Nieuwe aanbieder

Nu in Ter Apel de D.S.M. en de O.G. gekoppeld zijn geeft dan kansen voor nieuwe aanbieders van goederenvervoer.

Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 2-1-1926

Motorvrachtboot ?

Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 11-8-1926

En 3 jaar later alweer verkocht ?

Schuttevaer. 1-6-1929

Gevecht om de buslijn concessies

Autobusdiensten in Overijssel, speciale commissie.

Een commissie uit de Ged. Staten van de provincie Overijssel hield gisteren haar derde openbare zitting tot het aanhooren van bezwaren tegen aanvragen om vergunning tot onderhouden van autobusdiensten. De commissie bestond uit 't lid van Ged. Staten, den heer Jos. E. Vogt te Zwolle. Aan de orde van behandeling was allemeeret de aanvraag van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij, om vergunning tot het onderhouden van de autobusdiensten: Zwolle-Nieuwleusen-Dedemsvaart-Coervorden, voor zoover binnen de provincie Overijssel en Ommerdijk-Station Dedemsvaart S.S.
Van de directie der Nederlandsche Spoorwegen is een schriftelijk bezwaar ingekomen, speciaal ten aanzien van den dienst Dedemsvaart dorp-Zwolle. Volgens haar wordt het station Dedemsvaart S.S. - waar dagelijks 18 treinen stoppen - door dezen dienst afgesneden van zijn achterland. De aftapping van reizigers is thans reeds van dien aard, dat slechts zeer weinig reizigers van Zwolle naar Dedemsvaart meer per spoor gaan.
De reden hiervan is de slechte tramverbinding van de D.S. M. tusschen Dedemsvaart dorp en Dedemsvaart Station S.S. Indien daarentegen de D.S.M. in plaats van den autobusdienst naar Zwolle - welke plaats zij met haar stoomtramweg kan bereiken - tusschen Dedemsvaart dorp en Dedemsvaart Station S.S. een behoorlijken antobusdienst met aansluiting op alle treinen inrichtte, zou het algemeen belang worden gediend. Wellicht zou zelfs door de vermeerdering van reizigers voor station Dedemsvaart de gelegenheid ontstaan aldaar meer treinen te doen stoppen.
Zij verzoekt Ged. Staten de gevraagde vergunning voor den autobusdient Dedemsvaart dorp-Zwolle niet te verleenen en aan die voor den dienst Coevorden-Dedemsvaart dorp de voorwaarde te verbinden, dut tusschen Dedemsvaart dorp en het station Dedemsvaart S.S. een autobusdienst moet worden onderhouden die aanfluiting geeft op alle treinen der Nederl. Spoorwegen en zooveel mogelijk ook op de bussen uit Coevorden.
Voorts zijn nog ingekomen aanbevelingsbrieven van de gemeentebesturen van Nieuwleusen, Dalfsen en Zwollerkerspel. De heer van Asselt, directeur der D.S.M., bestrijdt de bezwaren van de directie der Nederl. Spoorwegen, die blijkbaar de ligging van 't dorp Nieuwleusen over het hoofd heeft gezien. Dit dorp toch heeft aan een goede verbinding van Dedemsvaart dorp met station Dedemsvaart S.S. weinig, tenzij ook een verbinding tot stand kome tusschen de kom van Nieuwleusen en het station Dedemvaart S.S. Het groote voordeel van de bestaande autobusdienst voor Nieuwleusen is, dat de bewoners dier gemeente thans rechtstreeks verbinding hebben met Zwolle, het vervoer goedkooper is en de bussen aansluiting geven op de van uit Zwolle vertrekkende doorgaande treinen.
Dat door den autobus reizigers van de trein worden afgetapt is waar, maar de Ned. Spoorwegen hebben daaraan vroeger zelf medegewerkt, toen omstreeks 1900 de N.O.L.S. werd geopend. Sindsdien is ook het aantal doorgaande treinen, dat te station Dedemsvaart S.S. stopte, geleidelijk verminderd, niettegenstaande de verzoeken van Kamer van Koophandel en gemeentebesturen om zulks niet te doen. De Ned. Spoorwegen hebben belanghebbenden dan ook zelf gedreven in de richting waar zij thans zijn terecht gekomen.
Ten aanzien van de opmerking der directie der N.S., dat wellicht door vermeerdering der reizigers voor station Dedemsvaart de gelegenheid zou ontstaan daar meerdere treinen te doen stoppen, vraagt spr. of dit wel zou wijzen op een economisch gebruik van verkeersmiddelen. De tram en de autobus eigenen zich meer voor het verkeer over kleine afstanden. De taak der N. S. is te zorgen voor het doorgaande verkeer, die van de autobus om goede aansluitingen te geven op de doorgaande treinen.
Het verzoek der directie van de N. S. om de D.S.M. de verplichting op te leggen om tusschen Dedemsvaart dorp en station Dedemsvaart S.S. een autobusdienst te onderhouden, die aansluiting geeft op alle treinen der N. S.. vindt spr. onbehoorlijk. In het heele land zal geen exploitant worden gevonden die een dergelijke voorwaarde zou willen aanvaarden.
De conclusie van den heer van Asselt is, dat er geen redelijke grond voor de bezwaren van de directie der N. S. kan worden aangewezen, maar dat deze bezwaren moeten worden beschouwd als een oratio pro domo, om uit het station Dedemsvaart S.S. te halen wat er uit te halen valt.
De burgemeester van Nieuwleusen wijst er op, dat in het bezwaarschrift van de directie der N. S. de belangen van de gemeente Nieuwleusen geheel genegeerd zijn. Nieuwleusen toch heeft het grootste belang bij dezen autobusdienst, die door de kom van het dorp loopt. Met een autobusverbinding met station Dedemsvaart S.S. is de gemeente lang niet zoo gebaat als met den bestaanden dienst. Niet alleen zou de verbinding met Zwolle langer worden, maar ook duurder. Voor de te Zwolle schoolgaande kinderen uit Nieuwleusen is de autobusdienst der D.S.M. een ware uitkomst gebleken. Waar Nieuwleusen door dezen autobusdienst eindelijk uit haar isolement is opgeheven, hoopt spr. niet, dat zij daarin thans weder zal worden teruggeworpen.
Tegen de aanvraag van J. de Vries te Zwolle, om vergunning tot het in werking houden van een autobusdienst tusschen Zwolle en Meppel, voor zoover deze dienst wordt uitgeoefend binnen de provincie Overijssel, zijn twee bewaarschriften ingekomen:
a. van de directie der N. S., die mededeelt, dat door haar op dit traject thans 15 jaar treinen worden gereden, ondanks het feit, dat het aantal dagelijksche reizigers gering is, zoodat volgens haar door den dienst der N. S. zeer voldoende in de verkeersbehoefte wordt voorzien;
b. van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij, die aanvoert, dat deze dienst over een lengte van 11 K.M. - Zwolle-Lichtmis - langs de tramlijn van de D.S.M. loopt, terwijl op dit gedeelte geen behoefte aan een ander openbaar middel tot vervoer van personen bestaat. Bovendien is volgens haar de dienst onvoldoende uitgerust, terwijl het feit, dat op marktdagen de dienst met twee-derde wordt vermeerderd, al wijst op het gelegenheidskarakter van deze onderneming. Indien op een ander gedeelte dan de 11 K.M. lengte der tramlijn van de D.S.M. behoefte aan een dergelijken dienst mocht bestaan, dan wordt deze toch onvoldoende uitgevoerd en biedt onvoldoende waarborgen voor geregelde uitvoering. De D.S.M. heeft pogingen aangewend om met den ondernemer de Vries tot overeenstemming te komen, ten einde op andere en betere wijze in een mogelijke verkeersbehoefte te voorzien. Deze pogingen zijn evenwel mislukt, waarom de D.S.M. zelf een aanvraag om vergunning tot het onderhouden van een autobusdienst tussehen Zwolle en Meppel heeft ingediend.
De heer van Asselt, directeur der D.S.M., licht het schriftelijk bezwaar nader toe. Hij wijst er daarbij op, dat hier - als men de D.S.M. in dit geval ook als particulier beschouwt - strijd is van particuliere belangen, die met het algemeen belang weinig te maken heeft. Moet nu die strijd blijven bestaan of moet getracht worden de particuliere belangen te doen samengaan, om te geraken tot een gecombineerd bedrijf in een hand, of althans tot een overeenkomst, waardoor een betere exploitatie is gewaarborgd.
De burgemeester van Staphorst acht het van groot belang, dat de dienst blijft bestaan. Hij heeft hier aleen op het oog den dienst Lichtmis-Meppel. Spr. wil zich niet mengen in den strijd tusschen de D.S.M. en den ondernemer de Vries, maar stelt er toch prijs op te verklaren, dat de Vries den dienst steeds ten genoegen van het gemeentebestuur van Staphorst heeft onderhouden. Tegen een combinatie van den dienst van de Vries met dien van de D.S.M., waarvoor vergunning is : aangevraagd, bestaan bij spr. geen bezwaren. Wanneer daarvan echter niets mocht komen, zou het hem spijten, wanneer de Vries zou moeten wijken voor een ander en dat een ander de vruchten zou plukken van de Vries zijn arbeid.
De ondernemer de Vries wijst er op, dat de menschen op Staphorst ver van de trein af wonen, terwijl de autobus onmiddellijk langs de huizen rijdt en de menschen brengt waar ze zijn moeten. Het aantal ritten van zijn dienst blijkt zoowel in de week als op marktdagen voldoende te zijn, want nog nooit is er bij hem op aangedrongen om er nog een rit bij in te lasschen. Hij is van plan zijn wagenpark uit te breiden - onderhandelingen hieromtrent hebben reeds plaats gehad - maar hij wil eerst de beslissing op zijn aanvrage afwachten.
Ds. Lamberts te Rouveen sluit zich van ganscher harte aan bij hetgeen door den burgemeester van Staphorst is gezegd. De bewoners van Rouveen zijn dankbaar voor den autobus, die deze buurtschap uit haar isolement heeft verlost. Het zou spr. en zeker velen met hem spijten, wanneer de Vries de dupe werd.
Op een desbetreffende vraag van den voorzitter verklaart de Vries zich bereid tot een ernstige samenspreking met de D.S.M. voordat de aanvrage dezer Maatschappij in behandeling komt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 6-1-1927
Gisteren hield de daarvoor aangewezen commissie uit Ged. Staten van de provincie Overijssel haar zesde openbare zitting tot het aanhooren van bezwaren tegen aanvragen om vergunning tot onderhouden van autobusdiensten.
In behandeling kwam allereerst de aanvraag van gebr. Zantinge te Balkbrug om vergunning tot het onderhouden van een autobusdienst tusschen Dedemsvaart(dorp) en Zwolle. Tegen deze aanvraag zijn een tweetal schriftelijke bezwaren ingebracht en wel door de directie van de Nederlandsche Spoorwegen en door de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij.
De directeur van laatstgenoemde maatschappij, bedoeld bezwaarschrift mondeling toelichtend, merkte op, dat langs de Dedemsvaart in het algemeen weinig reizigersverkeer is, hetgeen vanzelfsprekend het bestaan van geregelde diensten bemoeilijkt; op Vrijdag is er - door de markt te Zwolle - een grootere verkeersbehoefte, maar hierin wordt door de geregelde diensten van de maatschappij op voldoende wijze voorzien. Dat er op dien marktdag behoefte zou bestaan aan een autobusdienst als van gebr. Zantinge moet, naar het oordeel van den directeur worden ontkend, al is het natuurlijk voor een beperkt aantal personen wel gemakKelijk, dat zij op den marktdag over nog ruimer vervoergelegenheid beschikken.
Een dienst als van aanvragers, welke alleen op marktdagen rijdt, bemoeilijkt het bestaan van de onderneming, welke een geregelde voorziening van de verkeersbehoefte beoogt, en is uit dien hoofde uit een oogpunt van economisch verkeer niet verantwoord.
De heer Zantinge merkt tegenover het bovenstaande op, dat de dienst van de Dedemsvaartsche tram in 1923 zoo gebrekkig was, dat men hem van particuliere zijde heeft gevraagd op Vrijdagen een dienst tusschen Dedemsvaart en Zwolle te onderhouden. Van dezen dienst wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt door vaste klanten, nl. slagers en kooplui, die de markt te Zwolle moeten bezoeken en aldaar met de tram niet tijdig genoeg kunnen komen. Indien bedoelde kooplui met de markttram van 5 uur vertrekken, zijn zij eerst om kwart voor 8 in Zwolle, wat voor hen te laat is, terwijl zij, met de bus van half 7 vertrekkend, reeds om kwart over 7 in Zwolle zijn.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 14-1-1927

Aanrijding

ZWOLLE, 7 Juni. Van morgen omstreeks half elf heeft in de Thomas a Kempisstraat een aanrijding plaats gehad tusschen een tram van den D. S. M. en een met paard bespannen wagen. Na deze krachtproef bleken noch de gebezigde vervoermiddelen noch de bestuurders of andere personen gehavend te zijn.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 7-6-1926