Nogmaals verhoging van de tarieven

Verhoging van de vrachttarieven naar Amsterdam, Zaanstreek en Rotterdam.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 9-4-1918 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 9-4-1918 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 10-4-1918

Ontsporing turfstrooiseltram

Even voor het cafť "De Vroolijkheid" zijn hedenmorgen eenige wagens van de turfstrooiseltram van de Dedemsvaartsche StoomtramwegMij., die te half acht hier arriveeren moet, ontspoord. De trein was juist de bocht gepasseerd en minderde zijn vaart voor dp brug over de A, toen plotseling door tot nu toe onbekende oorzaak de wagen achter de machine uit de rails liep. Onmiddellijk remde de machinist uit alle macht, maar dit kon niet verhinderen, dat ook de volgende wagen uit het spoor getrokken werd. De eerste wagen kantelde en viel in zijn volle lengte in de sloot, die langs de lijn loopt, de volgende wagen reed door 't zand, kantelde eveneens en schoof met den kop in de sloot. Door den schok werd de machine eveneens uit de rails geworpen en dwars over de lijn gezet. Gelukkig viel zij niet om, zoodat machinist en stoker geen gevaar liepen. Van den derden wagen ontspoorde alleen het voorste raderstel.
De materieele schade is niet zoo groot als men verwacht zou hebben. De rail aan de slootkant is van de dwarsliggers gerukt en geheel gekanteld, de buffere van de machine en de ontspoorde wagens knapten af als glas, maar voor zoover men thans na kon gaan is er overigens geen noemenswaardige schade aangericht. Een aantal pakken turfstrooisel ging verloren. Dat de schade niet grooter is, is te danken aan de geringe snelheid waarmee de strooiseltreinen gewoonlijk rijden, terwijl tevens nog vaart geminderd werd voor de brug. Intusschen wordt het verkeer zeer bemoeilijkt. De wagens, die in de sloot geraakt zijn, zullen daaruit niet gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Men hoopt nog heden de versperring te kunnen opheffen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 30-5-1918

Nogmaals verhoging van de tarieven

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 11-6-1918

Brandstoffen rantsoen

DEDEMSVAART, 4 Juli. Naar men ons mededeelt is door de Rijks-Kolendistributie het brandstoffen rantsoen voor de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. gedurende de maanden Juli, Augustus en Septembor met ongeveer 20 % verminderd. Dientengevolge zal de dienst op de bij bovengenoemde Maatschappij in exploitatie zijnde lijnen worden ingekrompen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 5-7-1918

Niet alleen gebrek aan kolen maar ook aan petroleum :

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 9-9-1918
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 26-9-1918

Inperking van het personenvervoer

En verdere inperking van het personenvervoer :

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 1-8-1918

Belgische en Fransche vluchtelingen

COEVORDEN. Dinsdagavond, omstreeks 11 uur, liep, de trein binnen, die ons plm. 750 vluchtelingen bracht uit Maastricht. Door het comitť was alles voor ontvangst gereed. In vier verschillende scholen werden 33 geherbergd. Woensdagmorgen is een gedeelte vertrokken naar omliggende plaatsen (Dalen, Sohoonebeek, enz.)
Plm. 350 zjn hier gebleven en hebben tijdelijk onderdak in de Paul Krugerschool en de Parkschool. Het is den stakkers wel aan te zien, dat ze moeilijke tijden achter den rug hebben.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 1-11-1918
ZUIDWOLDE. Vrijdag tegen den avond kwamen hier uit Coevorden via Dedemsvaart 187 Fransche vluchtelingen, die in de scholen te Kerkenbosch, Linde en Veeningen naar omstandighedon zeer goed zijn ondergebracht. Ze werden verdreven uit het Dep. du Nord, deden een dagenlange reis te voet en per kar dwars door BelgiŽ en kwamen eindelijk te Maastricht, vanwaar de trein ze naar Coevorden vervoerde. Een extra tram bracht ze naar Dedemsvaart, waar meer dan twintig rijtuigen van hier voor hen gereed stonden.
Bleeke, geen lachende gezichten kwamen uit die rijtuigen. Weldra klaarde alles op door een glas melk en de stamppot, door gedienstige dames in de consistoriekamer gereed gemaakt. Weerbare mannen zijn er niet bij. 't Zijn meest bejaarden, vrouwen en kinderen. Een der verwarmde schoollokalen doet dienst als ziekenzaal, waar dr. Frederikse enkele patiŽnten behandelt.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 4-11-1918
COEVORDEN. Onze Burgemeester kreeg gistermiddag telegrafisch bericht, dat heden alle Fransche vluchtelingen kunnen vortrekken naar Rotterdam. De beide scholen, die nog altijd de stakkers moesten herbergen, zullen dus spoedig na Nieuwjaar weer gereed zijn, om de school jeugd, te ontvangen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 2-1-1919

Gevaarlijke situaties

EMMEN. Het wordt gevaarlijk rijden met de Dedemsvaartsche Stoomtram. Zoo nu en dan hoort men van ongelukken. De heer burgemeester dezer gemeente is Donderdagavond aan een groot gevaar ontsnapt.
Z.E.A. had dien dag met den heer de Bruijn van Klazienaveen per rijtuig een bezoek gebracht aan Erica. Bij de brug aldaar stak het rijtuig de tramrails over. Pas was het de rails gepasseerd, of de tram snorde rakelings Voorbij. Het schijnt dat de koetsier door den dikken mist niet vermoedde, dat de tram zoo dicht bij was. De heeren ontsnapten nog juist aan het gevaar en kwamen met den schrik vrij.

Echter deed zich op 2 December te Klazienaveen een ongeluk met doodelijken afloop voor. Daar werd door dezelfde tram een persoon, genaamd Zwiers, aangereden. De man overleed nog dienzelfden avond. Zwiers was een oppassende man in de kracht van 't leven (33 jaar), Zijn gezin blijft onverzorgd achter. De schuld schijnt te liggen bij de machinisten, die bij gevaarlijke punten en bij mistig weer niet tijdig waarschuwingssignalen geven.
Met het oog op de algemeene veiligheid is het wenschelijk, dat hier van hoogerhand ingegrepen wordt.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 9-12-1918

Steun nodig

Door de oorlog is er bij de D.S.M. een groot expoitatie tekort ontstaan over de jaren 1917 en 1918. Zonder financiele ondersteuning kan de onderneming niet voortbestaan.
De minister van Waterstaat heeft een voorstel gedaan en in het Gouvernementshuis te Zwolle wordt in een conferentie door alle betrokkenen de details besproken.

Dedemsvaartsche Stoomtram-Mij.
Naar aanleiding van eene uitnoodiging van Z. Exc, den Minister van Waterstaat mede te willen werken tot instandhouding van bovengenoemde onderneming, hebben Ged. Staten van Overijsel zich in verbinding gesteld met hunne ambtgenooten in Groningen en Drente, en de betrokken gemeenten. Tengevolge van door bovengenoemde corporaties gehouden besprekingen stellen Ged. Staten van Overijsel voor een bijdrage a fonds perdu te verleenen onder voorwaande dat de overige betrokken provincies en gemeenten een bijdrage in dien vorm voorstaan, en wel volgens onderstaanden maatstaf:
a. door het Rijk wordt in de exploitatie-verliezen der maatschappij over 1917, 1918 en 1919 deelgenomen voor 50 pCt.;
b. door de drie provincies voor 25 pCt.;
c. door de betrokken gemeenen voor 25 gCt.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 3-12-1918

Alle betrokken provincies en gemeenten zullen moeten instemmen met het voorstel en de verdeling van de kosten.
Bij de beraadslagingen van de Staten van Overijssel komt o.a. ook het contract met de "N.V. Griendtsveen" aan de orde.

Het voorstel van Gedep. Staten betreffende bijdrage van de provincie aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij in het door deze maatschappij geleden verlies op de exploitatiekosten over de jaren 1917, 1918, 1919 wenschten alle afdeelingen te ondersteunen.
In een der afdeelingen bleek men algemeen overtuigd van de noodzakelijkheid om deze maatschappij steun te verleenen. Het trok echter de aandacht, dat in het voorstel van Gedep. Staten niet wordt gesproken van het rijk; het was wenschelijk, dat in dit voorstel naast de belanghebbende provinciŽn en de betrokken gemeenten ook het rijk zou worden genoemd; het rijk had nog geen definitieve toezegging gedaan. Men wensehte het voorstel als volgt te lezen: "Gedeputeerde Staten te machtigen om voorloopig over de jaren 1917,1913 en 1919, op voorwaarde dat door het rijk, de andere belanghebbende provinciŽn, enz. enz."
In een andere afdeeling werd de opmerking gemaakt, dat het groote tekort bij de maatschappij werd veroorzaakt door haar contract met de N. V. Griendtsveen en werd gevraagd of dit contract niet kon worden geannuleerd, ook wegens de dure kolen. Een ander lid wensehte, dat Gedep. Staten bij het verleenen van subsidie ook zeggingschap zouden verkrijgen in het vaststellen der dienstregeling, der salarissen en werktijden. De meerderheid ging mee met het voorstal van Gedep. Staten.
De leden eener andere afdeling waren het eens, dat het steunen der maatschappij een provinciaal belang is, terwijl een lid opmerkte, dat het in 't algemeen wenschelijk was, wanneer bij dergelijke subsidie-aanvragen een balans werd overgelegd, zoodat de leden een inzicht in de exploitatie konden krijgen. De overige leden waren het hiermede eens.
Ten slotte werd in een andere afdeeling aan Gedep. Staten dank betuigd voor den spoed, waarmee deze zaak is behandeld, terwijl een der leden den wenseh uitsprak, dat de arbeidsvoorwaarden bij de maatschappij zouden worden verbeterd.
Hierna gaf de president-commissaris der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, mr. W. J. baron van Dedem, hiertoe door de commissie van rapporteurs uitgenoodigd, eenige inlichtingen omtrent de exploitatie dezer maatschappij, welke hierop neerkomen:
het contract, met de N. V. Griendtsveen is voor langen tijd, 24 jaren, gesloten, omdat dit in het belang van beide partijen was. Het contract betrof:
1e. de annuÔteit over het aangeschafte materieel ter vervoer van de goederen der vennootschap, met een aflossingstermijn van 24 jaren;
2e het vervoer, waarbij een zekere hoeveelheid werd gewaarborgd met betaling van de zg. wan-vracht bij te weinig vervoer.
Een kolenclausule werd uit den aard der zaak destijds niet opgenomen, wel een bepaling, volgens welke de partijen over twistpunten nader konden overleggen. Er was in het eerste oorlogsjaar wan-vracht, welke echter aan Griendtsveen werd geschonken. Daartegenover betoonde deze vennootschap zich ook zeer royaal ten opzichte van de bijbetaling der stijgende vervoerkosten.
Het vervoer is nog steeds voordeelig voor de tram. Het materiaal staat behalve onder eigen-, ook nog onder scherpe controle van het rijk. De baan wordt niet te zwaar belast; bij het begin van den oorlog was reeds een groot deel der rails vernieuwd en was de bovenbouw, waar nog lichtere rails lagen, door het onderbrengen van meer liggers, verzwaard.
De dienstregeling wordt steeds ter goedkeuring aan Gedep. Staten aangeboden; alleen bij spoedwijzigingen is het niet mogelijk dit te doen.
De loonen van het personeel zijn juist deze week verhoogd, na de conferentie met de afgevaardigden der gemeentebesturen, die geen bezwaar maakten, ook dit meerdere verlies te dragen.
Nadat de Voorzitter der commissie den heer Van Dedem voor zijn mededeelingen had dank gezegd, besloot de commissie van rapporteurs in overweging te geven een besluit te nemen overeenkomstig het voorstel van Gedep. Staten, waarbij de commissie de opmerking wenscht te maken, dat het haar na de uiteenzetting van den president-commissaris is gebleken, dat de maatschappij geen schade ondervindt door haar contract met de N. V. Griendtsveen, dat omtrent de arbeidsvoorwaarden een nieuwe regeling is getroffen en dat het niet juist is, dat op de lijnen te zwaar vervoer plaats heeft, dit laatste, omdat hierop ook door het rijk scherp toezicht wordt gehouden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 17-12-1918
Het voorstel van Ged. Staten betreffende bijdrage van de provincie aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. in het door deze maatschappij geleden verlies op de exploitatiekosten over de jaren 1917, 1918 en 1919, is thans aan de orde. De heer Ruys spreekt den wensch uit dat aan de Staten een balans en winat- en verliesrekening wordt overgelegd en dringt aan op betere aansluiting met de groote plaatsen. Het voorstel wordt z. h. s. aangenomen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 18-12-1918

Dienstregeling December 1918


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 19-12-1918

Vermorzeld

KLAZIENAVEEN. Alweer is op de tramlijn van de Dedemsvaartsche Stoomtram Maatschappij Vrijdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Een oppassend jonge man, die anders geen misbruik van sterken drank maakt, kwam van een gezellige bijeenkomst lichtelijk aangeschoten terug en nam zijn weg tusschen de rails der tram. De goedetentrein, die juist achter hem opreed en welke hij niet vernam, greep hem en reed over heen, zoodat hij in enkeie seconden vermorzeld bleef liggen en zijn fiets aan stukken vloog. Onmiddellijk was een groote menigte op de been ; hulp was echter niet meer te verleenen, de ongelukkige was dood.
't Ware te wenschen, dat de trams hier evenals te Coevorden en vooral met donker weer langzaam reden en de bel luiden in de meer bevolkte deelen der plaats. Binnen enkele weken reeds twee menschen door die tram gedood !
Provinciale Drentsche en Asser courant. 30-12-1918