Ongelukken

De heer D. M. Keizer, veehandelaar te Zwolle, is bij de stopplaats Lichtmis door de Dedemvaartsche stoomtram overreden.
Nieuwe Apeldoornsche courant. 18-2-1921
De heer Petter, wethouder van Staphorst, reed hedenmiddag met paard on wagen langs het Lichtmiskanaal, toen ter hoogte van de Hooibrug de tram der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. van 11.32 uit Zwolle hem kwam achteroprijdem. Door het schrikken van 't paard slingerde de wagen tusschen de langs de tram staande boomen door en kwam met het rijtuig en de bagagewagen der tram in aanraking, met het noodlottig gevolg dat de heer Petter zoodanige verwondingen opliep dat de dood spoedig volgde.
Een schoonzoon van den overledene en een reizend koopman, mede op den wagen gezeten, liepen lichte verwondingen op. Dr. Spanjaard, die spoedig na het ongeval ter plaatse was, constateerde den dood van het slachtoffer en verleende den gewonden hulp.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 14-3-1921

Zand

MEPPEL, 24 Maart. Gisterenavond vergaderde de raad dezer gemeente, onder voorzitterschap van den burgemeester.
Besloten werd met, de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij een nieuw contract aan te gaan voor het vervoer van 20.000 kub. M. zand a f 1.50 per kub. M.
Waar voor het Wandelpark hiervan slechts 10.000 kub. M. noodig is, zullen met het overige zand andere terreinen worden opgehoogd, zooals de landen bij het Kastanjelaantje, het Javaplein, waarheen het zand rechtstreeks vervoerd zal worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 26-3-1921

Kolensubsidie

Bij brief van 17 Dec. 1920 heeft de Minister van Waterstaat Ged. Staten meegedeeld, dat aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij toegekend is f 73.586.08 ter zake van de brandstoffen, die door haar in 1918 door tusschenkomst van de Rijkskolendistributie zijn ontvangen. Tengevolge hiervan is het eigenlijke bedrijfsverlies over 1917 en 1918 geheel gedekt, zoodat er naar Ged. Staten meenen geen aanleiding meer is het provinciaal subsidie van f 28000 uit te keeren. Het reeds uitgereikte bedrag groot f 15429.74 is reeds aan de Provinciale Staten terugbetaald. Ged. Staten stellen voor thans het desbetreffende subsidiebesluit in te trekken.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 23-6-1921

Aanrijding

COEVORDEN. De firma Kramer zou hedenmorgen met haar vrachtauto meubelen brengen naar Heerenveen. Men toog vroeg op weg, half zes. In Slagharen gekomen, was de weg versperd door een dorschmachine. Even over de tramrails. De auto bleef staan. De chauffeur bleef zitten. Een tweede geleider stapte uit. Daar naderde achterop de Dedemsvaartsche tram, de zoogenaamde sneltram. Er werd gewaarschuwd te stoppen, de tram reed door, botste tegen de auto, zoodat dit voertuig grootendeels vernield werd. Ook de meubelen werden gedeeltelijk over den weg geslingerd. De schade is zeer zeker niet onbelangrijk. Persoonlijke ongelukken kwanten niet voor. Alleen knensde de chauffeur zijn been.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 24-8-1921