Kamer van Koophandel en Fabrieken te Avereest

Op 18 januari 1920 verzoekt de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Avereest de Minister van Waterstaat om maatregelen te nemen betreffende de ingekrompen dienstregeling.

Het zal Uwe Excellentie zeker bekend zijn, dat sedert 1 Januari jl. de personendienst op de Dedemsvaartsche Stoomtram op werkdagen in die mate is ingekrompen - op Zon- en feestdagen staat de dienst geheel stop - dat reizen voor het publiek in deze streken in vele opzichten onmogelijk is geworden.
Waar nu de bewoners in de geheele streek vanaf ter Apel in de provincie Groningen, door het Oosten van Drenthe tot Coevorden, langs do geheele Dedemsvaart en verder tot Zwolle, op de Dedemsvaartsche Stoomtram als vervoermiddel zijn aangewezen, zal het Uwe Excellentie duidelijk zijn, dat een zoo beperkte trammenloop als de tegenwoordige zeer belemmerend moet werken op handel en verkeer in deze streken.
Vele inrichtingen en bedrijven voelen thans reeds in sterke mate het ongerief en het nadeel van den zeer beperkten trammenloop. Wij noemen slechts het uitgebreide rijksopvoedingsgesticht "Veldzicht" te Balkbrug in deze gemeente, de in aantal toenemende veenkoloniale boerderijen in de gemeenten Avereest, Ambt Hardenberg en te De Krim onder Gramsbergen, alsmede de uitgestrekte kweekerijen in Dedemsvaart, en de in volle werking zijnde veenderijen in Drenthe, enz.
Een blik op een bij het adres gevoegd kaartje van de streken, welke doorsneden worden door de Dedemsvaartsche Stoomtram, zal Uwe Excellentie tot de overtuiging brengen, dat genoemde tram onmisbaar is voor de gansche streek en indien deze dienstinkrimiping reeds een stap is in de richting tot geheele stopzetting van het trambedrijf - de ontslag aankondiging van een deel van het personeel wijst daar reeds op - dan zal zeer zeker de welvaart en verdere ontwikkeling van de dorpen en streken gelegen aan de Dedemsvaartsche Stoomtram een gevoeligen knak krijgen.
Men stelle zich voor, dat er geen stoomtramverbinding meer bestond tusschen de hier bedoelde streken met Zwolle, Coevorden, Ter Apel, Meppel, Hoogeveem en Hardenberg, de meeste bedrijven thans aan de tramlijn gevestigd, zouden zich dan niet meer kunnen, handhaven. Ook voor schoolgaande kinderen, die dagelijks van de tram gebruik maken om de verschillende onderwijs-inrichtingen in bovengenoemde plaatsen te bezoeken, zou dat een ware ramp zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd verzoekt Uwe Excellentie beleefd doch dringend met den meesten spoed maatregelen te nemen, opdat aan den hieromschreven noodtoestand een einde komt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 20-1-1920
Waarvoor het rijk niet subsidieert, door de drie provincien, naar evenredigheid van het aantal K.M. spoorlijn binnen hunne grenzen (66 K.M. in Overijssel, 69 K.M. in Drenthe en 4 K.M. in Groningen)
Provinciale Drentsche en Asser courant. 4-2-1920

Tijdelijke oplossing

DEDEMSVAART, 12 Maart. Naar men ons van bevoegde zijde mededeelt, heeft de regeering met de directie der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. een tijdelijke regeling getroffen, waardoor het mogelijk is den dienst voorloopig voort te zetten en uit te breiden. Tot de dienstuitbreiding zal zoo mogelijk 1 April as. worden overgegaan.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15-3-1920

Dienstregeling 1 April 1920

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 26-3-1920

Pakjes

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 23-7-1920

Een "rommeltje" te Coevorden

NIEUWLEUSEN, 30 Oct. Gisterenavond kwam de raad dezer gemeente bijeen.
Verder wordt besloten eenige betalingen te doen uit den post "Onvoorziene uitgaven", o. a. een post bijdrage tekort exploitatie Dedemsvaartsche stoomtram over 1917 en 1918.
Hierbij zegt de heer Nijboer, dat hij iets wil opmerken en wel het volgende. De tram klopt bij de gemeenten om steun aan, doch als men de tram wat wil laten verdienen, wordt men met een groot gebaar afgescheept, getuige het volgende.
Maandag kwamen twee boeren uit deze gemeente bij den chef van het tramstation te Coevorden en wilden eenige wagens hebben voor het vervoer van een 50 stuks vee. De chef zei, dat er geen wagens waren en dat hij dus niet kon helpen. Op een drukken marktdag in Coevorden zorgt de D.S.M. dus niet voor een voldoend aantal wagens voor het veevervoer. Oorzaak was, dat het vee moest worden vervoerd per spoor naar Ommen en zoo verder naar Nieuwleusen.
Wanneer de tram dus om steun aanklopt bij de gemeenten en zelf zoo slecht, voor haar zaken zorgt, komt dat spreker toch wat vreemd voor.
De Voorzitter zegt, dat hij eens zal onderzoeken hoe dat zaakje zit. Nog andere raadsleden verklaarden, dat het op marktdagen bij de tram te Coevorden een "rommeltje" was.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 1-1-1920

Uiteraard komt hier een reactie op :

NIEUWLEUSEN 19 Nov. Gisteren vergaderde de raad dezer gemeente. Ingekomen is een schrijven van de directie der Dedemsvaartsche Stoomtram-Mij., naar aanleiding van een in de vorige vergadering geuite klacht inzake het beschikbaar hebben van veewagens na de markt te Coevorden. Uit dat schrijven blijkt, dat bedoelde klacht betrekkelijk een misverstand is.
De heer Nijboer zegt, dat dit wel kan zijn, maar als men bij de tram maar met een fooi klaar staat, kan men veel gedaan krijgen, wat anders niet gaat, dit beamen verschillende leden.
De heer Westerman is, ook na het zoo juist voorgelezen schrijven van de D.S.M. nog niet te spreken over den gang van zaken aan het station der D.S.M. te Coevorden.
De Voorzitter zegt dat het goed is, dat men nu de zaak van twee kanten eens hoort.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 20-1-1920

Profiel van vrijeruimte

Elke trein en tram heeft een z.g. profiel van vrijeruimte. Als er binnen dit dwarsprofiel zich objecten bevinden dan worden die door de tram geraakt. Buiten dit profiel is het veilig. Als personen te dicht op de tramweg staan, binnen profiel dus, kunnen zij geraakt worden door een passerende tram. Voor personen in de tram geldt het omgekeerde ! Als een persoon in een rijdende tram uit b.v. het raam gaat leunen, en zich zo buiten het profiel bevindt, dan kan hij een object naast de tramweg raken b.v een paal.

InfraWiki.nl
Zaterdagmiddag stak een, sedert eenige weken aangestelde kondukteur van de Dedemsvaartsche stoomtram, terwijl hij op 't achterste balkon stond, zijn hoofd naar buiten om naar de nummers van den weg te zien. Hij kwam met zijn hoofd tegen een telefoonpaal en viel van het balkon. De-goederenwagen ging over hem heen en derailleerde. Toen de tram tot stilstand was gekomen bleek, dat armen-en beenen waren afgereden. Hij zou de volgende week in het huwelijk treden.
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij. Amsterdam, 9-11-1920

Dodelijk ongeluk

DE WIJK. Gistermorgen had met de tram, die het zand vervoerd vanaf het Rogat naar het Wandelpark te Meppel, een ernstig ongeluk plaats. Toen de tram even voorbij het Rogat was gekomen, kwam plotseling van een zijweg een fietsrijder te voorschijn, die schijnbaar zijn fiets niet goed kon beheeren, tenminste hij reed dwars over den straatweg en kwam met fiets en al onder de machine terecht. Dc ongelukkige, een zekere Appelmelk uit Meppel, ongeveer 16 jaar oud, was onmiddellijk dood. Den machinist kan in dit geval geen verwijt gemaakt worden.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 23-11-1920