Nederlandschen Bond van veehandelaren

Er wordt op aangedrongen op verlaging van de vrachtprijzen. Met succes.

Het algemeen bestuur der afdeeling Overijssel van den Nederlandschen Bond van veehandelaren vergaderde dezer dagen alhier. Besloten werd om de spoorwegcommissie te verzoeken pogingen in het werk te stellen ter verkrijging van reductie voor de leden op de vrachtprijzen der Dedemsvaartsche Stoomtram en de staatsspoorlijn Zwolle-Amsterdam, evenals op het vervoer per stoomtram Zwolle-Blokzijl en per boot Zwolle-Noordholland.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 2-1-1923
Van welingelichte zijde vernemen wij, dat de directies van de Ned. Tramweg-Maatschappij en van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatsch. een overeenkomst gesloten hebben met den Ned. Bond van Veehandelaren te Utrecht, hierin bestaande, dat genoemde Bond het veevervoer over de lijnen van deze maatschappijen onder zijn leden zal bevorderen, waar tegenover de maatschappijen 10 pct. korting verleenen op de thans geldende tarieven voor het veevervoer.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 8-2-1923
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 21-3-1923

Been afgereden

Toen vrouw L. D. te Dedemsvaart, uit de nog in beweging zijnde tram der Dedemsvaartsche Stoomtram Maatschappij sprong, geraakte zij met een been onder de wielen. Het been werd afgereden. In zorgwekkenden toestand werd de ongelukkige per auto naar het ziekenhuis vervoerd.
De Noord-Ooster. Wildervank, 17-2-1923

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 17-1-1923

Ernstig ongeluk

EMMERCOMPASCUUM. 17 April. Gisteravond had hier een ernstig ongeluk plaats. Een 7-jarig kind van een bewoner van een woonschip, liggende in het Scholtenskanaal, liep tegen een in volle vaart zijnde stoomtram der Dedemsvaartsche Stoomtram Maatschappij. Het kind werd verschrikkelijk verminkt opgenomen, zoodat de dood onmiddellijk intrad. De moeder, die het ongeluk zag gebeuren ,was zoo radeloos, zegt de "A. Ct.", dat zij tot tweemaal toe in het kanaal sprong;
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 18-4-1923

Kamer van Kooph. Noordelijk Overijssel

Verslag over 1922 :

Turf en turfstrooisel.
De campagne in de veenderij is van zeer korten duur geweest, daar door de arbeiders eerst circa 7 weken werd gestaakt. Door den natten zomer en nazomer is een groot gedeelte van de geproduceerde turf niet droog geworden, waardoor voor de droge turf een beteren prijs kon worden bedongen.
In de turfstrooiselindustrie heerschte een zeer groote malaise, doch tegen het einde van het jaar ontstond er plotseling een zeer groote opleving, waardoor de gevreesde werkloosheid werd voorkomen.
Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij. De uitkomsten van dit bedrijf zijn dit jaar niet vooruitgegaan. Zoowel uit het personenvervoer als uit het goederenvervoer en de diverse ontvangsten is in 1922 belangrijk minder ontvangen dan in 1921.
Scheepvaart. Stoombootdienst Zwolle-Kampen-Amsterdam-Zaandam. Het jaar was zeer ongunstig. Niet alleen dat de winter geruimen tijd de vaart stremde en ook de rivieren gesloten hield, waardoor niets werd ontvangen, maar ook na de heropening der vaart, waren de ontvangsten zeer gering, daar door de malaise in den handel weinig ten vervoer werd aangeboden. De vrachten liepen eveneens terug, maar de aanvoer van vrachtgoed werd er niet meer door.
Binnenschipperij. De binnenschipperij had een slecht jaar. Weinig vrachten werden aangeboden, hoewel de vrachttarieven daalden tot 40 pct. van het standaard tarief, 't welk in oorlogstijd dikwijls met 40 pct. werd overschreden. Bovendien werden nog vele kanaal- en sluisgelden verhoogd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 3-5-1923

Overheidszorg

Ook in verkeerscommissie van de overheid maakt men zich zorgen over het vervoer van personen en goederen. Voor het personen vervoer komen met name de interlocale trams in het gedrang door de komst van autobussen. tevens worden veel stoomtrams vervangen door anders aangedreven trams.

Ten slotte zij over de werkzaamheden van de verkeerscommissie nog een beschouwing gewijd aan de interlocale tramwegen. Zeer terecht is het adjectief "interlocaal" aan dit begrip toegevoegd, want het zou te ver voeren, indien de regeering zich daadwerkelijk ging inlaten met het locale- of stadstramverkeer en ook deze objecten ging steunen, wanneer zij in zorgvolle omstandigheden verkeerden. Toch zijn ook de omstandigheden voor die locale ondernemingen niet gunstig.
Werd nu in Enschede de mogelijkheid van concessie-verleening voor het instellen van autobusdiensten geopend. ... Enschede staat in dezen niet alleen; ook elders tracht de autobus de stadstram te benaderen. Zoo rijdt tegenwoordig een bus van Scheveningen Kurhaus naar het Hollandsche spoorwegstation in den Haag en ziet men telkens autodiensten opduiken, die den Ouden Soheveningsehen weg volgen.
Het verkeer ontwikkelt zich in een richting, die geboren wordt uit de omstandigheden zelf. De Zwolsche paardentram gaf den strijd om het bestaan op; in Maart van dit jaar werd een circulaire verepfeid, waarin de spoedige opening van een particulieren autodienst in uitzicht werd gesteld.
In het Groningerland bleek paardentractie voor de tram te kostbaar en men spande eenvoudig een lichte Fordauto als motor voor de tramwagens.
Wat nu de stoomtramwegen betreft, dient hetzelfde te worden opgemerkt als over de spoorwegen werd neergeschreven: duur personeel, dure brandstof en veelal zware concurrentie van het autoverkeer maken een sluitende balans niet mogelijk. De regeering heeft gedurende de eerste jaren na den wereldoorlog ingegrepen, door de noodlijdende maatschappijen geldelijk te steunen. Deze rijkshulp, versterkt met steun van provinciewege, diende dus om het tekort te dekken, doch van dividenduitkeering was natuurlijk geen sprake en het aldus kunstmatig in het leven gehouden bedrijf is ten slotte toch tot ondergang gedoemd, wanneer de omstandigheden zich niet in gunstigen zin wijzigen.
Nu is in het algemeen het goederenvervoer nog wel het minst onvoordeeligste deel der exploitatie en dus greep de Dedemsvaartsche tramwegmaatschappij energiek in, door het aantal personentreinen in te krimpen. Maar hiermede is het publiek niet gebaat en dus doken onmiddellijk auto-ondernemingen op in concurrentie met de tram. En deze legde noodgedwongen wederom reizigerstreinen in, in concurrentie met de autobus - natuurlijk zonder hiervan groote geldelijke voordeelen te verwachten. Deze tramwegmaatschappij werkt op haar hoofdlijn zonder rijkssubsidie, dat als regel bij aanleg onder voorwaarden wordt verleend. Zij gevoelt zich dus vrij tegenover den staat, doch deze heeft in het postvervoer en in wettelijke regelen toch machtige wapenen om de maatschappij te drijven in de van overheidswege gewenschte richting, die allicht op de exploitatie van invloed zou kunnen zijn.
Ook hier dus wederom een gewrongen toestand, indruischende tegen de vrije en natuurlijke ontwikkeling en ook hier lijkt het niet uitgesloten, dat op den duur de personentram zal moeten wijken voor de autobus - maar dan mogelijk een bus, die de initialen D.S.M. voert.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 14-8-1923

Bezuiniging bij de spoorwegen :

In vorige artikelen werd gewezen op de fnuikende concurrentie, welke spoor- en tramwegen ondervinden van de autobussen en werd betoogd, dat het belang der maatschappijen medebrengt, om zelf autobusdiensten in het leven te roepen ter vervanging van de zooveel kostbaarder spoor of tramtreinen voor lokaal verkeer.
Spoediger dan verwacht werd, zijn deze theorethische beschouwingen door de feiten achterhaald. Om ons te bepalen tot Overijssel, heeft de Dedemsvaartsche tram met ingang van 1 October j.l. haar personentrams voor snelvervoer vervangen door autobussen, rijdende van Zwolle naar Lutten en Hardenberg.
Op de spoorlijn Zwolle-Kampen wordt die stoomtrein vervangen door eenmans motorwagen, welke dus in wezen veel overeenstemming vertoont met de autobus, doch hiervan verschilt in de voortbeweging over spoorstaven in plaats van over den openbaren weg.
Het spreekt vanzelf, dat deze bij wijze van proef ingevoerde motordienst op een enkele lijn van beperkte lengte niet zulke verbluffende bezuinigingsresultaten zal afwerpen, dat het groote publiek daarvan veel zal merken Het groote tekort zal door dezen bezuinigingsmaatregel nauwelijks een tastbare vermindering ondergaan, doch desondanks verdient deze poging tot exploitatieversobering toch waardeering.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 3-11-1923

Dienstregeling 1 Oktober 1923

Per 1 oktober stopt de D.S.M. met het personenvervoer per stoomtram. Deze diensten worden in eerste instantie overgenomen door autobussen van de Nederlandse Autobus-Maatschappij te Rotterdam.


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 22-9-1923

Opening busdienst Zwolle-Sluis VI per 1 Oktober 1923.


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 14-11-1923

Invloed op dienstregeling

In de zitting van 19 December van de Provinciale Staten van Overijssel wordt gesproken over wie nu eigenlijk de dienstregeling bepaald.

De heer Ruys Dedemsvaart vraagt, of de dienstregeling van de Dedemsvaartsche stoomtram aan de goedkeuring van Gedep. Staten, waar toch de provincie subsidie geeft, onderworpen is.
Er is nu een dienstregeling gepubliceerd, waarbij de dienst op Zondag sterk gereduceerd is. 't Was misschien de beste oplossing als die Dedemsvaartsche tram heelemaal verviel, dan werd die streek door een treinverbinding uit haar isolement verlost. Nu concurreert de tram met groote kosten, met autobusdiensten en beurtschippers en op andere wijze wordt dan weer bezuinigd, ten koste van het publiek.
Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant. 20-12-1923

Overlijden stationschef Gerrit van de Velde

ZWOLLE, 29 Dec. De heer G. v. d. Velde, sedert 1909 stationschef bij de Dedemsvaartsche Stoomtram alhier was voor korten tijd in een ziekenhuis te Utrecht opgenomen om een operatie te ondergaan. Hoewel de berichten daaromtrent aanvankelijk gunstig waren, vernemen wij thans, dat hij den 27sten dezer aldaar is overleden.
Hij was nog in de kracht van zijn leven - 52 jaar oud - algemeen bemind en geacht. Zoowel de directie als het personeel zullen hem zeer missen; maar ook het publiek, dat met hem in aanraking kwam zal zijn overlijden betreuren.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 29-12-1923