Jubilaris de heer Geert Boele Holvast

DEDEMSVAART. 8 Jan. Gisteren herdacht de heer G. B. Holvast den dag. waarop hij voor 25 jaren in dienst trad ais schilder bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij. Namens de afd. Dedemsvaart van de Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel, van welke afd. hij jarenlang lid is en meerdere malen bestuursfuncties bekleedde, werd hem door de Arbeidersmuziekvereeniging Morgenrood een serenade gebracht. De secretaris van genoemde afd. bracht hem dank voor het vele in het belang dier afd. verricht en deelde mede, dat ook het personeel der D.S.M. niet bij deze huldiging achter wilde blijven doch binnenkort een stoffelijk blijk vau hulde hoopte aan te bieden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 7-1-1928

Positie van het tramwegpersoneel

SDAP Tweede Kamer lid Hendrik Jan van Braambeek stelt de regering vragen over de lage lonen en het Reglement Dienstvoorwaarden (R.D.V.).

Onze parlementaire verslaggever schrijft: De toestand van het personeel, verbonden aan de intercommunale tramwegen, is diep-treurig. Loonen en arbeidstijden strijden met de meest bescheiden verlangens op dat gebied, terwijl de rechtspositie in vele gevallen een paskwil is. De regeering, die op de tramwegen een grooten invloed kan uitoefenen, verzaakt hier schromelijk haar plicht en de interpellatie, welke Van Braambeek Donderdag hield over de omstandigheden, waaronder dit personeel zijn arbeid verricht, was dan ook verre van overbodig.
Hij had de volgende vragen tot de Regeering gericht:
1e. Is de minister bereid ook in verband met de bijzondere omstandigheden, die er aan den dienst zijn verbonden, als Zondagsdienst en ongeregelde dienst, te bevorderen, dat de mlnlmumloonen van het personeel der intercommunale trams, waar dit niet het geval is op ten minste f 20.- per week worden gebracht en geen tusschentijdsche loonsverlagingen meer worden goedgekeurd ?
2e. Wanneer kan de met medewerking van de regeering vastgestelde pensioenregeling worden tegemoet gezien, welker invoering aan de tramwegondernemingen bij de concessies als verplichting is opgelegd ?
3e. Wil de minister bevorderen, dat in de verschillende R.D.V.'s zoodanige wijzigingen worden aangebracht, dat deze wet met het oog op de rechtspositie van het personeel voldoet aan de bepalingen, zooals deze door 's ministers ambtsvoorganger, den heer Konig, in diens brief van 12 Augustus 1921 aan de commissie van Overleg inzake het R.D.V. als gewenscht zijn omschreven en vrijheid van organisatie wordt gewaarborgd ?
4e. Wil de minister bewerken, dat iedere tramwegdirectie de drie organisaties, die thans trampersoneel organiseeren, n.l. de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, den Bond van R.-K. Spoor- en Tramwegpersoneel "St. Raphael" en den Protestantsch-Christelijken Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel, als vakvereeniging erkent en haar ook overeenkomstig deze erkenning behandelt, door over personeelaangelegenheden met haar overleg te plegen ?
Daarbij zette de interpellant eerst uitvoerig uiteen, welke groote bevoegdheden de minister van Waterstaat tegenover de tramwegmaatschappijen bezit. Het geheele gebied van de arbeidsvoorwaarden valt onder zijn goedkeuring; het geldt hier de uitoefening van een wettelijk vastgestelde macht. Toch deugt er op het gebied van de arbeidsverhoudingen bij de tramwegen zoowat niets, en al is de financieele toestand van vele maatschappijen slecht, dit ontslaat den minister niet van zijn verplichtingen, welke bij de wet zijn vastgesteld.
... Want we hebben thans loonregelingen, welke diep beschamend zijn. Bij de Betuwsche, de Geld.-Overijselsche, De Graafschap en andere maatschappijen worden minimum-loonen betaald van f 16.-, bij de Dedemsvaartsche É 15.- en elders zelfs É 14.- per week.
... Op het oogenblik werkt het trampersoneel tot het er bij neervalt. Bij de Eerste Drentsche Tramweg Maatschappij is zelfs een man in dienst van 73 jaar.
... Aan de directies wordt eenvoudig overgelaten of zij de vakvereenigingen al of niet willen erkennen. De organisaties komen niet met de directies in aanraking, maar worden verwezen naar de vereeniging van werkgevers op Tramgebied. ... Van de Dedemsvaartsche Stoomtram Mij. kreeg de Ned. Ver. een brief ongeopend terug.
Voorwaarts : sociaal-democratisch dagblad. Rotterdam, 9-3-1928

Ir. Baars uitgespeeld tegen de arbeiders :

Bij de uitbetaling van het loon aan het personeel der Dedemsvaartsche Stoomtram werd aan eenigen hunner uitgereikt de brochure van ingenieur Baars "Sovjet Rusland in de Praktijk, Indie tot leering".
Dit staat vast, ook dit middel zal het personeel eerder aansporen tot meerdere machtsvorming door organisatie in hun vakbond, de Ned. Vereeniging van Spoor en trampersoneel, dan terughouden van den strijd hunner klasse.
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij. Amsterdam, 13-3-1928

Nieuwsgierig naar het feuilleton "Sovjet-Rusland in de praktijk (IndiŽ tot leering)" door Ir A. Baars ? lees de vijf delen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant hier : I, II, III, IV en V.

Veevervoer

De notulen worden na voorlezing zonder opof aanmerkingen goedgekeurd. Als ingekomen stukken heeft de secretaris te vermelden: een schrijven van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij van den volgenden inhoud:

Naar aanleiding van Uw a. g. schrijven berichten wij U, dat wij bereid zijn, bij wijze van proef en tot wederopzegging Vrijdags gelegenheid te geven, met tram 3 vee te vervoeren van het station Coevorden en van de halten Slagharen en Lutten, mits het vee aldaar geladen staat. Van tevoren dient dus een wagen te worden aangevraagd. Donderdags achten wij dit niet noodig, daar voor de Vrijdagsmarkt met verschillende trammen op Donderdag gelegenheid is vee naar Zwolle te vervoeren. Voor het inleggen van een vroege bus of tram dagelijks uit Zwolle, bestaat geen aanleiding. Toen indertijd een vroege tram uit Zwolle vertrok, werd daar zoo weinig gebruik van gemaakt, dat dit niet kon worden volgehouden. Hoogachtend, Dedemsv. Stoomtram Mij.
De vee- en vleeschhandel; weekblad voor veehandelaren, slagers, exporteurs enz., jrg 13, 1928, no 15, 19-6-1928

Arm verbrijzeld

Van Klazinaveen naar Emmer-Compascuum fietste een groep jongens en meisjes. Ter hoogte van de Amoniakfabriek werden ze achterop gereden door een tram. De dertien-jarige Jusje Velema kwam juist voor de tram te vallen. Haar arm boven den elleboog werd verbrijzeld. Zij werd per ziekenauto naar Groningen vervoerd.
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad. 's-Hertogenbosch, 11-7-1928

Autobusdienst Hoogeveen-Ommen

Zowel Gedupteerde Staten van Overijssel als ook van Drenthe wijgeren de aangevraagde vergunning voor een autobusdienst Hoogeveen-Ommen.

Ged. Staten van Overijssel hebben de door de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. gevraagde vergunning tot het in werking brengen van een autobusdienst tusschen Hoogeveen en Ommen, voor zoover betreft het traject in Overijssel, geweigerd. Overwogen wordt, dat aan L. Lambers Jzn. te Meppel vergunning is verleend voor den dienst van den Ham over Ommen-Balkbrug en Dedemsvaart-dorp naar Zuidwolde, terwijl deze ondernemer reeds een lijn Zuidwolde-Hoogeveen exploiteerde en aan twee autobusdiensten op het traject Hoogeveel-Ommen geen behoefte bestaat.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 14-7-1928

Bezwaren ongegrond verklaard

Voorts zijn ongegrond verklaard de beroepen van den directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. te Avereeet tegen de beschikkingen van Gedep. Staten van Overijsel van 26 Juni 1928 en van Drente van 4 Juli 1928, waarbij aan L. Lambers Jzn. te Meppel vergunning is verleend o.m. tot het in werking brengen van een autobusdienst van Den Ham over Ommen, Balkbrug en Dedemsvaart-dorp naar Zuidwolde en tegen de beschikking van Gedep. Staten van Overijsel van 10 Juli 1928 en de beschikking van Gedep. Staten van Drente van 4 Juli 1928, waarbij aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij vergunning is geweigerd tot het in werking brengen van een autobusdienst van Hooge veen over Zuidwolde, Dedemsvaart-dorp en Balkbrug naar Ommen.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 14-3-1929

Woonhuis afgebrand

BALKBRUG. Woensdagmiddag brak brand uit in de woning bewoond door de gezinnen H. de Bruin en J. Nijland, en toebehoorende aan de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. Spoedig stond het huis in volle vlam en viel aan redden niet meer te denken. Het huis verbrandde dan ook geheel, evenals de inboedel en een geit van de Bruin, terwijl Nijland het grootste gedeelte van den inboedel kon redden. Hoe de brand ontstaan is, is niet bekend, doch men vermoedt door vonken uit een locomotief, daar kort tevoren een tram gepasseerd was. Naar we vernemen dekt assurantie gedeeltelijk de schade.
Daar dit huis al jaren als het ware "een sta in den weg" was, zal vermoedelijk wel geen nieuw huis op dezelfde plaats weer gebouwd worden.
Het gezin van de Bruin heeft onderdak bekomen in een tramwagen, terwijl de familie Nijland naar het hotel de Boer is verhuisd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 30-8-1928

Been gebroken

DEDEMSVAART. Woensdagmiddag had op het emplacement der Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. alhier een ernstig ongeluk plaats. De bejaarde arbeider Bruins Slot geraakte bij het rangeeren van een tram bekneld tusschen een in reparatie zijnde deur, die op schragen lag en de deurpost. De deur sloeg hem zoodanig tegen het been, dat hij tegen den grond werd geslingerd. De ongelukkige kiaagde over zijn been, waarom hij per auto naar zijn woning werd vervoerd. Dr. Arps, die terstond was gewaarschuwd, constateerde een ernstige beenbreuk en achtte het noodzakelijk den patiŽnt naar het ziekenhuis te doen overbrengen, hetgeen per auto is geschied.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 14-9-1928

Dienstregeling tram 1 Juni 1928


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 15-5-1928

Beentje afgereden

Naar aanleiding van het j.l. Vrijdag gebeurde ongeluk te Erica, waarbij de 12-jarige H. Schonewille door de tram is aangereden, waarbij het rechterbeen van het knaapje werd verbrijzeld, verzoekt men ons mede te deelen, dat het wel goed zou zijn, dat de ouders en ook het onderwijzend personeel de kinderen op het gevaar om zich aan de tram vast te houden gingen wijzen, daar er vaak ongelukken door gebeuren.
Vooral onder de schooljeugd te Emmer-Compascuum, Erica en Nieuw-Amsterdam komt het veel voor, dat de jeugd zich vast gaat houden aan de tram.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 11-12-1928
Omtrent het ongeval van het zoontje van den heer H. Schonewille, dat dezer dagen onder de tram geraakte, vernemen we, dat het nog niet vaststaat, of het been geamputeerd moet worden. Naar omstandigheden maakt het jongetje het goed.
Aan de gevolgen overleden.
Het zoontje van den heer R. Schonewille te Erica, dat Zaterdag door de tram der D. S. M. gegrepen werd, waardoor een der beenen het jongetje boven de knie afgereden werd, is in het Academisch Ziekenhuis overleden.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 12-12-1928