdig stoppen. Bovendien was hij met andere werkzaamheden zoo druk bezig geweest, dat hij geen gelegenheid had op den weg te letten.
De Rechtbank te Zwolle had beide beklaagden vrijgesproken. In hooger beroep was de 1ste bekl. niet verschenen. De tweede bekl. bleef bij zijn vroeger afgelegde verklaring.
De directeur der tram, een der getuigen, verklaarde nog, dat de machinist formeel niet wist, dat hij 20 meter voor elke brug moest stoppen. Wat de conducteur betreft, verklaarde getuige, dat deze niet verplicht is op het stoppen te letten. In verband met zijn andere werkzaamheden, in de wagens, zou dit ook niet wel mogelijk zijn.
De advocaat-generaal requireerde veroordeeling van beide bekl. tot f 10 of 10 d. h.
Arnhemsche courant. Arnhem, 2-11-1916

Ongelukje

Ook voor een directeur zit een ongeluk in een klein hoekje :

Lutten a.d. Dedemsvaart. Zaterdagavond had de heer G. v. A. directeur der D. S. M. het ongeluk met zijn motorfiets (voorzien van een wagentje voor een medepassagier) in de Dedemsvaart te rijden in de buurt van den rijwielhandelaar R. Dijkstra. De medepassagier M. v. d. G., 't gevaar ziende, liet zich nog bijtijds van zijn nu minder prettige zitplaats rollen. De heer v. A., 't bestuur van die fiets kwijt, kwam in de vaart terecht, maar was spoedig weer op het droge. Behulpzame handen haalden de fiets uit het water, die in de werkplaats van D. terecht kwam.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 10-7-1916

Aanrijding

AVEREEST, 18 Oct. Hedenmiddag had een dochter van den heer P. te Balkbrug het ongeluk in de nabijheid van het tramstation te Dedemsvaart-dorp, zittende op een fiets, in botsing te komen met een anderen wielrijder, met het gevolg, dat zij onder de juist passeerende personentram geraakte. Ernstig gekwetst werd zij naar het huis van dr. Habermehl vervoerd, alwaar haar de eerste hulp verleend werd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 19-10-1916

Klachten bij Ommerdijk

NIEUWLEUSEN, 31 Oct. Gisteren vergaderde de raad dezer gemeente.
De heer van den Berg klaagt er over, dat bij de halte Ommerdijk bij de Dedemsv. Stoom tr. Mij. geen wachthuisje is. Met slecht weer moet men steeds in de open lucht wachten en wordt men soms doornat.
De Voorzitter zegt, dat het dringend noodig is dat de D.S.M. eens er voor zorgt, dat er een behoorlijk wachtlokaal komt en dat tevens aan de halte de weg wel eens mag worden opgeknapt want dat men, als men uit de tram stapt, tot de enkels in de modder staat.
De heer Van den Berg zegt, dat men in het cafe van den heer Massier zou kunnen wachten; doch dan wordt men niet gewaarschuwd, als de tram er is en is de tram gevlogen eer men het weet. Hij zou willen voorstellen, dat het gemeentebestuur aan de directie het verzoek richtte om aan de halte Ommerdijkerbrug een abri te plaatsen of anders geregeld door den conducteur in het cafe Massier te laten waarschuwen, als de tram er is.
Besloten wordt aan de D. S. M. te schrijven.
De heer Bouwman merkt nog op, dat steeds de Ommerdijk wordt afgesloten door de goederentram en de wagens niet worden afgekoppeld; soms kan men een kwartier of langer wachten omdat de tram blijft staan.
De Voorzitter zegt dat hij reeds eerder gereclameerd heeft, doch van de directie ten antwoord kreeg, dat ieder geval op zich zelf moest worden beoordeeld en haar zoo mogelijk metbepaalde feiten in kennis te willen stellen, welke zij dan zal onderzoeken; verder beloofde zij het personeel nog eens te zullen waarschuwen, wat al weinig schijnt te hebben geholpen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 31-10-1916