Verplaatsing personeel

MEPPEL, 24 Jan. Met ingang van 1 Mei a.s. worden alle alhier wonende machinisten en conducteurs der stoomtramweg-maatschappij "Meppel Balkbrug" overgeplaatst naar Balkbrug, alwaar de directie der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij., die ook genoemde lijn exploiteert, huizen laat bouwen voor deze beambten. Aanvankelijk bestond ook het plan de stationschef alhier over te plaatsen, maar hiervan is men teruggekomen.
Men krijgt dus na 1 Mei een dienst van Balkbrug naar Meppel en omgekeerd, zoodat de eerste tram dus uit Balkbrug hier aankomt en de laatste in de richting Dedemsvaart vertrekt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 24-1-1922

Overlijden mr. W. J. baron van Dedem

De Prins, 18 maart 1922

ZWOLLE, 16 Febr. Heden bereikte ons de treurige tijding dat de heer mr. W. J. baron van Dedem gisteren onverwachts te Groningen in het academisch ziekenhuis, waar hij sinds 2 Febr. vertoefde en een ernstige keeloperatie had ondergaan, is overleden. Hij gevoelde zich reeds langeren tijd minder wel maar hij bleef op de been totdat een ernstige verkoudheid - naar hij meende - hem eerst te Zwolle en daarna te Groningen medische en chirurgische hulp deed zoeken. Een keeloperatie bracht aanvankelijk eenige verlichting, maar heeft helaas geen herstel teweeggebracht.
De overledene, geboren den 31 Aug. 1854 te Nieuwleusen, waar zijn vader de betrekkingen van burgemeester en notaris vervulde, was de naamgenoot en kleinzoon van den stichter der Dedemsvaart, den man, aan wien dit deel der provincie zoo oneindig veel te danken heeft en die zijn leven en krachten heeft gewijd aan het grootse plan, het kanaal van Hasselt naar de Duitsche grens, de Dedemsvaart.
Mr. W. J. baron van Dedem "van de Rollecate" zooals men hem gewoonlijk betitelde, naar het landgoed, dat hij beheerde, was een waardige telg van zijn geslacht, een bekende en zeer geziene figuur - in deze provincie niet alleen - maar in heel ons land, vooral in landbouwkringen. Wie kende hem niet, den edelen, den eenvoudigen, den voor ieder toegankelijken man, die werkte van den vroegen morgen tot den laten avond, die ondanks zijn drukke werkzaamheden op zijn modelboerderij tijd kon vinden voor allerlei openbaar betrekkingen.
De overledene is jarenlang lid geweest van de Provinciale Staten, van het college van Gedep. Staten, van den gemeenteraad van Nieuwleusen. Als lid van Gedep. Staten heeft hij den stoot gegeven tot het wegenplan in de provincie. Ook op waterschapsgebied maakte hij zich verdienstelijk en steeds heeft hij geijverd voor den bloei van Overijssel en speciaal voor de streek van de Dedemsvaart.
Hij is oprichter geweest en was nog presidentcommissaris van de Dedemsvaartsche stoomtram, ondervoorzitter van den Raad van Commissarissen van de Nederl. Centr. Spoorweg-Mij., commissaris der IJsselcentrale, voorzitter van het Ned Rundveestamboek, voorzitter van de Vereeniging tot verbetering van het paardenras in de prov. Overijssel. Toen deze vereeniging op zijn initiatief werd opgericht, was hij eerst secretaris. Hij was van 1901 af voorzitter van de Prov. regelingscommissie voor de paardenfokkerij in Overijssel. Toen de bepaling werd gemaakt, dat de paarden ingespannen moesten beoordeeld worden, heeft hij het initiatief genomen tot oprichting van een afzonderlijk comite voor een concours-hippique, hij werd daarvan eere-voorzitter. Hij was lid van het Kon. Ned. Landbouwcomite, curator van de Veeartsenijkundige Hoogeschool, gedelegeerd commissaris van de Overijsselsahe hypotheekbank en mede-oprichter van de fabriek "De Baanbreker". Ook stelde hij belang in de Overijsselsche landbouvmaatschappij en is lid van de commissie voor landbouwonderwijs-belangen geweest.
In breede kringen zal zijn heengaan worden gevoeld en ook het personeel zal den overledene betreuren, maar het grootst is het verlies voor zijn gade, die hem steeds zoo trouw ter zijde stond, voor de mede zoozeer geliefde Baronesse van Dedem-Geertsema. De begrafenis zal plaats hebben te Groningen Maandagmiddag om half twee op de Zuiderbegraaf plaats.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 16-2-1922

Bezoek aan kwekerij Moerheim

In het geillustreerde maandschrift "OP DE HOOGTE" een mooi verslag van een bezoek aan kwekerij Moerheim in het "durp" Dedemsvaart in de zomer van 1921. Uiteraard met de stoomtram :

Op een mooien zomermorgen dan van het vorig jaar stapte ik in den trein, die van Haarlem naar het hooge Noorden gaat, maar die mij slechts mee zou nemen tot Zwolle vanwaar een locaaltreintje tot het station Dedemsvaart en verder een stoomtram met middeleeuwsche snelheid me naar het eigenlijke dorp bracht.
In die stoomtram vergeet je de heele twintigste eeuw, laat je kalm onderrooken, luistert naar de gesprekken van de boeren burgers en buitenlui met hun grappig dialect en lakonieke gemoedelijkheid, ziet ondertusschen het prachtig aangelegde park van het landgoed van baron van Dedem, en rijdt of nee, wat doe je eigenlijk met een stoomtram langs de Dedemsvaart naar het "durp".
De vaart heeft het donkerbruine water van de veenstreken en vele schippers trokken er moeizaam hun zware schuiten voort. Dikwijls met z'n drieŽn tot zessen in de lijn, ook vrouwen en kinderen, liepen ze, sterk voorover gebogen, de gordel waaraan de lijn bevestigd is, strak tegen het lichaam gekneld.
Dedemsvaart zelf is gebouwd aan de vaart, waarlangs de hoofdweg loopt, die dan weer zijstraten heeft. Aan dien hoofdweg ligt Moerheim: het kantoor, aan welks verbouwing juist gewerkt werd en de kweekerij.
Op de hoogte jrg 19, 1922 [volgno 3].

Ongeluk

De landbouwer W. uit Achterveld kwam te Dedemsvaart door het schrikken van zijn paard voor de stoomtram met paard en wagen op het ijs terecht en zakte erdoor. Het mocht aan toegeschoten hulp gelukken den landbouwer spoedig op het droge te brengen.
Het paard werd eveneens gered, doch was gewond aan de achterpooten. De wagen was vernield en een half, dat zich erin bevond, verdronk.
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad. 's-Hertogenbosch, 23-2-1922

Te huur

Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 1-9-1922

Ongeregeldheden te Meppel

MEPPEL. Eenige dagen geleden kwam men tot de ontdekking, dat er ongeregeldheden plaats hadden op het Station der Dedemsvaartsche Stoomtram alhier, waarom een onderzoek door de politie werd gedaan, wat ten gevolge had, dat de chef, zekere Hendrik S., alhier, werd aangehouden, als verdacht van verduistering en diefstal van verschillende zaken. S. is door een agent van politie ter beschikking van de Justitie te Assen gesteld.
Eenige dagen geleden vond de politie, in verband met uitlatingen van een ontslagen beambte der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. alhier, aanleiding om den stationschef dier Mij., den heer S. alhier, te arresteeren. 't Bleek, dat de heer S. in zijn vorig kosthuis ten nadeele van den heer A. Pluis, verschillende voorwerpen had verduisterd, o.a. een paar kunstschaatsen, een paar handschoenen, een zeepbakje en een portefeuille. Ook kwam bij onderzoek aan 't licht, dat in een kast van de loods een zak knikkers stond, achtergebleven uit een zending voor een speelgoederenwinkel alhier. Een en ander wees op kleptomanie en in 't geheel niet op een bevoordeeling van den betrokkene. De heer S. werd weer spoedig na 't gehouden verhoor in vrijheid gelaten.
't Geval bracht hier ter stede de gemoederen nog al eenigszins in beroering en in den breede werd 't besproken. Zoo kwam ook weer naar voren, dat tijdens den distributie-tijd de heer H. ter Brugge alhier een portefeuille met f 800 had laten liggen, naar hij vast meende op het kantoor der D.S.M. alhier, maar dat deze later nergens te vinden was, evenals een portefeuille nu voor enkele jaren vergeten op 't zelfde bureau door den heer L Krol alhier en inhoudende ongeveer f 200. En toen de politie ln deze richting ging speuren, vond ze in den koffer van den heer S. de beide portefeuilles, maar nu leeg. Ook wollen ondergoederen, door een bekende Overijselsche firma aan een winkelier hier ter stede verzonden, maar nimmer besteld, kwamen nu weer boven water.
De heer S. is nu andermaal aangehouden en thans gevankelijk naar Assen getransporteerd.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 4-9-1922

Meer details hier

De rechtbank te Assen veroordeelde H. S., chef der Dedemsvaartsche stoomtramwegmij. te Meppel, wegens diefstal en verduistering tot 9 maanden gevangenisstraf.
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant. Heerenveen, 7-11-1922

Veroordeling voor weigering

De directeur van de Dedemsvaartsehe Stoomtramweg-Maatschappij te Avereest, G. v, A., werd vervolgd wegens overtreding van de wet op de spoorwegen, door in een vergadering van dien Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten te weigeren antwoord te geven op een vraag betreffende het geven van vergoeding aan iemand, in haar dienst werkzaam. De weigering werd verdedigd op grond hiervan, dat men weigeren mag, waar het geldt het geldelijk beheer der maatschappij.
In verband hiermee had de rechtbank in Den Haag een ontslag van rechtsvervolging uitgesproken ,maar de Hooge Raad vernietigde het vonnis der rechtbank en veroordeelde den gerequireerde tot een geldboete, uit overweging, dat het hier niet betrof het geldelijk beheer der maatschappij.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 2-10-1922

Tarief personenvervoer

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 10-11-1922 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 22-11-1922

Ongeluk

Het betreft hier Hendrika Diestelhof vrouw van Jan Schottert te Dalfsen.

ZWOLLERKERSPEL, 15 Dec. Hedenmiddag omstreeks twee uur, is nabij de Berkummersluis in deze gemeente een droevig ongeval gebeurd. De vrouw van G. S. te Ancum, gemeente Dalfsen, die met de Dedemsvaartsche stoomtram was meegekomen wilde aldaar de tram veriaten. Voor dat deze stil stond, sprong zij er uit en geraakte daarbij onder de tram. Beide beenen werden haar afgereden. Ze werd naar het Sophia Ziekenhuis te Zwolle overgebracht, alwaar zij kort daarna aan de bekomen wonden is overleden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 16-12-1922

Autobus diensten

De concurrentie slaapt niet en begin met het aanbieden van autobus diensten, zoals Dirk Berends en Herman Bontius.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 28-11-1922

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 14-12-1922