Onder de tram

Het betreft hier Gerrit Willem Schuurhuis, oud 42 jaar.

ZWOLLE, 10 April. Hedenmiddag te twee uur had een droevig ongeluk plaats nabij den Berkummerbrug, alhier. De landbouwer Schuurhuis, werd door de Dedemsvaartsche Stoomtram gegrepen, waardoor den ongelukkige beide beenen en een oor werden afgereden. Bovendien werd hij ernstig aan het hoofd verwond. Hij is per auto naar het Sophia-ziekenhuis vervoerd, alwaar bij aankomst bleek, dat geneeskundige hulp niet veel meer baten zou. Korten tijd na opneming in het ziekenhuis, overleed de ongelukkige.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 10-4-1924

Vermindering personentrammen

Verdere vermindering van de personentrams. Op de gehele lijn Zwolle-Dedemsvaart-Coevorden wordt de personentram vervangen door de autobus.

Binnenkort zal op de tramlijn Zwolle-Coevorden het aantal personentrammen tot twee per dag in elke richting worden ingekrompen. Op de andere lijnen der D.S.M. zal eveneens vermindering van bet aantal personentrammen plaats vinden.
Van goed ingelichte zijde deelt men ons mede dat het bestuur der maatschappij heeft geaarzeld dezen maatregel te nemen daar hij voor de streek, schadelijke gevolgen kan hebben, maar de omstandighecten maken dien tot gebiedenden eiseh.
Herstel van het financieel evenwicht acht het bestuur niet anders mogelijk dan door de grootst mogelijke beperking van de groote bedragen verslindende personendiensten.
Deze maatregelen worden genomen in de hoop dat het feit, dat de Maatschappij nog geen Rijksconcessie op aannemelijke voorwaarden heeft kunnen verkrijgen, niet zal leiden tot gevolgen van veel verdere strekking.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 17-4-1924

Dreigende loonsverlaging

Door de aanhoudende penibele financiele situatie dreigt er een loonsverlaging bij de D.S.M.

In een onderhoud tusschen het bestuur der Vereeniging van Werkgevers op Tramweggebied. en het H.B. van de Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel werd het voornemen der Dedemsvaartsche Stoomtram-Mij., om met ingang van 1 Mei de loonen aanmerkelijk te verlagen, medegedeeld.
De direktie stelt voor een loonsverlaging van 10 pCt. in te voeren tot een maximum van f 2.50 per week. Evenwel met dien verstande, dat het loon niet zal dalen beneden 100 pCt. boven het maximumloon in 1914 genoten.
Deze verlaging werd noodzakelijk geacht in verband met de slechte financieele uitkomsten van het bodrijf. Dinsdagavond zal het H.B, der Ned. Ver. met het personeel der D.S.M. vVergaderen om de houding in deze kwestie vast te stellen.
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij. Amsterdam, 18-4-1924
Meldden we dezer dagen dat op de lijnen der Dedemsvaartsche Stoomtram-Mij. vermindering van het aantal personentrammen zal plaats hebben, omdat het financieel evenwicht daartoe noopt, thans vernemen wij dat het in het voornemen der directie ligt de loonen met ingang van 1 Mei 10 pct. te verlagen, met dien verstande, dat de maximumverlaging niet meer zal bedragen dan f 2.50 en het loon lager zal komen dan het dubbele der maximumloonen van 1914.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 19-4-1924

Dienstregeling moterboot

Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 1-5-1924

Kamervragen door de heer Weitkamp

C.H.U. kamerlid Jan Weitkamp uit Hardenberg stelt een aantal vragen aan de minister van Waterstaat met betrekking tot het personenvervoer door de D.S.M.

De heer Weitkamp, lid van de Tweede Kamer, heeft aan den minister van waterstaat de volgende vragen gesteld:
1. Is het den minister bekend, dat de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij, welker lijnen een hoogst belangrijke verbinding vormen voor noord-oost Overijssel en zuid-west Drenthe, zich door onvoldoende bedrijfsuitkomsten genoodzaakt zag om het aantal personentreinen zoodanig in te krimpen, dat de bewoners der betrokken streek zich begrijpelijkerwijze voor groote moeilijkheden geplaatst zien?
2. Is de minister bereid met bedoelde maatschappij in overleg te treden of - en op welke wijze - een voldoend aantal ritten zou kunnen behouden blijven, opdat het nut van deze verbinding niet bijna geheel voor de bevolking dezer streek verloren ga?
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 24-5-1924
Op vragen van den heer Weitkamp betreffende het plegen van overleg met de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij in verband met inkrimping van het aantal personentreinen dier maatschappij, heeft de minister van waterstaat geantwoord:
Aanmerkelijke verliezen, waartoe achteruitgang van de opbrengsten van het reizigersvervoer in het bijzonder heeft bijgedragen, hebben de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij genoopt, het aantal personentreinen in te krimpen door de slechtst bezette treinen te doen vervallen.
Blijkens art. 174, letter b, van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting zal gelegenheid bestaan om de maatschappij van rijkswege in deze verliezen voor de helft te gemoet te komen, mits de naast belanghebbenden de wederhelft voor hun rekening nemen. Blijken dezen daartoe geneigd, dan is de minister bereid van dit middel om den dienst te doen verbeteren gebruik te maken.
Buitendien zal de maatschappij, op grond van de slotwoorden van genoemd artikel, betaling ten behoeve van de brandstoffenvoorziening kunnen ontvangen, zoodra de nog hangende onderhandelingen omtrent de volgens de Locaalspoor- en Tramwegwet vereischte concessie genoegzaam gevorderd zullen zijn. Vervolgens zal met de maatschappij worden overlegd in hoeverre deze betaling aanleiding kan geven tot verbetering van den dienst.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 4-6-1924

Dienstregeling autobus 28 mei 1924

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 22-5-1924 Coevorden. Amsterdam : Alta, 1924

Algemeen belang versus Maatschappij belang

Vanuit de gemeente Avereest komt er regelmatig kritiek op het personen vervoer, de tijden sluiten niet aan en het gaat te langzaam. Het belang van de DSM komt echter steeds minder op het personenvervoer te liggen, er is veel concurrentie met o.a. de bus verbindingen. Het belang van de DSM is op dat vlak tegenstrijdig met het algemeen belang van personen vervoer zoals de gemeente wil.

DEDEMSVAART, 24 Mei. Gisteren vergaderde de raad dezer gemeente onder voorzitterschap van den burgemeester, den heer M. Dotinga.
Naar aanleiding van het punt: benoeming van een afgevaardigde naar de jaarlijksche algemeene vergadering van de Dedemsvaartsehe Stoomtramweg-Mij., merkte de heer Peters op, dat men zich aan de stoomtram maar niet meer moet storen. Ze leggen het er toch op aan, aldus spr., om dat ding in den grond te sturen. De gemeente moet niet zoo kinderachtig zijn daar nog een afgevaardigde heen te sturen, 't Geeft toch niets en 't kost geld ook. Het wordt te bar met de stoomtram.
De heer ter Haar meende, dat de gemeente toch haar stem moet laten hooren, al zal 't dan een stem in de woestijn zijn.
De heer Balkema was van oordeel, dat wij de stoomtram hier toch maar niet kunnen missen. De zaken van de maatschappij gaan echter niet goed en daarom kunnen we ook geen luxe verwachten.
Tenslotte werd de heer Spier tot afgevaardigde gekozen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 24-5-1924

Tijdens de algemeene jaarvergadering komt het tot een heerlijk potje moddergooien en "JIJ"-bakken tussen de directuer en de heer Spier vertegenwoordiger van de gemeente Avereest. Zie hier voor het volledige verslag.

De heer Spier, vertegenwoordiger der gemeente Avereest, wees er op, dat de wijze van exploitatie der Mij. over het geheel een onaangenamen indruk maakt en zij bezig is de sympathie der streek te verspelen. De verbindingen zijn zeer slecht, zoo dat het practisch gesproken hetzelfde is of er trams loopen of niet. De personen dienst is zoo goed als uitgeschakeld. Deze is geleidelijk overgenomen door 't autovervoer.
Spr. vroeg of het waar is, dat men elke morgen een extra machine met goederenwagen laat loopen om de melk van de fabriek Op Hoop van Zegen" te vervoeren naar Coevorden, terwijl men de schoolkinderen niet mee kan nemen? Hoe staat het met het vervoer der schoolkinderen? Zijn er, die van hun reeds betaalde abonnementen geen gebruik meer kunnen maken en wordt of is hun een gedeelte der gelden gerestitueerd?
Wil de Mij. zich verzekeren van den steun, welke zij om den dienst goed in stand te houden noodig heeft, late zij dan haar beleid veranderen en toonen de behoefte der streek te kennen. Werkende in den geest zooals tot nu toe kan het bestuur van Avereest haar niet steunen. Spr. hoopte dat een en ander ernstig onder de oogen zal worden gezien in het belang van de aandeelhouders, streek en Mij.

De directeur vroeg in welke kwaliteit de heer Spier feitelijk gesproken had. Het kwam spr. voor, dat de heer Spier meer sprak als behartiger van de belangen der gebruikers van de stoomtram, dan dat hij de belangen der aandeelhouders behartigde. Deze vergadering is voor het eerstgenoemde echter niet de juiste plaats. Het personenvervoer is sedert 1905 voor de D.S.. een strop geweest. De betrekkelijk dun bevolkte streek is vele verkeersmiddelen rijk. Het goederenvervoer maakte echter het personenvervoer mogelijk. Nu daar verandering in kwam, heeft de directie zich afgevraagd, wat gedaan kon worden zonder de streek al te veel te dupeeren. Zij vond de oplossing in de autobussen.
De extra tram voor het melkvervoer is een tijdelijke maatregel, en mogelijk omdat de exploitatiekosten er niet noemenswaard door verhoogd worden. Voor de schoolkinderen kan dat niet. Binnenkort zal de Mij. trouwens deze extra tram door een vrachtauto vervangen. Aan eenige oudere is restitutie gegeven van de gelden betaald voor schoolabonnementen, hoewel de Mij. daartoe niet verplicht was. De meeste belanghebbenden hebben echter van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. De abonnementen worden nog gebruikt, daar de Mij. toestemming heeft gegeven dat de fiets dan een keer mee vervoerd wordt.
Het speet spr. dat de gemeente Avereest de tram niet steunen kan, doch spr. moest daaraan toevoegen, dat de D. S. M. nooit veel steun van Avereest ondervonden heeft. Toch is Avereest wel het meest op de D. S. M. aangewezen. Spr. vroeg zich af, of die houding van Avereest wel in het belang der streek is. Van andere gemeenten is wel steun ondervonden.
...
De heer Spier verklaarde dat de gemeente Avereest als aandeelhoudster een ander belang bij de tram heeft dan de gewone aandeelhouders, en als behartiger van dat speciale belang had spr. het woord gevoerd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28-5-1924

Kansen voor anderen

Nu de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij het personenvervoer ingekort heeft, heeft de nog jonge B. Vos te Nieuw-Amsterdam een auto-onderneming aangedurfd, die er wezen mag. Met een uitstekend ingerichte autobus zal vanaf 1 Juni e.k. dagelijks 4 a 5 maal per dag worden gereden Klazienaveen - Nw.-Amsterdam - Coevorden v.v.
De autobus, waarvan de karosserie door de bekende Goliath-Karosserie te Dordrecht op een Ford-onderstel werd gebouwd, ziet er uitstekend en zeer solide uit, terwijl het interieur plaats biedt aan 14 personen.
Dat deze onderneming, waarvan ongetwijfeld druk gebruik zal worden gemaakt, door de streekbewoners van harte wordt toegejuicht, behoeft natuurlijk geen nader betoog. Men zie de dienstregeling in een der volgende nummers van dit blad.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 3-6-1924
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 28-11-1923

K.v.K. voor Noordelijk Overijsel

In de vergadering Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Overijssel (verslag) wordt voornamelijk morele steun verleend, en een subsidie van f 200.

Van de Dedemsvaartsche Stoomtram Maatschappij was een verzoek om steun ingekomen.
Alle afgevaardigden uit de streek waardoor de tramlijn loopt, brachten ernstige beschuldigingen tegen de directie naar voren, die de wenschen van het publiek ten opzichte van dienstregeling en tarieven negeert, waaraan de maatschappij haar groote impopulariteit langs de geheele Dedemsvaart heeft te danken.
Besloten werd moreelen steun te verleenen, en een subsidie van f 200, voor een jaar voorloopig, op grond dat deze tram een eerste voorwaarde is voor het economisch leven van deze streek en de groote belangen, die Zwolle hierbij heeft. Een en ander wordt echter afhankelijk gesteld van het resultaat van een bijeenkomst van het bestuur en drie leden van de Kamer met de directie van de maatschappij, waar besproken zal worden in hoever de laatste genegen is te voldoen aan billijke verlangens van de bevolking.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 29-7-1924

Dienstregeling tram 1 Juni 1924

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 31-5-1924

Gevaarlijk spel

Ingezonden brief van een bezorgde bewoner van de Thomas a Kempisstraat te Zwolle :

Zwolle, 29 Aug. 1924. Mijnheer de redacteur, "Als het kalf verdronken is, dempt men de put". Dit zal wel spoedig bewaarheid worden bij het rangeeren der leege turfstrooiselwagens der D.S.M. op de Thomas a Kempisstraat. lederen avond circa 7 uur kan mem daar bij het rangeeren een 20-tal, soms een 30-tal jongens de wagons op en af zien klauteren, terwijl de trein in beweging is; in wedloop daarbij van de eene op de andere wagon overspringende.
Ik weet niet of het op den weg van de politie ligt hiertegen op te treden, maar mijns inziens wordt het in ieder geval tijd, dat hiertegen krachtig wordt opgetreden, alvorens er ongelukken gebeuren.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 30-8-1924

Dienstregeling bus 6 oktober 1924

Opening van de busdienst Zwolle-Dedemsvaart dorp-Coevorden.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 25-9-1924

Nederlandsche Bond van Autobusondernemers (NBA).

(ATO)

Ned. Bond van Autobusdienstondememers. In de gisteren te Rotterdam onder leiding van den heer H. P. van Emmerik gehouden Algemeene Vergadering van den Ned. Bond van Antobusdienstondernemers, werd in principe besloten mede te werken tot de oprichting van de Financieele Maatschappij, waarvan de noodzakelijkheid op het Congres in Februari j.l. werd betoogd, die ten doel heeft het finacieren, administreeren en exploiteeren in het algemeen van autobusdienstondernemingen, het handeldrijven in al hetgeen verband houdt met het automobielbedrijf.
...
Onder de aanwezigen bevonden zich ook de directeuren van de Rott. Tramweg Mij., de Westlandsche Stoomtram Mij. en de Dedemsvaartsche Stoomtram Mij.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 25-10-1924

Bus zelfs voor biggenvervoer niet geschikt

In de begintijd van het busvervoer van personen was het soms een beetje een wildwest. De autobus van Dirk Berends wordt in beslag genomen wegens ernstige gebreken.

De politie te Zwolle heeft gisteren een auto-bus in beslag genomen van een ondernemer die rijdt op het traject Dedemsvaart-Zwolle. Eenige jaren geleden had de man zijn bus laten inschrijven als "openbaar middel van vervoer". Toen echter de provinciale keuring werd ingesteld, maakte hij per advertentie bekend, dat de dienst zou ophouden, waardoor hij zijn bus aan een keuring onttrok. Toch bleef hij regelmatig den dienst onderhouden ook toen de politie hem waarschuwde. Onder voorgeven van "de bus verhuurd te hebben", trachtte hij door de mazen der wet te glippen. Gisteren is nu het vehikel in beslag genomen.
Bij onderzoek bleek de bus te zijn: een lichte Ford-chassis, waarop een groote houten bak was aangebracht. Eenige losse banken waren de zitplaatsen. Het geheel was met een zeil en de deur met een knip gesloten. De bak was zoo hoog dat de inzittenden moesten gaan staan om er overheen te kijken. Wanneer zulk een toestel in het water zou rijden, was er voor de inzittenden geen ontkomen aan. Daarbij komt nog dat de bak 1.80 M. over de achteras was gebouwd, terwijl het wettelijk maximum slechts 1.25 M. bedraagt. Het gevaar voor omslaan was dus zeer groot.
Toen vast stond, dat de bus, die eerder een rijdende doodkist genoemd kan worden, een - volgens de wet - openbaar vervoermiddel was, die niet gekeurd bleek, werd procesverbaal opgemaakt en de auto in beslag genomen. De bus was met 12 personen bemand, terwijl nog 6 groote kisten met kippen en eenden op de bovenste verdieping 'n plaatsje vonden, zoodat de vracht belangrijk te zwaar was.
Heel de bus met inhoud werd naar het politie-bureau vervoerd, en hoewel de inzittenden zich aanvankelijk hielden aan de afspraak dat de bus door hen voor f 10 was gehuurd, vielen zij bij het verhoor door de mand, en bekenden betaald te hebben voor den rit Dedemsvaart-Zwolle, heen en terug 1.30, wat een vast tarief bleek, zooals ook vroeger was vastgesteld.
Naar de officieele keuringscommissie verklaarde, was de bus zelfs voor biggenvervoer niet geschikt, alleen reeds om het gevaar van kantelen.
De Maasbode. 13-9-1924

Brutale turf diefstal

De stationschef van de Dedemsvaartsche Stoomtram heeft bij de politie te Zwolle aangifte gedaan, dat ten zijne nadeele van een partij van 5000 turven een duizendtal ontvreemd was. Bij onderzoek bleek dat de turf 's morgens vroeg in een vrachtboot "Martha" was geladen door drie losse werklieden. Deze zijn onmiddellijk aangehouden, doch de 17-jarige zoon van den schipper, die mede aan den diefstal debet was, was reeds met het schip vertrekken. Hij is te Utrecht gearresteerd.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 4-11-1924