Kolen schaarste

Door de aanhoudende oorlog stokt de aanvoer van kolen uit het buitenland. hierdoor onstaat er grote vraag naar turf en turfproducten. Door het instelling van een kolendistributie probeert de regering de aanwegige kolen zo eerlijk mogelijk te verdelen. En kolen zijn toch echt nodig voor de stoomtram.

EMMER COMPASCUUM, 22 Febr. Nu de invoer van kolen bijna stil staat en daardoor het geheele land op brandstof van eigen bodem afkomstig is aangewezen, vindt in de Drentsche veenkolonien turf en bagger grooter aftrek dan ooit te voren. Naar den anders schier vergeten achterhoek van Drenthe trekken thans de brandstofhandelaren van alle oorden des lands. om er hunne opkoopen te doen. Vooral Hollandsche firma's hebben in den laatsten tijd groote partijen gekocht, zoodat het thans nog alleen kleine partijtjes zijn, die nog onverkocht zijn. Een paar maanden geleden liet de toestand zich geheel anders aanzien. Toen toch was de aftrek gering, zoodat we herhaaldelijk hoorden zeggen: als de verveners niet met de prijzen naar beneden gaan, blijven ze met hunne turf zitten.
Nu denke men niet, dat hiermede alle turf uit de venen verdwenen is, Verre van dat. Het is alleen maar in handen van groothandelaren overgegaan, die thans met verlangen het oogenblik tegemoet zien, waarop de turf per schip vervoerd kan worden. Daar dit echter nog wel een 14 dagen duren zal, en de behoefte aan brandstof zeer groot is, gaat thans het vervoeren per tram en spoor bijzonder druk, hoewel deze wijze van vervoer aanmerkelijk duurder komt.
Het aantal aanvragen om waggons is dagelijks zoo groot, dat er door tram en spoorwegmaatschappijen bij lange na met aan voldaan kan worden. Bij de Dedemsvaartsche stoomtram moet men vaak meer dan 14 dagen op de aangevraagde waggons wachten, terwijl men bij de Staatsspoor bij de afwikkeling der aanvragen eveneens nog ruim een week ten achter is. Wat al moeite getroost men zich, om de turf aan de lijn te krijgen en te vervoeren! Soms wordt het over een afstand van meer dan 2 uren met wagens vervoerd, om dan op tram- en vervolgens nog eens op spoorwaggons overgeladen te worden.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 23-2-1917
Het kolenvraagstuk.
De nijpende kolenschaarschte doet zich hoe langer hoe meer gevoelen. Het kolendistributiebureau houdt alle verbruikers kort met het oog op een voldoenden voorraad voor den winter natuurlijk, wat ten gevolge heeft dat al meer fabrieken in moeilijkheden komen,
...
Onder de fabrieken, waarvan thans weer de sluiting moet worden gemeld zijn de van Deventer's glasfabrieken te Delft waar Zaterdag ook de laatste oven gedoofd moest worden. Ook worden heden wegens gebrek aan brandstoffen de fabrieken de Sphinx, aan de Boschstraat te Maastricht en te Limmel, stop gezet.
...
Verder lezen we van stoomtrammen, als bijvoorbeeld de Dedemsvaartsche, waar de dienst opnieuw moet worden beperkt, terwijl we ook hoewel nog niet officieel, vernamen, dat in September verschillende personentreinen zullen vervallen. 't Wordt dus hoe langer hoe erger.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 13-8-1917

Carbit schaarste

Naast de schaarste aan kolen is er ook gebrek aan carbit waardoor de levering van acetyleengas in gevaar komt. Het alternatief petroleum voor de verlichting is ook al schaars.

AVEREEST, 20 Juli. De directeur der D. S. M., welke maatschappij aan vele bewoners van Dedemsvaart-dorp acetyleengas levert, heeft den verbruikers per circulaire bericht, dat wegens den geringen voorraad carbid de leverantie van gas spoedig zal ophouden. Binnenkort zal dus de geheele gemeente, wat de verlichting betreft, aangewezen zijn op petroleum, welke vloeistof ook al zeer moeilijk te krijgen is.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 21-7-1917
DEDEMSVAART, 23 Sept. De directie der D. S. M heeft aan de gasverbruikers meegedeeld, dat zij voorloopig carbidgas zal leveren des avonds van half zeven tot half elf.
De Telegraaf. Amsterdam, 26-9-1917
Wegens gebrek aan carbid is de acetyleengasverlichting te Dedemsvaart met ingang van gisteren stopgezet. Geen prettig vooruitzicht voor de verbruikers in de donkere dagen voor Kerstmis.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 18-12-1917

Dienstregeling

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 17-8-1917

Nogmaals prijsverhoging voor vrachtvervoer

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 14-9-1917

Inperking dienstregeling

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 25-10-1917