Jaarverslagen en verslagen van de jaarlijkse algemeene en buitengewone aandeelhouders vergaderingen.

In de statuten van de N.V. staat in artikel 25 dat er jaarlijks een algemeene aandeelhouders vergadering moet worden gehouden.

Buitengewone algemeene aandeelhouders vergadering

Verslag buitengewone algemeene vergadering op 17 November 1885 :

Avereest, 17 Nov. Gisteren namiddag te 2 uur hield de Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij hare 2e algemeene vergadering van aandeelhouders. 138 aandeelen waren vertegenwoordigd, uitbrengende 105 stemmen. Nadat de notulen der vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd, deed de waarnemende directeur verslag van den toestand der maatschappij en van hetgeen tot nog toe door den raad van commissarissen gedaan is. Het traktement van den te benoemen directeur werd, na eenige discussie, met algemeene stemmen bepaald op ƒ 1500 en daarna met 96 stemmen tot directeur benoemd de heer A. Plomp, civiel ingenieur te Avereest.
Ten slotte werd de raad van commissarissen met algemeene stemmen gemachtigd bij de firma Geertsema Feith & Co. te Groningen tijdelijk de nog te kort komende gelden op te nemen tot een maximum van ƒ 50,000, op de voorwaarden, zooals door die firma zijn aangeboden!
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 19-11-1885

Algemeene aandeelhouders vergadering - over jaar 1885

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12-5-1886

Uit het jaarverslag : ---

Verslag van de algemeene vergadering op 28 Mei 1886 :

Dedemsvaart, 29 Mei. In de gisteren gehouden vergadering van de Dedemsvaartsche Stoomtram is het verslag van den directeur goedgekeurd; de commissaris jhr. mr. G. C. Junius van Hemert werd herkozen en het salaris van den den directeur met ƒ 300 verhoogd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 31-5-1886

Buitengewone algemeene aandeelhouders vergadering

Verslag buitengewone algemeene vergadering op 10 Januari 1887 :

Punten van behandeling:
Verslag van de handelingen, door den Raad van Commissarissen en den Directeur in het belang der onderneming verricht sedert hun benoeming als zoodanig.
Voorstellen:
a. tot bekrachtiging voor zooveel noodig va die handelingen, en
b. tot het aangaan eener obligatieleening in verband met het besluit, genomen in de buitengewone algemeene vergadering van stembevoegde deelhebbers, gehouden op den 16 November 1885.

Algemeene aandeelhouders vergadering - over jaar 1886

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 23-5-1887

Uit het jaarverslag : ---

Verslag van de algemeene vergadering op 3 Juni 1887 :

Dedemsvaart , 4 Juni. De gisteren in het hotel Keuken alhier gehouden algemeene jaarvergadering van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij was slechts door enkele aandeelhouders bezocht; trouwens er viel ook weinig belangrijks te behandelen. Behalve commissarissen en directeur waren tegenwoordig de hh. mr. J. H. E. Meesters, P. van der Elst, jhr. Sandberg van Essenburg, R. W. ten Kate, G. H. van der Hoop en A. Déking Dura.
Nadat de vergadering door den Voorzitter is geopend, worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Met belangstelling wordt daarna kennis genomen van het door den directeur opgemaakt en voorgelezen verslag omtrent aanleg, exploitatie en wat in het vorige jaar door Commissarissen en directeur in het belang der Maatschappij gedaan is.
Bij monde van den heer Meesters wordt door de financieele commissie hulde gebracht aan de nauwgezette en accurate wijze, waarop de administratie gevoerd wordt. Hij stelt - namens de commissie - voor, de door haar onderzochte rekening goed te keuren. Daartoe wordt bij acclamatie besloten.
De heer Van der Hoop geeft in overweging, voor volgende vergaderingen aan de aandeelhouders convocatiebiljetten rond te zenden, omdat een bekendmaking bij advertentie in de nieuwsbladen zoo gemakkelijk kan worden over t hoofd gezien. De Voorzitter belooft gaarne te zullen overwegen in hoever aan dezen wensch kan worden tegemoet gekomen; omdat echter verreweg de meeste obligatien niet op naam, maar aan toonder zijn gesteld, zal het onmogelijk zijn, altijd te weten wie de houders zijn van de verhandelbare aandeelen.
De heer Sandberg vraagt, of reeds stappen zijn gedaan tot doortrekking der lijn tot Coevorden, waarop de Voorzitter een ontkennend antwoord geeft, maar de verzekering doet, dat die doortrekking bij commissarissen een punt van ernstige overweging uitmaakt.
Nadat nog aan den heer Van der Elst wordt toegezegd de spoedige verbetering van den weg voor gewone rijtuigen, wordt de vergadering, daar niets meer aan de orde is en niemand meer het woord verlangt, door den Voorzitter gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 7-6-1887

Algemeene aandeelhouders vergadering - 1e boekjaar 1887

Uit het jaarverslag :

Avereest, 5 Maart. Van den dag der opening af, 12 Oct. 1886 tot 31 Dec. 1887, werden door de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij langs hare lijn station s.s. Dedemsvaart over Avereest naar Heemse-Hardenberg en terug vervoerd 1860243 Kg. bestel- en vrachtgoederen, 71558 Kg. bagage, 72077 reizigers en werden bovendien nog afgegeven 21225 halve sectiebiljetten. De opbrengsten van dit vervoer bedroegen, met inbegrip van diverse ontvangsten, ƒ 40865.38.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 7-3-1888
De Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatsch. sluit de rekening over het eerste boekjaar, 12 Oct 1886 tot 31 Dec. '87. met een saldo van ƒ 15,648.25. Aan de houders van oprichters-aandeelen wordt 2 pCt., aan die van gewone aandeelen 4 pCt rente uitgekeerd. Er zijn in dat tijdperk 72,077 reizigers en 1,931,801 Kg. goederen vervoerd, en 21,225 halve sectiebiljetten verkocht.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 12-5-1888

Verslag van de algemeene vergadering op 3 Mei 1888 :

Dedemsvaart, 3 Mei.
Heden is alhier de vergadering gehouden van de Dedemsvaartsche stoomtrammaatschappij. Vertegenwoordigd was een bedrag van ƒ 83,000 aan aandeelen, uitbrengende 50 stemmen. Tot commissaris is benoemd jhr. C. J. Sandberg tot Essenburg, terwijl de heer H. van Barneveld is herkozen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 4-5-1888
Gelijk reeds in ons vorig nommer werd medegedeeld is gisteren de algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij. In het bij die gelegenheid uitgebracht verslag over het jaar 1887, wordt in de eerste plaats gewezen op het groote verlies, hetwelk de vennootschap in het afgeloopen jaar heeft geleden door het overlijden van den heer jhr. mr. G. C. Junius van Hemert, den eersten president-commissaris der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij. Een onvermoeid en warm strijder voor de belangen der onderneming, een bekwaam, ijverig en nauwgezet bestuurder, een hooggeacht en bemind leidsman is heengegaan, zoo leest men. De naam van jhr. Junius van Hemert zal steeds verbonden blijven aan die onderneming voor welker totstandkoming hij met inspanning van alle krachten heeft gearbeid en zijn nagedachtenis zal in hooge eere worden gehouden door allen die hetzij in het heden, hetzij in de toekomst, belang stellen in de opkomst en den bloei der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij."
Van de verschillende contracten door de Maatschappij gesloten in 't belang van den dienst, van de werkzaamheden in 't afgeloopen jaar verricht en het verhandelde op de algmeene vergaderingen wordt in het verslag mededeeling gedaan. Daar wij in den loop van het jaar van een en ander gewag maakten, voor zoover het publiek er belang bij had, kunnen wij dit gedeelte laten rusten.
Uit de verdere medeelingen door den directeur gedaan blijkt dat op 31 December jl. onder hem bij de maatschappij werkzaam waren 1 boekhouder, 2 kantoorchefs, 1 opzichter, 1 chefmachinist, 3 machinisten, 1 bankwerker, 3 conducteurs, 1 nachtstoker-hulpmachinist, 1 ploegbaas, 3 pompers, bestellers en poetsers. Het aantal wegwerkers werd steeds naar omstandigheden geregeld.
De weg vorderde over de gedeelten station Dedemsvaart-Balkbrug en Rolpaal-Heemse-Hardenberg in het afgeloopen jaar weinig onderhoud. Aan het baanvak Balkbrug-Rolpaal, lang ongeveer 7000 M., moest echter bijna voortdurend worden gewerkt. Door het van den straatweg vloeiend regenwater heeft de baan zeer veel te lijden. De ondergrond bestaat voor een groot gedeelte uit een vaste veenlaag, welke het water niet doorlaat zoodat dit slechts zeer langzaam tusschen de rails kan wegtrekken en de onderstopping der dwarsliggers bij de tijdelijke belastingen wegperst, waardoor knikken ontstaan.
De kunstwerken verkeeren thans in zeer goeden toestand; bij vier bruggen zijn windwerken geplaatst waardoor de bediening zeer gemakkelijk is geworden. Wel is door menigvuldige lichten het spoor veel verbeterd, maar toch zal op vele plaatsen voor een goede afleiding van het water naar het kanaal moeten worden zorg gedragen.
De kunstwerken verkeeren thans in zeer goeden toestand; bij vier bruggen zijn windwerken geplaatst waardoor de bediening zeer gemakkelijk is geworden.De gebouwen eischten zeer weinig onderhoud. Op het emplacement te Avereest werd grootendeels van het hout, afkomstig van de oude bruggen, een ruime loods gebouwd, waarin behalve een bergplaats voor brandstoffen, een timmermanswinkel en een klein magazijn zijn aangebracht.
De vier locomotieven (geleverd door de machinefabriek "Breda") hebben zich zeer goed gehouden; reparaties van groote beteekenis hebben niet plaats gehad. Ditzelfde kan gezegd worden van de rijtuigen en wagens, afkomstig uit de werkplaatsen der firma Beijnes te Haarlem. Het personen-, goederen- en dienstmaterieel bestaat thans uit 3 groote gemengde rijtuigen voor 52 personen, 1 rijtuig 2e klasse voor 32 personen, 3 gesloten goederenwagens, waarvan 2 met postcompartiment, 3 open goederenwagens, draagvermogen 6000 kilogr., 1 veewagen, 1 open rongenwagen op trucks, met een draagvermogen van 12000 kilogr., 1 lorrie en 1 tramvelocipede.
De exploitatie-rekening loopt in het eerste boekjaar van af 12 October 1886, toen het deel Avereest-Station SS. Dedemsvaart in exploitatie werd gebracht. De geheele lijn is voor het publiek opengesteld op 23 December 1886. Het eindresultaat van het eerste boekjaar mag gunstig worden genoemd. De opbrengst van het personenvervoer beliep ƒ 28,380.23. Het goederenvervoer gaf een opbrengst van ƒ 4405.22. Aan diversen, als: vrachtbrieven, boodschapkaarten, dienstregelingen en bestelloon is ontvangen ƒ 346.39. De totale opbrengst van het vervoer is derhalve ƒ 33221.84. De winst- en verliesrekening wijst een voordeelig saldo aan van ƒ 19,863.57.
Dit bedrag moet worden verminderd: 1. met den voorraad in magazijn ad ƒ 659.97; 2. met een bedrag van ƒ 3555.35, hetwelk van de provinciale subsidie, groot ƒ 4555.35, overblijft, na aftrek der rente over de maanden October, November en December ad f1000 en welk bedrag volgens de overeenkomst, gesloten met de hh. Geertsema, Feith & Co. te Groningen, als waarborg voor de obligatieleening bij genoemde kassiers is gedeponeerd.
Het saldo, hetwelk ter beschikking blijft voor uitdeeling, afschrijving en verschuldigd patent, bedraagt derhalve ƒ 15,648.25. Overeenkomstig 't voorstel van den directeur is besloten deze winst als volgt te verdeelen: Afschrijving voor vernieuwingsfondsen ƒ 9761.30, 2 pct. dividend over de oprichtersaandeelen ƒ 2400, 4 pct. dividend over de gewone aandeelen ƒ 3340, dividend belasting ƒ 146.05.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 5-5-1888
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 29-9-1888

Algemeene aandeelhouders vergadering - 2e boekjaar 1888

Uit het jaarverslag :

Dedemsvaartsche Stoomtram over 1888.
Aan de aandeelhouders in de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatsehappij is verzonden het verslag over het jaar 1888, zijnde het 2e boekjaar. Aan het verslag is het volgende ontleend:
Het jaar 1888 was voor de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij zeer kalm; vele gebeurtenissen, welke den bloei der vennootschap hebben bevorderd, kwamen niet voor; rampen of buitengewone tegenspoeden zijn echter ook niet te vermelden. Ondanks de sneeuwstormen van het voorjaar, de vele regens van den zomer en de daarmede samengaande kwijnende toestand van landbouw en handel, waardoor een nadeelige invloed op de ontvangsten werd uitgeoefend, heeft de exploitatie gedurende het tweede boekjaar geen ongunstige resultaten gegeven.
Het contract hetwelk voor den tijd van 21 maanden (van 1 April 1887 tot 1 Jan. 1889) met den expediteur Damman te Zwolle was aangegaan, werd met wederzijds goedvinden verlengd tot 1 Mei 1890.
Ten einde de bewoners van Avereest en Nieuw-leusen in de gelegenheid te stellen om des Vrijdags op goedkoope wijze de Zwolsche markt te kunnen bezoeken werd, na in overleg met de Exploitatie-maatschappij te zijn getreden, besloten om gedurende 1889 uit te geven goedkoope rechtstreeksche retourkaarten, geldig op bovengenoemden dag voor de markttram en den markttrein naar Zwolle en voor alle treinen en trammen in omgekeerde richting.
De opbrengst van het personenvervoer bedroeg gedurende de twaalf maanden van het tweede boekjaar ƒ 23787.51, tegen ƒ 24904.32 in 1887 (het eerste boekjaar loopt van 12 Oct. 1886 tot 1 1 Jan. 1888). Bovengenoemde ontvangsten zijn als volgt verdeeld:
Gewone reizigers 1888 57693 ƒ 21431.33 1888 62044 ƒ 23162.51
Verkochte 1/2 sectiebiljetten. 1888 23030 ƒ 1765.30 1888 21225 ƒ 1640.25
Militairen 1888 245 ƒ 142.76 1888 110 ƒ 57.69
Verpleegden Ommerschans 1888 1195 ƒ 448.12 1888 117 ƒ 43.87
Totaal ƒ 23787.51 ƒ 24904.32
Aantal halve sectiereizigers 1888 23687, 1887 16770.
Het goederenvervoer gaf een opbrengst van ƒ 3808.79, tegen ƒ 3905.11 in 1887. Bestel- en vrachtgoederen 1728452 Kg. ƒ 3281.94 Bagage 65131 Kg. ƒ 526.85 Totaal 1793583 Kg. ƒ 3808.79 Totaal 1887 1840460 Kg. ƒ 3905.11
Onder de opbrengsten der bestel- en vrachtgoederen is begrepen de ontvangst der verzending van vrachtgoederen per expeditie Damman, ten bedrage van ƒ 251.89. Aan diversen is ontvangen ƒ 445.28, in 1887 brachten deze op ƒ 416.24.
De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1888 ƒ 28041.59, tegen ƒ 29225.68 in 1887. De totale opbrengst in het eerste boekjaar (12 Oct. 1886 tot 1 Jan. 1888) was ƒ 33221.84.
Aan werkelijke exploitatiekosten (waaronder zijn begrepen alle uitgaven behalve de renten en aflossing der geldleening) is in het tweede boekjaar uitgegeven ƒ 18294.20, hiervan was primo Jan. 1889 voor een bedrag groot ƒ 691.47 aan diversen in magazijn aanwezig.
Het aantal treinkilometers in het tweede boekjaar afgelegd bedraagt 120402, zoodat de werkelijke exploitatie per treinkilometer heeft gekost ƒ 0.152. Aangezien primo October op de rekening geldleening Geertsema, Feith & Co. het voordeelig saldo der maatschappij niet voldoende was voor de aflossing der drie uitgelote obligatien, werd een bedrag groot ƒ 2200 op deze rekening overgebracht. De exploitatiekosten met inbegrip der aflossing hebben derhalve bedragen ƒ 20494.20. De ontvangsten bestonden in: Opbrengst vervoer ƒ 28041.59, diverse ontvangsten (toelage posterijen, advertentien, enz.) ƒ 3262.45; rest dienst der geldleening op 31 Dec. 1888, waarop gebracht moesten worden volgens het contract met de hh. Geertsema, Feith & Co. gesloten, de subsidie der provincie Overijssel en de rente van het bij de provincie gestorte waarborgkapitaal ƒ 4787.39 totaal ƒ 36091.43.
De winst- en verliesrekening wijst een voordeelig saldo aan van ƒ 19288.70 Dit bedrag moet worden verminderd : 1. met den voorraad in magazijn ƒ 691.47, 2. het saldo der rekening geldleening ƒ 4787.39 3. de aflossing der obligatielening ƒ 3000.-- is ƒ 8478.86
Het saldo hetwelk ter beschikking overblijft voor dividend, afschrijving en verschuldigd patent bedraagt derhalve ƒ 10809.83, De directeur, de heer A. Plomp, stelt voor dat bedrag als volgt te verdoelen: Afschrijving vernieuwingsfonds ƒ 4840.17, 2 pct. dividend voor de oprichtersaandeelen ƒ 2400, 4 pct. dividend voor de gewone aandeelen ƒ 3420, Dividendbelasting ƒ 149.66 is ƒ 10809.83.
Dit verslag zal worden behandeld in de algemeene vergadering op Donderdag 2 Mei e.k., des namiddags te half twee ure in het hotel Keuken te Avereest te houden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25-4-1889
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 21-12-1889

Verslag van de algemeene vergadering op 2 Mei 1889 :

In de vergadering der Dedemsvaartsche stoomtrammaatschappij, gisteren in 't hotel "Keuken" te Avereest gehouden, is het dividend bepaald voor de oprichtersaandeelen op 2 en voor de gewone aandeelen op 4 pct. De aftredende commissaris, mr. W. J. baron van Dedem, werd als zoodanig herkozen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 4-5-1889

Algemeene aandeelhouders vergadering - 3e boekjaar 1889

Uit het jaarverslag :

Het verslag over het jaar 1889 van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij is verschenen. Wij laten den aanhef - die toont hoe flink het met deze onderneming is gesteld - hier volgen:
Zeer aangenaam is het ons het derde jaarverslag te mogen aanvangen met de mededeeling dat de goede verwachtingen, bij het tot stand brengen der Dedemsvaartsche Stoomtramwegonderneming aangaande haar rentabiliteit uitgesproken, ook in het afgeloopen boekjaar geenszins zijn beschaamd geworden, maar dat integendeel resultaten zijn verkregen, welke bevredigend moeten worden geacht en beantwoorden aan de billijk gestelde eischen. Bedroeg het saldo, waarover beschikt kon worden, in het vorig boekjaar voor afschrijving, dividend en patentbelasting ƒ 10809.83, in dit verslag kan hiervoor ƒ 14081.84 worden aangegeven. Aangezien deze verhooging van het winstcijfer niet het gevolg is van de medewerking van buitengewoon gunstige omstandigheden, meenen wij te mogen aannemen dat zij van blijvenden aard zal zijn.
Proefondervindelijk is thans bewezen dat de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij niet alleen levensvatbaarheid bezit, maar als financieele onderneming goede winsten kan en zal afwerpen; vol vertrouwen gaan wij dan ook de toekomst tegemoet.
Voor den goedkoopen markttrein op Vrijdag, sedert 't begin van 1889 loopende, worden 726 retourkaarten genomen. Volgens contract wordt door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij voor de vermindering harer vrachtprijzen een vergoeding uitgekeerd, bedragende 25 pct. van de meerdere opbrengst van het personenvervoer met den markttrein tusschen Dedemsvaart en Zwolle in 1889 tegenover 1890. Deze restitutie bedraagt voor het afgeloopen jaar ƒ 89.05. De totale opbrengst der markttram (marktreizigers en restitutie) was ƒ 411.55. Voor het dienstjaar 1890 is een soortgelijke verbintenis aangegaan.
Om aan klachten van ingezetenen der gemeente Avereest over te late bestelling der morgenpost tegemoet te komen, besloot de minister van waterstaat om van 1 Mei jl. af een bodeloop in te voeren van Ommen via Balkbrug naar het postkantoor te Avereest, waarvan de kosten, ten bedrage van ƒ 250 per jaar, ten laste der Trammaatschappij komen. Aangezien dit een verlies van beteekenis voor de Trammaatschappij is en steeds door haar alle mogelijke faciliteiten aan de posterijen worden toegestaan om den dienst te bevorderen, meende de directie zich tot den minister van waterstaat te mogen wenden, met het verzoek om ontheffing der kosten van den bodeloop. Door den minister kon slechts gedeeltelijk aan dit verzoek worden voldaan. Van primo Januari af zal door de maatschappij ƒ 100 per jaar tot deze kosten worden bijgedragen.
In het getal locomotieven, rijtuigen en wagens kwam geen verandering. De locomotieven hebben ook in het afgeloopen jaar uitmuntend voldaan; aan het onderhoud werd zeer veel zorg besteed; door het afzetbaar maken der pompinrichtingen werd tevens een belangrijke verbetering aangebracht. De rijtuigen en wagens vertoonen na een diensttijd van ruim drie jaren geen gebreken.
De opbrengst van het personenvervoer bedroeg in 1889 ƒ 25637.05 tegen ƒ 23787.51 in 1888. Het goederenvervoer gaf een opbrengst van ƒ 4352.18 tegen ƒ 3808.79 in 1888. Aan werkelijke exploitatiekosten (waaronder zijn begrepen alle uitgaven, behalve de renten en aflossing der geldleening) is in het derde boekjaar uitgegeven ƒ 17678.44, tegen ƒ 18294.20 in het tweede boekjaar.
Het aantal treinkilometers, volgens de dienstregelingen in het derde boekjaar afgelegd, bedraagt 121,260, zoodat de werkelijke exploitatie per treinkilometer heeft gekost ƒ 0.145. De directie stelt voor het saldo, bedragende ƒ 14081.84, hetwelk ter beschikking overblijft voor dividend, afschrijving en verschuldigd patent, als volgt te verdeelen: Afschrijving vernieuwingsfonds ƒ 6881.46, 3 pct. dividend voor de oprichtersaandeelen ƒ 3600, 4 pct dividend voor de gewone aandeelen ƒ 3420, dividendbelasting ƒ 180.38.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 6-5-1890
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 6-12-1890

Verslag van de algemeene vergadering op 12 Mei 1890 :

In de heden gehouden vergadering der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij was aan aandeelen vertegenwoordigd een kapitaal van ƒ 66.000, uitbrengende 42 stemmen. Het jaarverslag en het voorgestelde dividend werden goedgekeurd. De heer G. De Meyier werd herkozen als commissaris.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 13-5-1892

Algemeene aandeelhouders vergadering - 4e boekjaar 1890

Uit het jaarverslag :

Het verslag over het vierde boekjaar van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij is verschenen. Het zal worden uitgebracht op de algemeene vergadering, Vrijdag a.s. te Avereest te houden. Dan is ook het plan tot verlenging der tramlijn tot Zwolle aan de orde.
Van 1 Januari af word het publiek in de gelegenheid gesteld tegen een betrekkelijk laag kilometertarief abonnement le en 2e klasse te nemen voor een tijdvak van 12 maanden, later werd hieraan toegevoegd abonnement voor 6 maanden. Deze maatregel vond weinig bijval, slechts één enkel abonnement voor 6 maanden is geplaatst.
Van de gezelschapsbiljetten op 1 Februari ingevoerd werd meer gebruik gemaakt. Uitgegeven zijn: gezelschapsbiljetten 1e klasse 5, waarop vervoerd 34 personen; 2e klasse 27, waarop vervoerd 195 personen. Het gebruik der marktkaarten is sterk toegenomen. Het totaal bedroeg 1075 retourkaarten, tegen 726 in 't vorig jaar. De restitutie volgens de overeenkomst door de exploitatie-maatschappij aan de tramonderneming uit te keeren bedraagt over 1890 ƒ 295.10, tegen 89.05 over 1889. Het vernieuwingsfonds bedroeg op 31 December 1890 ƒ 22795.38. Tengevolge van de buitengewoon hooge prijzen der steenkolen waren de uitgaven voor brandstoffen in het afgeloopen jaar aanzienlijk hooger dan in 1889. Blijkens de exploitatierekening bedroegen deze in het derde boekjaar ƒ 2245,81, terwijl de exploitatierekening hiervoor aangeeft ƒ 3085.52, alzoo een vermeerdering van uitgaven van ƒ 839.71.
Ten einde te onderzoeken of in deze veenstreken met voordeel turf in plaats van steenkool als brandstof voor de tramlocomotieven zoude kunnen worden gebruikt, werden deze gedurende eenigen tijd hiermede gestookt. Deze proefnemingen gaven eensdeels zeer gunstige resultaten, daar een aanzienlijke besparing: kon worden verkregen; het uitvliegen der vonken, hetwelk door een eenvoudigen en doelmatigen vonkenvanger niet kon worden belet, bleek echter een te groot bezwaar te zijn.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in 1890 ƒ 25726.05i, tegen ƒ 25637.05 in 1889. In 1890 bedroeg de opbrengst van vervoerde verpleegden van de Ommerschans echter ƒ 83.62 tegen ƒ 637.50 in 1889. Het goederenvervoer gaf een opbrengst van ƒ 5805.23 tegen ƒ 4352.18 in 1889. Onder de opbrengsten der bestel- en vrachtgoederen is begrepen de ontvangst der verzending van vrachtgoederen per expeditie Damman, ten bedrage van ƒ 329.20 tegen ƒ 251.51 in 1889. De winst- en verliesrekening wijst een voordeelig saldo aan van ƒ 14626.46. De directeur stelt voor deze winst als volgt te verdeelen: bijschrijving vernieuwingsfonds ƒ 6810.72, 3 1/2 pct. dividend voor de oprichtersaandeelen ƒ 4200, 4 pct. dividend voor de gewone aandeelen ƒ 3420, dividend belasting ƒ 195.74. Onder de ontvangsten vindt men vermeld postcontract ƒ 2400.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15-5-1891
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 26-12-1891

Verslag van de algemeene vergadering op 15 Mei 1891 :

Heden is in de vergadering van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij het plan behandeld tot verlenging der bestaande trambaan van het station S.S. Dedemsvaart langs het kanaal de Dedemsvaart en den rijksweg van Meppel naar Zwolle tot den Brink te Zwolle. De lengte der nieuwe lijn is 13500 meter.
De kosten van aanleg worden als volgt geraamd: trambaan met wissels ƒ 72000, bruggen f24000, gebouwen en uitbreiding werkplaats ƒ 20000, rollend materieel ƒ 20000, aankoop grond ƒ 6000, diversen ƒ 8000, totaal ƒ 150000. Bij het gebruik van ijzeren dwarsliggers pl. m. ƒ 170000.
De jaarlijksche uitgaven als volgt: afschrijving ƒ 4000, 4 Pct. dividend ƒ 6000, exploitatiekosten ƒ 7000, totaal 17000. Zijn bij den aanleg ijzeren dwarsliggers gebruikt, dan zal de afschrijving gebracht kunnen worden op ƒ 3500, tevens zulen de exploitatiekosten minder zijn, zoodat het totaal bedrag ƒ 17000 onveranderd blijft.
De jaarlijksche ontvangsten: reizigers (retourkaarten gerekend op 2 personen) 38800, reizigers Zwolle of via Zwolle 27000.
Door de trammaatschappij zijn in 1890 vervoerd van en naar station Dedemsvaart 29261 reizigers. Het aantal reizigers richting Zwolle mag derhalve veilig gesteld worden op 21000. Reizigers ( volgens den bestaanden toestand) 21000 a ƒ 0.40 ƒ 8400, bagage ƒ 300, vermeerdering goederenvervoer en veevervoer ƒ 4500, vermeerdering van het personenvervoer over de geheele lijn, opbrengst reizigers van en naar Stapnhorst, Rouveen, Nieuwleusen, Dalfsen, den Agnietenberg ƒ 4000, subsidie provincie Overijssel gedurende 29 jaren ƒ 2000, te zamen ƒ 19200.
Tegen een raming der ontvangen ad ƒ 19200 staat die der uitgaven ad ƒ 17000, zoodat er een extra winst zal zijn van ƒ 2200.
Nadat dit ontwerp was toegelicht en besproken is ten slotte de volgende motie aangenomen, "De vergadering gehoord de inlichtingen van bestuur, verklaart de voorgestelde doortrekking der lijn naar Zwolle in het belang der maatschappij te achten en noodigt het bestuur uit om met het nemen der voorbereidende maatregelen voort te gaan."
De heer Piek is als commissaris herbenoemd. Het verslag en de rekening zijn goedgekeurd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 16-5-1891
Ter aanvulling van 't geen gisteren reeds werd gemeld nopens de vergadering van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij wordt ons uit Avereest het volgende geschreven:
Vertegenwoordigd waren ƒ 79000, uitbrengende 55 stemmen. De winst- en verliesrekening, benevens de balans, die aan alle aandeelhouders in druk zijn toegezonden, werden - op advies van het lid der financieele commissie, den heer P. van der Elst - zonder discussie goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 3 1/2 % voor de oprichtersaandeelen en 4 % voor de gewone aandeelen. Ook het verslag van den directeur, dat gunstig luidde, gaf tot geene discussie aanleiding. De heer C. Piek, die als commissaris der maatschappij periodiek moest aftreden, werd met algemeene stemmen als zoodanig herkozen. Tot leden van de commissie uit aandeelhouders, belast met het nazien der balans en van de winsten verliesrekening over 1891 worden benoemd, de heeren Geertsema, kassier te Groningen, Salomonson, wethouder van Stad-Almelo en Van der Hoop, burgemeester van Doornspijk.
Daarna bracht de Voorzitter ter tafel het plan tot verlenging der bestaande trambaan van het station S.S. Dedemsvaart langs het kanaal de Dedemsvaart en den rijksweg van Meppel naar Zwolle tot den Brink te Zwolle. Hij herinnerde er aan, dat reeds van den beginne af het plan heeft bestaan om de lijn tot Zwolle door te trekken, doch dat geldgebrek de oorzaak is geweest, dat daarvan destijds niets kon komen en men daarom meende zich voorloopig te moeten tevreden stellen met eene aansluiting aan den spoorweg te station Dedemsvaart. Thans, nu dit financieele bezwaar is opgeheven, kunnen de vleugelen breeder worden uitgeslagen en meent hij, dat verlenging tot Zwolle een gebiedende eisch des tijds is, zullen deze streken niet nog meer gedrukt worden. Onafhankelijk van de regeling der spoordiensten, kan de regeling van den tramdienst alsdan plaats hebben, zooals die zal blijken het meest overeen te komen met de belangen van handel en nijverheid.
De directeur der maatschappij, de heer A. Plomp, lichtte daarop het door hem ontworpen plan der verlenging uitvoerig toe en deelde mede dat - naar zijne overtuiging - de kosten van aanleg en de jaarlijksche uitgaven hoog zijn geraamd, terwijl de jaarlijksche ontvangsten de in het plan aangegeven cijfers zeer zeker aanzienlijk zullen overtreffen. Hij hield zich verzekerd dat door de verlenging het algemeen belang en het belang dezer streken in niet geringe mate zouden worden gebaat.
De bedenkingen, die enkele aandeelhouders tegen sommige cijfers hierop in 't midden brachten, werden door den directeur en commissarissen op zoodanige wijze weerlegd, dat zij, die aanvankelijk minder met het plan waren ingenomen, omdat zij meenden dat die cijfers wel wat optimistisch waren neergeschreven, voor de zaak werden gewonnen en ten slotte er hunne ingenomenheid mee betuigden, vooral nadat werd gewezen op de soliditeit der maatschappij, die uitzicht had de aandeelen, nog in portefeuille, misschien wel a pari te kunnen plaatsen. Toch wilde men liever nog geen definitief besluit nemen en werd ten slotte de motie van den heer A. Déking Dura: "De vergadering gehoord de inlichtingen van het bestuur verklaart, de voorgestelde doortrekking der lijn naar Zwolle in het belang der maatschappij te achten en noodigt het bestuur uit om met het nemen der voorbereidende maatregelen voort te gaan."
Nadat nog bij monde van den heer Salomonson dank was gebracht aan commissarissen en directeur voor het goede beheer en aan den voorzitter voor zijne leiding dezer samenkomst werd de vergadering door den laatste gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 18-5-1891

Algemeene aandeelhouders vergadering - 5e boekjaar 1891

Uit het jaarverslag :

Het verslag van het afgeloopen jaar is aan de aandeelhouders verzonden. Daaruit blijkt dat het goederenvervoer in de eerste maanden van het jaar buitengewoon levendig is geweest en in Januari o.a. het viervoud bedroeg van dat in Januari 1890. 't Voorjaar was zeer gunstig en het slechte weder gedurende den zomer, den gedrukten toestand in den veehandel en de zeer nadeelige zomerdienstregeling der staatsspoorwegen hebben samengewerkt om de ontvangsten gedurende het overige deel van 't jaar middelmatig te doen blijven.
Over de uitbreiding der lijn naar Zwolle werden eenige mededeelingen gedaan en gewag gemaakt van de welgeslaagde verbinding. Thans zijn de noodige stukken bij het rijk in behandeling.
De telefoongeleiding werd 9 Nov. j.l. in gebruik genomen. De heeren Ribbink, Van Bork & Co. hebben met zorg de plannen uitgevoerd.
De weg en de kunstwerken verkeeren in goeden staat, terwijl ook van 't rollend materieel de beste berichten kunnen worden gegeven.
't Personenvervoer bracht op ƒ 24576.61, tegen ƒ 25726.05 en het goederenvervoer ƒ 7874.68, tegen ƒ 5805.23 in het vorig jaar. De totale opbrengst was ƒ 32713.94, tegen ƒ 31995.24 in 1890.
De directie stelt voor het winstsaldo ten bedrage van ƒ 13853.60, te verdeelen als volgt: bijschrijving vernieuwingsfonds ƒ 6037.85; 31/2 pct. dividend oprichters-aandeelen ƒ 4200; 4 pct. gewone aandeelen ƒ 3420 en ƒ 95.73 als dividend-belasting.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 11-5-1892

Verslag van de algemeene vergadering op 24 Mei 1892 :

Heden is te Dedemsvaart de algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij. De balans en de rekening werden goedgekeurd en het dividend bepaald: voor de oprichtersaandeelen op 31/2 en voor de gewone aandeelen op 4 pct. Jhr. Sandberg is als commissaris herkozen.
Het voorstel tot doortrekking van de lijn naar Zwolle werd goedgekeurd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25-5-1892

Algemeene aandeelhouders vergadering - 6e boekjaar 1892

Uit het jaarverslag :

...
Uit de in het verslag voorkomende opgave der ontvangsten van het vervoer over de jaren 1891 en 1892 blijkt, dat het zesde boekjaar minder gunstig is geweest. Het personenvervoer gaf een lagere opbrengst van ƒ 1509.28, terwijl ook de ontvangsten van het goederenvervoer, tengevolge van den voor de maatschappij niet voordeeligen winter, beneden die van het voorafgaande jaar zijn gebleven. Het ligt voor de hand dat deze vermindering van het personenvervoer in de eerste plaats moet worden geweten aan den gedrukten toestand van den handel; voorts moet in aanmerking worden genomen, dat in het afgeloopen jaar door geen enkele gebeurtenis of omstandigheid het personenvervoer tijdelijk op bijzondere wijze werd bevorderd.
Het is het bestuur aangenaam te kunnen wijzen op twee feiten, welke voor de maatschappij van groote beteekenis zijn, nl. het bouwen van het rijksopvoedingsgesticht "Veldzicht" en het inrichten der rijksgebouwen te Ommerschans tot verblijf van troepen tijdens de jaarlijksche militaire oefeningen.
Volgens de winst- en verliesrekening is de netto winst ƒ 10,991.77, na afschrijving van een bedrag groot ƒ 4000; dit financieele resultaat der exploitatie kan bevredigend worden genoemd. Over de verlenging der trambaan zullen op de algemeene vergadering mededeelingen en voorstellen worden gedaan.
Het maatschappelijk kapitaal bleef in afgeloopen jaar onveranderd, daar geen aflossingen en uitlotingen plaats hadden. Het vernieuwingsfonds bedroeg op 31 December 1892 ƒ 37718.95. Een bedrag groot ƒ 27217.60 is belegd in solide fondsen, welke zijn gedeponeerd bij de Nederlandsche Bank, terwijl de rest bij de kassiers der maatschappij is belegd.
In het personeel is over 't afgeloopen jaar slechts een wijziging voorgekomen, de machinist H. G. Meijer, die van af den aanvang der exploitatie in onzen dienst was, moest wegens familieomstandigheden van werkkring veranderen; op zijn verzoek werd hem met 1 Juli eervol ontslag verleend. De machinist K. Metselaar kwam in zijne plaats. Het onder den directeur werkzaam zijnde personeel bestaat thans uit: 1 boekhouder, 3 kantoorchefs, 1 chef-machinist, 3 machinisten 1 bankwerker, 1 hulp-bankwerker, 3 conducteurs, 1 nachtstoker, 5 vaste wegarbeiders, 3 stationsarbeiders (twee doen tevens dienst als hulpconducteur) en 1 jongen.
Weg en werken verkeeren in goeden staat. De gebouwen zijn op de gewone wijze onderhouden. De werkplaats onderging geene wijziging. Het aantal locomotieven, rijtuigen en wagens is dit jaar onveranderd gebleven. De locomotieven werden tijdig en met zorg in de werkplaats gerepareerd, terwijl mede alles werd verricht noodig voor gewoon onderhoud en herstel.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in 1892 ƒ 23067.32 tegen ƒ 24576,61 in 1891. Verdeeld als volgt: gewone reizigers 57045 ƒ 21466.83, verkochte 1/2 sectiebiljetten 19125 ƒ 1460.25, militairen 254 ƒ 140.24. In 1891 bedroegen deze cijfers: 59569 ƒ 22872.08, 21050 ƒ 1601.50, 174 ƒ 103.03. Totaal in 1892 ƒ 23067.32 tegen ƒ 24576.61 in 1891. Het goederen en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 6086.93 tegen ƒ 7874.68 in 1891. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1892 ƒ 29960.45 tegen ƒ 32713.95 in 1891.
De winst- en verliesrekening wijst een voordeelig saldo aan van ƒ 10991.77. De directeur stelt voor deze winst als volgt te verdeelen: storting in het vernieuwingsfonds ƒ 3791.38, 3 pct. dividend voor de oprichtersaand. ƒ 3600, 4 pct. voor de gewone aand. ƒ 3420 en dividend belasting ƒ 180.38, totaal ƒ 10,991.77.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 17-5-1893
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 23-12-1893

Verslag van de algemeene vergadering op 29 Mei 1893 :

Ter aanvulling van hetgeen gisteren is gemeld over da jaarlijksche algemeene vergadering vaa de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, strekt het volgende. Het jaarverslag - reeds vroeger in ons blad beknopt vermeld - werd voor kennisgeving aangenomen en de balans, de winst- en verliesrekening goedgekeurd, met bepaling dat het voordeelig saldo a ƒ 10991.77 zal worden verdeeld als volgt: Storting in 't vernieuwingsfonds ƒ 3791.38, 3 pct. div. voor de oprichtersaand. ƒ 3600.- 4pct. div. voor de gewone aand. ƒ 3420.-, Dividend-belasting ƒ 180.38.
De aftredende commissaris,, de heer H. van Barneveld, werd als zoodanig met 89 stemmen herkozen. Tot leden der commissie uit aandeelhouders, volgens art. 20 der statuten, werden gekozen de heeren G. H. van der Hoop te Arnhem, J. H. Fritzlin te Ambt Hardenberg en H. Z wijze te Gramsbergen.
De voorzitter, de heer C. Piek, deed thans eenige mededeelingen omtrent de uitbreiding der lijn van station Staatsspoor Dedemsvaart naar Zwolle en bracht daarbij 't voorstel ter tafel de lijn te verlengen van het Jachthuis over Coevorden naar Nieuw-Amsterdam. Na hierover gehouden besprekingen werd met 78 tegen 14 stemmen tot deze verlenging voorwaardelijk besloten.
't Was een heuglijk telegram, dat later de verblijdende tijding bracht, dat de gemeenteraad van de stad Zwolle met 14 stemmen de gevraagde garantie van rente en aflossing eener aan te gane geldleening groot ƒ 175.000, had toegestaan.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31-5-1893

Algemeene aandeelhouders vergadering - 7e boekjaar 1893

Uit het jaarverslag :

Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij 1893.
De opbrengst van het personenvervoer bedroeg ƒ 25,434.56 tegen ƒ 23,067.32 in 1892. Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 8,451.98 tegen ƒ 6,686.93 in 1892. Vervoerd werden 2930 ton bestel- en vrachtgoederen (in 1892 2667 ton) en 66 ton bagage (in 1892 63 ton). Aan diverse werd ontvangen f201.58 tegen f206.19 in 1892. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1893 f34,088.12 tegen ƒ 29,960.45 in 1892.
De exploitatiekosten hebben ƒ 19,267.51 bedragen tegen in 1892 ƒ 19.849.45 Afgelegd werden 122901 treinkilometers.
De winst- en verliesrekening wijst na afschrijving van een bedrag van ƒ 4000 een voordeelig saldo aan van ƒ 15,874.53. Aan aandeelhouders werd uitgekeerd 4 pCt. dividend.
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 5-2-1895
Aan het verslag uit te brengen in de algemeene vergadering 29 dezer te Avereest te houden, is ontleend, dat de toestand gunstig is en blijft. Over de plannen tot uitbreiding wordt het volgende medegedeeld: Door het bestuur was aan de algemeene vergadering overgelegd een plan betreffende de verkrijging van het voor den aanleg der tramlijnen station S.S. Dedemsvaart-Zwolle en Jachthuis-Koevorden-Nieuw Amsterdam benoodigd kapitaal.
Volgens dit plan zal hierin worden voorzien door:
1o. de aandeelen in portefeuille ad ƒ 94,500 te plaatsen;
2o. een leening te sluiten ad ƒ 250,000, rentende 3 1/2 pCt., gegarandeerd door de belanghebbende gemeenten, en
3o. een leening aan te gaan, welke wordt gewaarborgd door het subsidie der provincie Overijsel.
De in portefeuille zijnde aandeelen werden in den loop van 1893 geplaatst.
Op het verzoek, gericht aan de belanghebbende gemeenten om het tot stand komen der tramlijnen te bevorderen, door de rente ad 3 1/2 pCt. en de jaarlijksche aflossing - in 35 jaren - eener geldleening groot ƒ 250.000 te garandeeren, werd door de gemeenten Koevorden, Ambt Hardenberg en Zwolle gunstig beschikt. Deze gemeenten hebben respectievelijk 1/5, 1/10 en 7/10 gedeelte der garantie op zich genomen.
Door de provincie Overijsel werden de concessie en het gewoon subsidie ad ƒ 150 per K.M. gedurende 20 jaar verleend, terwijl ook van de zijde van het rijk welwillende medewerking is ondervonden.
't Blijkt voorts uit het verslag dat van de obligatieleening vier aandeelen zijn afgelost, zoodat het bedrag tot ƒ 78,000 verminderde, dat het vernieuwingsfonds op 31 Dec. '93 ƒ 42,845 bedroeg, waarvan ƒ 3,647 waren gedeponeerd bij de Nederlandsche Bank.
De opbrengsten van het personenverkeer bedroegen in 1893 ƒ 25,431 tegen ƒ 23,067 in 1892, het goederen- en veevervoer bedroeg ƒ 8451 tegen ƒ 6680 in 't vorig jaar. De totale opbrengst was ƒ 34,088 tegen ƒ 29,960 in 1892, De exploitatie-kosten hebben ƒ 19,267 beloopen tegen ƒ 19,849 in het vorig jaar.
De winst- en verliesrekening toont aan, dat na afschrijving van een bedrag van ƒ 4OOO, een voordeelig saldo van ƒ 15,874 beschikbaar blijft. De directeur, de heer A. Plomp, stelt voor hiervan te storten in het vernieuwingsfonds ƒ 7443 en zoowel aan de oprichters als aan de gewone aandeelen 4 pCt. dividend uit te keeren.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 25-5-1894

Verslag van de algemeene vergadering op 29 Mei 1894 : ---

Algemeene aandeelhouders vergadering - 8e boekjaar 1894

Uit het jaarverslag :

Het verslag van de Dedemsvaartsche stoomtram over 1894 is verschenen. De uitkomsten zijn gunstig. De winst- en verliesrekening wijst, na afschrijving van een bedrag van ƒ 4000, een voordeelig saldo aan van ƒ 18,728.85. De volgende verdeeling wordt in overweging gegeven: storting vernieuwingsfonds ƒ 10,303.35, 4 pct. dividend oprichtersaandeelen ƒ 4800, 4 pct. dividend gewone aandeelen ƒ 3420, dividend belasting ƒ 205.50.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 22-5-1895
Reeds deelden wij mede welke de financieele uitkomsten zijn over het jaar 1894 voor de Dedemsvaartsche stoomtram. Bij ruime afschrijving (f 4000) en storting in het vernieuwingsfonds (f 10303.95)) kan 4 pct. dividend aan de aandeelhouders worden toegekend.
In het verslag - 't is het 8e boekjaar - wordt dan ook terecht opgemerkt, dat het eindresultaat zeer bevredigend kan worden genoemd waarbij komt dat er geen bijzondere omstandigheden zijn geweest die aanleiding tot den vooruitgang hebben gegeven. 't Blijkt duidelijk dat het middel van vervoer meer en meer wordt gewaardeerd en de directeur meent dat met vertrouwen mag worden verwacht dat door uitbreiding van het bedrijf na den aanleg der nieuwe lijnen de verhouding van de bruto-ontvangsten tot de exploitatiekosten nog gunstiger zal worden.
Over de uitbreiding wordt het volgende gezegd: Door omstandigheden, geheel onafhankelijk van onzen wil, kon aan de trambaan station S.S. Dedemsvaart-Zwolle niet met spoed worden gewerkt. Zoodra de brug over de rivier de Vecht, welke het rijk vernieuwt, gereed is, zal binnen korten tijd de baan in exploitatie kunnen worden gebracht.
In verband met den aanleg der tramlijn is de Berkummer sluis in plaats van in 1896 in het afgeloopen jaar door de provincie Overijssel op afdoende wijze hersteld en zoodanig ingericht, dat de baan over het binnensluishoofd kan worden gelegd. De kosten dezer herstelling zijn door de maatschappij aan de provincie renteloos voorgeschoten om op 1 Mei 1896 te worden teruggegeven. Voor het aanbrengen van contreforten aan het sluishoofd en voor het versterken en gedeeltelijk vernieuwen der ophaalbrug zal de maatschappij aan de provincie vergoeden een bedrag groot ƒ 1000.
Het maken van een ophaalbrug over het kanaal nabij het station Dedemsvaart en van drie vaste bruggen, wijd in den dag 5.20 M., 11.75 M. en 15.50 M., werd op 7 Juli aanbesteed. De aardewerken zijn in eigen beheer uitgevoerd.
Van het Hervormd Weeshuis te Zwolle werd aangekocht een op de Vlasakkers gelegen terrein, geschikt voor tramemplacement; hierop worden gebouwd een station met woning en goederenloods, een rijtuigremise en een locomotiefremise.
In het afgeloopen jaar is voortdurend onderhandeld met gemeenten en personen over de uitbreiding in oostelijke richting. Deze onderhandelingen waren nog niet geeindigd, toen door het bekende besluit der Tweede Kamer betreffen le den Noord-Ooster Locaal spoorweg de totstandkoming van dien spoorweg eenigszins werd verzekerd. Naar de meening van hel bestuur eischt thans het belang der tramonderneming dat - in afwachting eener divinitieve beslissing omtrent dezen spoorweg - Coevorden voorloopig als eindpunt der uitbreiding in oostelijke richting wordt aangenomen.
Het personeel der maatschappij bestaat thans uit 27 personen.
De trambaan en de bruggen verkeeren in goeden staat. De werkplaats is thans zoo ingericht dat voorkomende reparatien en vernieuwingen grootendeels door het eigen personeel kunnen worden uitgevoerd.
't Rollend materiaal is vermeerderd met een rijtuig le en 2e kl. en twee groote open goederenwagens van 12000 KG. draagvermogen.
't Personenvervoer bracht op f26,029.12 tegen ƒ 25,434.507 in '93; het goederen- en veevervoer ƒ 8879.25 tegen ƒ 8451.98. De totale opbrengst was ƒ 35,098.54 tegen ƒ 34,088.127 in het vorige jaar, terwijl de exploitatiekosten ƒ 18,409.05 hebben bedragen tegen ƒ 19,207.5172 in 1893.
De jaarlijksche algemeene vergadering zal worden gehouden op Maandag 27 Mei, des namiddags te 2 uur, in het hotel Keuken te Avereest.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25-5-1895
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 10-8-1895

Verslag van de algemeene vergadering op 27 Mei 1895 : ---

Algemeene aandeelhouders vergadering - 9e boekjaar 1895

Uit het jaarverslag :

Verslag Dedemsvaartsche Stoomtram over 1895.
Uit het verslag van de commissarissen der Dedemvaartsche Stoomtramwegmaatschappij over 1895 ... blijkt dat de in dit tijdvak verkregen uitkomst bevredigend mag worden genoemd. De dienst op de lijn naar Zwolle, 1 Oct. voor het publiek geopend, levert aanvankelijk goede resultaten. Vooral des Vrijdags bij gelegenheid der Zwolsche markt is het personen- en veevervoer over dit gedeelte zeer belangrijk.
In "t verslag wordt er op gewezen dat den 2en, 3en en 4en Sept. toen dagelijks eenige ritten op de toen nog niet officieel geopende lijn werden gedaan, de ontvangsten ƒ 1184.17 bedroegen.
Door hh. Gedep. Staten van Drenthe is vergunning verleend tot den aanleg der trambaan Jachthuis-Coevorden op het gebied der provincie Drenthe. Na een grondig onderzoek der verschillende richtingen werd besloten om de tramlijn aan te leggen langs de Lutterhoofdwijk door de Krim. Aangezien een groot aantal lastige overeenkomsten moesten worden gesloten is in de werkzaamheden veel vertraging ontstaan. Met den aanleg zal in dit jaar kunnen worden aangevangen.
Het personeel vermeerderde tijdens het afgeloopen jaar met: 1 kantoorchef voor het station Zwolle, 1 klerk, 1 machinist, 1 conducteur en 2 stationsarbeiders. Het personeel, hetwelk over het algemeen redenen tot groote tevredenheid gaf, bestond op 31 Dec. uit 33 personen.
De houten onderbouw der trambaan Hardenberg-Dedemsvaart zal in 1896 gedeeltelijk moeten worden vernieuwd. In de bogen worden eiken liggers en steunklossen aangebracht, waardoor zij beter bestand zullen zijn tegen zwaar vervoer.
Nabij de Ommerdijkerbrug is een wissel gelegd ten behoeve van den dienst, welke op 1 Oct. is aangevangen.
In de tramlijn Zwolle-Heemse Hardenberg zijn thans gelegen 5 vaste bruggen en 14 beweegbare bruggen (totale lengte tusschen de landhoofden 225.88 M.), hiervan zijn het eigendom der maatschappij 11 bruggen (4 vaste en 7 beweegbare). Het onderhoud der andere bruggen is gedeeltelijk ten laste der maatschappij.
De telefoongeleiding Heemse Hardenberg- Dedemsvaart werd verlengd tot het tramstation Zwolle. De uitvoering werd opgedragen aan de heeren Ribbink, Van Bork & Co. te Amsterdam.
Het aantal locomotieven bestaat thans uit: 4 locomotieven dienstgewicht 8500 K.G. en 3 locomotieven dienstgewicht 10000 K.G, (nieuw geleverd door de machinefabriek "Breda"). In het afgeloopen jaar werden door de firma J. J. Beijnes te Haarlem twee groote rijtuigen 2e kl. voor de maatschappij vervaardigd, zoodat het aantal personenwagens thans zeven bedraagt: 4 rijtuigen le en 2e kl., 2 groote rijtuigen 2e kl. en 1 klein rijtuig 2e kl. De locomotieven en de rijtuigen werden ingericht voor verwarming met stoom. In den afgeloopen winter heeft deze wijze van verwarming der rijtuigen goed voldaan. Door de firma J. J. Beijnes te Haarlem zijn geleverd twee groote open goederenwagens, 12000 K.G. draagvermogen, en twee gesloten goederenwagens, draagvermogen 6000 K.G., terwijl bij genoemde firma nog zijn besteld 2 gesloten goederenwagens en 2 veewagens. Aanwezig op 31 Dec.: 2 bagagewagens met postcoupé, 3 gesloten goederenwagens, 2 veewagens, 3 open wagens, draagvermogen 6000 K.G. en 5 open wagens, draagvermogen 12000 KG.
Door de zeer welwillende bemoeiingen van den inspecteur der posterijen te Zwolle is het contract met het rijk betreffende het postvervoer gewijzigd. Volgens de nieuwe overeenkomst zal van af 1 April 1896 de maatschappij een vergoeding van ƒ 2900 per jaar ontvangen.
De opbrengst van het personenvervoer bedroeg in 1895 ƒ 28536.37 tegen ƒ 26629.12 in 1894. Het aantal gewone reizigers vermeerderde en bedroeg 72132 tegen 68162 in '94. 't Aantal 1/2 sectiebiljetten was 24025 tegen 23750 in '94 en 't aantal militairen 508 tegen 881 in '94. 't Aantal l/2 sectiereizigers was in 1895 17952 tegen 18991 in '94.
Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 12358.16 tegen ƒ 8879.25 in 1894 en wel: bestel- en vrachtgoederen 6219 tonnen f10215.51 tegen 3279 tonnen ƒ 6768.56in '94; veevervoer ƒ 1757.22 tegen ƒ 1734.40; bagage 64927 KG. ƒ 385.41 tegen 67457 KG. f376.28 in '94. Aan diversen is ontvangen ƒ 240.16; in 1894 brachten deze op ƒ 190.17. De totale opbrengt van het vervoer bedroeg in 1895 ƒ 41134.69 tegen ƒ 35698.54 in 1894. De exploitatiekosten bedroegen ƒ 21557.39 tegen ƒ 18049.95 in 1894.
In het negende boekjaar zijn afgelegd: 136004 locomotief kilometers, 135449 tram kilometers en 665541 as kilometers. Kolenverbruik voor den dienst en de werkplaats 347630 KG. De winst- en verliesrekening wijst, na afschrijving van een bedrag groot ƒ 4000, een voordeelig saldo van ƒ 21559.74. Deze winst kan als volgt worden verdeeld: storting in het vernieuwingsfonds ƒ 12184.74 ; 4 pct. dividend voor de oprichtersaandeelen ƒ 4800; 4 pct. dividend voor de gewone aandeelen ƒ 4347.50; dividend belasting ƒ 227.50.
De vergadering waarin dit verslag wordt uitgebracht is bepaald op Zaterdag 30 dezer, te 2 uur, in 't hotel Steenbergen te Avereest. Dan is mede o. m. aan de orde de verkiezing van een commissaris wegens periodieke aftreding en van een commissaris in de plaats van jhr. C. J. Sandberg van Essenburg die is afgetreden. Voorts wordt een wijziging voorgesteld in het traktement van den directeur.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 28-5-1896

Verslag van de algemeene vergadering op 30 Mei 1896 :

Avereest, 1 Juni.
In de Zaterdag gehouden vergadering van aandeelhouders der Dedemsvaartsche stoomtrammaatschappij - er werden 86 stemmen uitgebracht - zijn de balans- en de winst- en verliesrekening goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 4 pct.
De heer C. Piek, die periodiek moest aftreden, werd als commissaris herkozen en in de plaats van jhr. Sandberg tot Essenburg, die als zoodanig had bedankt, werd tot commissaris gekozen de heer H. Löhnis te Zwolle. Tot leden der commissie voor het nazien der rekening over 1896 werden benoemd de hh. H. Zwijze te Gramsbergen, B. W. Frijling te Nieuwleusen en J. de Goeijen te Zwolle, terwijl als plaatsvervanger werd aangewezen de heer J. Dorgelo te de Krim (Ambt Hardenberg).
Met het oog op de uitbreiding der lijn werd met algemeene stemmen het traktement van den directeur der maatschappij vastgesteld op ƒ 2500 's jaars.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 2-6-1896

Algemeene aandeelhouders vergadering - 10e boekjaar 1896

Uit het jaarverslag :

Het jaarverslag over 1896, door den directeur der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij uitgebracht aan de commissarissen, is in druk verschenen. Het is hem aangenaam te kunnen meedeelen dat de resultaten ook dit jaar gunstig zijn geweest. Over het algemeen heeft het vervoer op de lijn Dedemsvaart-Zwolle aan de verwachting voldaan, vooral wanneer men in aanmerking neemt dat de kwijnende toestand van den veehandel een zeer nadeeligen invloed op het vervoer langs deze lijn heeft gehad. Ongetwijfeld zal de opbrengst toenemen zoodra de verbinding met Coevorden is tot stand gebracht.
Nadat de noodige concessies waren verkregen is met den aanleg der trambaan Jachthuis-Coevorden op Overijsselsch gebied begonnen. In den loop van dit jaar werden aan de Lichtmis, de Balkbrug en het Jachthuis bijkantoren gevestigd, waardoor de uitgifte van retourkaarten kon worden uitgebreid. Te Zwolle is in de Diezerstraat een bestelhuis geopend voor pakjes wegende minder dan 15 K.G.; voorts is als handelsagent de heer J. Warner te Zwolle aangesteld, bij wien men inlichtingen kan verkrijgen over het goederenvervoer.
Het personeel bestond op 31 December uit 35 personen.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in 1896 ƒ 37,236.70 tegen ƒ 28,536.37 in 1895. Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 16,224.81 tegen ƒ 12,358.16 in 1895. Daaronder was ƒ 3765.92 voor veevervoer (f 1757.22 in 1895). De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 36,507.19 tegen ƒ 21,557.91 in 1895. De reden dezer vermeerdering is te zoeken in de groote uitgaven voor het onderhoud der trambaan Station S.S. Dedemsvaart-Hardenberg en in de buitengewone onkosten voor den aanleg der lijn Jachthuis-Coevorden. De winst- en verliesrekening wijst na afschrijving van een bedrag groot ƒ 5000 een voordeelig saldo aan van ƒ 17,55l.57. De directeur stelt voor deze winst als volgt te verdeelen: storting in het vernieuwingsfonds ƒ 5251.57 4 pct. dividend voor de oprichters en voor da gewone aandeelen en ƒ 300 dividend belasting. Zaterdag a.s. te 2 uur wordt in 't hotel Keuken te Avereest de algemeene vergadering gehouden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 18-5-1897
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 27-11-1897

Verslag van de algemeene vergadering op 22 Mei 1897 :

In de algemeene jaarlijksche vergadering der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, Zaterdag te Dedemsvaart gehouden, zijn jaarverslag, balans en winst- en verliesrekening, onlangs door ons medegedeeld, goedgekeurd.
De aftredende commissaris, de heer H. Löhnis, is herkozen.
Het uit te keeren dividend werd in overeenstemming met 't voorstel in 't verslag gedaan, bepaald op 4 pct.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 25-5-1897

Algemeene aandeelhouders vergadering - 11e boekjaar 1897

Uit het jaarverslag :

Blijkens zijn verslag over 1897 beschrijft de directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij de uitkomsten van dat jaar als gunstig. De opbrengsten der trambaan Jachthuis-Coevorden (4 october geopend) zijn aanvankelijk zeer bevredigend. Op eene aanvraag, aan het prov. bestuur van Drenthe, om subsidie voor een stoomtramweg van Coevorden langs het Stieltjeskanaal en den zijtak der Hoogeveensche vaart tot den kunstweg te Nieuw Amsterdam, is van de Provinciale Staten het bericht ontvangen, dat daarover geen besluit zal worden genomen, voordat over de tot stand koming van den Noord-Ooster-Locaalspoorweg is beslist.
Het maatschappelijk kapitaal bleef onveranderd (3 ton). Het bedrijfskapitaal is nu ƒ 743,259. Het vernieuwingsfonds is gestegen tot ƒ 85,592.
Het personeel is vermeerderd en telde op 31 Dec. 44 personen. Weg en werken bevinden zich in goeden staat.
De opbrengsten van het personenvervoor waren in 1897 ƒ 41,444.69, tegen ƒ 37,236.70 in 1896. Het goederen- en veevervoer gaf ƒ 19,725.70, tegen ƒ 16,224.81 5 en aan diversen is ontvangen ƒ 751.68 , tegen ƒ 479.06. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg dus ƒ 61,922.07 , tegen ƒ 53.940.57 . De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 37,655.83 , tegen ƒ 36,509.19 .
De winst- en verliesrekening wijst, na afschrijving van ƒ 10,000, een voordeelig saldo aan van ƒ 19,090.86. Deze winst kan als volgt worden verdeeld: Storting in het vernieuwingsfonds ƒ 6400 ; 4 pct. dividend voor de oprichtersaandeelen ƒ 4800 ; 4 pct. idem voor de gewone aandeelen ƒ 7200; dividendbelasting ƒ 300 en saldo op nieuwe rekening ƒ 390.86.
De algemeene vergadering zal den 26sten Mei gehouden worden.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 17-5-1898
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 26-11-1898

Verslag van de algemeene vergadering op 26 Mei 1898 :

In de gisteren middag gehouden algemeene vergadering van de Dedemsvaartsehe Stoomtramweg-Mij. is besloten de lijn door te trekken tot N.-Amsterdam.
De heer H. van Barneveld werd als commissaris herkozen. Het dividend is bepaald op 4 pct. Deze mededeelingen konden slechts in een deel van ons vorig nommer worden opgenomen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 28-5-1898

Buitengewone algemeene aandeelhouders vergadering

Buitengewone Algemeene Vergadering op DINSDAG 22 NOVEMBER 1898, des namiddags te 2 uur, in het Hotel Steenbergen te Avereest. Punt van behandeling: Wijziging der statuten naar aanleiding van het in de laatste Algemeene Vergadering genomen besluit omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal. De vergadering is voor alle Aandeelhouders toegankelijk op vertoon van hun bewijs van aandeel. Avereest a/d Dedemsvaart, 31 October 1898. DE DIRECTEUR.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 1-11-1898

Verslag van de buitengewone vergadering op 22 November 1898 :

Nieuwleusen, 24 Nov. Blijkens procesverbaal van het verhandelde, opgemaakt door den heer B. W. Frijling, notaris alhier, zijn in een buitengewone vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap "Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij", behoudens koninklijke goedkeuring, de statuten dier vennootschap gewijzigd. O. a. zal het maatschappelijk kapitaal worden verhoogd tot ƒ 500,000.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 28-11-1898

Algemeene aandeelhouders vergadering - 12e boekjaar 1898

Uit het jaarverslag :

Uit het verslag van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij over 1898 blijkt dat de toestand der Maatschappij gunstig blijft. Met het doortrokken van de lijn naar Nieuw-Amsterdam is een begin gemaakt. De vaste bruggen over het Drosterdiep en de waterleiding bij Sluis I zijn gemaakt. Op 1 Januari was het spoor gelegd tot het begin van den noordelijken dijk langs het Stieltjeskanaal.
De opbrengst van 't vervoer was ƒ 53510,07 tegen ƒ 41444,69 in 1897. Er is na afschrijving een voordeelig saldo van f20945.69. Voorgesteld wordt ƒ 8645,09 te storten in het vernieuwingsfonds en 4 pct. dividend op de oprichtersaandeelen en op de gewone aandeelen te geven.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 13-5-1899
In het verslag over 1898 deelt de directeur o. a. het volgende mede :
Het afgeloopen tijdvak is voor de onderneming gunstig geweest. Uit het overzicht der financieele resultaten van de exploitatie blijkt dat ook de lijn Jachthuis-Coevorden aan de verwachtingen voldoet. Voor den aanleg en de exploitatie der trambaan Coevorden-Nieuw-Amsterdam werden concessies aangevraagd en nogmaals tot de Staten der provincie Drenthe het verzoek om subsidie gericht.
Op de algemeene vergadering, gehouden den 26 Mei 1898, kon door het bestuur worden medegedeeld, dat de concessie van Gedeputeerde Staten van Drenthe was ontvangen en dat van de gemeente Coevorden, de Stieltjes Kanaalmaatschappij en de Drentsche Landontginningmaatschappij de vereischte vergunningen reeds waren verkregen, zoodat toen alleen nog ontbrak die der Drentsche Kanaalmaatschappij, welke evenwel later werd verleend.
De Staten van Drenthe hadden nog geen besluit genomen omtrent het gevraagde subsidie.
Door deze algemeene vergadering werd besloten tot den aanleg der trambaan Coevorden-Nieuw-Amsterdam. Het Bestuur werd gemachtigd een leening aan te gaan, groot ƒ 200,000, mits vooraf pogingen werden aangewend om dit bedrag geheel of gedeeltelijk in aandeelen te plaatsen.
In de vergadering der Staten van de provincie Drenthe werd het besluit genomen om afwijzend op het verzoek om subsidie te beschikken.
Op ultimo December was van bovengenoemd bedrag, groot ƒ 200,000, reeds ƒ 137,000 in aandeelen geplaatst.
De vaste bruggen over het Drostendiep en de waterleiding bij sluis I werden geheel in eigen beheer gemaakt. Op 1 Januari 1899 was het spoor gelegd tot het begin van den noordelijken dijk langs het Stieltjeskanaal.
Met de heeren Thomas en Co., ondernemers van den ommbusdienst Ommen-Balkbrug v. v., werd een overeenkomst aangegaan betreffende de Uitgifte van rechtstreeksche biljetten 2e klasse en het vervoer van pakjes. Van het Rijk werd vergunning verkregen om ook met dezen dienst boodschapkaarten met pakjes te vervoeren.
Na langdurige onderhandelingen met het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie kon met het Rijk een contract worden gesloten betreffende het postvervoer langs de lijnen Dedemsvaart-Hardenberg en Jachthuis-Coevorden. Volgens deze nieuwe overeenkomst, ingaande 1 Februari 1899, zal de Maatschappij voor dit vervoer een vergoeding groot ƒ 4500 per jaar ontvangen.
Op 18 Juli werden de Kilometerboekjes ingevoerd. Deze boekjes zijn van 1000 500 en 250 K.M. De prijzen zijn: le klasse 3 cent en 2e klasse 2 cent per K.M. Uit het groot aantal uitgegeven boekjes n.1. 60 boekjes = 22250 K.M. le klasse en 368 boekjes = 135500 K.M. 2e klasse, blijkt dat zij in den smaak van het publiek vallen.
Aangezien het overbrengen van stukgoederen te Dedemsvaart van en naar de goederenloods, staande aan de westzijde van het emplacement, zeer lastig is, werden pogingen in het werk gesteld om indezen toestand verandering te brengen. De onderhandelingen met het Rijk en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen hadden het resultaat, dat aan de Maatschappij vergunning werd verleend tot het bouwen van een goederenloods aan de oostzijde van het emplacement en het leggen van een tramspoor op het voorplein van het station naar deze loods. De goederenloods kon in dezen winter nog in gebruik worden gesteld. Tevens werd bij genoemd station een remise voor een reserverijtuig gebouwd.
Ten einde het terugrijden en het omzetten der trammen bij het station Dedemsvaart te doen vervallen en daardoor de oorzaak van veel tijdverlies weg te nemen, werd besloten om de trambaan van af het station Dedemsvaart tot het landgoed "Rollecate" te verleggen op eigen baan. De hiervoor benoodigde grond is voorloopig aangekocht.
In een buitengewone algemeene vergadering op 22 November werd de wijziging der Statuten behandeld en tevens besloten het maatschappelijk kapitaal te brengen op ƒ 500,000.
Het vernieuwingsfonds bedroeg op ulti December 1898 ƒ 95,181.785.
Aangezien in het ontbrekende kapitaal voor aanleg nog niet is voorzien door het sluiten der leening, zijn de effecten bij de Nederlandsche Bank beleend en wordt een bedrag ad ƒ 68.018.49J,- als kasgeld gebruikt. Met het vervangen van spoorstaven, wegende 18 K.O.. door spoorstaven van 25.5 K.G. per Meter op het baanvak Rolpaal-Balkbrug, werd voortgegaan. Op die gedeelten, waar de ondergrond zeer slap is, werd onder de dwarsliggers een laag sintels, dik 15 c.M., aangebracht. De spoorstaven van 18 K.G. worden in de nieuwe lijn op baanvakken met vasten ondergrond gelegd.
Het emplacement Avereest werd uitgebreid. Op de baanvakken Berkummersluis-Zwolle en de Krim-de Scheere werden wisselsporen gelegd. Op het voorplein van het station Dedemsvaart is een spoor gelegd naar de nieuwe loodsen.
Aan het Rijk en de gemeente Zwolle werd vergunning gevraagd tot den aanleg van een tweede spoor in de bestrating voor het tramstation Zwolle.
De gebouwen verkeeren in goeden toestand. In de rijtuigremise te Avereest werd een derde spoor gelegd.
Het rollend materieel bestond op ultimo December uit: 10 locomotieven, 12 personenrijtuigen, 14 gesloten goederenwagens, 17 open goederenwagens, 3 bagagewagens met postcoupé en 10 veewagens. Bij de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel waren ulti December in bewerking 1 gesloten goederenwagen en 4 open goederenwagens. Aan de Firma J. J. Beijnes te Haarlem was nog de levering opgedragen van 2 rijtuigen le en 2e klasse.
De opbrengst van het personenvervoer bedroeg in 1898 ƒ 53,510.07 tegen ƒ 41,444.69 in 1897. Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 25,916.25 tegen ƒ 19,725.70 in 1897. Aan diversen is ontvangen ƒ 1675.59; in 1897 brachten deze op ƒ 751.68 De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1898 f81,101.92 tegen ƒ 61,922.07 in 1897. De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 48,211.39 tegen ƒ 37,655.83 in 1897.
De winst- en verliesrekening wijst, na afschrijving van een bedrag groot ƒ 10,000, een voordeelig saldo aan van ƒ 20,945.69, te verdeelen als volgt: Storting in het vernieuwingsfonds ƒ 8645.69, 4 pct. dividend voor de oprichtersaandeelen ƒ 4800.-, 4 pct. dividend voor de gewone aandeelen ƒ 7200.-. dividendbelasting ƒ 300.
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 30-12-1899
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 30-12-1899

Verslag van de algemeene vergadering op 29 Mei 1899 :

In de jaarlijksche algemeene vergadering van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, heden te Avereest gehouden, is besloten de balans en de winst- en verliesrekening over 1898 goed te keuren en op het dividendbewijs no. 12 4 pct. uit te keeren. De heer mr. W. J. baron van Dedem, volgens rooster aan de beurt van aftreding als commissaris, werd herkozen. Tot leden der commissie uit de aandeelhouders ingevolge art. 18 der statuten werden benoemd de hh. W. baron van Ittersum, R. W. A. baron van Westerveld Sandberg, L. B. J. Dommers en A. Jalink als plaatsvervangend lid.
Voorts is besloten het salaris van den directeur met ƒ 500 per jaar te verhoogen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 30-5-1899

Buitengewone algemeene aandeelhouders vergadering

De aandeelhouders van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij zijn opgeroepen tot het bijwonen eener buitengewone vergadering op 3 October e k. In deze vergadering zal de verdere uitbreiding van het tramnet in Drenthe, het doortrekken der lijnen naar Nieuw-Dordrecht en Erica, behandeld worden.
Verder zal een voorstel van het bestuur worden ter tafel gebracht, om deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal eener stoombootonderneming. Men vindt het nl. bij de groote uitbreiding van het tramnet noodzakelijk om geinteresseerd te zijn bij een der grootste goederen centra's en voor den afvoer der producten etc. een directe verbinding te hebben met Amsterdam en de Zaanstreek. Het is de bedoeling hiervoor een afzonderlijke vennootschap in 't leven te roepen, waartoe de stoomtram dan een gedeelte van het kapitaal zal fourneeren.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 28-9-1899

Verslag van de buitengewone vergadering op 3 Oktober 1899 :

In de buitengewone algemeene vergadering der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij heden in het hotel Steenbergen te Avereest gehouden is besloten:
1o. om het bestuur te machtigen bij Gedep. Staten van Drenthe aan te vragen de concessie voor de verlenging der stoomtramlijn van het tegenwoordige eindpunt te Nieuw Amsterdam tot de schutsluis te Erica;
2o. deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal eener stoombootonderneming;
3o. te voorzien in de noodige geldmiddelen door het sluiten eener leening tot een bedrag van ƒ 100,000.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 4-10-1899
In de buitengewone algemeene vergadering der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij is gisteren gesproken over een voorloopige doortrekking der lijn naar Erica en Nieuw-Dordrecht, om die doortrekking later verder te doen plaats hebben tot Ter-Apel. Dat deze niet direct tot Ter-Apel zal geschieden, vindt oorzaak in de vrees, dat daaraan te veel moeilijkheden met het oog op den aard van den grond verbonden zullen zijn. Aan Gedeputeerde Staten van Drenthe zal nu concessie worden gevraagd voor de doortrekking der lijn tot aan de schutsluis te Erica.
Over den stoombootdienst konden de tegenwoordig zijnde aandeelhouders het niet geheel eens worden, waarom later weder eene vergadering zal gehouden worden. In beginsel werd echter besloten om deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal eener stoombootonderneming en eene leening te sluiten tot een bedrag van ƒ 100,000.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 4-10-1899

Algemeene aandeelhouders vergadering - 13e boekjaar 1899

Uit het jaarverslag :

De resultaten in 't afgeloopen jaar verkregen, mogen zeer gunstig worden genoemd.
Op 15 Juni werd het gedeelte Coevorden- Amsterdamsche Veld der trambaan Coevorden- Nieuw-Amsterdam voor het publiek opengesteld, terwijl de geheele lijn van 22 Augustus af kon worden geexploiteerd. De opbrengsten namen belangrijk toe. Vooral op de marktdagen te Coevorden wordt van deze nieuwe verbinding zeer veel gebruik gemaakt.
De landhoofden van de twee beweegbare bruggen, gelegen in het baanvak Amsterdamsche Veld-Nieuw-Amsterdam, werden in eigen beheer gebouwd. De bovenbouw dezer bruggen is vervaardigd door de fabriek "de IJsel" te Kampen. In de nabijheid van het eindpunt te Nieuw-Amsterdam werd een huis gekocht, hetwelk tot station kon worden ingericht.
Nadat de vereischte vergunningen waren verkregen, werd een telefoongeleiding van Coevorden naar Nieuw-Amsterdam in eigen beheer aangelegd.
Op het verzoek aan het rijk om boodschapen bestelkaarten tot Nieuw-Amsterdam te mogen vervoeren, werd gunstig beschikt. Het inrijspoor naar het emplacement te Nieuw-Amsterdam, waarvoor de concessie, van Gedeputeerde Staten was verkregen, kon niet worden gelegd, overmits de Drentsche kanaalmaatschappij haar toestemming tot aanleg niet heeft gegeven.
In de buitengewone algemeene vergadering, gehouden den 3den October jl., werd besloten aan Gedeputeerde Staten van Drenthe concessie te vragen voor den aanleg en de exploitatie eener trambaan van het tegenwoordige eindpunt te Nieuw-Amsterdam tot de schutsluis bij Erica, met het doel deze lijn te verlengen door de in oostelijk Drente gelegen uitgestrekte veenkolonien, zoodra dit mogelijk zal zijn.
Voorts vermeldt het verslag dat het personeel bestaat uit 59 volwassen personen en 2 jongens, dat het rollend materieel bestaat uit 4 locomotieven van 8500 KG. en 7 locomotieven van 10.000 KG.; voorts uit 15 rijtuigen, 15 gesloten goederenwagens, draagvermogen 6000 KG., (waarvan er één is vervaardigd in de werkplaats der maatschappij), 1 gesloten goederenwagen, draagvermogen 12.000 KG., 16 open goederenwagens van 6000 KG. draagvermogen, en 5 van 12.000 KG.; voorts 3 bagagewagens met postcoupé en 10 veewagens. Een locomotief - no. 12 - is in levering bij de machinefabriek Breda, terwijl aan de Nederlandsche fabriek van werktuigen en spoorwegmateriaal de levering is opgedragen van een groot marktrijtuig 2e kl.
De opbrengst van 't vervoer bedroeg ƒ 61779.94, tegen ƒ 53510.07 in 1898, als volgt verdeeld: Reizigers plaatsbiljetten 161564 ƒ 51039.42. uitgegeven kilometerboekjes f7911.96, verkochte sectiebiljetten 30830 ƒ 2209.13, militairen 955 ƒ 119.43, totaal ƒ 61779.94. Aantal sectiereizigers 26854. Aantal reizigers kilometerboekjes 26189.
Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 31618.63J, aldus verdeeld: Bestel-, ijl- en vrachtgoederen 7614 tonnen ƒ 21565.77, veevervoer ƒ 9162.35, bagage'147261 K.G. ƒ 890.514-. Aan diversen is ontvangen ƒ 2237.88a. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1899 ƒ 95636.46, tegen ƒ 81102.92 in 1898. De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 53718.86 tegen ƒ 48211.39 in 1898. In het dertiende boekjaar zijn afgelegd: 325567 locomotiefkilometers, 320910 tramkilometers, 1906377 askilometers. Kolen verbruik totaal 929130 K.G., waarvan voor den dienst 819640 K.G.
De winst- en verliesrekening wijst, na afschrijving van een bedrag groot ƒ 10000, een voordeelig saldo aan van ƒ 34579.12. Deze winst kan als volgt worden verdeeld: storting in het vernieuwingsfonds ƒ 11834.06, 4 pct. dividend voor de gewone aandeelen ƒ 13000, 4 pct. dividend voor de oprichtersaandeelen ƒ 4800, 1/2 pct. extra dividend voor alle aandeelen ƒ 1112.50, oprichtersbewijzen ƒ 890. Restitutie provinciale subsidien 15 pct. van ƒ 4450 - ƒ 667.50, waarvan: provincie Overijssel ƒ 518.03, op nieuwe rekening ƒ 149.47. Tantiémes commissarissen, directeur en personeel ƒ 1780, dividendbelasting ƒ 495,06, totaal ƒ 34579.12.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12-5-1900
Uit het verslag van den directeur der Dedemsvaartsche Stoom-Tramwegmaatschappij over 1899 (bestemd voor de algemeene vergadering van aandeelhouders op den 26en dezer) blijkt het volgende. De in 1899 verkregen uitkomsten mogen zeer gunstig worden genoemd. De opbrengst van het personen-verv. was ƒ 61.779.74, tegen ƒ 53.510.07 in 1898. Het goederen- en vee-vervoer leverde ƒ 31618.63, op, tegen ƒ 25.916.25, terwijl aan diversen ƒ 2237.88, verkregen werd, tegen ƒ 1675.59. De totale opbrengst van het vervoer was derhalve ƒ 95 636.46, tegen ƒ 81.101.92 in het vorige jaar.
Daar stond voor exploitatiekosten ƒ 53.718 86 (tegen ƒ 48.211.39) tegenover. Na eene afschrijving van ƒ 10.000, wijst de winsten verliesrekening een voordeelig saldo aan van ƒ 34.579.12, waarvan de directeur (de heer A. Plomp) de volgende verdeeling voorstelt: storting in het vernieuwingsfonds ƒ 11,834 06 ; 4 pct. dividend op de gewone aandeelen ƒ 13.000; 4 pct. dividend op de oprichtersaandeelen ƒ 4800; nog 1/4 Pct. dividend op alle aandeelen ƒ 1112.50, en uitkeering aan de oprichtersbewijzen ƒ 890. Voorts: voor restitutie op het subsidie van de prov. Overijsel ƒ 167.50; tantiéme commissarissen, directeur en personeel ƒ 1780; dividendbelasting ƒ 495.06.
De geheele lijn Coevorden-Nieuw-Amsterdam is sedert den 22en Augustus in exploitatie; zij heeft reeds flink tot de vermeerdering der ontvangsten bijgedragen, en vooral op de marktdagen te Coevorden wordt er van deze nieuwe verbinding zeer veel gebruik gemaakt.
De directie herinnert aan de (vroeger door ons vermelde) wijziging der statuten, waarbij het aandeelen-kapitaal gebracht is op ƒ 500.000 (f 55.003 aandeelen zijn nog in portefeuille), en aan de machtiging tot het uitgeven eener leening van ten hoogste ƒ 100.000, door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dd. 3 October verstrekt in verband met het aanleggen en exploiteeren van de tramlijn Nieuw-Amsterdam tot de schutsluis bij Erica, met latere verlenging door de in oostelijk Drenthe gelegen veenkolonien.
Aangaande de deelnemimg der Mij. in het kapitaal der op te richten stoombootonderneming van Zwolle op Amsterdam en de Zaanstreek in verbinding met de Dedemsvaartsche Stoomtram geeft de directeur enkele bijzonderheden, waaruit blijkt dat de Mij. te Zwolle een goederenemplacement zal kunnen inrichten, waarop de overlading der per boot en tram aangevoerde goederen zeer gemakkelijk kan geschieden. De onderhandelingen met de gemeente Zwolle en de bestaande Stoombootmaatschappijen zullen waarschijnlijk tot eene zeer bevredigende oplossing leiden.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 12-5-1900
De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 23-6-1900

Verslag van de algemeene vergadering op 26 Mei 1900 :

Zaterdag middag werd in hotel Steenbergen te Avereest - gelijk we in ons vorig nommer kortelings meldden - de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van de Dedemsvaartsche stoomtrammaatschappij onder voorzitterschap van den heer C. Piek. Nadat de directeur, de heer A. Plomp, de notulen had gelezen, deelde de Voorzitter mede, dat de contracten der maatschappij met de Zwolsche en Drentsche stoombootmaatschappij in orde waren gekomen.
De Voorzitter acht het onnoodig het in druk verschenen jaarverslag voor te lezen, doch wenscht te wijzen op een belangrijke verbetering, nl. de omlegging van de baan van het landgoed Rollecate tot station Dedemsvaart, in welke zaak de heer mr. W. J. baron van Dedem zich veel moeite had gegeven, waarvoor spr. hem onder instemming van de geheele vergadering een woord van hulde brengt.
De heer L. B. J. Dommers adviseert vervolgens namens de commissie tot het nazien der rekening tot goedkeuring. Naar aanleiding van het voorstel van commissarissen dit jaar 4 1/4 pct. dividend uit te keeren, stelt de heer E. Stork voor, het dividend op 4 pct. te bepalen. 4 pct. is reeds een mooi percentage en er zal wellicht een tijd komen dat een concurrentie met de Noord-Ooster-Locaal de winsten vermindert. Door 4 pct. uit te keeren voorkomt men dus wellicht schommelingen. De heer v. Gorkum steunt - mede namens den heer de Goeijen - het voorstel van den heer Stork. De Voorz. meent, dat men de provincie en den aandeelhouders iets ten goede moet laten komen van de gunstige resultaten, die men dit jaar gehad heeft. De heer v. Dedem steunt het voorstel-Stork. Bij de oprichting dezer tram, zoo betoogt hij, dacht men dat er niet veel van terecht, zou komen. Weldra komt er weer een nieuwe leening aan de orde en voor de aandeelhouders zelf maakt dat 1/4 pct. weinig uit. Een trammaatschappij weet nooit wat er in de toekomst gebeuren zal en er zijn eventualiteiten, waarop niemand rekent. Bovendien een tramwegmaatschappij moet veel afschrijven. De heer Jalink betoogt, dat een goede weerstandskas de soliditeit der maatschappij verhoogt. 4 pct. is een uitkeering waarbij een ieder content zijn kan. Het voorstel-Stork om 4 pct. uit te keeren, wordt ten slotte met 51 tegen 49 stemmen (aandeelen) aangenomen.
Als punt 3 kwam op de agenda voor: Benoeming van een commissaris. De Voorzitter brengt hulde aan de groote verdiensten van den aftredenden commissaris G. de Meijier, die met veel ijver die functie heeft waargenomen. Spr. hoopt hem nog op menige jaarvergadering weer te zien en hij tevens de maatschappij nog lang met zijn goeden raad zal blijven dienen. In zijn plaats wordt gekozen de heer Dommers, die echter als commissaris der Noord-Ooster-Lokaal, bezwaar heeft de functie te aanvaarden, omdat hij zoodoende voor twee concurreerende maatschappijen werkzaam zijn zou. De vele en krachtige pogingen den heer Dommers tot andere gedachten te brengen, en zoodoende voeling te doen bestaan tusschen de beide maatschappijen, mislukten. In zijn plaats werd daarop gekozen de heer G. H. v. Senden en als commissie van aandeelhouders, volgens art. 18 der statuten, de hh. Bitter, Van Gorkum en v. d. Burg en tot plaatsvervangend lid de heer Zwijze.
Aan de orde kwam vervolgens art. 5: Aanleg van een tramlijn Hoogeveen-Slagharen. De heer v. Dedem, het voorstel toelichtend, betoogt, dat de nieuwe lijn voor de veenstreek van Drenthe en voor Nieuw-Amsterdam van groot belang worden kan. Voor Coevorden is het een kortere verbinding dan de lijn, die gelegd zal worden door het Drentsche comité. Het is een vruchtbare streek, die de lijn doorsnijdt, waar o.a. veel Groninger boeren heentrekken om er de aardappelcultuur te beoefenen. Ook van deze aardappelcultuur wordt voor de nieuwe lijn veel verwacht met 't oog op het vervoer. De Voorz. deelt nog mede, dat de lijn 16 K.M. lang zal zijn en er een leening zal moeten worden gesloten. Bij acclamatie werd het voorstel aangenomen.
Bij art. 6 der agenda: Aanleg van een tramlijn Hasselt-Lichtmis deelt de voorz. mede dat de raad van Hasselt besloot tot het leggen dezer lijn een som tot een maximum van van ƒ 65000 tegen 3 pct. te verstrekken. De heer Zwijze spreekt de vrees uit, dat bij open water het vervoer gering zal zijn. Hij acht het derhalve tamelijk gevaarlijk zulk een kostbare lijn aan te leggen. De Voorz. wijst er op, dat de rente laag en dus het risico zeer klein is. Het voorstel werd vervolgens bij acclamatie aangenomen.
Een der leden bepleitte nog het instellen van 100 KM. boekjes, opdat ook de mindere man van deze boekjes profijt zou kunnen trekken, wat door den Voorz. en den Directeur om de omslachtigheid in de administratie werd ontraden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29-5-1900

Algemeene aandeelhouders vergadering - 14e boekjaar 1900

Uit het jaarverslag :

De uitkomsten van den dienst der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij over 1900 liet toe de uitdeeling van een dividend van 4 1/4 pct.
Uit het verslag van den directeur volgt, dat het afgeloopen tijdvak voor de onderneming gunstig is geweest. Uit het overzicht der financieele resultaten der exploitatie blijkt, dat de opbrengsten belangrijk zijn vermeerderd. Wel valt ook een aanzienlijke stijging der exploitatiekosten waar te nemen, doch deze is voor een groot deel het gevolg van buitengewone uitgaven voor de verbetering en het onderhoud van den weg en het rollend materieel.
In 't verslag wordt er melding van gemaakt, dat concessie is verleend tot den aanleg en de exploitatie eener tramlijn Nieuw-Amsterdam-Schutsluis-Erica, langs den zuidelijken kanaaldijk der Hoogeveensche vaart.
Aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid werd concessie gevraagd voor den aanleg eener tramlijn Lichtmis-Meppel langs den rijksweg. Deze lijn zou zeker voor Meppel en voor de maatschappij van groote beteekenis zijn, aangezien deze levendige handelsplaats daardoor in directe verbinding zou komen met de door de tramlijn doorsneden streken.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 9-5-1901
Uit het verslag van den directeur volgt dat het afgeloopen tijdvak voor de onderneming gunstig is geweest. Uit het overzicht der financieele resultaten der exploitatie blijkt dat de opbrengsten belangrijk zijn vermeerderd. Wel valt ook een aanzienlijke stijging der exploitatiekosten waar te nemen, doch deze is voor een groot deel het gevolg van buitengewone uitgaven voor de verbetering en het onderhoud van den weg en het rollend materieel.
In 't verslag wordt voorts melding gemaakt van het verkregen los-, laad- en rangeerterrein aan de Diezerkade te Zwolle, welk terrein voor 10 jaar van de gemeente is gehuurd en waar een ruime ijzeren overkapping en een kantoortje is geplaatst.
Er is nog geen gebruik gemaakt van de machtiging die de algemeene vergadering aan commissarissen heeft gegeven voor het in 't leven roepen van een stoombootonderneming. 't Vrachtgoederen vervoer naar Amsterdam, Alkmaar Wormerveer en de Zaanstreek geschiedt door middel van Drentsche Stoombootmij. en de Zwolsche Nachtstoombootonderneming.
Er is concessie verleend tot den aanleg en de exploitatie eener tramlij Nieuw-Amsterdam - Schutsluis-Erica langs den zuidelijken kanaaldijk der Hoogeveensche vaart. 't Contract met de Zwolsche tramwegmaatschappij betreffende de ritten der paardentram van het tramstation naar het spoorwegstation, 't welk - naar 't verslag zegt - beide Maatschappijen niet wenschen te continueeren, eindigde uit. December, en van 1 Januari afrijden de trams naar en van de Brink.
Aan den minister van waterstaat, handel en nijverheid werd concessie gevraagd voor den aanleg eener tramlijn Lichtmis-Meppel langs den rijksweg. Deze lijn zou zeker voor Meppel en voor de maatschappij van groote beteekenis zijn, aangezien deze levendige handelsplaats daardoor in directe verbinding zou komen met de door de tramlijn doorsneden streken.
Nadat door de Drentsehe Kanaal-Maatschappij was toegestaan om het geprojecteerde inrijspoor naar het emplacement Nieuw-Amsterdam te maken, werd dit spoor gelegd en aldaar een houten remise voor een rijtuig en een machine gebouwd.
Van 1 Mei af zijn de prijzen der kilometerboekjes 2de klasse verminderd tot 1 1/2 cent per kilometer.
Het rollend materieel bestond op 31 Dec. uit 4 locomotieven van 8500 K.G. dienstgewicht en 10 van 10000 K.G.; voorts 16 rijtuigen, 20 gesloten en 26 open goederenwagens, 3 bagagewagens met postcoupé en 10 veewagens. In de werkplaatsen der Maatschappij werden 4 gesloten goederenwagens vervaardigd, terwijl 2 veewagens in bewerking zijn.
't Aantal reizigers en 't veevervoer nam belangrijk toe. De opbrengst van't personenvervoer bedroeg ƒ 69,304.39 tegen ƒ 61,779.94 in 1899, en 't goederen- en veevervoer bedroeg f38,607.82 tegen ƒ 31,618.65 in 1899.
De balans en winst- en verliesrekening wijken wat de behandeling der afschrijving en van het vernieuwingsfonds betreft af van die der voorafgaande jaren. In vorige jaren werd alleen het bedrag der afgeloste obligatien als afschrijving in mindering gebracht van de kosten van eersten aanleg, terwijl het overblijvende deel van het gereserveerde in een vernieuwingsfonds werd gestort. Dit vernieuwingsfonds was dus slechts voor een gedeelte een reserve, gekweekt uit de jaarlijksche overwinsten na afschrijving; voor het grootste gedeelte was het gevormd uit de bedragen, welke het bestuur der maatschappij telken jaro bestemd had om de waardevermindering op het kapitaalbezit der maatschappij te compenseeren, en om den post kosten van oprichting" geleidelijk van het actief der balansen af te voeren. Ten einde nu een duidelijker overzicht te krijgen van den stand van dat gedeelte van het vernieuwingsfonds, dat als zoodanig zijn naam terecht draagt en dat als een reserve mag aangezien worden, is het wensehelijk geoordeeld om van dit fonds af te voeren alle uit vorige diensten verrichte afschrijvingen, en dus de waarde van de eigendommen der maatschappij zooveel lager aan te nemen. Een bedrag van ƒ 82513.46 is uit dezen hoofde aan het "Vernieuwingsfonds" onttrokken; hiervan is geboekt ƒ 35806.94J als afschrijving op "Kosten van Oprichting" en ƒ 46706.51 als afschrijving op "Kosten van Eersten Aanleg", Het Vernieuwingsfonds is door deze overboekingen teruggebracht op ƒ 37182.78 J. De afschrijving uit den dienst 1900 is vastgesteld op ƒ 24024.39, waarvan ƒ 13000 inden vorm van afgeloste obligatien. Met de andere ƒ 11024.39$ zouden insgelijks obligatien kunnen afgelost worden, ware het niet dat het wenschelijker geacht wordt deze som als bedrijfskapitaal in omloop te houden. Na afschrijving over dit boekjaar van een bedrag, groot ƒ 24024.39 j, blijft als winst over ƒ 25070.85. Na storting vail ƒ 1866.85 in het Vernieuwingsfonds kan het overblijvende ad ƒ 23204 verdeeld worden als volgt: 4 pct. dividend van alle aandeelen ƒ 18280, 1/4 pct. van alle aandeelen ƒ 1142.50, oprichtersbewijzen ƒ 914, provincie Overijssel ƒ 532, tantiémes ƒ 1828, dividendbelasting ƒ 507.50.
Er is een kaartje van den Dedemsvaartsehen Stoomtramweg bijgevoegd, waarop naast de bestaande lijn zijn te zien lijnen in aanleg, lijnen waarvoor concessie is aangevraagd, ontworpen lijnen, alsmede de lijn van de Eerste Groninger Tramweg-maatschappij, waarmede men aansluiting hoopt te verkrijgen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 6-5-1901

Verslag van de algemeene vergadering op 18 Mei 1901 :

Op de heden te Avereest gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatsch. werden de balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd. Op het dividendbewijs No. 14 der aandeelen wordt 4 1/4 pct. uitgekeerd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 20-5-1901

Buitengewone algemeene aandeelhouders vergadering

Verslag buitengewone algemeene vergadering op 24 Oktober 1901 :

ZWOLLE, 24 October.
Heden middag had in de Groote Societeit alhier de buitengewone algemeene vergadering plaats van de Dedemsvaartsche stoomtram-maatschappij, onder presidium van mr. W. J. baron van Dedem. De voorzitter deelde mede, dat deze buitengewone vergadering noodig was geworden omdat art. 19 der statuten eenigszins in strijd is gekomen met het verleenen van subsidie door de provincie Overijssel aan de Maatschappij en dus statutenwijziging aan de orde moest gesteld worden. Tevens heeft het bestuur nog enkele andere artikelen voor wijziging in aanmerking doen komen. Wij ontleenen aan het behandelde het volgende:
Voortaan zal art. 4 luiden: Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op zeven honderd duizend gulden, verdeeld in 40 oprichtersaandeelen, ieder van drie duizend gulden en 580 gewone aandeelen, ieder van duizend gulden, welke in onderaandeelen van vijfhonderd gulden en van tweehonderd vijftig gulden kunnen worden gesplitst. De oprichtersaandeelen zijn allen geplaatst. Van de gewone aandeelen is een bedrag geplaatst van driehonderd vier en vijftig duizend gulden, de overige gewone aandeelen tot een beloop van tweehonderd zes en twintig duizend gulden moeten voor 1 Jan. 1915 zijn genomen, ten ware deze termijn op verzoek van den directeur en den raad van commissarissen der vennootschap door de Koningin mocht worden verlengd.
Dit werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen, nadat door het bestuur verklaard was dat deze wijziging alleen bedoelt in de toekomst kapitaalvergrooting door uitgifte van nieuwe aandeelen tot een bedrag van ƒ 226.000 mogelijk te maken, opdat alsdan geen nieuwe statutenwijziging noodig zal zijn.
Art. 19 wordt aldus gelezen: Als winst van de vennootschap zal worden aangemerkt wat van de opbrengsten overblijft na aftrek van alle lasten, daaronder begrepen zoodanige afschrijvingen als door den raad van commissarissen in overleg met den directeur noodig zullen worden geoordeeld. Het totale bedrag der afschrijvingen moet minstens gelijk zijn aan de som der verplichte aflossingen op schuldvorderingen ten laste der maatschappij, welke in het jaar volgende op het afgeloopen boekjaar moeten geschieden. De uit hoofde der afschrijvingen ingehouden geldmiddelen zullen, voor zoover noodig, in de eerste plaats worden aangewend tot het doen van de bovenbedoelde aflossingen. Uit die winst wordt, zoo zij daartoe voldoende is, eerst 4 pct. op de gewone aandeelen uitgekeerd, vervolgens 4 pct. op de oprichtersaandeelen. Van het overblijvende dient, zoolang de als renteloos voorschot door de provincie verstrekte subsidie afgelost wordt, 15 pct. als restitutie van de aan de maatschappij toegekende provinciale subsidies, met dien verstande dat de geldsom, die deze 15 pct. van de overwinst vertegenwoordigt, ter bepaling van het uit dezen hoofde terug te betalen bedrag, zal worden gedeeld door het aantal in het geheele boekjaar in exploitatie geweest zijnde kilometers en vermenigvuldigd met het aantal kilometers, waarvoor de maatschappij provinciale subsidie geniet. Het deel van genoemde 15 pct., waarover dusdoende niet beschikt wordt, wordt bij de dan nog overblijvende winst gevoegd en gelijkelijk daarmee verdeeld. Uit deze overblijvende winst wordt eersteen, telken jare door commissarissen in overleg met den directeur vast te stellen som in het reservefonds gestort. Het dan overblijvende wordt als volgt verdeeld: 15 pct. voor den directeur; 10 pct. voor de commissarissen; 25 pet. voor de beambten der maatschappij in verhouding tot hun tractement; 20 pct, voor de houders van oprichtersbewijzen; 30 pct. voor alle aandeelhouders gelijkelijk. Ook dit werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Door het bestuur was eerst voorgesteld 20 pct. voor de beambten en 35 pct. voor de aandeelhouders. Dit werd echter op voorstel van den heer Déking Dura gewijzigd, zooals nu is aangenomen.
Twee amendementen van den heer B. Meesters, die een andere winstverdeeling beoogden, z.i. meer in de lijn liggend van de bepalingen, in de vroeger geldende statuten vastgelegd, werden verworpen.
Een nieuw art. 21 werd nog aan de statuten toegevoegd, n.l.: Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden. De wijze van belegging der kapitalen van dat fonds wordt door den raad van commissarissen in overleg met den directeur geregeld. De rente wordt bij het kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang dit fonds een zevende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en zal het daarvoor volgens artikel 19 bestemde deel van de winst worden uitgekeerd aan alle aandeelhouders gelijkelijk.
De vergadering werd daarna gesloten, nadat aan het bestuur was opgedragen de koninklijke goedkeuring op deze gewijzigde statuten te vragen. Op voorstel van den heer Sichtermann werd tevens machtiging aan 't bestuur verleend om eventueel door de regeering verlangde redactiewijzigingen aan te brengen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25-10-1901

Algemeene aandeelhouders vergadering - 15e boekjaar 1901

Uit het jaarverslag :

De Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij zal op Maandag 12 dezer haar algemeene vergadering houden in het hotel Steenbergen te Avereest. Dan is o. m. aan de orde de benoeming van een commissaris, in plaats van den heer II. van Barneveld. Verder staan op de agenda: voorstellen tot uitbreiding der lijn en tot voorziening in de geldmiddelen.
Uit het verslag van 't afgeloopen dienstjaar blijkt dat de toestand voortdurend gunstig blijft.
Onder de mededeelingen nopens 't geen in 't afgeloopen jaar is geschied maken wij melding van het plaatsen van een hijschtoestel op het terrein aan de Diezerkade te Zwolle; de aankoop van grond tusschen den Leidijk en de Rollecate om er een tweetal arbeiderswoningen op te bouwen; de aankoop van een terrein in de nabijheid van het Jachthuis, wijl daar met het oog op het toenemend vervoer een emplacement noodig is;
het maken van een installatie op het emplacement Avereest voor de verlichting van de gebouwen en het terrein met acetyleengas; de vergrooting van het tramstation Dedemsvaart; voorts werd de veelading bij het station Zwolle aanzienlijk vergroot.
Voorts wordt de uitbreiding van de lijn tot Erica vermeld, - de dienst werd 22 Febr. 1902 geopend - terwijl mede gewag wordt gemaakt van de onderhandelingen met Hoogeveen, over de tramlijn Hoogeveen-Slagharen en van de tramlijn Lichtmis-Hasselt-Kampen. Nopens de laatste wordt gemeld, dat nog geen overeenstemming is verkregen.
't Kapitaal bedraagt thans ƒ 700,000.
't Personeel bestond 31 Dec. jl. uit 73 personen.
't Rollend materieel beloopt: 14 locomotieven, 16 rijtuigen, 22 gesloten goederenwagens, 28 open goederenwagens, 3 bagagewagens met postcoupé en 14 veewagens.
De totale opbrengst van het vervoer beliep ƒ 126255.81 tegen ƒ 110724.59 in 1900; de exploitatiekosten ƒ 72664.30 tegen ƒ 66031.84 in 't vorige jaar. Voorgesteld wordt de winst, groot f32489.51, aldus te verdeelen: 4 pct. aandeelen ƒ 19120, reservefonds ƒ 3846.46, Staten van Overijssel ƒ 1556.37, zoodat er ƒ 7966.68 beschikbaar blijft, te verdeelen als volgt: 15 pct. directeur ƒ 1195, 10 pct. commissarissen ƒ 796.67, 20 pct. houders van oprichter bewijzen ƒ 1593.34, en 30 pct. voor alle aandeelhouders gelijkelijk (1/2 pct. extra dividend) ƒ 2390.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 3-5-1902

Verslag van de algemeene vergadering op 12 Mei 1902 :

Avereest, 12 Mei. Heden werd in het hotel Steenbergen de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van de aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramweg - Maatschappij, onder presidium van mr. W. J. baron van Dedem. Vertegenwoordigd was een kapitaal van ƒ 102250. Uitgebracht werden 69 stemmen. De balans, alsmede de winst- en verliesrekening over 1901 werden goedgekeurd. De voorzitter bracht een woord van hulde aan den overleden commissaris den heer H. van Barneveld en aan den eveneens ontslapen notaris B. W. Frijling. Tot commissaris werd herkozen de heer H. Lohnis met 60 stemmes, tegen 6 op mr. M. Wijt Wz. en 3 blanco, in de vacature-Barneveld de heer mr. M. Wijt met 65 stemmen en 4 blanco. Tot leden der commissie voor het nazien der rekening over 1902 werden benoemd de heeren mr. I. A. van Roijen, J. Kalff G.Jz., beiden te Zwolle, en S. van Dijk te Meppel, tot plaatsvervanger de heer B. Berends Az. te Avereest.
Het dividend werd vastgesteld op 4 1/2, pct.
De Voorzitter deelde o. a. mede, dat men met den aanleg van de lijn Slagharen-Hoogeveen ernstigen tegenstand had ondervonden van de le Drentsche Tramwegmij. en van de gemeente Hoogeveen, doch dat dien tegenstand in den laatsten tijd aanmerkelijk minder is geworden.
Het bestuur werd gemachtigd tot het verlengen van de lijn N. Amsterdam-Erica.
De aanleg van de lijn Lichtmis-Meppel is afgestuit op ernstige bezwaren, daar de vergunning geweigerd is de rails langs den weg aan te leggen. Men wil echter pogingen doen gedeeltelijk een eigen lijn tot stand te brengen.
Wat het plan tot aanleg van de lijn Lichtmis-Hasselt-Kampen betreft, door Provinciale Staten is de gevraagde subsidie verleend en de maatschappij is in onderhandeling met het comite uit Kampen over de bijdragen in de kosten van aanleg.
Op voorstel van den president werden ingetrokken de twee indertijd verleende machtigingen tegen ƒ 100.000 elk en het bestuur geautoriseerd de ƒ 200.000 nog in portefeuille zijnde aandeelen uit te geven en nog een leening van ƒ 200.000 aan te gaan tot het aanbrengen van verschillende verbeteringen.
Na nog eenige besprekingen werd de vergadering gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 13-5-1902
Met betrekking tot de gisteren gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij kunnen wij nog mededeelen, dat blijkens het verslag over 1901 het aantal vervoerde reizigers met plaatsbiljetten heeft bedragen 144793 met een opbrengst van f48,737.51. Van de kilometerboekjes maakten 87807 reizigers gebruik, opbrengst le kl. ƒ 1860, 2e kl. ƒ 21,455.77. Er werden 952 militairen vervoerd tegen een bedrag van ƒ 674.02. Het aantal halve-sectie-reizigers beliep 21049; de le kl. bracht op ƒ 152.50, de 2e kl. ƒ 1758.75.
Het veevervoer - 9428 stuks - leverde ƒ 10,611.62 op, de bestel-, ijl- en vrachtgoederen ƒ 35,983.83 en de bagage ƒ 1588.72. Aan diverse ontvangsten kwam nog in kas ƒ 3433.08, totaal ƒ 126,255.81.
Door een der aanwezigen werd bij de rondvraag nog de aandacht gevestigd op den slechten toestand van de Ommerdijker brug, waarop een inzender ook in ons blad van 9 Mei ll. de aandacht vestigde. De Voorzitter deelde mede dat de verbetering van dien toestand niet op den weg der maatschappij lag, maar dat hij wel bij de autoriteiten er de aandacht op wilde vestigen.
Ook werd nog de vraag geopperd of het niet wenschelijk zou zijn steeds te rijden met twee wagens, zoodat de vrouwen en kinderen niet altijd verplicht zouden zijn in de vaak met rook gevulde ruimten plaats te nemen. Het antwoord luidde, dat hiervoor niet steeds voldoende materieel voorhanden zou zijn, vooral op marktdagen, en dat ook in de praktijk vele ernstige bezwaren bestonden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 14-5-1902

Algemeene aandeelhouders vergadering - 16e boekjaar 1902

Uit het jaarverslag :

't Verslag over 1902 door den directeur van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, den heer A. Plomp, uitgebracht, toont aan dat de uitkomsten van het bedrijf in het afgeloopen jaar - het 16e - bevredigend kunnen worden genoemd.
Een en ander wordt medegedeeld wat in het afgeloopen jaar is tot stand gekomen: de verbouwing van het tramstation Dedemsvaart, de opening van de lijn Nieuw-Amsterdam-Erica; de uitbreiding van het emplacement Avereest, door het bouwen van een nieuwe locomotiefremise, waarin 8 locomotieven kunnen geplaatst worden, de vergrooting der werkplaats en de oprichting van een nieuw kantoorgebouw; het maken van wisselsporen langs de Diezerkade en op de Brink te Zwolle en nog een en ander meer. De totale lengte der lijn bedraagt thans 76.1 K.M.
Het rollend materieel bestaat uit 16 locomotieven, 17 rijtuigen, 26 gesloten en 29 open goederenwagens, 3 bagagewagens en 14 veewagens.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen ƒ 79199.93 tegen ƒ 74638.55 in 1901, het goederen- en veevervoer ƒ 55336.68 tegen 48184.18 en de totale opbrengst van het vervoer bedroeg ƒ 137830.23 tegen ƒ 126255.81. Na afschrijving van dit boekjaar van een bedrag, groot ƒ 23685 33, blijft aan winst over ƒ 35380.46. Hiervan gaat af 4 pct. aandeelen ƒ 21420. Van het resteerende ontvangt de provincie Overijssel ƒ 1625.16, terwijl ƒ 3410.30 in het reservefonds wordt gestort. Dan blijft er nog te verdeelen over ƒ 8925. Dit geschiedt als volgt: directeur 15 pct., commissarissen 10 pct., beambten 25 pct., houders van oprichtersbewijzen 20 pct. en het resteerende (30 pct.) aan de aandeelhouders. Er kan daardoor een hall percent dividend worden uitgekeerd.
De jaarlij ksche algemeene vergadering is bepaald op Maandag 25 Mei.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 18-5-1903

Verslag van de algemeene vergadering op 25 Mei 1903 :

In de Groote Societeit alhier werd heden de algemeene vergadering van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij gehouden, onder voorzitterschap van mr. W. J. baron van Dedem.
Vertegenwoordigd was een kapitaal van ƒ 100250, terwijl 67 stemmen werden uitgebracht. Het jaarverslag, waaruit wij reeds uitvoerige mededeelingen hebben gedaan, werd goedgekeurd, evenals de balans, winst- en verliesrekening. Het dividend bedraagt, zooals men weet, 4' 1/2 pct.
Als commissaris werd herkozen mr. M. Wijt Wz. terwijl tot leden der commissie voor de rekeningen over dit boekjaar werden aangewezen de firma Geertsema Feith & Co., mr. G. Wicherlink en H. van Gorkum, en tot plaatsvervanger de heer H. Zwijze.
Door den voorzitter werd medegedeeld dat de uitbreiding der lijn onderhanden is genomen tot Klazinaveen. Verder bestaat er kans dat men de lijn zal doortrekken tot Ter Apel. Door de regeering is de gevraagde concessie voor een lijn Lichtmis-Meppel op eigen baan geweigerd. Met de lijn Hoogeveen-Slagharen schijnt men thans meer kans op succes te hebben. Sinds kort is het nieuwe kantoor te Avereest in gebruik genomen, terwijl aan het Jachthuis een station is gebouwd. Hiermee is men ook bezig aan de Balkbrug. Een gedeelte daarvan zal voor postkantoor worden bestemd.
Gevraagd werd nog of het personeel der maatschappij geen recht kon krijgen op pensioen. Gewezen werd evenwel op de hooge kosten, die deze maatregel met zich zou brengen. Na nog eenige opmerkingen over de verlichting van het station Avereest, die, hoewel veel verbeterd, op enkele punten nog wat te wenschen overlaat, werd de vergadering gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 26-5-1803

Algemeene aandeelhouders vergadering - 17e boekjaar 1903

Uit het jaarverslag :

De Dedemvaartsche Stoomtramwegmij. zal op Donderdag 26 dezer hier ter stede haar jaarvergadering houden.
Uit 't verslag blijkt dat de toestand der Maatschappij bij voortduring vooruitgaande is.
't Aantal reizigers klom in vergelijking met 't vorig jaar van 145803 tot 159086.
De opbrengt van het personenvervoer klom van ƒ 79199.93 in 1902 tot ƒ 81420.53 5 in 1903 en het goederenen veevervoer van ƒ 55336.68 tot ƒ 57894.99 . Het totaal der opbrengst was ƒ 142726.80 tegen ƒ 137830.23 in 1902.
Er is na afschrijving van een bedrag groot ƒ 26181,11 als winst beschikbaar ƒ 41523.73. Na aftrek van 4 pct. dividend op alle aandeelen en een bedrag van ƒ 1505,03 voor de provincie Overijssel, blijft beschikbaar een cijfer van ƒ 12178,40. Als nog ƒ 578,70 in 't reservefonds wordt gestort, blijft ƒ 11600 beschikbaar, 't welk de directeur voorstelt aldus te besteden: 15pct. aan den directeur, 10 aan de commissarissen, 25 aan de beambten, 20 aan de houders van oprichtingsbewijzen en 30 aan alle aandeelhouders gezamenlijk, welk laatste 1/2 pct. extra dividend bedraagt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 19-5-1904

Verslag van de algemeene vergadering op 26 Mei 1904 :

Heden werd in de Groote Societeit alhier de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij.
Punt 1 en 2 der agenda, jaarverslag en balans, winst- en verliesrekening, werden goedgekeurd. Wij hebben daarvan onlangs het een en ander medegedeeld.
Tot commissaris werd opnieuw gekozen mr. W. J. baron van Dedem. Tot leden der commissie uit de aandeelhouders, volgens art. 18 der statuten, werden benoemd de hh. mr. C. E. van Marle, van Deventer, mr. A. J. M. Vos de Wael en tot plaatsvervangend lid de heer L. B. J. Dommers. Het voorstel van den raad van commissarissen, om machtiging tot het aangaan van een geldlening van vier ton, werd goedgekeurd. In verband met dit voorstel werd eveneens goedgekeurd een bestaande machtiging van 1902, tot het leenen van twee ton, te annuleeren.
De voorzitter deed de volgende mededeelingen:
1. dat een trambaan zal worden gelegd van Slagharen naar Hoogeveen;
2. dat doorgetrokken zal worden de trambaan van ter Apel tot aan de beide turfstrooiselfabrieken van den heer Scholten;
3. dat in exploitatie zal genomen worden de tramweg Meppel-Balkbrug.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27-5-1904

Algemeene aandeelhouders vergadering - 18e boekjaar 1904

Uit het jaarverslag :

Het verslag van het jaar 1904 - het 18e boekjaar - is verschenen. Eenige bijzonderheden laten wij er hier uit volgen.
Een vergelijking der verkregen resultaten met die over 1903 toont aan dat de opbrengsten en de uitgaven zijn toegenomen doch dat de onderlinge verhouding tusschen deze bedragen ongunstiger is geworden. De vermeerdering per dagkilometer van de opbrengsten bedroeg ƒ 0.309 en die van de uitgaven ƒ 0.491. Deze belangrijke stijging der uitgaven, welke gedeeltelijk een gevolg is van kosten van buitengewonen aard (proceskosten, kosten van de vernieuwing der spoorwegkruisingen te Dedemsvaart) en van meerder onderhoud, ontstond voornamelijk door toeneming der kosten van het verkeer. De bruto-ontvangsten der exploitatie hebben bedragen ƒ 5.659 per dagkilometer, de exploitatiekosten ƒ 3.364 per dagkilometer.
Op de lijn Erica-Klazienaveen werd de dienst den 14 Januari geopend.
Op 26 Januari werd op last van Geesje Middendorp, krachtens het vonnis der Zwolscke Rechtbank van 28 October 1903, hetwelk bij voorraad uitvoerbaar was verklaard, overgegaan tot het opnemen van een gedeelte van het op terrein ten oosten van het huis van haren vader, Jacob Middendorp, gelegen spoor, waardoor de verbinding tusschen het spoor langs de noordzijde van het kanaal de Dedemsvaart en de lijn naar Hardenberg werd verbroken. Door den aanleg van een zijlijntje en het maken van een draaischijf werd een verbinding verkregen, welke van 4 Februari af werd gebruikt voor het overbrengen van locomotieven en tweeassige wagens. Toen door het Hof te Arnhem op 19 October de uitspraak van de Zwolsche Rechtbank was bevestigd, werd besloten niet meer in hooger beroep te gaan en een definitieve verbinding tusschen de lijnen tot stand te brengen door over het kanaal een draaibrug te bouwen voor gewoon- en tramverkeer. Inmiddels had de maatschappij zich van het recht verzekerd tot het hebben, houden en exploiteeren van sporen op het terrein aan de zuidzijde van het kanaal. Nadat de vergunning van Gedeputeerde Staten was ontvangen, werd met den bouw der brug aangevangen. Van den onderbouw, welke in eigen beheer wordt gemaakt, was bij het einde van het jaar de fundeering van het noordelijk landhoofd gereed. Da bovenbouw wordt vervaardigd door de fabriek "de IJsel" te Kampen.
Met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen werden onderhandelingen gevoerd, betreffende de aansluiting van het station Coevorden en de overbrenging van ijl- en stukgoederen.
Het emplacement en station Avereest werd bijna geheel afgewerkt. De totale lengte der buiten de hoofdlijn gelegen sporen bedraagt thans ruim 2000 M. De watervoorziening voor het station werd zoodanig gewijzigd, dat thans twee treinen op het langs het kanaal gelegen spoor gelijktijdig water kunnen nemen. Tevens zijn de sporen omgelegd en verlegd waardoor tusschen de aan weerszijden van den staatweg gelegen sporen een meerdere ruimte van circa 0.50 M. werd verkregen, welke het verkeer langs den straatweg ten goede komt. Het station werd inwending zoodanig verbouwd, dat de wachtkamer, het kantoor van den chef en de goederenbergplaats ruimer zijn geworden en een net schaftlocaal voor de werklieden is verkregen. De loodsen werden vergroot, enz.
Nadat met de Algemeene Binnanlandsche Stoomvaart-Maatschappij en met de Zwolsche Tramweg-Maatschappij contracten waren gesloten, werd overgegaan tot den aanleg van een tramspoor naar de ligplaats der Zwolsche Nachtstoomboot aan de Thorbeckegracht. De totale lente van dit spoor, met inbegrip van het gedeelte lang 230 M. van den Zwolschen tramweg, bedraagt 596 M. Over dit spoor kunnen gelijktijdig, behalve de locomotief, 4 tweeassige wagens of 2 truckwagens van en naar de ligplaats der Zwolsche Nachtstoomboot, waar een zijspoor langs de gracht is gelegd, worden vervoerd.
Na langdurige onderhandelingen konden de acten, betreffende den aankoop der voor den lijn Slagharen-Hoogeveen benoodigde gronden, worden gepasseerd. Met het werk is men goed opgeschoten. Bij het einde van 1904 waren de brug te Slagharen en de duiker, welke bij een lengte vaa ruim 12 M. een inwendigen diameter van 1 M. heeft, geheel voltooid en was het spoor tot bij de grens der provinciën Overijssel en Drenthe gelegd, terwijl het voorloopige grondwerk gereed was tot bij het Hollandsche Veld. Voor den aanleg dezer lijn, welke bijna geheel op eigen terrein en voor een groot gedeelte op slappen bodem moet worden aangelegd, is een zeer groote hoeveelheid zand noodig. Dit zand wordt aangevoerd op een op de Belt gelegen zanderij, waarvoor terrein aldaar is aangekocht. Van de twee ophaalbruggen, welke moeten worden gemaakt over het Hollandscheveldsche Opgaande, was de onderbouw gedeeltelijk voltooid. De doorvaartswijdte is 6 M. De bovenbouw wordt vervaardigd door de fabriek "de IJssel" te Kampen. Het leveren en stellen van den bovenbouw der twee draaibruggen bij het Kruis te Hoogeveen werden mede opgedragen aan die fabriek. De onderbouw dezer bruggen is in het begin van 1905 aanbesteed.
In de Krim werd een veelading gemaakt.
Op het emplacement Coevorden werden gasleidingen aangelegd en lantaarns geplaatst ter verlichting van het rangeerterrein.
Te Nieuw-Amsterdam werd de zandweg van het haltegebouw tot den straatweg langs de Verlengde Hoogeveensche Vaart verhard door een laag puin met sintels.
In overleg met het comité tot aanleg van den tramweg Meppel-Balkbrug werd een concept overeenkomst betreffende de exploitatie der lijn ontworpen.
Het personeel bestond op 31 Dec. jl. uit 122 personen, waaronder begrepen zijn de wegwerkers, die tot den vasten ploeg behooren, maar niet de opzichters en de werklieden van tijdelijken dienst.
't Rollend materiaal beloopt thans: 20 locomotieven, 18 rijtuigen, 90 goederenwagens en 16 veewagens. In de werkplaatsen der Maatschappij werden vervaardigd 10 goederenwagens. Een 12tal rijtuigen zijn voorzien van vacuumreminrichting.
De opbrengst der reizigers bedroeg ƒ 89042.27 tegen ƒ 81420.53 in het vorig jaar; goederenen veevervoer ƒ 70204.28 tegen ƒ 57894.99, diversen ƒ 3784.17 tegen ƒ 3411.27, totaal ƒ 163196.78 tegen ƒ 142726.80. De exploitatiekosten bedroegen ƒ 100591.69 tegen ƒ 79813.54 in 1903. Na afschrijving vaneen bedrag, groot ƒ 28298.86, waaronder begrepen ƒ 2000 als afschrijving reeds op "kosten van aanleg" der lijn Slagharen- Hoogeveen, blijft als winst ƒ 38186.05. Na 4 pct. over alle aandeelen, na het bedrag aan Overijssel verschuldigd, na storting in 't reservefonds en na de percentage aan directeur, commissarissen, beambten, houders van opriehtersbewijzen, blijft er nog 1/2 pct. extra-dividend beschikbaar.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 19-5-1905
Wij ontvangen van een correspondent het verslag over 1904, uit te brengen in de op 25 Mei te houden algemeene vergadering van aandeelhouders en ontleenen daaraan het volgende : De opbrengst van het personenvervoer bedroeg in 1904 ƒ 89,042 tegen ƒ 81,420 in 1903; het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 70,204 tegen ƒ 57,894. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg ƒ 113,196 tegen ƒ 142,726 in 1903. De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 100,591 tegen ƒ 79,813, zijnde 57.60 % van de bruto-ontvangsten tegen 53.72 % in 1903. De opbrengst per dagkilometer beliep in 1904 ƒ 5.659.
De winstindeeling wordt als volgt voorgesteld. Na afschrijving over het boekjaar 1904 van een bedrag groot ƒ 28,298, waaronder is begrepen een bedrag groot circa ƒ 2000, als afschrijving reeds op kosten van aanleg der lijn Slagharen-Hoogeveen, blijft als winst over ƒ 38,165. Hiervan zal o.a. aan de aandeelhouders 4 1/4 % dividend worden uitgekeerd en ƒ 3232 in het reservefonds worden gestort.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 18-5-1905

Verslag van de algemeene vergadering op 5 Mei 1905 :

In de Groote Societeit werd heden middag de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, onder praesidium van mr. W. J. baron van Dedem. Vertegenwoordigd was een aandeelenkapitaal van ƒ 152,500 later ƒ 155,000, uitbrengende 114 (117) stemmen.
Het jaarverslag, waaruit wij reeds een en ander meedeelden, werd goedgekeurd. Ook de balans en winst- en verliesrekening werden goedgekeurd. De Voorzitter, die niet op de goedkeuring had willen influenceeren, had toch over de balans iets te zeggen. Hij had het percentage voor de oprichtersaandeelen te hoog geacht. Want al meent hij dat de toekomst der maatschappij goed is, toch zal dit misschien in de eerste paar jaren niet het geval zijn en door de opening der N.O.L.S. en omdat er nog lijnen in aanbouw zijn, waarvoor een leening is aangegaan, groot ƒ 300,000. Hiervan moet in 't volgend jaar ƒ 12000 rente worden betaald. De exploitatiekosten stijgen doordat het goederenvervoer toeneemt. Bedenkt men nu, dat in de eerste vier maanden de ontvangsten met ƒ 3000 vooruitgegaan zijn, dat zou, gis het zoo voort ging, ƒ 9000 wezen, dat is ƒ 3000 minder dan de rente der leening. De Voorz. meende dit te moeten zeggen om de houders van oprichtersaandeelen voor te bereiden op de mogelijkheid, dat er een volgend jaar geen dividend komt.
De commissie, die de rekening nazag, werd voor haar arbeid bedankt. Met algemeene (114) stemmen werd de heer G. H. van Senden herbenoemd als lid van den raad van commissarissen. Als leden der commissie volgens art. 18 der statuten werden bij acclamatie aangewezen de firma Buisman Gratama en Co., de heer H. de Goeijen, een vertegenwoordiger der gemeente Avereest, en als plaatsvervanger iemand voor Ambt Hardenberg, die door het bestuur, op voorstel van den heer H. de Goeijen, als gedelegeerden waren aangewezen.
Van den directeur was een schrijven ingekomen, waarin hij, in verband met de toenemende werkzaamheden en met zijn algemeenen gezondheidstoestand, eervol ontslag vroeg tegen 1 Augustus. De raad van commissarissen stelde de vergadering voor dit eervol te verleenen onder dankbetuiging voor de verleende diensten en hem een levenslang pensioen toe te kennen van ƒ 2500, dat echter indien hij een vaste gesalarieerde betrekking aannam met het bedrag van het dan verdiende salaris zou worden verminderd. De Voorzitter merkte hierbij op, dat het voor den heer Plomp een heel besluit moet zijn geweest om te bedanken, 't Verdient des te meer toejuiching, dat hij toch meende in 't belang der maatschappij daartoe te moeten overgaan.
De heer Löhnis deelde nog mee, dat commissarissen dit bedrag hoopten te vinden in de rente van het nu bijna 60 mille groote reservefonds, die nu elk jaar daaraan wordt toegevoegd. Men kan dan in buitengewoon gunstige jaren wat meer op dit reservefonds overschrijven. Een amendement van den heer Gratama om de laatste beperking in 't voorstel te doen vervallen werd met 45 tegen 39 stemmen verworpen, commissarissen stemden niet mee. De heer Franssen, die deze beperking wilde laten vervallen, maar alleen bij het toekennen van het pensioen vermelden, dat men vertrouwde, dat de heer P. zou doen wat nu als conditie werd geeischt, maakte hiervan geen voorstel, waarna het bestuursvoorstel na nog eenige discussie met 86 tegen 25 stemmen (de directeur was natuurlijk zoo lang uit de vergadering verdwenen) werd aangenomen. Weer binnengekomen vernam de heer Plomp, wat op zijn verzoek om eervol ontslag was besloten. De Voorzitter bracht hem hulde voor de groote toewijding waarmee hij zijn werk altijd had verricht en sprak de hoop uit, dat de heer P. na een poos van rust zich weer tot nieuwen arbeid in staat mocht gevoelen, daar het hem na 20 jaar van zoo harden arbeid natuurlijk moeilijk zou vallen leeg te loopen. De Voorz. hoopte dat dit werk dan zeer naar genoegen mocht zijn.
De heer Plomp dankte de vergadering voor het genomen besluit en hoopte dat het de maatschappij goed mocht gaan.
Als antwoord op verschillende vragen werd nog meegedeeld, dat er wel kans bestaat tegen den winterdienst per tram in Hoogeveen te komen, al zal men dan ook nog niet het station bereiken, dank zij het feit, dat nog niet alle bezwaren met de S.S. en de eerste Drentsche uit den weg zijn geruimd. De zaak van de lijn Meppel gaat goed vooruit en de lijn naar Ter Apel staat er goed voor.
De heer Ter Haar brengt een klacht over uit Avereest, dat het goederenvervoer vandaar naar verschillende plaatsen zooveel duurder is als uit Zwolle. De voorzitter wees er op, dat indertijd de omstandigheden een uitzonderingstarief hadden wenschelijk gemaakt. De tarieven, die, daarvan was spr. overtuigd, natuurlijk nog wel voor verbetering vatbaar waren, waren niet hoog in 't algemeen, alleen die voor Zwolle waren bij zonder laag. Men heeft in deze materie te rekenen met de belangen der maatschappij, dat is der aandeelhouders, al schijnt dit tarief-verschil ook wat onbillijk tegenover handelaars te Avereest.
Nog werd besproken de procedure-Middendorp en het in Arnhem daarover verloren proces; de heer Franssen erlangde hieromtrent enkele inlichtingen.
Daarna wordt de vergadering gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 26-5-1905

Buitengewone algemeene aandeelhouders vergadering

Punten van behandeling: 1. Voorstel tot wijziging der Statuten. 2. Vacature Directeur.

Verslag buitengewone algemeene vergadering op 17 Augustus :

---

Algemeene aandeelhouders vergadering - 19e boekjaar 1905

Uit het jaarverslag :

De Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij zal op Zaterdag 26 dezer hier ter stede haar jaarlijksche algemeene vergadering houden.
Verschillende omstandigheden hebben, naar 't verslag van den waarnemenden directeur zegt, geleid tot een minder gunstig resultaat.
De opening van het baanvak Hardenberg-Coevorden van de Noordoosterlocaal op 1 Juli 1905 deden de ontvangsten onmiddellijk belangrijk achteruitgaan en ook de opening van het baanvak Coevorden- Gasselte-Nijeveen op 1 Nov. was van invloed.
De invoering van een belangrijk verlaagd personen-tarief en de uitbreiding, gegeven aan speciale lage tarieven voor het goederenvervoer, hebben een voortreffelijke uitwerking en doen zeer goede resultaten in de toekomst verwachten.
Door omstandigheden stegen ook de exploitatiekosten in 1905 buiten verhouding, door de voorbereiding der exploitatie van de lijn Slagharen-Hoogeveen.
Na afschrijving over dit boekjaar tot een bedrag van ƒ 32697.50 blijft als winst over ƒ 17798.17, 't geen een dividend van 3 pct. toelaat.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 16-5-1906
Met een enkel woord is in ons vorig nummer nog gewag gemaakt van 't verslag door den waarnemenden directeur der Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij aan aandeelhouders uitgebracht. Wij hebben vermeld wat er, naar de directeur meent, toe heeft geleid, dat het resultaat niet zoo gunstig was als vorige jaren. Niettegenstaande dit, bestaat er, zoo wordt in het verslag voorts aangevoerd, alle reden de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.
Nu immers reeds, nadat de reorganisatie der personentarieven maar een paar maand nog heeft gewerkt, blijkt het, dat het gebruik der tram binnen ieders bereik valt en dat een levendig locaal verkeer kan worden ontwikkeld. Het goederenvervoer voorts, dat na de opening der locaalspoor geleidelijk verminderde, wordt reeds weer beter, terwijl nieuwe toevoerwegen zullen worden geschapen, terwijl ook bezuinigingen op den dienst van het verkeer mogelijk zijn gebleken en ten deele reeds werden ingevoerd. Andere zijn in voorbereiding of overweging.
Een een en twintigtal concessies en vergunningen werden aan de maatschappij verleend, tot uitbreiding van werken, het aanbrengen van veranderingen etc. etc.
Voorts kregen een vijftal overeenkomsten hun beslag, b.v. met de spoorwegmaatschappij Meppel-Balkbrug over de voorwaarden waarop de tramlijn op dat traject door de D.S.M. zal worden geexploiteerd. Een tweetal andere hadden betrekking op het verkrijgen van een met opzegbaar recht van opstal over de tramlijn Klazinaveen-Ter Apel.
Op de lijn Hoogeveen-Slagharen kwam men 15 Sept. gereed tot aan de Noordsche brug bij Hoogeveen. In Slagharen wist men zich den eigendom te verzekeren van een perceel grond noodig om de boog te kunnen maken over de kanaalovergang; in Hoogeveen vlak bij 't station S.S. kreeg men terrein in handen voor emplacement en station. Om den dienst tot aan het station S.S. te kunnen voortzetten was nog concessie noodig van Gedep. van Drenthe en bovendien vergunning van den minister van W., H. en N. tot kruising van 't spoor der Eerste Drentsche S.M. en tot gebruik van den stationsweg.
Op 23 September is de lijn opgenomen door den raad van toezicht op de spoorwegdiensten, en onmiddellijk daarna namens den minister voorloopige machtiging verleend den dienst te openen. Op 29 Sept. gaven Gedep. van Drenthe vergunning de lijn tot bij de Noordsche brug te exploiteeren, op 4 October had de feestelijke opening plaats en 5 Oct. werd de dienst geopend.
Aanvankelijk is het verkeer reeds zeer bevredigend en bij doortrekking tot het station S.S. zal dit stellig nog belangrijk toenemen. Het verkrijgen der verschillende vergunningen tot deze doortrekking kostte eerst vrij wat moeite,in den aanvang van 1906 zijn zij echter alle verkregen en met de werkzaamheden voor de doortrekking is een begin gemaakt.
Voor de lijn Klazienaveen-Ter Apel werden verschillende concessies verleend en terreinen in gebruik of eigendom verkregen. Met de gemeente Groningen zijn de onderhandelingen in een dergelijke zaak nog hangende, maar nu in de richting van het laatsta gedeelte der baan een kleine wijziging werd gebracht, zal de zaak waarschijnlijk binnenkort haar beslag krijgen. De materialen voor de baan zijn gekocht en de bovenbouw der acht beweegbare bruggen is aanbesteed. De aanleg van baan, onderbouw van bruggen en gebouwen geschiedt in eigen beheer. In Maart l.l. is met de werkzaamheden aangevangen en in de eerste helft van 1907 zal deze doortrekking vermoedelijk gereed komen.
De draaibrug over de Dedemsvaart te Lutten en de wijziging der sporen aan weerszijden van de Dedemsvaart kwam in Juni gereed en werd in gebruik gesteld. De boog bij de kweekerij Tottenham is gewijzigd nadat de bocht in de Dedemsvaart verbeterd was.
Te Lutten en te Heemse-Hardenberg waren wijzigingen noodig in 't emplacement. Op de laatste plaats is begonnen met den bouw van een nieuwe locomotief- en rijtuig-remise.
Bij de Rollecate werd het wisselspoor verlegd en op het emplacement te Zwolle is een kantoor bijgebouwd aan de Diezerkade.
Bij verlenging der telefoonleiding is verandering van systeem dringend noodig. De uitvoerbaarheid van een plan in dien geest is in onderzoek.
De D.S.M. verloor een proces tegen de Badische Assecuranz Gezellschaft, die als verzekeraarster der firma Buisman, Gratama & Co. de maatschappij aansprak tot vergoeding van een bedrag groot ƒ 1075, ontvreemd uit door genoemde firma ter verzending overgegeven zakken geld.
De tariefherziening op 4 Oct. in werking getreden werkt heel gunstig. Dit kan blijken uit het feit, dat terwijl in de maanden Juli, Aug. en Sept. '05 de opbrengst uit het personenvervoer per dagkilometer gemiddeld ƒ 0.90 minder was dan in dezelfde maanden van 't vorige jaar, nu in Jan. en Febr. die opbrengsten slechts ƒ 0.18 meer lager waren dan in dezelfde maanden van 't vorig jaar. De herziening van het goederenvervoertarief werkt voor het locale vervoer bevredigend, dezelfde qualificatie is, wat sterker nog, van toepassing voor 't herzien veetariefvervoer.
Het maatschappelijk kapitaal bleef onveranderd.
Het totaal van 't waarborgkapitaal is ƒ 26899,98. Voor oprichting en aanleg werd ƒ 1,567,444,07 in 't bedrijf gestoken, terwijl ƒ 309,967.91 werd afgeschreven.
Het personeel was ult. '05 groot 128 personen, behalve de tijdelijk en op proef aangestelden. In onderzoek is de mogelijkheid om een pensioenfonds met bijdragen door maatschappij en personeel ten behoeve voor 't personeel te stichten.
Banen en kunstwerken zijn in goeden staat. Door zware regens en hoogen waterstand was herhaald onderhoudswerk noodig en verschillende belangrijke vernieuwingen en herstellingen werden verricht.
Het rollend materieel bestond ult. '05 uit 25 locomotieven (2 in aanbouw), 22 personenwagens, 39 gesloten goederenwagens (waarvan 3 met postcoupé), 20 veewagens en 57 open goederenwagens. Twee gesloten goederenwagens met postcoupé zijn in de werkplaatsen der D.S. M. in aanbouw.
Het personenvervoer bracht in 1905 op ƒ 78,692.01 tegen ƒ 89,042.27 in 1904, voor goederenvervoer zijn deze cijfers ƒ 78,871.95 en ƒ 70,204.28, voor diversen f3000.06 en f3784.17, zoodat 't totaal in 1905 bedroeg ƒ 161164.02, tegen ƒ 163030.73 in 1904, terwijl de exploitatie resp. ƒ 109977.70 en ƒ 100591.69 vroeg.
De exploitatiekosten bedroegen in 1901 54.89 pct. der bruto-ontvangsten, in 1902 57.14 pct., in 1903 53.72 pct., in 1904 59.45 pct. en in 1905 65.68 pct. De ontvangst per dagkilometer was in 1905 ƒ 5.343, de exploitatiekosten ƒ 3.509.
De winst en verliesrekening heeft als sluitpost een saldo winst van ƒ 17798.17 bij een afschrijving van ƒ 32697.50. Het eindcijfer der balans is ƒ 14171.84.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 17-5-1906

Verslag van de algemeene vergadering op 26 Mei 1906 :

In de Groote Societeit werd hedenmiddag de jaarlijksche vergadering gehouden van de Dedemsvaartsche Stoomtram-Maatschappij. Door 22 personen werd een kapitaal vertegenwoordigd van ƒ 126.000, waarvoor 112 stemmen werden uitgebracht.
Nadat het jaarverslag was vastgesteld, de balans, winst- en verliesrekening, zooals deze waren opgemaakt, de goedkeuring der vergadering hadden weggedragen, en de commissie die deze nazag een dankwoord van den voorzitter in ontvangst had genomen, werd overgegaan tot de verkiezing van een commissaris, als hoedanig de heer E. Stork met nagenoeg algemeens stemmen werd herkozen. De rekening zal worden nagezien door de firma Van Esch & Co., de gemeente Stad Hardenberg en dr. H. Franssen. Als plaatsvervangster fungeert de gemeente Avereest.
De voordracht voor de benoeming van een directeur der Maatschappij bestond alleen uit den heer G. van Asselt. Waar die in een proeftijd de blijken had gegeven volkomen de rechte man op de rechte plaats te zijn, hadden commissarissen met eenstemmigheid besloten van hun recht een voordracht van één persoon in te dienen gebruik te maken.
De vergadering benoemde den heer Van Asselt en stelde, eveneens conform het voorstel van het bestuur, het salaris van den directeur vast op ƒ 3000. De heer Van Asselt, die de vergadering had verlaten, werd weer binnengeleid en door den voorzitter gelukgewenscht, waarna de heer v. A. ; de vergadering dankte voor 't in hem gestelde vertrouwen, dat hij hoopte zich geheel en al waardig te maken.
Voor den aanleg van een lijn naar Ter Apel is voorziening in de geldmiddelen noodig. Commissarissen hadden van de hun verleende machtiging een leening te sluiten slechts ten deele gabruik gemaakt, immers 3 ton geleend, waar zij 4 hadden mogen leenen. Nu stelden zij de vergadering voor dit crediet van een ton te annuleeren en hen opnieuw te machtigen tot een leening, groot ƒ 300,000. Dit werd goedgevonden en aan commissarissen vrijheid verleend over de wijze van uitgifte en het leeningspercentage naar goedvinden te beslissen.
Ter sprake kwam vervolgens een punt dat niet op de ag6nda stond, de pensioenregeling voor het personeel. Nadat hieromtrent mededeelingen waren gedaan en eenige besprekingen gevoerd, besloot de vergadering principieel, dat een pensioenregeling zal worden getroffen, zoo dat de maatschappij van de kosten het grootste deel bijdraagt, terwijl wie er van zullen genieten ook een bijdrage moeten storten. De bedoeling is het nieuwe personeel dit bij de benoeming op te leggen en het oude een jaar lang in de gelegenheid te stellen zich al dan niet aan te sluiten. Aan commissarissen wordt opgedragen de denkbeelden die daarover in de vergadeiing zijn geopperd nader te preciseeren.
Bij de rondvraag werd de aandacht van commissarissen en directeur gevestigd op de wenschelijkheid dat te Hardenberg een verbinding tot stand kwam tusschen de stations N.O.L. en D.S.M. Vooral als de verbinding met Almelo zal verkregen zijn werd dat van gewicht geacht. Commissarissen bleken van de wenschelijkheid ook zelf overtuigd en zouden de mogelijkheid er van overwegen, evenals van een anderen gewenschten maatregel, nl. een betere aansluiting der beide diensten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28-5-1906

Algemeene aandeelhouders vergadering - 20e boekjaar 1906

Uit het jaarverslag :

De directeur van de Dedemsv. Stoomtramweg Mij. heeft over 't afgeloopen jaar verslag aan commissarissen uitgebracht. 't Is een exceptioneel jaar geweest. De uitkomsten van het bedrijf waren daarin niet gunstig. De invloed van den Noordoosterlocaalspoorweg op het vervoer over de lijnen der Mij., welke reeds in da tweede helft van het jaar 1905 merkbaar is geweest, heeft zich in 1906 gedurende het geheele jaar doen gevoelen.
De opbrengst van het personenvervoer is evenwel, niettegenstaande de aanmerkelijke in het laatst van 1905 ingevoerde tariefsverlaging, in dit jaar gestegen; het goederenvervoer is echter in opbrengst niet toegenomen, doch belangrijk verminderd. Gedeeltelijk is dit te wijten aan toevallige omstandigheden. In hoofdzaak tengevolge van de uitbreiding der lijn, doch ook door de zeer hooge prijzen der materialen stegen de exploitatiekosten.
De vermeerdering is, dank zij eenige bezuinigingen op den dienst van het verkeer, evenwel naar verhouding niet hoog, zoodat de kosten per treinen per dagkilometer over dit jaar nog zijn gebleven beneden die over het jaar 1905. Ofschoon verschillende omstandigheden voor het oogenblik er toe hebben geleid dat het overschot der exploitatierekening en de overige inkomsten niet voldoende zijn om, na aftrek van rente en ruime afschrijving, uitkeering toe te laten, heeft de directeur de overtuiging dat de toekomst met vertrouwen kan worden tegemoet gezien.
Het personenvervoer heeft zich naar verwachting ontwikkeld en er is alle grond om te mogen veronderstellen, dat, bij de sterke ontwikkeling der streken, welke de lijnen der Mij. doorsnijden, de grens van dat verkeer nog niet is bereikt. Die ontwikkeling zal ook gunstig werken op het goederenvervoer. Trouwens, de verlaging der opbrengsten van dat vervoer is, zooals boven is vermeld, voor een deel het gevolg van bijzondere omstandigheden.
Alleen reeds de opbrengst van het vervoer van turfstrooisel der Naamlooze Vennootschap Veenderij & Turfstrooiselfabriek "Klazienaveen" voorheen Firma W. A. Scholten, bleef, door dat de fabriek een tijd lang niet heeft gewerkt, ƒ 7012.50 beneden de ontvangst in 1905. In het najaar is dit vervoer, dat overigens tot een minimum-opbrengst per jaar is gegarandeerd, weder aangevangen, terwijl een nieuw contract, aanvangende met 1 Mei 1907, ter vervanging van het thans loopende, dat op dien datum expireert, is afgesloten.
De afvoer van consumptie-aardappelen is door de zeer lage prijzen in het verloopen najaar eveneens aanmerkelijk minder geweest dan in de vorige jaren. In de laatste maanden is het goederenvervoer alreeds toegenomen
Na dit algemeen overzicht volgen verschillende opgaven nopens de werkzaamheden over 't afgeloopen jaar. Daaruit blijkt o. m., dat met 1 Januari 1907 een pensioenfonds voor het personeel in werking trad. De normale storting is 7 pct., waarvan de Maatschappij 4/7 of 5/7 draagt.
De lijn Hoogeveen-Slagharen kwam tot het definitieve eindpunt, het station van dan Staatsspoorweg, tot stand en 27 Juni werd deze aansluiting voor 't publiek verkeer geopend. De concessie en vergunningen voor den aanleg van een lijn Klazienaveen-Ter Apel zijn verzekerd. Da beweegbare bruggen zijn voor een goed deel gereed. Er bestaat gegronde hoop dat de lijn in de eerste helft van 1907 gereed zal komen tot aan het bebouwde deel van Emmer Compascuim. Er zijn met 't oog op deze uitbreiding der lijn nog al werkzaamheden noodig geweest te Coevorden. De locomotief-remise is vergroot, zoodat er ruimte is verkregen voor 10 locomotieven.
Er is een omnibusdienst geopend tusschen het station Heemse-Hardenberg van de tram en het spoorwegstation van de N.O.L. te Hardenberg. 't Zal moeten blijken of deze verbinding op den duur recht van bestaan heeft.
Weg- en kunstwerken, gebouwen, rollend materieel, enz. verkeeren in den besten staat, 't Rollend materieel bestaat uit 27 locomotieven, 22 rijtuigen, 36 gesloten en 57 open goederenwagens. Voorts nog 4 gesloten goederenwagens met postcoupé en 20 veewagens. In de werkplaats der Maatschappij is een gesloten goederenwagen met postcoupé vervaardigd.
De opbrengsten van 't vervoer bedragen: 1906: 1905: reizigersvervoer ƒ 88646.91 ƒ 78692.01 goederenvervoer ƒ 60103.90 ƒ 78871.95 totale opbrengst ƒ 161214.53 ƒ 161164.01
De exploitatiekosten bedroegen ƒ 121,507.13 tegen ƒ 109,977.70 in 't vorig jaar. Na afschrijving over dit boekjaar van een bedrag van ƒ 38343.57, waaronder is begrepen een bedrag groot ƒ 3500 als afschrijving reeds op kosten van aanleg der lijn Klazienaveen-Ter Apel, blijft als saldo op nieuwe rekening over ƒ 311.65.
De algemeene vergadering zal op Dinsdag 21 dezer hier ter stede worden gehouden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15-5-1907

Verslag van de algemeene vergadering op 21 Mei 1907:

De gisteren te Zwolle gehouden algemeene vergadering van de Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij heeft de balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd.
Besloten werd over 1906 geen dividend uit te keeren. Als commissaris werd de heer H. Löhnis herkozen.
Medegedeeld werd, dat de lijn Ter Apel-EmmerCompascuum spoedig kan worden geopend en het tweede gedeelte tot Ter Apel zoo mogelijk nog dit jaar.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 23-05-1907

Algemeene aandeelhouders vergadering - 21e boekjaar 1907

Uit het jaarverslag :

Uit het verslag der Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij over het jaar 1907 blijkt, dat in het jaar 1907 de uitbreidingen, welke de maatschappij zich in den loop der jaren had voorgenomen tot stand te brengen, door de doortrekking der lijn van Klazienaveen naar Ter Apel, zoover voltooid zijn, dat de dienst op haar lijnen over de geheele lengte, voor het einde van het jaar nog kon worden geopend.
De totstandkoming van die lijn moet in meer dan één opzicht merkwaardig genoemd worden. De aanleg toch van een stoomtramweg, waarin 11 beweegbare bruggen en eenige kleinere kunstwerken dienden gemaakt te worden, door eene streek, welke voor zeer korten tijd grootendeels niets anders was dan eene uitgestrekte hoogveenvlakte, waar tijdens den aanleg der lijn het hoofdkanaal en de eerste wegen nog niet geheel gereed waren, is in de geschiedenis der verkeersmiddelen in ons land een eenig feit. Zonder eenige subsidie is dat werk ondernomen en uitgevoerd in een tijdvak, waarin algemeene financieele moeilijkheden bestonden, als in lange jaren zich niet hadden voorgedaan.
De totale lengte der door de Maatschappij aangelegde lijnen bedraagt, ongerekend de emplacementen, wisselsporen en los-enlaadsporen, 119 K.M.
Het goederenvervoer, dat in 1906 door verschillende oorzaken had geleden, heeft zich in dit jaar krachtig hersteld en vertoont thans alle teekenen van eene gezonde ontwikkeling, waartoe de aansluiting in het jaar 1908 van Meppel aan het net dat de Maatschappij exploiteert, ongetwijfeld het hare zal bijdragen. De toeneming van het personenvervoer, welke in het vorige jaar, na de invoering van het verlaagde personentarief in het laatst van het jaar 1905, intrad, heeft zich in dit jaar niet verder voortgezet.
Niettegenstaande in 1907 niet meer het subsidie-bedrag ad ƒ 4555,35 is ontvangen, dat jaarlijks gedurende 20 jaar door de provincie Overijssel voor de exploitatie der lijn Heemse-Hardenberg-Dedemsvaart aan de maatschappij was toegekend, daar de gestelde termijn op 1 Januari 1907 was verstreken, sluit de winst- en verliesrekening, na aftrek van rente en ruime afschrijving, met een voordeelig saldo van ƒ 6981,59.
Het emplacement met de gebouwen te Ter Apel is nog niet voltooid. Voorloopig is een houten locomotiefremise geplaatst en zijn de noodige rangeersporen gelegd. Het vervoer op lijn Klazinaveen-Ter Apel beantwoordt aan de verwachtingen, welke men meende te mogen koesteren. Het laat zich aanzien, dat bij de snelle vooruitgang van de betrokken streken, in welke een krachtige ontwikkelingsperiode staat aan te vangen of bereids aangevangen is, het gebruik van de tram binnen betrekkelijk korten tijd sterk zal toenemen.
Indien de plannen voor het scheppen van nieuwe en 't verbeteren der bestaande verkeersmiddelen in oostelijk Groningen hun beslag krijgen, zullen de nieuwe aan de lijnen van de onderneming aansluitende verkeerswegen de vooruitgang van dat gedeelte mede in de hand werken.
Voor de verlichting der rijtuigen met acetyleengas was wijziging der bestaande acetyleengasfabriek te Dedemsvaart-dorp noodig, terwijl een comprimeerinrichting moest aangeschaft worden. De gasfabriek en comprimeerinrichting, op een zoodanigen voet ingericht, is de eenige in ons land. De capaciteit is groot genoeg om een belangrijke hoeveelheid gas aan derden te kunnen leveren, hetgeen ook in de bedoeling ligt om te doen.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in het jaar 1907 ƒ 89143.35 tegen ƒ 88646.91 in 1906. Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 85025.21 tegen ƒ 69103.90 in 1906. Aan diversen is ontvangen ƒ 3431.38 tegen ƒ 3463.72 in 1906. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1907 ƒ 177599.94 tegen ƒ 161214.53 in 1906. De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 126876.32 tegen ƒ 121564.98 in 1906.
Na afschrijving over dit boekjaar van ƒ 36116.84, blijft een winstsaldo over van ƒ 6981.59. Indien dit bedrag op nieuwe rekening wordt overgeschreven, als beschikbaar voor de houders van gewone aandeelen dan zal, naar het zich laat aanzien, over het jaar 1908 aan die aandeelhouders weder een behoorlijk dividend kunnen uitgekeerd worden. Overigens mag gegronde hoop gekoesterd worden, dat met het jaar 1907 de periode van het ontbreken van dividend is afgesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 20-5-1908
AMBT HARDENBERG, 15 Mei. In de gister gehouden raadsvergadering is ...
Tot afgevaardigden naar de Dedemsvaartsche stoomtramvergadering werden gekozen de Voorzitter en de wethouder A. H. Geerdes.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 18-5-1908

Verslag van de algemeene vergadering op 30 Mei 1908 :

Zaterdagmiddag l.l. werd in de tuinzaal der Groote Societeit de jaarvergadering der Dedemsvaartsche Stoomtram Maatschappij gehouden onder presidium van den president-commissaris mr. W. J. baron van Dedem. Er waren vertegenwoordigd 21 oprichtersaandeelen, 33 gewone en 4 aandeelen van ƒ 250, te samen recht gevende op 64 stemmen.
Daar werd o.m. behandeld het jaarverslag, waarvan wij dezer dagen een uittreksel gaven. Het gaf tot geen bijzondere opmerkingen aanleiding. De balans en de rekening van winst en verlies werden goedgekeurd met dankzegging aan commissarissen en directeur voor hun uitnemend en accuraat beheer. Zooals reeds bekend is wordt voorgesteld het winstsaldo ad ƒ 6981.59 niet te verdeelen, maar te reserveeren voor de aandeelhouders tot een volgend jaar. Het bestuur motiveerde dit met de reden, dat deze winst te luttel is om haar thans aan de aandeelhouders uit te keeren en dan daarbij deze winst was wel gemaakt, maar zij bestond slechts op papier, 'n gevolg van 't feit, dat de groote uitgaven in 1907, o.a. voor den aanleg van de lijn Klazinaveer-Ter Apel gevoegd bij de omstandigheid, dat er niet meer aandeelen werden geplaatst, de beschikbare fondsen hadden uitgeput, zoodat, werd besloten den winst te verdeelen, daarvoor geld zou moeten worden opgenomen.
Tegen het voorstel tot het niet verdeelen der winst kwam oppositie. Men meende, dat het niet uitkeeren van eenig dividend naar buiten een ongunstigen indruk zou maken. De heer J. A. Berendsen gaf het bestuur den raad geld op te nemen door op de obligaties in portefeuille een prolongatie te sluiten. Na bestrijding van het voorstel tot dividend-uitkeering door den president, die omtrent den gegeven raad zeide, dat het z.i. onmogelijk was op de obligaties in portefeuille een prolongatie te sluiten, (wat door den heer Berendsen werd staande gehouden) werd het voorstel verworpen met 35 tegen 29 stemmen.
Bij de benoeming van een commissaris wegens het periodiek aftreden van den heer mr. M. Wijt Wzn. werd mr. Wijt met 33 stemmen tegen 25 uitgebracht op den heer W. baron Van Ittersum herkozen. In de commissie uit de aandeelhouders volgens art. 17 der statuten ingesteld werden gekozen: de heer mr. Van Groningen te Deventer, een vertegenwoordiger der gemeente Ambt-Hardenberg (Stad-Hardenberg als plaatsvervanger), en de heer H. de Goeijen uit Zwolle.
Bij de rondvraag werd een klacht vernomen over de regeling van den tramdienst Heemse-Hardenberg vice-versa Dedemsvaart. De directeur der D. S. M., de heer G. van Asselt, antwoordde daarop, dat een wijziging in den dienst met het huidige materieel en personeel niet tot verbetering van den dienst zou leiden en uitbreiding van den dienst op die lijn, wat ter verbetering van de dienstregeling onvermijdelijk zou moeten geschieden, achtte de directeur onverantwoordelijk, gezien de resultaten van de exploitatie dier lijn.
Op voorstel van den heer J. A. Berendsen, gesteund door eenige andere heeren, werd besloten een volgend jaar een accountant de commissie uit de aandeelhouders te laten assisteeren. Deze accountant zal worden benoemd door de commissie zelf.
Ten slotte kwam er een voorstel van den heer A. H. Geerdes uit Slagharen om den heer Plomp, ex-directeur der D. S. M. te benoemen tot commisaris van toezicht op de dienstregelingen enz., maar daar niet 2/3 van de stemmen zich verklaarde voor de behandeling van dit voorstel kon het op deze vergadering niet in bespreking komen.
Nog enkele klachten over de dienstregeling en mede over het onderhoud van den weg Slagharen-Hoogeveen, voor zoover deze ligt op het gebied van Ambt-Hardenberg werden vernomen en werden door den directeur beantwoord.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 2-6-1908

Algemeene aandeelhouders vergadering - 22e boekjaar 1908

Uit het jaarverslag :

De algemeene vergadering van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. zal op Donderdag 27 Mei hier ter stede worden gehouden. Op de agenda komt o. m. voor de benoeming van een commissaris ter vervulling der vacature ontstaan door het overlijden van den heer G. H. v. Senden, terwijl mr. W. J. baron van Dedem periodiek aftreedt.
't Verslag van het afgeloopen jaar is verschenen. Wij ontkenen daaraan het volgende: De uitkomsten van het jaar 1908 geven goeden moed voor de toekomst. Na aftrek van rente en alleszins voldoende afschrijvingen sluit de winst- en verliesrekening met een voordeelig saldo van ƒ 12132.591, De opbrengsten uit de exploitatie bedroegen ƒ 219712.121 tegen ƒ 186502.174 in 1907, de vermeerdering bedroeg dus ƒ 33209.95. De exploitatiekosten bedroegen ƒ 149005.76 tegen ƒ 126876.32 in 1907 de vermeerdering dus ƒ 22129.44.
Uit het meer gedetailleerde overzicht onder het hoofdstuk "Vervoer en Exploitatie" blijkt, dat de opbrengsten per dagkilometer met ƒ 0.531 zijn verminderd, terwijl de vermindering der exploitatiekosten ƒ 0.364 per dagkilometer bedraagt, en tevens dat de verhouding tusschen de opbrengsten en de exploitatiekosten iets gunstiger is dan in 1907. Dit laatste is vooral een bemoedigend teeken. Er blijkt immers uit, dat, niettegenstaande de toevoeging van nieuwe lijnen, iwelker opbrengsten thans nog laag zijn, de ontvangstefi naar verhouding sterker stijgen dan de uitgaven, m.a. w. dat de uitbreiding terstond gunstiger exploitatie-omstandigheden heeft geschapen. De kansen staan in dit opzicht voor de Maatschappij gunstig.
Van Dedemsvaart tot Ter-Apel blijft de streek langs de lijn voortdurend sterk vooruitgaan; langs de lijn Hardenberg-Hoogeveen wordt eveneens meer en meer grond ontgonnen. De streek tusschen Meppel en Balkbrug is welvarend en goed bevolkt. En de handelsrelatien van Zwolle, Meppel, Hoogeveen en Coevorden met de plaatsen aan de lijnen der Maatschappij breiden zich gestadig uit. Al deze factoren kunnen niet anders dan gunstig werken voor een tramwegbedrijf, dat, als met geen ander middel van versneld vervoer mogelijk is, zich zoo aanpast aan den eigenaardigen aanleg van de veenkolonien.
Thans bedraagt de lengte der door de Maatsch. geëxploiteerd wordende lijnen 140.275 K.M.
De lijn Klazinaveen-Ter-Apel werd in den loop van dit jaar afgewerkt. De baan langs den straatweg naar Ter-Apel werd ingevolge de concessie-eisch der gemeente Groningen begrind en tusschen den straatweg en de baan een 50 cM. breede puinverharding aangebracht. De baan werd van Klazinaveen tot Ter-Apel geheel overgelicht. De draaibrug over het Stads Ter-Apelkanaal werd voorzien van een seininrichting volgens het bepaalde bij art. 6 van het Tramwegreglement 1902. Ter voldoening aan het verlangen van den minister van waterstaat werd een boog omgelegd.
De telefoon langs de lijn werd in den loop van het jaar aangelegd.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in het jaar 1908 ƒ 112932.46 tegen ƒ 89143.354 in 1907. De ontvangsten zijn als volgt verdeeld: Reizigers plaatsbilj. in 1908 ƒ 110475.23,in 1907 ƒ 87672.62; uitgegeven abonnementen in 1908 ƒ 2282.92, in 1907 ƒ 1334; militairen in 190S ƒ 174.31, in 1907 ƒ 136.73; totaal in 1907 ƒ 112932.464, in 1908 ƒ 89143.354.
Het goederen- en veevervoer ƒ 96007.17 4 tegen ƒ 85025.21 in 1907. Bestel-, ijl- en vrachtgoederen in 1908 52501 ton ƒ 75096.46, in 1907 45408 ton ƒ 68430.344; veevervoer in 190S ƒ 16528.27, in 1907 ƒ 13533.42; bagage in 1908 ƒ 4382.44, in 1907 ƒ 3061.34; totaal in 1908 ƒ 96007.17, in 1907 ƒ 85025.21. Aan diversen is ontvangen ƒ 3537.52 tegen ƒ 3331.38 in 1907. De totale opbrengst van het vervoer bedroegin 1908 ƒ 212477.16 tegen ƒ 177599.94 in 1907. De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 149005.76 tegen ƒ 126876.32 in 1907.
Na afschrijving over dit boekjaar van ƒ 26S00 blijft een winstsaldo over van ƒ 12132.594, 't welk een dividend van 2 pct. op de gewone aandeeleu, ad ƒ 11600, toelaat.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 11-5-1909

Verslag van de algemeene vergadering op 27 Mei 1909 :

Gistermiddag werd in de Groote Societeit alhier de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, onder leiding van den heer mr. W. J. baron van Dedem. In zijn openingswoord herdacht hij het afsterven van den heer G. H. van Senden, lid van den raad van commissarissen. Verzekerd werd, dat zijn nagedachtenis bij de maatschappij, om zijn buitengewone verdiensten jegens haar, in dankbare herinnering zal blijven.
Vertegenwoordigd waren 23 oprichtersaandeelen en 58 gewone met 1 van ƒ 500 en 2 van ƒ 250, uitbrengende samen 93 stemmen. Het verslag van de commissie, belast met het nazien der balans, winst- en verliesrekening, werd bij monde van den heer H. de Goeijen uitgebracht. Hij begon met den directeur den heer Van Asselt hulde te betuigen voor zijn keurig en accuraat beheer en voor de welwillendheid, waarmede den accountant der commissie, den heer J. L. Vleming Jr., inzage van de boeken en bescheiden werd gegeven.
Het rapport maakte melding van eenige opmerkingen over de boeking op de balans van effecten en onafgehaalde dividenden. Maar hoofdzaak van het rapport was hetgeen gezegd werd over de afschrijvingen. De opmerkingen daarover kwamen hierop neer, dat die afschrijvingen voor 1907 te hoog, evenwel daarna te laag mochten geacht worden, 't Was daarom, dat de commissie, gesteund door den accountant, in overweging gaf, richtige afschrijvings-percentages vast te stellen. Dit rapport moest de commissie handhaven, ondanks het antwoord van den directeur ingekomen, waarin deze namens het bestuur mededeelt, dat zij het advies: gegevens omtrent de afschrijvingen bij andere maatschappijen en de regeering te verzamelen, niet zal volgen, maar zich zelve competent acht om de afschrijving te regelen.
Nadat nog was gezegd, dat de commissie zich gaarne wilde vereenigen met het voorstel 2 pct. dividend uit te keeren als haar idéé wordt ten uitvoer gebracht, werd het rapport met een woord van dank aan den heer Vleming voor de gegeven voorlichting goedgekeurd. De heer Van Dedem sprak daarop den dank vau het bestuur uit voor de door de commissie uitgesproken hulde, en sloot zich ook aan bij de hulde, den directeur gebracht.
Dan werden de opmerkingen omtrent de balans beantwoord. Over de afschrijvingen werd opgemerkt, dat vroeger zeer veel werd afgeschreven, en daarna een vast plan van afschrijving werd gevolgd, n.l.: 2 pct. op de kosten van aanleg en 20 pct. op de oprichtingskosten afschrijven. Dit plan kon niet volgehouden worden. Een nieuw plan van afschrijving, ingesteld nadat alle lijnen in exploitatie waren, werd gebaseerd op de voorschriften dienaangaande van de regeering. Het bestuur moest dus afwijzen de bewering, dat zij als deskundige zou poseeren, het had zijn handelwijze getoetst aan de adviezen der technici van de maatschappij zelve en hield zich verder aan de voorschriften der regeering, die toch ook eerst na deskundige voorlichting waren ingesteld. Er zou in 't vervolg misschien wel eens een extra afschrijving bij de gewone komen, maar men zou voortgaan met de gevolgde methode van afschrijving, die z.i. behoorlijk is geregeld.
Daarop ontspon zich een discussie tusschen den heer De Goeijen eenerzijds, de hh. Van Dedem en Van Asselt anderzijds. Daarbij werd van de zijde der hh. Van Dedem en Van Asselt nog eens den nadruk gelegd op het feit, dat het bestuur wel bekend was met de gevolgde methoden van afschrijving bij andere maatschappijen, dat de D. S. M. nog meer afschrijft dan door de regeering wordt verlangd, 't welk daarop uitvoerig door den heer Van Asselt werd toegelicht. De heer De Goeijen zeide o.m. nog, dat, indien er reeds adviezen waren ingewonnen, voldaan was aan den wensch der commissie. Nog werd door den heer Löhnis betoogd, dat het voorstel der commissie z.i. nu vrij doelloos was, en de argumenten, die zij daarvoor aanhaalde, onvoldoende. Mocht het bestuur, verklaarde de heer De Goeijen ten slotte namens de commissie, zijn standpunt handhaven, dan trok de commissie al haar opmerkingen betreffende de afschrijvingen in, in geen geval echter haar eigen opinie prijsgevende. De afschrijvingen zouden dan volgens art. 18 van de statuten door commissarissen moeten vastgesteld worden en de uitkeering diende plaats te hebben overeenkomstig het voorstel van 't bestuur.
De balans, winst- en verliesrekening werd daarop vastgesteld. Het voorgestelde dividend werd goedgekeurd en dus bepaald op 2 pct. De heer mr. W. J. baron van Dedem, periodiek aftredende als commissaris, werd met algemeene slemmen herkozen. In de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer commissaris G. H. van Senden, werd gekozen de heer B. Sassen te Ter Apel. In de commissie uit de aandeelhouders voor 't nazien der balans, winst- en verliesrekening, werden benoemd de gemeente Stad Hardenberg (Ambt Hardenberg als plaatsvervangster), de heer mr. U. Stikker te Groningen, lid der firma Schortinghuis en Stikker, Groninger Bankvereeniging, en de heer Van Senden te Oegstgeest.
Van de bestuurstafel werd ten slotte nog medegedeeld, dat het verlichtingsfabriekje te Dedemsvaart, na uitbreiding ook werd gebruikt ten behoeve van particulieren. Hoewel dit eigenlijk in strijd was met de statuten, werd het voorloopig stilzwijgend goedgekeurd.
Nog werd geklaagd over de verbinding Hardenberg-Zwolle, waarop bleek, dat hier het belang der aansluitingen aan het hoofdspoor oorzaak was van de minder goede verbinding van Hardenberg. Ook over den weg Slagharen-Hoogeveen en over het station Dedemsvaart werd geklaagd, welke klachten door heb bestuur werden beantwoord met de mededeeling, dat de D. S. M. op het oogenblik aan den wensch der klagers niet kan voldoen.
Daarna werd de vergadering gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29-5-1909

Algemeene aandeelhouders vergadering - 23e boekjaar 1909

Uit het jaarverslag :

Aan het verslag over 1909 uit te brengen in de algemeene vergadering op 27 Mei 1910 is het volgende ontleend :
De ontvangsten uit de exploitatie zijn in dit jaar aanzienlijk hooger dan in 1908. Het totaal dier ontvangsten bedroeg in 1909 ƒ 231,463 tegen ƒ 219,712 in 1903, aldus eene vermeerdering gevende van ƒ 11,756.
Voor een gedeelte slechts is deze vermeerdering het gevolg van buitengewone omstandigheden. De lijn Meppel-Balkbrug, op welke de dienst werd geopend op 15 Februari 1908, is in dit jaar 1 1/2 maand langer in exploitatie geweest dan in het vorige jaar. De tentoonstelling te Dedemsvaart-Dorp, ter gelegenheid van de herdenking van het honderdjarig bestaan der Dedemsvaart, gehouden op 7, 8 en 9 Juli, is van gunstigen invloed geweest op het bedrag der ontvangsten over die maand, doch overigens zijn de omstandigheden in het algemeen niet gunstig voor het vervoer geweest.
Het slechte weer in den zomer heeft het reizigersverkeer op enkele gedeelten der lijn tegengewerkt, terwijl de omzet in sommige artikelen (b.v. aardappelen voor de consumptie), welke van veel belang zijn voor het goederenvervoer over de lijnen der Maatschappij, veel minder is geweest dan in de vorige jaren.
Voor een groot doel is de vermeerdering der ontvangsten te danken aan de toeneming, van het gewone, dagelijksche verkeer. De exploitatiekosten hebben in 1909 bedragen ƒ 152,402 tegen ƒ 149,005 in 1908, eene verhooging dus aanwijzende van ƒ 3396. De verhooging is naar verhouding niet groot, door verschillende bezuinigingen, welke mogelijk bleken te zijn, zonder te kort te doen aan de eischen van het bedrijf. De vermeerdering der ontvangsten uit de exploitatie overtreft die der exploitatiekosten dus met 8359.
Uit het meer gedetailleerde overzicht onder het hoofdstuk "Vervoer en exploitatie" blijkt, dat de verhouding tusschen de ontvangsten en uitgaven weder iets gunstiger is geworden, n.l. 65.84 tegen 67.81 over 1908. Na aftrek van rente en alleszins voldoende afschrijving wijst de winst- en verliesrekening een voordeelig saldo aan van ƒ 15,266 tegen ƒ 12,132 aan het einde van het jaar 1908, dat het winstbedrag over de jaren 1907 en 1908 te zamen uitmaakte.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in het jaar 1909 ƒ 117,376 tegen ƒ 112,932 in 1908. Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 103,019 tegen ƒ 96,007 in 1903. Aan diversen is ontvangen ƒ 3065 tegen ƒ 3537 in 1908. De totale opbrengst van het vervoer bedroef in 1909 ƒ 224,091 tegen ƒ 212,477 in 1908. Na afschrijving over dit boekjaar van ƒ 27,800 en reserve voor dividendbelasting ad ƒ 436, blijft een winst-saldo over van ƒ 15,266, waarvan kan worden uitgekeerd 2 1/2 % dividend op de gewone aandeeien en op nieuwe rekening overblijft een saldo van ƒ 766.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 21-5-1910
Het verslag over 1909 van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmij. is verschenen.
Over 't voorgaande jaar bleek reeds dat de Maatschappij de moeilijke jaren, uit de opening der N.O. Locaal voortspruitende, langzaam aan te boven komt. In 1906 en 1907 werd geen dividend uitgekeerd. In 1908 kon het dividend op 2 pct. worden gesteld en de dienst over 1909 laat de uitkeering van een dividend van 2 1/2 pct. toe.
De ontvangsten der exploitatie waren vrij wat hooger dan in 1908. Zij beliepen f231.468 - wij verwaarloozen de centen maar - tegen ƒ 219,712 in 1908. De tentoonstelling in Dedemsvaart-dorp op 7, 8 en 9 Juli 1909 is van gunstigen invloed geweest op 't verkeer, maar overigens waren de omstandigheden niet gunstig voor het vervoer, terwijl het slechte weer van den zomer een nadeeligen invloed had.
De vermeerderde ontvangsten zijn te danken aan de toeneming van het gewone dagelijksch verkeer. De exploitatiekosten bedroegen ƒ 152402, tegen ƒ 149005 in 1908. De vermeerdering der ontvangsten, uit de exploitatie overtreft dus die der exploitatiekosten met ƒ 8359. 't Winstcijfer is ƒ 15266 tegen ƒ 12139, welk laatste het winstbedrag vormde van 1907 en '08.
Op 27 Mei wordt te Zwolle de algemeene vergadering gehouden. De commissie met 't nazien der rekening belast constateert dat de omvangrijke administratie accuraat en zeer volledig is gevoerd, dat de positie der Maatschappij gezond en het bedrijf vooruitgaande is.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 21-5-1910

Verslag van de algemeene vergadering op 27 Mei 1910 :

Hedenmiddag werd in het café Frans Vulker de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden vau de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij. Uit het jaarverslag, waaruit wij reeds eenige cijfers gaven, bleek, dat de ontvangsten over 1909 bedroegen ƒ 231,468.38, tegen ƒ 219,712.12 in 1908, al zoo een beduidende vermeerdering. Deze vermeerdering is grootendeels te danken aan een toeneming van het gewoon dagelijkseh verkeer.
De exploitatiekosten hebben 1909 bedragen ƒ 152402.38 tegen ƒ 149005.76 in 1908. De vermeerdering der ontvangsten uit de exploitatie overtreft die der exploitatiekosten dus met ƒ 8359.64. De verhouding tusschen ontvangsten en uitgaven is weer iets gunstiger geworden, nl. 65.84 pct. tegen 67.81 pct. in 1908. De winst- en verliesrekening wijst na aftrek van rente en afschrijving een voordeelig saldo aan van ƒ 15266.60 tegen ƒ 12132.59 over 1908 en 1907 samen.
De ontbrengst van het personenvervoer in 1909 bedroeg ƒ 117376.88, tegen ƒ 112932.461 in 1908. Voor goederen en vee vervoer bedroegen deze cijfers resp. ƒ 103049.32 en ƒ 96007.17. Uit het rapport der commissie uit de aandeelhouders blijkt dat deze de administratie in orde, de positie der maatschappij gezond en het bedrijf vooruitgaande hebben bevonden.
Het jaarverslag werd door de vergadering gekeurd, evenzoo balans en winst- en verlies rekening. Het dividend is vastgesteld op 2 1/2 pct.
De aftredende commissaris, de heer B. Sassen werd herkozen met algemeene stemmen. Vervolgens moest in de plaats van den heer mr. M. Wijt Wz., die heeft bedankt, een commisaris worden gekozen. De heer Van Senden betreurde, dat de heer Wijt als commissaris aftreedt en vroeg of het niet mogelijk is den heer Wijt uit te noodigen niet de Maatschappij te verlaten. Veel heeft hij voor de tram gedaan. De voorzitter, baron Van Dedem, lichtte toe dat de heer Wijt gemeend heeft te moeten bedenken toen hij Avereest verliet, om zijn opvolger gelegenheid te geven commissaris te worden. Deze heeft echter te kennen gegeven, dat hij niet in aanmerking wilde komen. De heer Wijt zal, wordt hij nu herkozen, de benoeming aannemen.
De heer Berendsen meende, dat het beter was een commissaris in Hardenberg te benoemen. Die kan iets voor de tram doen, iemand die in Steenwijk woont niet. Het commissariaat is geen sinecure. In tegenstelling met den heer Van Sanden meent spr. te moeten zeggen, dat de heer Wijt niets voor de tram deed. Voorts laakte hij dat de directeur meestemt bij de benoeming van een commissaris, daar deze juist toezicht moet oefenen op de directie.
De Voorzitter wees er op, dat de directeur stemrecht heeft. Wat de andere kwestie betreft, het is aan de aandeelhouders, den commissaris te kiezen, dien zij willen.
De heer Berendsen meende, dat, zoo de directeur al stemrecht heeft, hij dan toch niet stemmen moest uit kieschheid. Deze opmerking verwekte eenige hilariteit.
Tot commissaris werd daarna herkozen mr. M. Wijt Wz. met 87 stemmen. Op den heer De Chalmot werden 10 stemmen uitgebracht. Tot leden der commissie uit de aandeelhouders volgens art. 13 der statuten werden benoemd de gemeente Avereest, de firma Van Duin en Hemmes te Coevorden en de heer Ten Doesschate, tot plaatsvervangend lid de gemeente Stad Hardenberg.
Bij de rondvraag merkte de heer De Chalmot op, dat de wissels bij Heemse onoverdekt zijn, wat lastig voor de voetgangers is. Ook ware bestrating tusschen de rails gewenscht.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28-5-1910

Buitengewone algemeene aandeelhouders vergadering

Verslag buitengewone algemeene vergadering op 21 Juni 1910 :

Gisteren is in het café Vulker alhier een algemeene vergadering vau aandeelhouders in de Dedemsvaartsche StoomtramMaatschappij gehouden.
Zij verleende de door het bestuur gevraagde machtiging tot het aangaan van een obligatieleening. Volgens de mededeelingen van den voorzitter de heer mr. W. J. baron van Dedem, zal de opbrengst van die leening in hoofdzaak bestemd worden voor den aankoop van de locomotieven en goederenwagens, die noodig zijn voor de uitvoering van een met de Maatschappij Griendtsveen gesloten vervoerovereenkomst voor den afvoer van haar turfstrooisel uit de door haar niet lang geleden aangekochte veenderij in het Amsterdamsche Veld, gemeente Emmen.
Deze overeenkomst is aangegaan voor den tijd van 24 1/2 jaar en loopt over zeer belangrijke hoeveelheden turfstrooisel die de D. S. Mij. zal brengen, gedeeltelijk naar station Dedemsvaart, gedeeltelijk naar een voor groote binnenschepen bereikbare plaats van omlading aan diep water.
De oorspronkelijke bedoeling was om na voltooiing van de lijn Kampen-Lichtmis, die waarschijnlijk door de D. S. Mij. zal geëxploiteerd worden, die plaats van omlading te zoeken te Kampen op een in den IJssel uit te bouwen emplacement. Nu echter ook te Zwolle de toegang te water tot de Diezerkade belangrijk verbeterd wordt, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de D. S. Mij. onderhandelingen met het gemeentebestuur van Zwolle zal openen, en einde te trachten aldaar beschikking te krijgen over een voldoende kadelengte en spooremplacement om het zeer groote vervoer, waarover het met de Mij. Griendtsveen gesloten contract loopt, over Zwolle te kunnen leiden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 23-6-1910

Algemeene aandeelhouders vergadering - 24e boekjaar 1910

Uit het jaarverslag :

Dat de uitkomsten van den dienst op de Ded. Stoomtram-Mij. bij de exploitatie der Noordooster wat betreft de baanvakken bij Coevorden, financieel nadeel ondervond, weet men. Een paar jaren waren de dividenden lager en 2 jaar werd zelfs geen dividend betaald.
In 1904 was de uitkomst nog als gewoon. Toen verminderde ze. In 1905 werd bij een afschrijving van ƒ 82697.50 een dividend uitgekeerd van 3 pct; in 1806 afschrijving ƒ 38343.57, geen dividend; in 1907 afschrijving ƒ 36116.84 en een winstsaldo van ƒ 6981.59, dat echter op nieuwe rekening werd overgeschreven, zoodat ook in dit jaar geen dividend is uitgekeerd. Toen werd echter door den directeur de verwachting uitgesproken, dat met het jaar 1907 de periode van het ontbreken van dividend zou zijn afgesloten. Zoo is 't gegaan; over 1908 kon bij een afschrijving van ƒ 26800 een dividend van 2 pct. worden uitgekeerd; over 1909 was de afschrijving ƒ 27800, terwijl het dividend 21/2 pct. bedroeg; over het jaar 1910... zal bij een afschrijving van ƒ 27800 een dividend van 31/4 pct. kunnen worden uitbetaald.
De commissie die de rekening en verantwoording heeft nagezien, de hh. U. P. Cavaljé, burgemeester te Avereest, J. ten Doesschate, koopman te Zwolle en J. van Duyn, kassier te Coevorden, kon als resultaat van haar onderzoek verklaren dat: 1. de administratie accuraat wordt gehouden, zoodat steeds een duidelijk overzicht kan worden verkregen; 2. de verschillende bewijsstukken op een zoodanige wijze gerangschikt zijn, dat een spoedige vergelijking met de boeken mogelijk is; 3. de Maatschappij op een gezonde basis rust en zoodanig vooruitgaande is dat, onder normale omstandigheden, van het jaar 1911 gunstige resultaten mogen worden verwacht.

Uit het verslag van den directeur, den heer G. van Asselt, blijkt, dat de exploitatiekosten in 1910 hebben bedragen ƒ 155,388.45 tegen ƒ 152,402.38 in 1909, een vermeerdering dus van ƒ 2,986.07. De exploitatie gaf ƒ 240,926.604 tegen ƒ 231,468.384, een verhooging dus van ƒ 9458,22, zoodat de vermeerdering bedraagt ƒ 6472.144.
't Grootste deel van de vermeerdering is te danken aan het goederenvervoer.
De opbrengst van het reizigersvervoer is een weinig vermeerderd, maar de opbrengst van de plaatsbiljetten blijft iets beneden die van het vorige jaar. In de groote concurrentie van het rijwiel is hiervan de reden te zoeken. De directie voegt er bij: "Ongetwijfeld is de tijd daar om te zinnen op middelen door welke het vervoer van personen over de lijnen of over gedeelten van de lijnen nog meer in overeenstemming gebracht wordt met de eischen welke tegenwoordig meer en meer aan een middel van versneld verkeer worden gesteld."
Melding wordt gemaakt van de:
Overeenkomst met de Naamlooze Vennootschap "De Baanbreker" te Lutten voor het vervoer van aardappelmeel, dextrine, stroop en druivensuiker van den 1 Maart 1910.
Overeenkomst met The Griendtsveen Moss Litter Co. Ltd. te Rotterdam van 20/25 Juli 1910 betreffende het vervoer van turfstrooisel van de fabriek in het Amsterdamsche veld naar den Staatsspoorweg te Dedemsvaart en eventueel naar diep vaarwater.
Overeenkomst met de Naamlooze Vennootschap Veenderij en Turfstrooiselfabriek "Klazienaveen" voorheen W. A. Scholten te Groningen, van den 23 September 1910, betreffende het vervoer van turfstrooisel van de fabriek te Klazienaveen naar den Staatsspoorweg te Dedemsvaart en naar de Diezerkade te Zwolle.
Het personeel bestond uit 152 personen, werkzaam onder de vier afdeelingschefs. Over 't algemeen gaf het reden tot groote tevredenheid. Uit de bus der Maatschappij werd voor ziekte en ongevallen uitgekeerd een bedrag van ƒ 1376.98.
De weg verkeert in goeden staat. Enkele versterkingen werden aangebracht met 't oog op zwaardere locomotieven voor : t vervoer van turfstrooisel.
Bij de rubriek gebouwen wordt melding gemaakt van een straatschenderij. De glasramen aan de wegzijde van de rijtuigremise te Zwolle, waarvan herhaaldelijk de ruiten door de Zwolsche straatjeugd werden vernield, zijn er uitgenomen en de openingen dichtgemetseld. Door de ramen aan de zijde van het emplacement komt voldoende licht.
't Rollend materiaal bestond op 31 Dec. uit 32 locomotieven, 30 rijtuigen 1'e en 2e klasse, 12 goederenwagens en 26 veewagens. 't Materiaal van de Maatschappij "Meppel-Balkbrug" is hieronder begrepen. Voor de uitvoering van de met The Griendtsveen Moss Litter Co. Ltd. gesloten vervoerovereenkomst werden bij de Machinefabriek te Breda besteld 2 locomotieven van 16500 K.G. dienstgewicht, en bij de Nederlandsche Maatschappij voor Rollend Materieel, v/h. Pennock & Co. in Den Haag 30 open goederenwagens, lang 9 M., van 12000 K.G. draagvermogen. Dit materieel was op het einde van het jaar nog in bewerking.
De vergadering zal worden gehouden op Woensdag 24 Mei, des namiddags te 3 uur, in de Groote Societeit te Zwolle.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 9-5-1911

Verslag van de algemeene vergadering op 24 Mei 1911 :

Hedenmiddag werd in de tuinzaal der Groote Societeit de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden. Ter vergadering waren vertegenwoordigd 15 oprichtersaandeelen en 57 gewone aandeelen. Het jaarverslag, dat in ons blad uitvoerig werd meegedeeld, werd onveranderd goedgekeurd, evenals de winst- en verliesrekening en balans. Het dividend werd vastgesteld op 3 1/4 % op de gewone aandeelen.
De periodiek aftredende commissaris de heer E. Stork werd met algemeene stemmen herkozen. Tot leden der commissie uit de aandeelhouders volgens art. 17 der statuten werden gekozen de gemeente Ambt Hardenberg, de heer H. Schuurman te 's Gravenhage en de firma A. van Deventer & Zonen.
Bij de rondvraag wees de heer Cavaljé, in opdracht van den raad der gemeente Avereest, op klachten omtrent vuil in de wagens der tram. De directeur antwoordde hierop, dat alle moeite gedaan wordt om het materieel schoon te houden, maar de strijd tegen de stof is vaak hopeloos, men kan moeilijk zorgen dat wagens die schoon vertrekken ook onderweg schoon blijven.
Voorts deelde de directeur nog mee, dat aan de in ons land genomen proeven met benzine-electrische tractie de noodige aandacht geschonken wordt, daar steeds overwogen wordt of op een of andere wijze de snelheid op de lijnen te vergrooten is. Volgens het reglement op de stoomtramwegen mag thans hoogstens 20 K.M. per uur gereden worden. Wegens de groote afstanden is grootere snelheid echter wenschelijk, en men hoopt, dat tot invoering daarvan ook eens kan worden overgegaan.
Wat de vooruitzichten der maatschappij betreft voor dit jaar, die zijn gunstig. Het vervoer van turfstrooisel, dat binnenkort begint, zal de inkomsten doen stijgen, en de resultaten over de afgeloopen maanden van dit jaar zijn bevredigend. De vergadering werd hierna gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24-5-1911

Algemeene aandeelhouders vergadering - 25e boekjaar 1911

Uit het jaarverslag :

In het jaarverslag van den directeur dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij van 1911 wordt allereerst in herinnering gebracht dat het 12 October 1911 25 jaar geleden was, dat de maatschappij haar eersten dienst voor publieke verkeer opende van Dedemsvaart-S.S. naar Dedemsvaart-Dorp. Het bedrijf heeft zich in dat tijdsverloop op gunstige wijze ontwikkeld.
Het jaar 1911 was een gunstig jaar; de ontvangsten uit de exploitatie zijn aanzienlijk hooger dan in 1910, het totaal dier ontvangsten bedroeg in 1911 ƒ 263,843.40 tegen ƒ 240,926 in 1910, een vermeerdering van ƒ 22,916. Deze vermeerdering is uitsluitend te danken aan het goederenvervoer. De opbrengst uit het goederenvervoer was beneden die over 1910 met een bedrag van ƒ 4809.191
Als oorzaken van het minder druk personenvervoer merkt de directeur aan den aanleg van verschillende harde wegen, het gereedkomen van den bouw der nieuwe gestichten van "Veldzicht" en niet het minst de veeziekte, die het marktbezoek zeer drukte. Niettemin ziet hij in het verschijnsel ook een waarschuwing, dat het personenvervoer andere eischen dan vroeger gesteld worden, en kondigt voorstellen betreffende ingrijpende veranderingen in het personenvervoer aan.
De exploitatie-kosten bedroegen ƒ 162,336.99 tegen ƒ 155,388.45 in 1910, een vermeerdering van ƒ 6948.50.
De verhouding tusschen opbrengsten en uitgaven is weer gunstiger geworden van 65.84 pct. in 1910 gekomen op 61.52 over 1911.
De weg en de kunstwerken, gebouwen, werkplaatsen en rollend materieel verkeeren in goeden staat van onderhoud.
Na afschrijving over het boekjaar 1911 van ƒ 33,800 en reserve voor dividendbebelasting ad ƒ 771.10 blijft een winstsaldo over van ƒ 31,918.36, waarvan kan uitgekeerd worden 4 pct. dividend op alle aandeelen, samen ƒ 28,000 rest een saldo van ƒ 3918.36 op nieuwe rekening.
Aan het verslag is toegevoegd het rapport der commissie uit aandeelhouders, die de boeken en administratie heeft nagegaan en in orde bevonden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 9-5-1912

Verslag van de algemeene vergadering op 30 Mei 1912 :

In de hedenmiddag gehouden jaarlijksche algemeene vergadering, in de koffiekamer van Odeon, waren vertegenwoordig 13 oprichtersaandeelen en 36 gewone aandeelen. De vergadering werd geleid door den voorzitter, den heer mr. W. J. Baron van Dedem van de Rollecate.
Het jaarverslag, evenals de winst- en verliesrekening en balans, werden onveranderd goedgekeurd. Het dividend werd vastgesteld op 4 pct. op alle aandeelen.
De heer H. Löhnis, aftredend commissaris, werd herkozen. Tot leden der commissie uit de aandeelhouders, volgens art. 17 der statuten, werden gekozen de gemeente Hardenberg, de hh. Geertsema Feith & Co. te Groningen en de firma L. Verbeek van der Sanden te Utrecht.
Bij de rondvraag werd o.a. door de hh. Zwijze, A. Minke en v. d. Sande, op het ongeregeld rijden van eenige trammen gewezen. De directeur deelde mede, dat hierna een nauwkeurig onderzoek zou worden ingesteld.
Voorts vroeg de heer A. Minke of het geen aanbeveling verdiende 2 personen op de machine te plaatsen, om, wanneer de machinist onder "t rijden eens een ongeluk overkwam, de machine niet onbeheerd zou zijn. De directeur weer er op, dat dit alleen bij trammen gebeurt, die niet van uit de personenwagens tot stilstand gebracht kunnen worden. Na eenige bespreking van minder belangrijken aard werd de vergadering gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 30-5-1912

Algemeene aandeelhouders vergadering - 26e boekjaar 1912

Uit het jaarverslag :

Verschenen is het verslag over het jaar 1912 van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, welke haar jaarlijksche algemeene vergadering alhier zal houden op 29 Mei a.s.
Het jaar 1912 is niettegenstaande de groote vermeerdering der exploitatie-kosten gunstig geweest.
De ontvangsten uit de exploitatie zijn met ƒ 29141,29 gestegen en gekomen op ƒ 292984,69. Die vermeerdering is geheel te danken aan het goederenvervoer. De opbrengst van het reizigersvervoer is iets verminderd, met ƒ 2190,96, en gekomen op ƒ 111396,76. De exploitatie-kosten bedroegen ƒ 184380,44. Na afschrijving van ƒ 28000 en bijschrijving op het vereenigingsfonds van ƒ 7800, blijft als winst beschikbaar ƒ 38982,38. Hiervan 4 pct. aanwijzende voor alle aandeelen - ƒ 20 000 - blijft er na afdoening van een bijdrage aan Overijssel en na storting in 't reservefonds nog ƒ 5833,33 over. Na de vastgestelde uitkeeringen zal nog 1/4 pct. dividend kunnen worden verstrekt, zoodat het dividend voor alle aandeelen komt op 4 1/4.
Op 31 December 1912 bestond het onder de 4 afdeelingchefs in vaste dienstbetrekking werkzaam zijnde personeel uit 158 personen, alsmede 16 personen in losse dienstbetrekking, welke den 1 Januari 1913 een vaste aanstelling gekregen hebben.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15-5-1913
...
De exploitatiekosten hebben in 1912 bedragen ƒ 189,380 tegen ƒ 162,336 in 1911. Deze stijging is slechts gedeeltelijk het gevolg van de vermeerdering der diensten ten gevolge van de uitbreiding van het goederenvervoer. De periodieke verhooging van de bezoldigingen van het personeel en eenige noodig geoordeelde nadere regelingen dier bezoldigingen zijn mede van veel invloed op de stijging der uitgaven en van veel invloed is ook de aanhoudende prijsstijging van nagenoeg alle verbruiksartikelen. Bij eene herziening der vrachttarieven zal met deze omstandigheden rekening moeten worden gehouden.
Het steeds toenemende vervoer van goederen maakt op zich zelf reeds vermeerdering van het aantal goederentrammen noodig. Bovendien zullen, indien de plannen in verband met vergrooting van de snelheid van het verkeer met personentrammen tot uitvoering komen, de sneller rijdende trammen alsdan geheel ontlast moeten worden van het vervoer van goederen, zoals thans reeds met een enkele tram het geval is.
De weg en de kunstwerken verkeeren in goeden staat van onderhoud.
De gebouwen zijn goed onderhouden en bevinden zich in goeden staat.
Het onderhoud en de vernieuwing van het rollend materieel werd op de gewone wijze uitgevoerd. Met de verbetering werd voortgegaan.
...
De Telegraaf. Amsterdam, 17-5-1913

Verslag van de algemeene vergadering op 29 Mei 1913 :

Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij.
Door bovengenoemde Stoomtramweg-Maatschappij werd hedenmiddag in den foyer van Odeon, de jaarlijksahe algemeene vergadering gehouden, onder voorzitterschap van den heer mr. W. J. baron Van Dedem van de Rollecate. Vertegenwoordigd waren 5 opridhters-aandeelen en 41 gewone aandeelen, samen uitbrengende 54 stemmen.
Uit het reeds door ons vermelde jaarverslag en de winst- en verliesrekening en balans, die geheel werden goedgekeurd, bleek, dat de maatschappij zich in toenemenden bloei mag verheugen. Besloten werd dan ook het dividend vast te stellen op 4 1/4 pct. op alle aandeelen. Het vorig jaar bedroeg dit 4 pct.
In de plaats van den periodiek aftredenden commissaris, den heer mr. M. Wijt Wzn., die niet in aanmerking wenschte te komen voor herbenoeming, werd gekozen de heer jhr. J. H. van Holthe tot Echten te Hoogeveen. Door den voorzitter werd een hartelijk woord van dank gebracht aan den heer Wijt voor al hetgeen deze in het belang der maatschappij heeft gedaan.
Tot leden der commissie uit de aandeelhouders, volgens art. 17 der statuten, werden benoemd: de heeren Frowein en Thiebout te Zwolle, mr. S. van Delden te Deventer en de gemeente Avereest. Als plaatsvervangend lid werd gekozen een vertegenwoordiger der gemeente Stad Hardenberg.
Nog kwam ter tafel de regeling van het traktement van den directeur. Overeengekomen werd dit te verhoogen met ƒ 750 en dus vast te stellen op ƒ 3750 per jaar.
Bij de rondvraag gaf de heer Zwijze aan de directie in overweging in de slechte aansluiting te Lutten op de lijn Dedemsvaart-Hardenberg verbetering te willen brengen. De directeur antwoordde, dat, om geen andere belangrijker aansluitingen te moeten opheffen dit voorloopig niet mogelijk zat zijn. De vergadering werd daarna gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29-5-1913
Handel en Nijverheid in 1912. AVEREEST a/d Dedemsvaart

De Balans en Winst- en Verliesrekening op 1 januari 1913 : "Nederlandsche staatscourant". s-Gravenhage, 22-05-1913 De Balans en Winst- en Verliesrekening op 1 januari 1914 : "Nederlandsche staatscourant". s-Gravenhage, 23-05-1914 De Balans en Winst- en Verliesrekening op 1 januari 1915 : "Nederlandsche staatscourant". s-Gravenhage, 20-05-1915

Algemeene aandeelhouders vergadering - 27e boekjaar 1913

Uit het jaarverslag :

Verschenen is het verslag van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij over het jaar 1913, uit te brengen op de jaarlijksche algemeene vergadering, die 28 Mei .as. te Zwolle belegd zal worden.
De resultaten zijn in het afgeloopen boekjaar weder bevredigend geweest. De nieuwe tarieven blijken doeltreffend te zijn. De ontvangsten uit de exploitatie zijn met ƒ 17,024.61 gestegen en bedragen ƒ 310,009.31. De winst- en verliesrekening wijst een voordeelig saldo aan van ƒ 35,264.72, tegen ƒ 38,982.38 over 1912. Het maatschappelijk kapitaal bleef onveranderd. Het totale bedrag der afschrijvingen bedraagt ƒ 562,307.04.
De weg en de kunstwerken, de gebouwen en werkplaats, alsmede het rollend materieel, zijn goed onderhouden en verkeeren in goeden staat.
De te verdeelen winst bedraagt ƒ 6019.05; op dividendbewijs no. 27 der oprichters- en gewone aandeelen zal 4 1/4 pct. kunnen uitgekeerd worden, terwijl dividendbewijs no. 27 der oprichtersbewijzen met ƒ 29.24 betaalbaar gesteld kan worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12-5-1914
Op 28 Mei zal de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. plaats hebben.
In die vergadering zal het jaarverslag over 1913 worden uitgebracht, waaraan wij het volgende ontleenen:
De resultaten zijn ook over 1913 weder bevredigend geweest, niettegenstaande de vermeerdering der exploitatiekosten zich heeft voortgezet. De vermeerdering dier kosten, ten gevolge van het stijgen der loonen en de voortgezette prijsstijging van vele verbruiksartikelen, hebben een gedeeltelijke herziening der tarieven voor het vervoer van vee en goederen noodig gemaakt. De nieuwe tarieven zijn den 1en Juli in werking gesteld. Zij blijken doeltreffend te zijn.
De ontvangsten uit de exploitatie zijn met ƒ 17.024 gestegen en van ƒ 292.984 geklommen tot ƒ 310,009. Deze vermeerdering is grootendeels te danken aan de toegenomen opbrengst uit het goederenvervoer, doch ook, en dat in tegenstelling met de laatste jaren, uit toeneming van het personenvervoer. Terwijl de opbrengst, uit het personenvervoer sinds 1909 gestadig is teruggeloopen, wijst het jaar 1913 daarvoor een vermeerdering met ƒ 2699 ten opzichte van 1912 aan, zij klom van ƒ 111,396 over 1912 tot ƒ 114,09 over 1913. De opbrengst van het veevervoer alleen is verminderd. Het goederen- en veevervoer te zamen heeft ƒ 14,08.5 meer opgebracht dan in 1912 en steeg van ƒ 169,238 tot ƒ 183,324. De verhouding tusschen de ontvangsten en uitgaven der exploitatie is ten gevolge van de stijging der uitgaven geworden 65.07 % tegen 62.93 % over 1912.
Na aftrek van rente en ruime afschrijving wijst de winst- en verliesrekening een voordeelig saldo aan van ƒ 35,264 tegen ƒ 38.982 over 1912. Hierbij dient opgemerkt dat in het laatste cijfer een onverdeeld saldo uit vorige jaren van ƒ 3918 begrepen was, terwijl het saldo over 1913 alleen in dat jaar gekweekt is.
Herinnerd wordt aan het besluit tot uitvoering van het plan tot doortrekking van de lijn der maatschappij langs de zuidzijde der Verlengde Hoogeveensche vaart naar de Duitsche grens, waarvoor de noodige concessies zijn aangevraagd.
De totale opbrengst van het vervoer bedroeg ƒ 301.097 (ƒ 284.190), de exploitatiekosten ƒ 201.734 (ƒ 184.380). Volgens de winst- en verliesrekening bedroeg de uitgaaf aan renten ƒ 42.559, de reservedividend-belasting ƒ 21; uitkeering aan de spoorwegmaatschij. Meppel-Balkbrug ƒ 11141, afschrijvingen op kosten van oprichting ƒ 1743 en op kosten van aanleg ƒ 31250. In het vernieuwingsfonds voor den weg en de kunstwerken wordt gestort ƒ 7800, het saldo winst is ƒ 35.264. Dividendbewijs no. 27 der oprichters- en gewone bewijzen zal met 4 1/4 betaalbaar zijn en de oprichtersbewijzen met ƒ 29.24.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 13-5-1914
De winst- en verliesrekening der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij wijst een voordeelig saldo aan van ƒ 35.264, zoodat 4 1/2 % dividend kan worden uitgekeerd.
Concessie is aangevraagd voor doortrekking der lijn langs de Zuidzijde der Verlengde Hoogeveensche vaart naar de Duitsche grens.
Voor sneller rijdende trammen zal geen gebruik worden gemaakt van benzine electrische motorwagens, daar het geenszins bewezen is, dat deze juist een goedkoope trekkracht zijn. Toch wenscht men personentrammen in te voeren met grooter snelheid dan 20 K.M per uur en daarom is besloten 5 stoomlocomotieven aan te schaffen als ontworpen zijn voor sneller vervoer en die een naar verhouding goedkoope trekkracht zullen zijn, locomotieven, die ook voor vervoer van zware goederentrammen geschikt zijn.
Provinciale Drentsche en Asser courant, 13-05-1914

Verslag van de algemeene vergadering op 28 Mei 1914 : ---

Algemeene aandeelhouders vergadering - 28e boekjaar 1914

Uit het jaarverslag :

Aan het verslag der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij over 1914 ontleenen wij het volgende:
Het spreekt van zelf, dat de gevolgen van de op 1 Augustus ingetreden toestand in ons land, tengevolge van de omstreeks dien datum uitgebroken verwikkelingen in de ons omringende rijken, zich in het bedrijf der Maatschappij hebben doen gelden en de uitkomsten de sporen dragen van de kritieke omstandigheden, al zijn zij ook veel minder diep geworden dan in den eersten tijd na de mobilisatie te vreezen stond. Deels door wederopleving van het gewone verkeer, deels door andere omstandigheden, heeft het bedrijf over dit jaar nog een beduidend overschot gelaten.
De ontvangsten uit de exploitatie zijn ƒ 16452.60 minder dan in 1913 en teruggeloopen van ƒ 310009.31 tot ƒ 293556.71. Van de vermindering komt ƒ 13452.59 ten laste van het personenvervoer en ƒ 3040.93 van het goederen- en veevervoer. Het postvervoer en de buitengewone ontvangsten hebben ƒ 40.93 meer opgebracht dan in 1913.
De exploitatiekosten zijn verminderd met ƒ 4315 95 en van ƒ 201734.41 in 1913 geworden ƒ 197418.46 in 1914. ... Na aftrek van rente en ruime afschrijvingen blijft een voordeelig saldo over van ƒ 24404.41 tegen ƒ 35264.72 over 1913.
In de maand Juli werd op verzoek van een commissie uit belangstellende corporaties een dagelijksche beurtvaart geopend tusschen Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen voor het bestellen van per tram aangekomen goederen en het afhalen van goederen, welke per tram doorgezonden worden. Door de tijdsomstandigheden is deze dienst in de maand Augustus geschorst moeten worden. In het begin van 1915 is hij, zij het aanvankelijk beperkt, weder geopend.
Door commissies, gevormd uit belanghebbenden in de verschillende streken, werden bij de Maatschappij stappen gedaan tot het bekomen van hulp voor het ontwerpen der plannen en verdere voorbereiding en het aangaan van exploitatie-overeenkomsten voor de navolgende stoomtramwegen:
1e. van Coevorden naar Schoonebeek, te Coevorden aansluitende aan de lijn der Maatschappij;
2e. van Emmer-Compascuum over Emmer-Erfscheidenveen naar Emmen, te Emmer-Compascuum aansluitende aan de lijn der Maatschappij;
3e. van Stapel over Zuidwolde naar Hoogsveen, te Stapel aansluitende aan de lijn Meppel-Balkbrug, te Hoogeveen aan de lijn der Maatschappij.
Het bestuur verklaarde zich bereid om voor rekening der respectieve commissies door de Maatschappij ontwerpen der genoemde lijnen te doen opmaken. Eventueele exploitatie door de Maatschappij van de in ontwerp zijnde lijnen is in overweging of voorbereiding.
De plannen in verband met vergrooting van de snelheid van het verkeer met personentrammen en uitbreiding van de goederendiensten, verkeeren nog in hetzelfde stadium van het vorige jaar. De tijdsomstandigheden zijn niet bevorderlijk voor de afwikkeling der administratieve regelingen, welke hiervoor vereischt worden. De locomotieven, welke voor de uitvoering der plannen noodig zijn; staan nagenoeg voltooid aan de fabriek te Cassel ter verzending gereed, doch de aflevering zal tengevolge van de huidige omstandigheden allicht voor onbepaalden tijd zijn uitgesteld.
De weg en de kunstwerken verkeeren in goeden staat van onderhoud.
De gebouwen zijn goed onderhouden en bevinden zich in goeden staat.
Het rollend materieel verkeert in goeden staat van onderhoud.
Na afschrijving over dit boekjaar van een bedrag van ƒ 35000 (tegen ƒ 33000 over 1913) en bijschrijving op het Vernieuwingsfonds voor den weg en de kunstwerken van een bedrag van ƒ 7800 (evenals in 1913), behalve de bijgeschreven rente, blijft als winst over ƒ 24404.41, te verdeelen als volgt: dividendbelasting 2 1/2 pct. met 60 opcenten over ƒ 22400 is ƒ 896. 4 pct. dividend voor ƒ 580000 gewone aandeelen ƒ 23200, op rekening onverdeeld dividend oprichtereaandeelen ƒ 308.41.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12-5-1915
De Maasbode. 14-5-1915

Verslag van de algemeene vergadering op 28 Mei 1915 :

Hedenmiddag belegde de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatsdhappij haar jaarlijksche algemeene vergadering in de tuin zaal der Groote Societeit. Het jaarverslag, waarvan vroeger reeds een en ander in ons blad werd medegedeeld, werd goedgekeurd, terwijl de balans, winst- en verliesrekening werd vastgesteld. De afschrijving beloopt ƒ 35000, de bijschrijving op het vernieuwingsfonds ƒ 7800. De winst bedraagt ƒ 24404.41. Het dividend voor gewone aandeelen is bepaald op 4 pct.
De heer B. Sassen werd als commissaris, aan de beurt van periodieke aftreding, herkozen. Voor de commissie voor het nazien der rekening en verantwoording werden aangewezen de gemeente Stad Hardenberg, de heer Roelvink, kassier, en A. v. Senden, particulier, terwijl er plaatsvervanging werden benoemd de gemeente Ambt Hardenberg en de firma Van Deventer.
Aan de orde was ten slotte een voorstel tot verlenging van den duur der vennootschap, tot aanvrage waarvan werd besloten. Nader zal nog worden overlegd welke verlengingstermijn zal worden aangevraagd, waartoe de directeur werd gemachtigd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28-5-1915
In de gisteren gehouden aandeelhoudersvergadering der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. werd bij de rondvraag door den heer v. d. Elst, vertegenwoordiger der gemeente Avereest, beperking van den bestaanden Zondagsdienst verzocht, terwijl hij voorts den wensch te kennen gaf, dat de weg minder dikwijls versperd wordt en van de Balkbrug Woensdags een tram loopt met het oog op de markt te Dedemsvaart, terwijl hij ten slotte aandrong op betere aansluiting van de tram met de treinen.
De directeur, de heer G. van Asselt, merkte naar aanleiding van een en ander op, dat de Zondagsdienst reeds zoo veel mogelijk beperkt wordt, terwijl er evenzeer op wordt gelet het openbaar verkeer zoo min mogelijk te belemmeren. Mededeeling van bepaalde feiten aan de directie gedaan zullen zeker aanleiding geven tot ernstig onderzoek. Of er in een markttram van Balkbrug op Dedemsvaart kan worden voorzien, wordt nog nader overwogen.
Wat 't wachten op de treinen betreft, deelde de directeur mede dat zulks op sommige plaatsen beslist ondoenlijk is, terwijl hij toezegde overigens aan dit punt nadere aandacht te wijden.
Ook de voorzitter, de heer mr. W. J. baron van Dedem deed nog uitkomen, dat de Zondagsdienst van 't personeel zooveel mogelijk beperkt wordt, ook in het belang der Maatschappij.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29-5-1915
Handel en Nijverheid in 1914. AVEREEST a/d Dedemsvaart

Buitengewone algemeene aandeelhouders vergadering

Verslag buitengewone algemeene vergadering op 22 Oktober 1915 :
Punt van behandeling: Voorstellen tot wijziging van de statuten der vennootschap.

Gisterenmiddag belegde de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij in de Groote Societeit te Zwolle een buitengewone algemeene vergadering onder voorzitterschap van den heer mr. W. J. baron van Dedem. Als eenigst punt van behandeling bevatte de agenda de voorstellen van commissarissen tot wijziging van de statuten der vennootschap. Aanwezig waren 10 aandeelhouders, uitbrengende 53 stemmen en vertegenwoordigende ƒ 166000 zijnde meer dan het vereischte vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal.
De voorzitter gaf een toelichting bij de ingediende voorstellen. De bedoeling is te trachten de oprichtersaandeelen met de daarbij behoorende oprichtersbewijzen om te zetten in gewone aandeelen. De daartoe noodige wijziging van de statuten kan gelijktijdig strekken voor vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, met 3 ton, door het van ƒ 700,000 te brengen op ƒ 1,000,000. Voorts zal den houders van oprichtersaandeelen de bevoegdheid verleend moeten worden om voor 1 Januari a.s. hun aandeelen met de daarbij behoorende oprichtersbewijzen, onder bijbetaling van ƒ 1.000 per oprichtersaandeel, te verwisselen tegen 4 gewone aandeelen. Het aandeel in de overwinst voor de oprichtersbewijzen zal aan de gewone aandeelen komen, terwijl, zoodra alle oprichtersaandeelen in gewone aandeelen zijn omgezet, door evenredige vermindering van de tantiemes, het aandeel in de overwinst voor de aandeelhouders, hetwelk thans 30 pct. bedraagt, op 60 pct. zal gebracht worden.
Hierna werd overgegaan tot artikelsgewijze behandeling der voorgestelde statutenwijziging. Als belangrijkste hierbij valt te vermelden, dat art. 4 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende: "Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op een milioen gulden, verdeeld in ten hoogste 40 oprichtersaandeelen, iedre van drie duizend gulden en ten minste 880 gewone aandeelen, ieder van duizend gulden. De gewone aandeelen kunnen bij eerste uitgifte worden gesplitst en uitgegeven in onderaandeden van vijf honderd en van tweehonderd vijftig gulden. , 40 oprichtersaandeelen zijn geplaatst en vol gestort.
Van de gewone aandeelen is een bedrag geplaatst van vijf honderd en tachtig duizend gulden; de overigen moeten voor 1 Januari 1925 zijn uitgegeven, ten ware deze termijn op verzoek van den directeur en den raad van commissarissen der vennootschap door de Koningin mocht worden verlengd.
De geplaatste gewone aandeelen zijn volgestort.
De houders van oprichtersaandeelen hebben de bevoegdheid dezen met het daarbij, ingevolge het bepaalde bij art. 5 uitgereikte oprichtersbewijs, voor den 1 Januari 1916 tegen ontvangbewijs bij den directeur der vennootschap in te leveren, met bijbetaling van een duizend gulden voor ieder oprichtersaandeel.
Bij op naam staande oprichtersaandeelen moet bovendien een door den houder onderteekende verklaring worden gevoegd, dat de oprichtersaandeelen ter verwisseling tegen gewone aandeelen, overeenkomstig het bepaalde in deze statuten, aan de vennootschap worden overgedragen. Binnen een maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op de wijziging der statuten, vastgesteld in de buitengewone algemeene vergadering, gehouden den .... of binnen een maand na de inlevering van oprichtersaandeelen, welke na het bekomen der Koninklijke bewilliging worden ingeleverd, worden aan de houders voor elk ingeleverd oprichtersaandeel verstrekt vier gewone aandeelen tegen teruggaaf van het bovenvermelde ontvangbewijs.
Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden bepaald of en onder welke voorwaarden houders van oprichtersaandeelen en oprichtersbewijzen deze kunnen inleveren na 31 December 1915.
De ingeleverde oprichtersaandeelen zijn waardeloos en moeten worden vernietigd.
De ingeleverde oprichtersbewijzen blijven mededeelen in het voor de oprichtersbewijzen vastgestelde deel van de winst, totdat alle oprichtersbewijzen in het bezit van de vennootschap gekomen zijn. Zoodra alle oprichtersbewijzen in het bezit van de vennootschap zijn, worden zij waardeloos en moeten zij worden vernietigd. Door de inlevering van oprichtersaandeelen worden gewone aandeelen geschapen tot een bedrag, gelijk aan dat van de ingeleverde oprichtersaandeelen."

Bij dit punt werd ter sprake gebracht de vraag of de vergadering kan goedkeuren dat de aandeelen der betrokken gemeenten worden omgezet in onaflosbare obligaties. De heer H S. Gratama ontwikkelde verschillende bezwaren die z.i. bestonden tegen de plannen door commissarissen geopperd. Zoo meende hij, dat de maatschappij volgens 't voorgestelde stelsel haar eigen aandeelen zou inkoopen, wat wettelijk niet geoorloofd is. Ook merkte spr. op, dat de maatschappij zelf haar aandeelen beneden pari mocht uitgeven en was hij van oordeel dat de beoogde operatie niet zou kunnen plaats hebben. De voorzitter zette zijn tegenovergestelde meening uitvoerig uiteen, terwijl ook de directeur, de heer G. van Asselt, de geopperde bezwaren bestreed. Na een levendige wisseling van gedachten, gaf de heer Gratama nog te kennen, dat, indien commissarissen de aan de gemeenten gedane toezegging om hun oprichtersaandeelen in plaats van tegen gewone aandeelen te verwisselen tegen 4 pct. niet-aflosbare obligaties, gestand deden, hij de belangen der andere aandeelhouders benadeeld achtte. De bespreking van dit punt werd aangehouden tot na de behandeling der voorgestelde statutenwijziging.
De wijziging van art. 4 werd hierop aangenomen met zes stemmen tegen. Van de verdere wijzigingen zij nog vermeld, dat zal worden ingevoegd een nieuw artikel, luidende: Art. 19. "Het overblijvende deel van de winst, bedeeld in de laatste alinea van art. 18, wordt,, zoolang niet alle oprichtersbewijzen overeenkomstig het bepaalde bij art. 4 in het bezit van de vennootschap zijn, verdeeld als volgt: a. 10 pct. voor de commissarissen; b. 7 1/2 pct. voor den directeur; c. 7 1/2 pct. voor de hoofdambtenaren, gelijkelijk verdeeld; d. 25 pct. voor het overige personeel, in vaste dienstbetrekking bij de maatschappij, in verhouding tot hun tractement; e. 20 pct. voor de houders van oprichtersbewijzen; f. 30 pct. voor alle aandeelen gelijkelijk, in verhouding tot het bedrag der aandeelen; g. voor de gewone aandeelen het bedrag, dat op de zich in het bezit der vennootschap bevindende oprichtersbewijzen uit het winstaandeel sub e zal worden ontvangen.";
en voorts: Art. 20. "Zoodra alle oprichtersbewijzen, overeenkomstig het bepaalde bij art. 4 in het bezit van de vennootschap zijn, vervalt de winstverdeeling overeenkomstig art. 19 en wordt die winstverdeeling als volgt: a. 8 pct. voor de commissarissen; b. 6 pct. voor den directeur; c. 6 pct. voor de hoofdambtenaren, gelijkelijk verdeeld; d. 20 pct. voor het overige personeel, in vaste dienstbetrekking bij de maatschappij, in verhouding tot hun tractement; e. 60 pct. voor de aandeelen, in verhouding tot het bedrag der aandeelen."
De statutenwijziging werd vervolgens in haar geheel aangenomen, terwijl den directeur in verband hiermede de noodige machtiging werd verleend. Het zooeven besproken punt werd nu opnieuw in behandeling genomen, wat tot resultaat had, dat de plannen van commissarissenwerden goedgekeurd en de verdere regeling aan hen zal worden overgelaten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 23-10-1915

Algemeene aandeelhouders vergadering - 29e boekjaar 1915

Uit het jaarverslag :

't Verslag over het jaar 1915 is in druk verschenen. De uitkomst van het bedrijf over het afgeloopen daar is bevredigend.
De ontvangsten uit de exploitatie der tramlijnen zijn ƒ 26217.18 meer dan in 1914. De vermeerdering is verkregen door een hoogere opbrengst uit het goederenvervoer van ƒ 25285.83, het postvervoer ƒ 155.25. de diverse ontvangsten ƒ 615.59 en het personenvervoer ƒ 160.50.
Niettegenstaande in 1915 belangrijk minder kilometers gereden zijn dan in 1914, tengevolge van de beperkte dienstregeling na 31 Juli 1914, waartoe in hoofdzaak de mobilisatie van personeel dwingt, zijn de exploitatiekosten ƒ 4681.53 hooger dan in 1914.
Het voordeelig saldo der exploitatierekening is derhalve ƒ 21535.64 meer dan over 1914 en gestegen van ƒ 96138.25 in 1914 tot ƒ 117673.89 in dit jaar. Na aftrek van rente en verschillende afschrijvingen tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 50246.81 blijft ter verdeeling over ƒ 37306,30 tegen ƒ 24404.41 in 1914. Het maatschappelijk kapitaal is vergroot met ƒ 300.000 gewone aandeelen en dus gebracht op ƒ 1.000.000. Het geplaatste kapitaal bedroeg op 31 Dec. 1915 ƒ 734.000. De waarborgkapitalen bedragen ƒ 19504, het kapitaal in het bedrijf ƒ 2243507.56. Het totale bedrag der afschrijvingen op 31 December 1915 bedraagt ƒ 643525.01. Bovendien is over het jaar 1915 op verschillende activa een buitengewone afschrijving gedaan tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 11446.81.
Op 31 December 1915 waren onder de 4 afdeelingschefs in vaste dienstbetrekking werkzaam 146 personen, alsmede 14 personen in losse dienstbetrekking.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in het jaar 1915 ƒ 100804.23 tegen ƒ 100643.73 in 1914. Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 205568.95 tegen ƒ 180283.12 in 1914. Aan diversen is ontvangen ƒ 3212.36 tegen ƒ 3392.74 in 1914. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1915 ƒ 309585.55 tegen ƒ 197418.46 in 1914.
Afgelegd zijn: locomotiefkilometers in 1915 639570. in 1914 721327; tramkilometers in 1915 638581, in 1914 718528 askilometers in 1915 9892078, in 1914 8849664.
Het kolen verbruik bedroeg totaal 4034990 Kg., waarvan voor den dienst van het verkeer 3669580 Kg. De opbrengsten per dagkilometer bedroegen ƒ 1.97 voor 't personenvervoer, ƒ 4.02 voor het goederenvervoer, ƒ 6.25 totaal; de exploitatiekosten ƒ 3.95. De winstverdeeling is als volgt gesteld: Na de voormelde afschrijvingen blijft als winst over een bedrag van ƒ 37306.30, hiervan 4 pct. op ƒ 734000 geplaatste aandeelen ƒ 29360. inkomstenbelasting ƒ 1901.90, blijft ƒ 6044.40 provincie Overijssel 558/1180 van 15 pct. van dit bedrag ƒ 425.50, storting in het reservefonds ƒ 5618.90.
De jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald op Dinsdag 30 Mei.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 20-5-1916

Verslag van de algemeene vergadering op 30 Mei 1916 : --

Handel en Nijverheid in 1915. AVEREEST a/d Dedemsvaart

Algemeene aandeelhouders vergadering - 30e boekjaar 1916

Uit het jaarverslag :

Verschenen is het jaarverslag over 1916 van de Dedemsvaarteohe Stoomtramweg- Maatschappij, waaraan wij het volgende ontleenen:
Ondanks de hoogere opbrengsten is, daar de exploitatiekosten zeer stegen, het netto saldo der exploitatie-rekening belangrijk lager dan in 1915. De ontvangsten uit de exploitatie der tramlijnen zijn ƒ 15,588.78 meer, de, exploitatiekosten ƒ 36.218.09 meer dan in 1915. Het voordeelig saldo der exploitatie-rekening is derhalve ƒ 20,629.31 minder dan over 1915 en is gedaald van ƒ 117,673 .89 in 1915 tot ƒ 97,044.58 in dit jaar; de rekening sluit in ontvang en uitgaaf met ƒ 335,362.67.
Na aftrek van rente en verschillende afschrijvingen, tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 42,800, blijft ter verdeeling over ƒ 19,691.31 tegen ƒ 37,306.30 in 1915. De winst- en verliesrekening sluit in ontvang en uitgaaf met ƒ 118,925.51. In het maatschappelijk kapitaal kwam geen verandering, het bleef bepaald: op ƒ 1,000,000, waarvan op 31 December 1916 nog onuitgegeven was ƒ 266,000.
Op 31 Dec. 1916 waren onder de 4 afdeelingschefs in vaste dienstbetrekkkig werkzaam 152 personen, alsmede 15 personen in losse dienstbetrekking. Het ligt in de bedoeling de meeste van deze personen, bij gebleken geschiktheid, een vaste aanstelling te geven. Over het algemeen gaf het personeel reden tot tevredenheid. Tijdens ziekte en ongevallen werd aan het personeel uit de kas der maatschappij een bedrag van ƒ 1533.28 uitgekeerd.
De weg en kunstwerken, evenals de gebouwen, verkeeren in goeden staat van onderhoud. Verschillende verbeteringen, uitbreidingen en herstellingen werden uitgevoerd, o. a. werd nabij het emplacement te Zwolle gemaakt een wisselspoor, waarvoor het noodig was dat de bermsloot langs den Rijksstraatweg gedempt werd, een buisleiding gelegd werd en een afrastering ter afscheiding van het aangrenzend weiland gemaakt werd. Voor dit spoor werden onder meer gebruikt 482 M. rails, 272 dennen, grenen en eiken dwarsliggers, 39 eiken wisselhouten en de noodige onderlegplaten.
Over het rollend materieel wordt niets bizonders gemeld. Aanvullingen of belangrijke verbeteringen noemt het verslag niet.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen ƒ 120,152.07 tegen ƒ 100,804.23 in 1915. Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 203,894.17 tegen ƒ 205,568.95 in 1915. Aan diversen is ontvangen ƒ 1681.69 tegen ƒ 3212.36 in 1915. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1916 ƒ 325,727.93 tegen ƒ 309,585.55 in 1915.
De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 238,318.09 tegen ƒ 202,099.9914 in 1915. Afgelegd zijn: locomotiefkilometers in 1916 677,305, in 1915 639,570; tramkilometers in 1916 676,741, in 1915 638,581; askilometers in 1916 10,009,815, in 1915 9,892,078. Het kolenverbruik was totaajl 3,941,225 K.G., waarvan voor den dienst van het verkeer 3.821,035 K.G. De opbrengst en exploitatiekosten per dagkilometer bedroegen resp. ƒ 6.54 en ƒ 4.61. Percentsgewijze vermeerderden de opbrengsten en de exploitatiekosten per dagkilometer resp. met 4.60 pct. en 16.61 pct.
Na de voormelde afschrijvingen blijft als winst over een bedrag van ƒ 19,691.31; hiervan 2 1/2 pct. voor ƒ 71,600 gewone aandeelen ƒ 17,900; te reserveeren voor inkomstenbelasting ƒ 1195.40, zoodat op de nieuwe rekening overgebracht kan worden ƒ 595.91.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25-5-1917
...
Met ingang van 1 Mei 1916 werd de toeslag op de vaste bezoldiging, welke het personeel van 1 September 1915 af had genoten, in een voor het personeel gunstiger zin gewijzigd.
...
De Telegraaf. Amsterdam, 24-5-1917

Verslag van de algemeene vergadering op 31 Mei 1917 :

ZWOLLE. 31 Mei. Onder voorzitterschap van den heer mr. W. J. Baron van Dedem te Nieuwleusen werd hedenmiddag de jaarlijlksche algemeene vergadering van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. gehouden in de tuinzaal van de Groote Sociéteit. Vertegenwoordigd waren 34 aandeelen van ƒ 1000, uitbrengende 34 stemmen. Het jaarverslag, de balans en de winst- en verliesrekening hebben we reeds besproken. Als commissaris trad periodiek af de heer H. Löhnis, deze werd herkozen. In de commissie tot het nazien der rekening werden gekomen de heeren L. Jarman, Den Haag; H. P. Cavaljé. burgemeester van Avereest, en de kassiers-firma Van Duyn en Hemmers te Coevorden, en als plaatsvervanger de heer mr. J. J. Veurman te Meppel.
Bij de rondvraag informeerde een der aanwezigen welke, naar men denkt, de invloed zal zijn van de tijdsomstandigheden op de maatschappij. De voorzitter antwoordde, dat die invloed niet al te sterk gevoeld zal worden als de tarieven verhoogd worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31-5-1917

Algemeene aandeelhouders vergadering - 31e boekjaar 1917

Uit het jaarverslag :

Het jaarverslag van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij over het boekjaar 1917 is verschenen. Wij ontleenen er het volgende aan:
Het was te verwachten, dat de uitkomsten van het bedrijf, in aanmerking genomen de ongunstige tijdsomstandigheden waaronder in het afgeloopen jaar geëxploiteerd is, niet gunstig zouden zijn. De prijzen van alle bedrijfsmaterialen zijn in vergelijking met het vorige boekjaar gedurende 1917 nog steeds gestegen. Eenige van de belangrijkste artikelen, noodig voor het trambedrijf, welke de exploitatiekosten het meest drukken, namelijk de brandstoffen en de smeeroliën, zijn juist belangrijk in prijs vooruitgegaan. Van de brandstoffen werd met ingang van October 1917 de prijs meer dan verdubbeld, waardoor deze op het vijfvoudige kwam te staan van den prijs van voor den oorlog. De prijzen van smeeroliën zijn eveneens belangrijk gestegen. Van enkele soorten zijn thans de prijzen meer dan vertienvoudigd.
Bovendien werd het noodig geacht in den loop van 1917 tot twéémaal toe den bestaanden duurtetoeslag op de loonen van het personeel te verhoogen. Wel kunnen tegenover de enorm hooge exploitatiekosten gesteld worden de belangrijk hoogere opbrengsten, als gevolg van de tariefsverhoogingen, doch het is uit den aard der zaak niet door te voeren deze tariefsverhoogingen in dezelfde verhouding op te voeren als de exploitatiekosten zijn gestegen.
Wat betreft het onderhoud van het rollend materieel en van den weg en de kunstwerken wordt de toekomst met zorg tegemoet gezien, daar er groote behoefte bestaat aan het allernoodigste voor dat onderhoud en Duitschland den uitvoer van spoorwegmateriaal heeft verboden. Pogingen in het werk gesteld om materialen uit het buitenland te bekomen bleven tot dusver vruchteloos.
De ontvangsten uit de exploitatie der tramlijnen zijn ƒ 35,015.59 meer dan in 1916. De exploitatiekosten daarentegen bedragen f 68.187.45 meer dan in 1916. De vermeerdering in ontvangsten is ontstaan door ƒ 12,610.23 hoogere opbrengst uit het personenvervoer, ƒ 21,046.55 meer ontvangsten uit het goederen- en veevervoer en ƒ 1358.80 meer diverse ontvangsten, terwijl de opbrengst uit het postvervoer gelijk is gebleven aan die in 1916. Het voordeelig saldo der exploitatierekening is ƒ 64,305.83, zijnde ƒ 32,738.75 minder dan in 1916. De verhouding tusschen ontvangsten en uitgaven van de exploitatie bedraagt 84.96 tegen 71.06 pct. in 1916. De balans sluit tot een bedrag van ƒ 2,181,074.26, de winst- en verliesrekening met ƒ 95.721.91.
In het maatschappelijk kapitaal kwam geen verandering, het bleef bepaald op ƒ 1,000,000 waarvan op 31 December 1917 nog onuitgegeven was ƒ 266,000. Het totale bedrag der afschrijvingen op 31 Dec. 1917 bedraagt ƒ 731,106.35.
Op 31 December 1917 waren onder de 4 afdelingschefs in vaste dienstbetrekking werkzaam 147 personen, alsmede 15 personen in losse dienstbetrekking. Het ligt in de bedoeling de meeste van deze personen, bij gebleken geschiktheid, een vaste aanstelling, te geven. Over bet algemeen gaf het personeel reden tot tevredenheid. Met ingang van 1 Mei 1917 werd de bestaande toeslag op de vaste bezoldiging van het personeel met 50 pct. verhoogd, terwijl met ingang van 1 November l.l. bovendien een extra,duurtetoeslag werd toegekend. In den loop van het jaar werd aan het personeel tijdens ziekte en ongevallen, welke bet verhinderden zijn werkzaamheden te verrichten, uit de kas der Maatschappij een bedrag van ƒ 814.54 uitgekeerd.
Niettegenstaande de gebrekkige aanvoer van de voor het onderhoud benoodigde materialen verkeeren de weg en kunstwerken in goeden staat van onderhoud, evenals de gebouwen en het rollend materieel.
De opbrengsten van bet personenvervoer bedroegen in het jaar 1917 ƒ 132,762.30 tegen ƒ 120,152.07in 1916. Het goederen- en veevervoer gaf een onbrengst van ƒ 224,940.72 tegen ƒ 203,894.17 in 1916. Aan diversen is ontvangen ƒ 3040.49 tegen ƒ 1681.69 in 1916. De totale opbrengst van bet vervoer bedroeg in 1917 ƒ 360,743.52 tegen ƒ 325,727.93 in 1916. De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 306,505.54 tegen ƒ 238,318.09 in 1916.
Afgelegd zijn: locomotiefkilometers in 1917 574,838, in 1916 677,305; tramkilometers in 1917 573,756, in 1916 676,741; askilometers in 1917 8,348,258, in 1916 10,009,815. Het kolen verbruik was in totaal 8,745,345 K.G., waarvan voor den dienst van het verkeer 3,616,655 K.G.
De opbrengsten en exploitatiekosten per dagkilometer bedroegen respectievelijk ƒ 7.09 en ƒ 5.99. Percentsgewijze vermeerderden de opbrengsten en exploitatiekosten per dagkilometer resp. met 7.85 pct. en 30,05 pct.
Er kan over 1917 geen dividend uitgekeerd worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 22-5-1918
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 24-5-1918

Verslag van de algemeene vergadering op 31 Mei 1918 :

Heden werd in Odeon de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij, onder voorzitterschap van den heer mr. W. J. baron van Dedem. Het door den waarnemend directeur uitgebracht jaarverslag, door ons reeds vermeld, gaf geen aanleiding tot opmerkingen. De balans en winst- en verliesrekening werden goedgekeurd, zooals zij door het bestuur zijn ingediend, nadat omtrent het bij de maatschappij gebruikelijke stelsel van afschrijving enkele inlichtingen zijn verstrekt en door den voorzitter is meegedeeld dat in het loopende jaar de exploitatie-uitgaven de inkomsten waarschijnlijk zullen overtreffen, tengevolge van de ernorme stijging van prijzen van steenkolen, smeermiddelen en loonen. Van dezen toestand is de regeering op de hoogte, en gehoopt mag Worden dat zij de helpende hand zal uitsteken.
Bij het volgende punt van de agenda, de verkiezing van een commissaris, brengt de voorzitter hulde aan de nagedachtenis van den overleden titularis, den heer jhr. J. H. van Holthe tot Echten. Tot zijn opvolger wordt gekozen de heer mr. C. Hiddingh te Zwollerkerspel.
Na aanwijzing van de commissie tot het nazien der rekening over 1918, wordt de vergadering, na nog eenige bespreking omtrent den toestand, gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31-5-1918
In de gisteren te Zwolle gehouden jaarlijksehe algemeene vergadering van aandeelhouders werd het jaarverslag, balans, winst- en verliesrekening goedgekeurd.
In de plaats van wijlen den heer Jhr. J. H. van Holthe tot Echten, werd de heer Mr. G. Hiddingh tot commissaris gekozen.
Op een vraag van den heer Aberson antwoordde de voorzitter, mr. W. J. baron Van Dedem, dat deze afschrijving door de statuten is voorgeschreven. De maatschappij komt nog niet te kort, maar staat er in 1918 wel scheer voor. Nu wordt met verlies gewerkt. Commissarissen wenschen de cijfers van het eerste half jaar 1918 af te wachten en dan in het najaar een buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders samen te roepen. Daarin kan dan worden beraadslaagd wat te doen zal zijn. Men leeft in de hoop dat de regeering iets ter ondersteuning zal doen. Voorts kunnen de personentreinen nog iets, die voor goederenvervoer nog belangrijk worden verhoogd en voorts zal zijn te overwegen of men voor één jaar eens niet zal afschrijven.
De Maasbode. 2-6-1918

Algemeene aandeelhouders vergadering - 32e boekjaar 1918

Uit het jaarverslag :

Aan het verslag over 1918 van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij ontleenen wij het volgende:
Het verslag vangt aan met het memoriseeren van een tweetal verliezen, welke het college van commissarissen in den loop van het jaar getroffen hebben door het overlijden van de heeren E. Stork en mr. C. Hiddingh. De heer Stork maakte van 1901 af deel uit van den raad van commissarissen. In hem verliest de maatschappij een bestuurslid, die hare belangen steeds met de grootste nauwgezetheid heeft voorgestaan en wiens aandenken zeker steeds in eere zal blijven. De heer Hiddingh, door de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen, heeft in den korten tijd, dien hij commissaris was, zich reeds veel moeite voor de maatschappij gegeven en ook in hem lijdt zij ongetwijfeld een groot verlies.
In het verslag over het vorige jaar was de ongunstige invloed van den druk der tijden duidelijk merkbaar en daarop werd met nadruk de aandacht gevestigd en de toekomst in sommige, opzichten met zorg tegemoet gezien. In menig geval is de zorgvolle stemming gerechtvaardigd gebleken, maar men is er toch in geslaagd de groote moeilijkheden te overwinnen. Hierbij werd veel steun en medewerking ontvangen van den raad van toezicht op de spoorwegdiensten, zoodat de exploitatie, zij het met beperkten dienst, althans geregeld kon worden voortgezet.
Toch was de toestand aan het einde van het jaar nog zeer spannend, maar in den laatsten tijd is de kans voor een geregelde exploitatie in zooverre grooter geworden, dat verbetering in den aanvoer van materialen is ingetreden, en, ofschoon alle zorgen in dit opzioht nog lang niet voorbij zijn, de vooruitzichten toch gunstiger zijn geworden.
Ligt dus het zwaartepunt van den ongunstigen toestand der maatschappij niet meer in die mate in het gebrek aan materialen, als het geval was bij het opstellen van het vorig jaarverslag, het heeft zich in den loop van 1918 meer en meer verplaatst naar den financieelen kant. De bedrijfskosten zijn door handhaving en voortzetting der prijsverhooging van bedrijfsmaterialen en toekenning van belangrijke duurtetoeslagen op de loonen van het personeel weder enorm gestegen.
Het voordeelig saldo der exploitatierekening, dat over 1917 nog ƒ 64305.83 bedroeg, was over dit boekjaar slechts ƒ 24665.68, niettegenstaande de opbrengsten van ƒ 370811.37 stegen tot ƒ 484506.18 en dus ƒ 113694.80 hooger waren. De exploitatiekosten zijn dan ook met ƒ 153334.95 gestegen en tegen ƒ 306505.54 over 1917 geworden over 1918 ƒ 459840.50.
De verhouding tusschen ontvangsten en uitgaven van de exploitatie bedraagt 94.91 pct. tegen 84.96 pct. over 1917. De gevolgen van de sterk verminderde rentabiliteit van het bedrijf laten zich in verschillende opzichten gevoelen, waarmee terdege rekening dient gehoudeh te worden. Alles te zamen doet het verliescijfer aan het einde van het verslagjaar tot ƒ 110429.42 stijgen.
De toekomst is gelukkig niet zonder lichtpunten, maar toch ver van rooskleurig. De opbrengsten uit het vervoer vertoonden neiging tot beduidende vermeerdering. De prijzen der materialen zullen naar alle waarschijnlijkheid voorloopig wel zeer hoog blijven en de in het laatst van 1918 toegekende aanzienlijke duurtetoeslagen zullen in 1919 het looncijfer weer sterk doen klimmen. De looneischen worden niet minder, een nieuwe regeling van de loonen zal noodig blijken, terwijl de invoering van de nieuwe wet op de spoorwegen met beperkte snelheid nieuwe kosten zal meebrengen en in het algemeen de nakoming van nog te verwachten voorschriften veel zal kosten.
Het rijk, provinciën en gemeenten blijken niet ongenegen om de maatschappij voor de verliezen over de jaren 1917, 1918 en 1919 te steunen en de Minister van Waterstaat heeft zich bereid verklaard te bevorderen, dat ook, ter instandhouding van het bedrijf, de maatschappij van rijkswege steun zal ontvangen, indien de streek blijk van belangstelling geeft door mede te werken.
Allereerst is noodig, dat de verliezen, welke als rechtstreeks gevolg van de oorlogstoestanden zijn ontstaan, gedekt worden, en wel zoo, dat niet in anderen vorm de maatschappij er mede belast blijft. Het komt den directeur voor, dat binnenkort een dergelijke regeling haar beslag dient te krijgen, wil een ongestoorde exploitatie voor de naaste toekomst verzekerd zijn. Daarna is te overwegen, op welke wijze de financieele grondslagen in overeenstemming kunnen gebracht worden met de eischen, welke door de gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan.
In het maatschappelijk kapitaal kwam geen verandering, het bleef bepaald op ƒ 1.000.000, daarvan op 31 December 1918 nog onuitgegeven was ƒ 266.000. Het totale bedrag der afschrijvingen op 31 december 1918 bedraagt dus ƒ 775205.08.
Op 31 December 1918 waren onder de 4 afdeelingschefs in vaste dienstbetrekking 134 personen en in losse dienstbetrekking 18 personen werkzaam. Voor eenige categorieën was tengevolge van de tijdsomstandigheden niet steeds voldoende werk. Over het algemeen gaf het personeel reden tot tevredenheid. Met ingang van 1 Mei 1918 werden de tot dusver toegekende duurtetoeslagen voorloopig bij het loon gevoegd en werd tegelijk een nieuwe duurtetoeslag daaraan toegevoegd. In November 1918 werden de tot dusver toegekende 4 duurtetoeslagen definitief als loon beschouwd en werd tegelijk een nieuwe. duurtetoeslag toegekend. Door een en ander zijn de loonbedragen in den loop van het jaar sterk gestegen. Een bedrag van ƒ 8604,31 werd in den loop van het jaar wegens ziekte en ongevallen uit de kas der maatschappij uitgekeerd.
Hoewel groote bezwaren verbonden waren aan het verkrijgen van de noodige materialen, is het niettemin gelukt den weg en de kunstwerken in goeden staat te houden. Vernieuwingen van bogen of dergelijke werken van eenigszins omvangrijken aard behoefden dit jaar gelukkig niet te geschieden, zij zouden wegens gebrek aan materialen niet plaats kunnen gehad hebben. Verschillende kleine vernieuwingen vonden evenwel plaats.
De gebouwen bevinden zich in goeden staat van onderhoud, evenals het rollend materieel.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in het jaar 1918 ƒ 160855.85 tegen ƒ 132762.30 in 1917. Het goederen- en veever-, voer gaf een opbrengst van ƒ 305479.58 tegen ƒ 224940.72 in 1917. Aan diversen is ontvangen ƒ 3411.29 tegen ƒ 3040.49 in 1917. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1918 ƒ 469746.72 tegen ƒ 360743.52 in 1917.
De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 459840.50 tegen ƒ 306505.54 in 1917.
Afgelegd zijn: locomotiefkilometers in 1918: 447000, in 1917: 574838; tramkilometers in 1918: 446651, in 1917: 573756; askilometere in 1918: 6884761, in 1917: 8348258. Het totale kolenverbruik was 3381850 K.G., waarvan voor den dienst van het verkeer 3272780 K.G. De opbrengsten en exploitatiekosten per dagkilometer bedroegen resp. ƒ 9.19 en ƒ 8.99. Percentsgewijze vermeerderden de opbrengsten en exploitatiekosten per/dagkilometer resp. met 30.21 pct. en 50.01 pct.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 23-5-1919

Verslag van de algemeene vergadering op 30 Mei 1919 :

ZWOLLE, 30 Mei. Heden vergaderden de aandeelhouders in de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij alhier, onder voorzitterschap van mr. W. J. Baron van Dedem. De voorzitter heette den heer G. v. Asselt, den directeur, welkom in de vergadering, wenschte hem geluk met zijn genezing en bracht dank aan den heer v. Goor voor de toewijding waarmee deze zoo lang de taak van den directeur heeft waargenomen.
Na de behandeling van het jaarverslag en de winst- en verliesrekening, waarvan wij reeds een uittreksel gaven, was aan de orde de benoeming van commissarissen. De periodiek aftredende commissaris, de heer W. J. Baron van Dedem, werd herkozen. In de vacatures, ontstaan door het overlijden van de heeren E. Stork en mr. Hiddingh, werd voorzien door benoeming met algemeene stemmen van de heeren B. P. G. van Diggelen alhier en J. A. v. d. Sanden te Hardenberg. Alvorens tot deze benoeming werd overgegaan wijdde de president eenige woorden aan de overleden commissariseen. Spr. betuigde zijn leedwezen over het verlies, dat de maatschappij door hun overlijden geleden heeft. De heer Stork was jaren lang commissaris, wiens werkkracht de maatschappij zeer ten goede is gekomen. Hij liet bij het college een aangenamen indruk achter. De heer Hiddingh was niet zoo langen tijd commissaris. Hij heeft echter getoond een man van spirit en werkkracht te zijn, in wien de maatschappij zeker veel verloren heeft. In de commissie tot, het nazien van de boeken werden benoemd de heeren F. de Herder, alhier. B. W. ter Kuile te Lonneker en de Nat. Bankvereeniging te Coevorden en tot hun plaatsvervangers de heeren G. W. Stroink te Steenwijkerwold en A. H. J. van Wijngaarden te Staphorst.
Het salaris van den directeur werd verhoogd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 30-5-1919

Algemeene aandeelhouders vergadering - 33e boekjaar 1919

Uit het jaarverslag :

Aan het jaarverslag over 1919 der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij ontleenen wij het volgende:
De uitkomsten van het bedrijf zijn tengevolge van de tijdsomstandigheden wederom ongunstig. De prijzen der materialen zijn nog hoog. hoewel zij in het algemeen aanmerkelijk lager zijn dan het vorige jaar. De prijs der brandstoffen is evenwel slechts weinig lager geweest dan in 1918 en deze is op de uitkomsten van het bedrijf van overwegenden invloed. De loonen zijn nog belangrijk gestegen. Door de verhooging van de tarieven, welke vrijwel tot de uiterste grens opgevoerd zijn, kan de vermeerdering der kosten niet gedekt worden.
Hier komt bij, dat de bedrijvigheid in 1918 in sommige industriën, welke hoofdzakelijk op de export zijn aangewezen, in 1919 in groote slapte in zaken omgeslagen is waardoor het massale vervoer over de lijnen der Maatschappij buitengewoon sterk teruggeloopen is en de opbrengst uit het goederenvervoer, voor de Maatschappij van veel meer beteekenis dan het personenvervoer, sterk gedrukt is.
De steun van de streek, waarop moest worden gerekend, is tot dusver uitgebleven, in eerste plaats ten gevolge van de door de Provinciale Staten van Drenthe aangenomen houding. Bovendien staan de voorwaarden, welke de regeering aan het verleenen van financieelen steun verbonden heeft, een afdoende regeling in den weg. Op in Augustus 1919 dezerzijds aan de regeering gedane voorstellen is thans geen bericht ontvangen.
Voortzetting van de exploitatie op de tot nu toe gevolgde wijze was dan ook onmogelijk en daarom is in het najaar besloten om 1 Januari 1920 over te gaan tot sterke inkrimping van de personendiensten welke in hoofdzaak de tekorten doen ontstaan.
Het spreekt dat de belangen van de betrokken streken onder dien maatregel sterk lijden. Er is dan ook uit Ged. Staten der provincies Overijssel Drenthe en Groningen een commissie gevormd welke tot opdracht heeft de middelen te beramen om een blijvend bestaan van het bedrijf te waarborgen.
In Maart 1920 heeft de minister van Waterstaat, gebruik makend van de bevoegdheid welke Z. Exc. heeft krachtens de gewijzigd begrooting voor Waterstaat voor 1919 en dezelfde begrooting voor 1920, zich bereid verklaard subsidie te verleenen voor het brandstofverbruik gedurende het jaar 1919 en eenzelfde subsidie voor het jaar 1920 toegezegd.
Daardoor zal het in het jaar 1919 ontstane tekort geheel worden gedekt, terwijl grond bestaat voor de verwachting dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, ook over 1920 het bedrijf geen tekort zal opleveren.
De dekking der tekorten over de jaren 1917 en 1918 is nog niet geregeld. De van regeringswege eraan verbonden voorwaarden hebben bezwaren ertegen doen ontstaan o.a. zoo als reeds vermeld, de verplichte medewerking uit de streek, waartoe door de Provinciale Staten van Drenthe nog niet is besloten.
De minster van Waterstaat heeft deze bezwaren zooveel mogelijk ondervangen door 't bedrag van het tekort over die twee jaren, voor zoover het volgens oordeel van Z. Exc. voor dekking in aanmerking kan komen, bij wijze van renteloos voorschot geheel, dus ook het deel dat volgens de gestelde voorwaarden voor rekening van de betrokken streek behoort te komen, vooruit te betalen.
Hoewel dus, dank zij den krachtigen steun van regeeringswege, de exploitatie voorloopig mogelijk is gemaakt waarbij nochtans weinig of geen rekening is gehouden met de billijke aanspraken van de aandeelhouders, blijft de dekking der tekorten over de jaren 1917 en 1918 aan de orde. Afgewacht moet worden wat het Provinciaal bestuur van Drenthe te dien opzichte bereid is te doen.
Vervolgens zal binnenkort in verband met de invoering van de Locaalspoor- en Tramwegwet, definitieve regeling van de positie der Maatschappij op den voorgrond treden. Dat daarbij op rechtmatige belangen van de aandeelhouders gelet moeten worden, spreekt vanzelf.
Toonden de opbrengsten uit het vervoer in begin van het jaar neiging tot beduidende vermeerdering, de verwachting is door de voormelde oorzaak niet uitgekomen. Wel is de opbrengst uit de exploitatie vermeerderd, en van ƒ 484506.18 in 1918 opgeloopen tot ƒ 493371.80, alzoo een vermeerdering van ƒ 8865.62 gevende. Deze stijging, op zichzelf niet hoog, blijft bovendien beduidend achter bij de vermeerdering exploitatiekosten, welke van ƒ 459840.50 in 1918 zijn gestegen tot ƒ 478123.09 in 1919 en ƒ 18282.59 hooger zijn. Het voordeelig saldo der exploitatierekening is dientengevolge 11416.98 minder dan over 1918. Van ƒ 24665.68 over dat jaar is het in 1919 verminderd tot ƒ 15248.70.
In het maatschappelijk kapitaal kwam geen verandering, het bleef bepaald op ƒ 1.000.000, waarvan op 31 December 1919 nog onuitgegeven was ƒ 266.000. Het totale bedrag der afschrijvingen op 31 December 1919 bedraagt ƒ 819657.24. Bovendien op het effectenbezit der Maatschappij afgeschreven een bedrag van ƒ 50229.80.
Op 31 December 1919 waren onder de 4 afdelingschefs in vaste dienstbetrekking 140 personen en in losse dienstbetrekking 33 persoden werkzaam.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in het jaar 1919 ƒ 164346.53 tegen ƒ 160855.85 in 1918. Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst ƒ 306631.90 tegen ƒ 305479.58 in 1918. Aan diversen is ontvangen ƒ 2850.99 tegen ƒ 3411.29 in 1918.
De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1919 ƒ 473829.42 tegen ƒ 469746.72 1918. De exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 478123.09 tegen ƒ 459840.50 in 1918.
Afgelegd zijn: locomotiefkilometers in 1919 384186 tegen in 1918 447000; tramkilometers 1919 383471 tegen in 1918 446651; askilometers in 1919 5104026 tegen in 1918 6884761. Kolenverbruik totaal 2916760 K. G., waarvan voor den dienst van het verkeer 2835510 K.G.
De exploitatiekosten hebben bedragen in 1915 63.20 pct. van de bruto-ontvangsten, in 1916 71.06 pct., in 1917 84.96 pct., in 1918 94.91 pct. in 1919 96.90 pct.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 22-5-1920
Aan het jaarverslag over 1919 ontleenen wij het volgende:
Toonden de opbrengsten uit het vervoer in begin van het jaar neiging tot beduidende vermeerdering, de verwachting is door de voorspelde oorzaak niet uitgekomen. Wel is de opbrengst uit de exploitatie vermeerderd en van ƒ 484.506 in 1918, opgeloopen tot ƒ 493,371, Alzoo eene vermeerdering van ƒ 8865 gevende. Deze stijging, op zichzelf niet hoog, blijft bovendien beduidend achter bij de vermeerdering der exploitatiekosten, welke van ƒ 453.840 in 1918 zijn gestegen tot ƒ 478.123 in 1919 en dus ƒ 18,282 hooger zijn. Het voordeelig saldo der exploitatierekening is dientengevolge ƒ 11.416 minder dan over 1918. Van ƒ 24,665 over dat jaar is het in 1319 verminderd tot ƒ 15,248. De verhouding tusschen ontvangsten en uitgaven van de exploitatie bedraagt 96.90 % tegen 94.91 % in 1918.
De afschrijvingen hebben bedragen: in het 1e tot en met het 32e boekjaar ƒ 699,428; afschrijving over 1919 ƒ 34,000. De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in het jaar 1919 ƒ 184,346 tegen ƒ 160,855 in 1918.
De Telegraaf. Amsterdam, 25-5-1920

Verslag van de algemeene vergadering op 31 Mei 1920 :

Hedennamiddag vergaderde alhier de Dedemsvaatsche Stooomtramweg-Mij. onder voorzitterschap van den heer mr. W. J. Baron van Dedem te Nieuwleusen. Aanwezig waren 6 aandeelhouders, uitbrengende 19 stemmen. Het, reeds in uittreksel door ons gepubliceerde jaarverslag werd goedgekeurd, evenals balans winst- en verliesrekening.
De voorzitter bracht een woord van dank aan de heeren G. Benes te Goevorden en F. de Herder te Zwolle, die de financieele commissie gevormd hebben. Als commissaris werd herkozen de heer B. Sassen te Ter Apel, secretaris. De voorzitter sprak over deze herbenoeming zijn vreugde uit, daar de heer Sassen zich als secretaris jegens de maatschappij zeer verdienstelijk maakt. In de financieele commissie werden benoemd de Bank van Doijer en Kalff te Zwolle, B. Ruys te Dedemsvaart en H. J. Jordens, lid van Ged. Staten van Overijssel, te Deventer. Als plaatsvervanger werd aangewezen de heer G. W. Stroink te Steenwijkerwold.
Besproken werd vervolgens herziening van het salaris van den directeur. De voorzitter zette uiteen waarom de commissarissen eenstemmig herziening noodzakelijk achtten. Spreker stelde voor het salaris te bepalen op ƒ 7000. De vertegenwoordiger van de gemeente Avereest meende, dat de financiën der maatschappij een verhooging niet rechtvaardigen. Besloten werd daarna conform het voorstel van commissarissen.
De voorzitter zette uiteen, dat voor den oorlog de maatschappij er vrij gunstig voor stond. De oorlog bracht echter een groote maleise.
Zeer zeker zou het de belangen der aandeelhouders beter gediend hebben, indien de maatschappij geliquideerd was. Daar de tram echter in het belang van de streek is, bleef zij voortbestaan met hulp van het Rijk.
Hoewel eerst van de zijde der provincie Drenthe moeilijkheden ondervonden werden, is thans uit de provinciale Staten van Overijssel, Drenthe en Groningen een commissie gevormd, van wier werk spreker goede verwachtingen heeft.
De belangen der aandeelhouders zijn lang op den achtergrond gedrongen. Spreker hoopt dat de commissie uit de drie provincies thans ook deze belangen zullen behartigen. Spreker vermoedde ook dat de commissie voor deze belangen wel een open oog zal hebben.
Een der aanwezigen informeerde of de intrensieke waarde van het kapitaal ook verminderd is. De voorzitter antwoordde hierop, dat de bestaande tekorten ongetwijfeld gedekt zullen worden en dat de waarde van materialen enz. zoo groot is, dat niemand de aandeelhouders zou kunnen dwingen de vaak voort te zetten, indien op den duur geen dividend uitbetaald zou worden. Spreker had dan ook hoop dat dan ook weer te eeniger tijd dividend zal kunnen worden uitgekeerd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31-5-1920

Algemeene aandeelhouders vergadering - 34e boekjaar 1920

Uit het jaarverslag :

Blijkens het verslag van den toestand der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. over '20, zijn de uitkomsten van het bedrijf niettegenstaande in 1920 belangrijke bedragen bij wijze van subsidie a fonds perdu ontvangen zijn, nog minder gunstig. Het verlies, dat op 1 Jan. 1920 bedroeg ƒ 170,161.61 was door deze subsidies op 31 Dec. van dat jaar teruggebracht tot ƒ 26,792.45.
Over de in het vorige jaarverslag vermelde voorstellen, welke in Augustus 1919 aan de regeering zijn gedaan, is ook thans nog geen bericht ontvangen, zoodat een definitieve regeling van de positie der maatschappij nog niet aan de orde gesteld is, niettegenstaande herhaaldelijk pogingen gedaan zijn eenige meerdere zekerheid te verkrijgen omtrent een regeling, welke na de invoering van de Locaalspooren Tramwegwet op 1 Juni van verslagjaar, niet kan uitblijven.
De invloed van de zich meer en meer afteekenende malaise doet zich alreeds gevoelen, en het is niet te voorzien hoever die zich zal uitstrekken. De hooge prijzen der vrachten voor het personen- en goederenvervoer bevorderen het vervoer niet, terwijl de financieele uitkomsten prijsverlaging onmogelijk maken.
De opbrengsten over het jaar 1920 bedragen ƒ 499,474.90, tegen ƒ 473,829.42 over 1919, een vermeerdering, die geheel aan het goederenvervoer te danken is. Het personenvervoer liep terug. Deze vermindering is hoofdzakelijk het gevolg van beperking in de personendiensten gedurende het eerste kwartaal, alhoewel overigens ook het personenvervoer slap was.
De besparing der exploitatiekosten heeft de vermindering dier ontvangsten overtroffen, doch ingevolge de voorwaarden der Rijkssubsidies werd de personendienst weer uitgebreid.
De exploitatie-ontvangsten over 1920 waren ƒ 587,784.20, tegen ƒ 493,371.80 over 1919, daaronder begrepen subsidie. De exploitatiekosten over het jaar 1920 beliepen ƒ 444,194.34, tegen ƒ 478,123.09 over het daaraan voorafgaande jaar. Het saldo der exploitatie-rekening over 1919 was groot ƒ 15,248.70 en in 1920 ƒ 143,589.86, met inbegrip van een achterna gekomen kolensubsidie over 1919 ten bedrage van ƒ 72,219.09. Het saldo der exploitatie-rekening, voor zoover het den dienst 1920 betreft, en de winst, welke gemaakt is buiten de exploitatie van het trambedrijf om, in hoofdzaak door de verhuring van rollend materieel, geeft een voordeelig saldo der winst- en verliesrekening, voor zoover deze uitsluitend de handelingen van verslagjaar betreft, van ƒ 4895.30, tegen een verlies van ƒ 59,732.18 over 1919. De verhouding tusschen ontvangsten en uitgraven der exploitatie bedraagt 86.15 pct., tegen 96.90 over 1919.
Wat het personeel betreft meldt het verslag, dat dit in verslagjaar belangrijk werd uitgebreid. Op 31 December waren ook 4 afdeelingschefs, 123 personen in vaste en 63 in losse dienstbetrekking werkzaam.
Aan weg en werken werd het noodige onderhoud verricht, evenals aan de gebouwen, terwijl het rollend materieel in goeden staat verkeert.
De jaarlijksche algemeene vergadering zal dit jaar op 31 Mei te Zwolle worden gehouden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 19-5-1921
Aan het verslag over 1920 wordt ontleend: De uitkomsten van het bedrijf zijn, niettegenstaande in 1920 belangrijke bedragen bij wijze van subsidie a fonds perdu ontvangen zijn, nog minder gunstig. Deze subsidies, welke gedeeltelijk betrekking hebben op de vorige jaren, hebben tengevolge gehad, dat het totaal verlies op 1 Januari 1920 bedragende ƒ 170.161, op 31 December van dat jaar teruggebracht was tot ƒ 26.792.
De toestand van het bedrijf der maatschappij is, evenals van het meerendeel der Nederlandsche intercommunale tramwegen, nog ver van helder en groote moeilijkheden zullen nog overwonnen moeten worden. De invloed van de zich meer en meer afteekenende malaise doet zich alreeds gevoelen en het is niet te voorzien hoever die zich zal uitstrekken. De hooge prijzen der vrachten voor het personen- en goederen-vervoer bevorderen het vervoer niet, terwijl de financiëele uitkomsten prijsverlaging onmogelijk maken. Alles te zamen nemende, is de financiëele positie der maatschappij thans minder ongunstig, dan zij de laatste jaren geweest is, maar de toekomst, zelfs de allernaaste, is in dit opzicht onzeker en wel in de eerste plaats hierdoor, dat niet kan overzien worden welken omvang de verplichtingen zullen aannemen, welke voortvloeien uit de invoering van de locaalspoor- en, tramwegnet.
De opbrengsten bedroegen ƒ 499.474 tegen ƒ 473.829 over 1919. Deze vermeerdering is geheel te danken aan het goederenvervoer, dat van ƒ 306.631 over 1919 is gestegen tot ƒ 348.844 over 1920. Het personenvervoer is teruggeloopen van ƒ 164.346 over 1919 tot ƒ 148.182 over 1920. De ontvangsten uit de exploitatie stegen van ƒ 493.371 over 1919 tot ƒ 587.784 over 1920. Onder dit bedrag is evenwel ƒ 72.219 begrepen aan subsidie over 1919. De exploitatiekosten waren in 1919 ƒ 478.123, tegen ƒ 444.194 in 1920. De verhouding tusschen ontvangsten en uitgaven der exploitatie bedraagt 86.15 pct. tegen 96.90 pct. over 1919.
De winst- en verliesrekening staat o.a. debet voor: Saldo verlies 1919 ƒ 170.161, rente en premie div. geldleeningen ƒ 44.697, uitkeering aan de spoorweg-mij "Meppel-Balkbrug" ƒ 14.728 afschrijvingen ƒ 34.000, storting in het vernieuwingsfonds van den weg en de kunstwerken ƒ 7800, totaal ƒ 271.385 en credit voor: Exploitatierek. ƒ 143.589, rente waarborgkapitalen ƒ 744, opbrengst onr. goederen ƒ 1817, rente effecten ƒ 897, div. diensten ƒ 12.746, amortisatie materieel, volgens vervoerovereenkomst ƒ 11.212, subsidie v. h. rijk ter dekking renteloos voorschot : ƒ 62.000, subsidie v. h. rijk ter dekking van verlies ƒ 11.586, saldo verlies ƒ 26.792, totaal ƒ 271.385.
De Maasbode. 20-5-1921

Verslag van de algemeene vergadering op 31 Mei 1921 :

In de gisteren alhier gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij werden het verslag en de balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd. De aan de beurt van aftreding zijnde commissaris, de heer mr. B. P. G. van Diggelen, werd herkozen. Tot leden van de commissie uit aandeelhouders, ingevolge artikel 17 der statuten, werden benoemd de heeren jhr. J. F. Berg te Zwolle, B. Ruys te Dedemsvaart en de burgemeester van Ambt Hardenberg, terwijl tot plaatsvervanger een lid van de firma A. van Deventer en Zonen werd benoemd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 1-6-1921

Algemeene aandeelhouders vergadering - 35e boekjaar 1921

Uit het jaarverslag :

Blijkens het verslag over 1921, uitgebracht door den directeur der Dedemsvaamtsdhe Stoomtramweg Maatsch., den heer G. van Asselt, aan de commissarissen dier Maatschappij, zijn de uitkomsten ven het bedrijf in verslagjaar weder vooruitgegaan. De malaise, waarop reeds in t vorig jaarverslag gewezen werd, ontwikkelde zich in den loop van verslagjaar wel verder, in het bijzonder in die veenstreken, en tegelijk bleef het massale vervoer verhoudingsgewijze zeer laag, maar daartegenover werd het bijzonder vervoer, dat in die tweede helft van 1920 begonnen was, in de eerste helft van verslagjaar voortgezet.
Het resultaat is geweest, dat de opbrengsten uit de exploitatie hebben bedragen ƒ 541039.78, tegen ƒ 515565.11 over 1920. De vermeerdering der opbrengsten, in totaal bedragend ƒ 25474 67 is als volgt samengesteld: het personenvervoer steeg met ƒ 8648.31 (nl. ƒ 156831.11 over 1921 tegen ƒ 148182.80 over 1920) het goederenvervoer met ƒ 12465.43 (nl. ƒ 361310.18 over 1921 tegen ƒ 348844.75 over 1920), diverse ontvangsten en postvervoer met f4360.93 (nl. ƒ 22898.49 in 1921 tegen ƒ 18637.55 over 1920).
De exploitatiekosten bedroegen in 1921 ƒ 467154.17 tegen ƒ 444194.34 over 1920, derhalve een vermeerdering van ƒ 22959.83. Deze stijging is in hoofdzaak het gevolg van het doorwerken der verhoogde loonen en de uitbreiding van het personeel, welke de inkrimping der diensttijden noodzakelijk gemaakt heeft.
Op de exploitatierekenting komen de uitgaven voor onder de volgende verzamelposten: algemeene administratie ƒ 50747.38, dienst van den weg, de kunstwerken en gebouwen ƒ 47446.15, dienst van het verkeer ƒ 358160.65, dienst van de werkplaats ƒ 10799.98. Het saldo der exploitatierekening bedraagt ƒ 73885.61, terwijl dat over het jaar 1920 voor zoover dat jaar betreffende, bedroeg ƒ 71370.77.
Alles te zamen genomen noemt het verslag de uitkomsten niet onbevredigend, al mag, zonder finantieelen steun nog niet op uitkeering van dividend van eenige beteekenis gerekend worden.
De onderhandelingen met de regeering over een overeenkomst, waardoor, met inachtneming van de rechtmatige belangen van aandeelhouders, verzekerd zou worden, dat de financiën der Maatschappij haar in staat zullen stillen de regeeringsvoorschriften na te komen, habben nog geen resultaat gehad en worden nog voortgezet. Het rijk is echter doorgegaan met het toekennen van subsidie ter tegemoetkoming in de finantieele gevolgen der regeerinigsbemoeiingen met het tramweghedrijf.
Voor het jaar 1921 is dit voorshands gedaan bij wijze van renteloos voorschot. Indien dit voorschot wordt omgezet in subsidie a fonds perdu, dan geeft de winst- en verliesrekening een winstcijfer aan van ƒ 29624.78, waaruit aan aandeelhouders 4 pct. dividend over 1921 zou kunnen uitgekeerd worden. Dan zal tevens aan de Spoorwegmaatschappij "Meppel-Balkbrug" boven de uitkeering, welke haar uit het saldo der exploitatierekening toekomt, een extra uitkeering behooren gedaan te worden.
De balans en de winst- en verliesrekening zijn voorloopig op dien voet opgemaakt, en kunnen dus eerst na goedkeuring door den minister van waterstaat en omzetting van het ontvangen bedrag renteloos voorschot in subsidie a fonds perdu, bindend geacht worden.
Over 1921 werd afgeschreven ƒ 50000, in het vernieuwingsfonds voor weg en werken werd gestort ƒ 30974.27, terwijl uit dit fonds voor vernieuwing werd gebruikt een som van ƒ 3154.49. Het vermieuwingsfonds komt op de balans voor met een bedrag van ƒ 130866.70, het reservefonds met ƒ 69336.23.
Het onder de 4 afdeelingschefs werkzaam zijnde personeel bedroeg op 31 Dec. 194 personen, van wie 43 in losse betrekking. Uitgekeerd werd een bedrag van ƒ 2482.45 ten behoeve van personeel, dat wegens ziekte en ongevallen verhinderd was dienst te doen, en als bijdrage in het zieken- en ondersteuningsfonds.
Aan den weg en de kunstwerken is het noodige onderhoud verricht, gehouwen en rollend materiaal verkeeren in goeden staat.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12-5-1922
Aan het verslag over 1921 ontleenen wij het volgende: De uitkomsten van het bedrijf zijn weder vooruitgegaan. De malaise, waarop reeds in het vorig jaarverslag gewezen werd, ontwikkelde zich in den loop van dit jaar wel verder, in het bijzonder in de veenstreken, en tegelijkertijd bleef bet massale vervoer verhoudingsgewijze zeer laag, maar daartegenover werd het bijzonder vervoer, dat in de tweede helft van het vorige jaar begonnen was, in de eerst helft van dit jaar voortgezet.
De vermeerdering der opbrengsten bedroeg in totaal ƒ 25.474. Alles tezamen genomen zijn de uitkomsten echter niet onbevredigend, al mag, zonder financieelen steun nog niet op uitkeering van dividend van eenige beteekenis gerekend worden.
De onderhandelingen met de Regeering over een overeenkomst, waardoor, met inachtneming van de rechtmatige belangen van aandeelhouders verzekerd zou worden, dat de financiën der Maatschappij haar in staat zullen stellen de Regeeringsvoorschriften na te komen, hebben nog geen resultaat gehad en worden nog voortgezet. Het Rijk is echter doorgegaan met het toekennen van subsidie ter tegemoetkoming in de financieele gevolgen der Regeeringsbemoeienis met het tramwegbedrijf. Voor het jaar 1921 is dit voorshands gedaan bij wijze van renteloos voorschot. Indien dit voorschot wordt omgezet in subsidie a fonds perdu, dan geeft de winst- en verliesrekening een winstcijfer aan van ƒ 29.624, waaruit aan aandeelhouders 4 pct dividend over 1921 zou kunnen uitgekeerd worden. Dan zal tevens aan de Spoorweg-Maatschappij "Meppel-Balkbrug" boven de uitkeering, welke haar uit het saldo der exploitatie-rekening toekomt, een extra-uitkeering behooren gedaan te worden.
De balans en de winst- en verliesrekening zijn voorloopig op dien voet opgemaakt. Er is dus bij in acht te nemen, dat deze eerst na goedkeuring door den Minister van Waterstaat en omzetting van het ontvangen bedrag renteloos voorschot in subsidie a fonds perdu, bindend geacht kunnen worden. De exploitatie-kosten hebben bedragen in 1920 86.15 pct, in 1921 86.34 pct van de bruto ontvangsten. De opbrengsten en exploitatiekosten per dagkilometer: opbrengst 1920 ƒ 9.70, 1921 ƒ 10.18; explotatiekosten 1920 ƒ 8.66, 1921 ƒ 9.14.
De winst- en verliesrekening over 1921 staat debet voor: rente en premie 1912 (1 "Juli) ƒ 5375;'idem 1915 (1 Mei) ƒ 950: renten ƒ 10.352; uitkeering aan de Spoorweg-Maatschappij "Meppel-Balkbrug" ƒ 7820; afschrijvingen: op kosten van aanleg ƒ 50.000; storting in het vernieuwingsfonds van dendibelasting 2392; saldo winst ƒ 29.624; credit voor: exploitatierekening ƒ 73.865; rente waaTborgkapitalen f 744; opbrengst onroerende goederen ƒ 1053; rente effecten ƒ 1725; diverse diensten, ƒ 12.732; amortisatie materieel, volgens vervoerovereenkomst ƒ 10.795; subsidie van het Rijk voorshands bij wijze van renteloos voorschot ƒ 55.000. Op de balans komen voor in het actief: aaneele deelen in portefeuille ƒ 266.000; waarbor taal ƒ 19.504; koston van oprichting en aanleg ƒ 2.266.973) afschrijving hierop ƒ 817.428; kas ƒ 4623; onroerende goederen ƒ 42.592; effecten ƒ 112.267; magazijn ƒ 101.751; diverse debiteuren ƒ 93.535; aiversen ƒ 1203; kassiers ƒ 59.128: in het passief: kapitaal ƒ 1.000.000 ; 3U pct obligatielening 1896 ƒ 75.000; idem 1899 ƒ 84.000; 1 pct obligatielening 1905 ƒ 204.000; idém 1906 ƒ 101.000; 5 idem 1911 fi pct obligatieleening 1906 ƒ 109.000; 5.000; idem 1912 (Mei) ƒ 18.000; idem 1912 (Juli) ƒ 105.000; reservefonds ƒ 69.336; onafgehaalde dividend ƒ 93; vernieuwingsfonds voot den weg en de kunstwerken ƒ 130.866; rente 6 maanden 4 3'A pet over ƒ 75.000 ƒ 1312; idem over ƒ 84.000 ƒ 1470; rente 6 maanden 4 pet over ƒ 204.000 ƒ 4080; idem over ƒ 101.000 ƒ 2020; rente 6 maanden 5 pet over ƒ 89.000 ƒ 2225; idem over ƒ 30.000 ƒ 750; idem over ƒ 105.000 ƒ 2625; rente 2 maanden h 5 pct over ƒ 18.000 ƒ 150; diverse orediteuTen ƒ 102.768; amortisatie materieel, volgens vervoer-overeenkomst ƒ 32.121; waarborgsommen abonnementen ƒ 723; borgstellingen ƒ 4750; uitkeering Spoorweg-Maatschappij "Meppol-Balkbrug" ƒ 7820; reserve voor koersverlies op effecten ƒ 23.437; reserve voot nog uit te keeren aan de Spoorwegmaatschappij "Meppel-Balkbrug" ƒ 5583; reserve voor dividendbelasting ƒ 2392; saldo winst ƒ 29.021.
De Maasbode. 17-5-1922

Verslag van de algemeene vergadering op 31 Mei 1922 :

Heden vergaderden alhier de aandeelhouders in de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, onder leiding van den wnd. voorzitter den heer mr. B.P.G. van Diggelen.
De voorzitter wijdde eenige woorden aan de nagedachtenis van wijlen mr. W. J. baron van Dedem, den overleden voorzitter, dien hij schetste als een man van buitengewone begaafdheden. Het gevoelig verlies wordt dan ook in wijden kring gevoeld, maar vooral door de stoomtramwegmaatschappij, die bijna een familiezaak voor hem was.
In de vergadering van commissarissen heeft spreker er de aandacht op laten vallen, hoe aangenaam de samenwerking op die vergaderingen onder zijn leiding waren. Dat kan ook van de aandeelhoudersvergaderingen gezegd worden.
De stoomtram heeft moeilijke jaren doorgemaakt en juist in dien tijd den steun ondervonden van mr. baron van Dedem, die met zijn uitgebreide relaties steeds weer steun bij autoriteiten kon vinden. Daarom is het zoo te betreuren, dat hij het niet mocht beleven dat de maatschappij weer in betere omstandigheden kwam te verkeeren. Daardoor en door zijn persoonlijkheid was hij gezien, bij de tramwegmaatschappij, maar ook bij de bevolking van de streek die aan hem veel te danken heeft.
Het jaarverslag, de balans en winst- en verliesrekening werden goedgekeurd, met een winstsaldo van ƒ 29629.78. Besloten werd een dividend uit te keeren van 4 pct.
Tot commissaris in de vacature, ontstaan door het overlijden van mr. baron van Dedem, werd benoemd mr. J. P. Sleutelaar te Groningen; tot idem in de vacature, ontstaan door het periodiek aftreden van den heer H. Löhnis te Zwolle, die niet voor een herbenoeming in aanmerking wilde komen, de heer H. Th. Löhnis te Zwolle. De voorzitter wijdde enkele woorden van dank aan den aftredenden commissaris. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, zei hij, dat het hard valt ook hem te moeten missen, die, als een uiterst bekwaam man, met een helderen kijk op zaken, zooveel gedaan heeft in het belang van de Ded. Stoomtram. In de commissie tot het nazien van de boeken werden benoemd de heeren jhr. J. F. Berg te Zwolle, J. Barlinkhof te Groningen en G. Th. Harloff te Amsterdam en als plaatsvervanger de heer J. L. Nysing te de Wijk.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31-5-1922

Algemeene aandeelhouders vergadering - 36e boekjaar 1922

Uit het jaarverslag :

Verschenen is het verslag der Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij over 1922. Het verslag van den directeur brengt allereerst in herinnering het overlijden van de heeren mr. W. J. baron van Dedem en H. Löhnis. Wij lezen daarover het volgende:
"Reeds vroeg in dit jaar heeft de Maatschappij een onherstelbaar verlies geleden door het overlijden op 15 Februari van den heer mr. W. J. baron van Dedem. Veertien dagen nadat ons de vrees bekroop, dat een hoogst ernstige ziekte hem waarschijnlijk had aangetast, was de krachtige werker neergeveld en midden uit zijn werkzaamheden weggerukt. Hierdoor werd zijn heengaan een slag die bovendien met onverwachte kracht trof.
Onder de vele instellingen waaraan de heer Van Dedem zijn krachten wijdde, nam de Dedemevaartsche Stoomtram een zeer voorname plaats in, stond deze hem wellicht het naast. , Van de oprichting der Maatschappij af had zij zijn groote belangstelling, die zich niet alleen in woorden uitte, maar die bij herhaling bleek uit daden, welke voor haar van groot, vaak overwegend belang waren en die gedaan werden zonder dat er om behoefde te worden gevraagd.
Bij de oprichting der Maatschappij in 1885 tot commissaris benoemd, werd hij in 1901 tot voorzitter van het college gekozen, welke functie door hem tot zijn overlijden werd vervuld en gedurende dat tijdvak van ruim 36 jaar was de heer Van Dedem de ziel van tal van ondernemingen, welke de Maatschappij op touw heeft gezet en in de meeste gevallen tot geslaagde uitvoering heeft gebracht.
Wie bladert in de geschiedboeken der Mij. treft zijn naam van het begin tot enkele weken voor zijn verscheiden aan in verband met de meest uiteenloopende zaken. In den heer Van Dedem heeft de Maatschappij een leider, ondergeteekende een raadsman verloren, die met zijn scherp verstand, gepaard aan bijzonder groote welwillendheid, zich voor hen steeds beschikbaar stelde.
Zijn nagedachtenis zal ongetwijfeld bij allen die hem gekend hebben hoog in eere blijven.
Een tweede groot verlies trof de Maatschappij door het bedanken als commissaris van den heer H. Löhnis, die zich wegens gezondheidsredenen genoopt zag om zich, nu hij in 1922 aan de beurt van aftreding was, niet weder herkiesbaar te stellen. Zijn gezondheidstoestand verhinderde hem toen reeds den laatsten tijd de vergaderingen, welke hij vroeger nimmer oversloeg, geregeld mede te maken.
In 1896, bij de doortrekking van de lijn naar Zwolle tot commissaris gekozen, heeft hij deze functie onafgebroken tot de laatste algemeene vergadering bekleed en zijn groote gaven van verstand en hart aan de Maatschappij gewijd. Alle zaken hadden zijn belangstelling, evenals met den heer Van Dedem het geval was en hun namen zijn gezamenlijk verbonden aan tal van gebeurtenissen in het leven der Mij., maar in het bijzonder gaf hij zijn aandacht aan de financieele aangelegenheden, waarin zijn adviezen voor commissarissen en directeur van groot gewicht waren. Nog voor het einde van het jaar, op 12 December, bereikte ons de tijding van het overlijden van den heer Löhnis. Ook zijn nagedachtenis zal ongetwijfeld bij de Maatschappij in hooge eer blijven bestaan".

Wat de uitkomsten van het bedrijf betreft, merkt het verslag op, dat deze niet zijn vooruitgegaan.
De opbrengsten over het jaar waren als volgt: personenvervoer ƒ 133001.13 tegen ƒ 156831.11 in 1921, goederen- en veevervoer ƒ 333163.34 tegen ƒ 361310.18 in 1921, diverse ontvangsten ƒ 19004.29 tegen ƒ 22898.49 in 1921. Slechts voor een zeer klein deel is deze teruggang het gevolg van tariefsverlaging, doch overwegend van den algemeenen slechten economischen toestand.
De exploitatiekosten zijn verhoudingsgewijze weinig verminderd. De rekeningen geven in dit opzicht geen zuiver beeld, daar tengevolge van de in 1921 nagekomen rijkssubsidietoekenning het niet mogelijk was de exploitatie-rekening over dat jaar op te maken met inachtneming van die regeling. Uit een vergelijking van de beide rekeningen, herleid op gelijke grondslagen, blijkt, dat de exploitatiekosten over 1922 ƒ 11678.7.4 minder bedragen hebben dan over 1921.
Dat niettegenstaande de belangrijke prijsvermindering van bijna alle verbruiksarikelen dit verschil betrekkelijk gering is, vloeit voort uit de rijkssubsidieregeling, waarbij het subsidiebedrag automatisch daalt met de prijsvermindering der brandstoffen, zoodat deze in 't resultaat der rekening niet tot uitdrukking komt.
Andere, ernstiger nadeelen zijn echter verbonden aan het eenzijdige kolensubsidie, nadeelen, welke ernstiger zullen worden, naarmate de ongunstige bedrijfsomstandigheden minder zullen liggen bij de kolenprijzen, dan wel bij andere bedrijfsfactoren. In de eerste plaats is hierbij te denken aan de arbeidsvoorwaarden, die door de regeeringsbemoeiing zijn gerukt uit het verband, waarin zij zich voor die bemoeiing bevonden, het verband nl. der plaatselijke arbeidsvoorwaarden.
De onderhandelingen met de regeering over een overeenkomst hebben nog niet tot een resultaat geleid. Aangezien het de Maatschappij niet mogelijk zal zijn concessievoorwaarden te aanvaarden, zooals deze door de regeering zijn voorgesteld, omdat door zulk een samenstel van bepalingen aan de Maatschappij haar zelfstandigheid in burgerrechtelijken zin in hoofdzaak zou worden ontnomen en haar tegelijk haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid in vollen omvang zou gelaten worden, heeft de Maatschappij in het begin van Mei een tegenvoorstel gedaan. De meening van de regeering over de principes van dit voorstel is nog niet bekend.
De afschrijvingen over 1922 bedroegen op kosten van aanleg ƒ 15962.58, terwijl extra afgeschreven werd overeenkomstig art. 18 der statuten ƒ 18037.42. In het vernieuwingsfonds voor weg en werken werd gestort ƒ 12047.63, daaruit werd genomen voor vernieuwing van den weg ƒ 9505.00. Het totale bedrag der afschrijvingen op 31 December 1922 bedraagt ƒ 984.837.65. De balans en de winst- en verliesrekening konden nog niet als vastgesteld beschouwd worden. Dit zal eerst het geval kunnen zijn, nadat van de regeering de mededeeling ontvangen is, dat de bedragen voor kolensubsidie, welke voorshands bij wijze van renteloot voorschot zijn toegekend, als subsidie kunnen beschouwd worden. Daarna zal, na afschrijving en storting in het vernieuwingsfonds en na reserveering voor dividendbelasting, een winstsaldo overblijven ven ƒ 21533.05.
Op de gewone aandeelen, welke tot een bedrag van ƒ 716.000 uitgegeven zijn, zal derhalve 3 pct. dividend uitgekeerd kunnen worden. Er blijft dan ƒ 53.05 onverdeeld.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 19-4-1923

Verslag van de algemeene vergadering op 26 April 1923 :

Gisterenmiddag vergaderde alhier de Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij, onder voorzitterschap van den heer B. P. G. van Diggelen, te Zwolle. Ter vergadering waren 34 volle aandeelen en één aandeel a ƒ 250 vertegenwoordigd. Het jaarverslag, de balans en de winst- en verliesrekening werden goedgekeurd. De periodiek aftredende commissaris, de heer J. A. v. d. Sanden, werd herkozen. In de commissie tot het nazien van de balans en de winst- en verliesrekening, werden benoemd de heeren: H. Zwijze Gz. te Gramsbergen, Mr. C. H. Thiebout te Zwolle en J. L. Nijsingh te de Wijk en tot plaatsvervangend lid de heer mr. H. v. Gorkum te Zwolle.
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Avereest, de heer Spier, bracht enkele in den raad dier gemeente gemaakte opmerkingen over. Enkele raadsleden waren van meening dat de directie der D. S. M. in den regel de gegronde aan- of opmerkingen negeerde. De heer Spier deelde die meening niet en kon niet aannemen dat de D. S. M. ten opzichte van Avereest zulk een houding zou aannemen, daar toch beider belangen parallel loopen.
De gemaakte opmerkingen betroffen in de eerste plaats verschillende onpractische aansluitingen in de dienstregeling. Het vertrekken van een personentram enkele minuten voor aankomst der treinen of het binnenkomen enkele minuten nadat een trein vertrokken is, is naar de meening van het gemeentebestuur van Avereest niet in het belang van de maatschappij en het reizend publiek. Waar gebleken is, dat onder den druk der concurrentie van een autodienst enkele aansluitingen en rijtijden een aanmerkelijke verbetering hebben ondergaan, zou het zeer in het belang van Avereest zijn als deze regeling op zooveel mogelijk aansluitingen zou worden doorgevoerd.
Verder werd een opmerking gemaakt, dat de personentreinen veel te lang onderweg waren en met rangeeren en oponthoud anders dan aan de hoofdstations te veel tijd verloren ging. Door een regeling te treffen waardoor alle aansluitende trammen voor aankomst van de tram voor doorgaand verkeer op de aansluitingshalte aanwezig zijn zou hier een groote verbetering te verkrijgen zijn. Aan stations of haltes waar bedienend personeel aanwezig is komt het bijna geregeld voor dat de begeleidende conducteur de tram moet binnenloodsen. Waar ook dat vertraging geeft en in het moderne verkeer niet meer houdbaar is zou het gemeentebestuur zeer toejuichen, dat hierin ook verbetering zal worden gebracht. Een der raadsleden maakte de opmerking omtrent het hinderlijk rangeeren en lossen door den publieken weg. Gevraagd werd of hierin ook verbetering zou kunnen komen.
De voorz. merkte, naar aanleiding van hetgeen de heer Spier gezegd had, op, dat het niet juist is, dat geen notitie genomen wordt van klachten. Het belang der tram brengt mee, daaraan, binnen de grenzen der mogelijkheid, zooveel mogelijk tegemoet te komen. De directeur besprak de opmerkingen nader. Hij meende, dat de klacht over de aansluitingen vooral betreft de ochtendtrams van Dedemsvaart S.S. naar Dedemsvaart-dorp. Volgens de bestaande dienstregeling hebben reizigers, die met den trein van 10.15 aan station Dedemsvaart aankomen, geen aansluiting op de tram. Maar de reizigers, die met den trein van 9.11 aankomen - en die trein is van veel meer beteekenis dan die van 10.15, omdat de eerste de verbinding met Holland vormt - hebben te Dedemsvaart S.S. wel aansluiting op de tram. De directie had de keus: of de groep reizigers van den vroegeren of die van den lateren trein te laten wachten. Zij heeft ten gunste der belangrijkste groep gekozen, mede onder de overweging, dat een vlugger vertrek van de trams een betere benutting van den diensttijd door het personeel beteekent.
Een eenigszins gedwongen wijziging in de dienstregeling is aangebracht om tegen een autodienst te kunnen concurreeren. Maar dat was niet in 't belang van de maatschappij, waarvoor iedere uitbreiding van het personenvervoer nadeelig is. Het belang van de streek en van de maatschappij vallen niet samen; de kosten van aan de streek te bewijzen diensten overtreffen de opbrengst van de streek verre.
Het binnenrijden der trams door de conducteurs is in strijd met de voorschriften; aan stations waar bediening aanwezig is, moeten de wissels door de voor die bediening aangewezen menschen verzet worden. Daarop zal dan ook gelet worden. Het doorgaand verkeer te laten voorgaan bij het verkeer op de zijlijnen, zal bij hen, die van de zijlijnen gebruik maken, op tegenstand stuiten. Voor zoover het mogelijk is, gebeurt het reeds.
De heer Spier wees er nog op, dat er twee trams achter elkaar van station Ded. S.S. vertrekken ; de tweede van die trams heeft nergens aansluiting op. Aansluitingen in Hoogeveen en Coevorden zijn uiterst moeilijk. Er zijn geen late trams. De vergadering werd door den voorzitter gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27-4-1923

Algemeene aandeelhouders vergadering - 37e boekjaar 1923

Uit het jaarverslag :

Blijkens het verslag der directie van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij over het jaar 1923 zijn de uitkomsten van het bedrijf ongunstig geweest.
De invloed van den slechten economisch en toestand, welke het vorige jaar reeds merkbaar was, heeft zich dit jaar nog veel sterker doen gevoelen. De achteruitgang in het vervoer is het sterkst in de oude veenkoloniën in het Oosten van Drenthe. In vergelijking met vroegere jaren is het vervoer daar zeer gering en gedaald tot een peil, dat de vraag of de exploitatie op de tot nu toe gevolgde wijze wel kan worden voortgezet, naar voren brengt.
Voor het personenvervoer is deze vraag in het algemeen reeds aan de orde gesteld. Op het baanvak Zwolle-Dedemsvaart Dorp zijn de personendiensten reeds ingekrompen in verhand met de opening van door de Ned. Autobus-Maatschappij geëxploiteerde auto-omnibusdiensten. Verdere inkrimping zal dienen te geschieden om de groote tekorten, welke de uitoefening van de personendiensten geven, zooveel mogelijk te beperken.
Het goederenvervoer heeft behalve van de malaise, te lijden van de toenemende concurrentie te land van particuliere vracht-automobielen, te water van het toenemende aantal beurtvaartdiensten. Verwacht mag worden dat aan deze laatste concurrentie beter het hoofd kan geboden worden naar mate de greep van de overheidsbemoeiing met het tramwegbedrijf minder knellend wordt. Daardoor kan het groote verschil in voorwaarden waaronder de beide partijen werken, de tramweg in elk opzicht gereglementeerd, de beurtvaart vrij wel ongereglementeerd, de tramweg belast met zware kosten van aanleg, onderhoud en bediening van haar weg en werken, de beurtvaart tegen geen of geringe vergoeding door de overheid in het genot gesteld van haar weg en van de bediening er van, welke jaarlijks aan de belastingbetalers kapitalen kosten, en dat niet als noodmaatregel maar als vanzelf sprekende regel, jaar in jaar uit, eenigszins getemperd worden, en de tram haar plaats van concurreerend vervoermiddel weder gaan innemen.
De omstandigheden in de laatste jaren dwingen gelukkig de overheid meer en meer van het door haar, ten opzichte van de tramwegen, ingeslagen pad af te wijken. Zonder dien dwang betoont zij echter tot nog toe weinig geneigdheid mede te werken aan oplossing van de moeilijkheden, welke het gevolg zijn van de wetgeving van 1917. Zoowel op het voorstel der D. S. M. als op dat van de Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen, welke in het verslag over het vorige jaar zijn vermeld, is thans nog niet geantwoord.
Het voorstel der D. S. M., het tweede dat reeds is gedaan, berust bij het schrijven van dit verslag een jaar en 10 maanden op de regeeringsbureaux en inmiddels wordt het de maatschappij onmogelijk gemaakt te voldoen aan de wettelijke bepalingen, welke sinds 1 Juni 1920 gelden, zulks tot schade van de vele belangen welke bij de verzekering van een geregelde exploitatie betrokken zijn. Commissarissen en directie staan in dit opzicht echter machteloos en dragen niet de verantwoordelijk voor mogelijke noodlottige gevolgen van het beleid der regeering.
De opbrengsten waren als volgt: personenvervoer ƒ 109394.50 tegen ƒ 133001.13 in 1922; goederen- en vee vervoer ƒ 281108.01 tegen ƒ 333163.34 in 1922: diverse ontvangsten ƒ 17679.38 tegen ƒ 19004.29 in 1922. De verminderingen bedroegen dus resp. ƒ 28606.63, ƒ 52055.33 en ƒ 1324.91, te zamen ƒ 76986.88.
De tariefsverlaging welke in het laatst van 1922, in verband met de concurrentie te land en te water, is ingevoerd en in 1923 is doorgevoerd, draagt tot deze vermindering van inkomsten mede, doch ook in de sterke vermindering van den omzet van het goederenvervoer ligt voor een groot deel de oorzaak. Zonder tariefsverlaging zou de concurrentie ongetwijfeld nog meer vat op het vervoer gekregen hebben en zou kans bestaan hebben voor nog grootere daling der opbrengst.
Waren de omstandigheden voor het bedrijf in 1923 ongunstig, het jaar 1924 heeft zich gelukkig veel beter ingezet. Voor een groot deel is dat te danken aan het gestremde verkeer te water gedurende de maanden Januari en Februari. De tram heeft toen weder haar onontbeerlijkheid voor de streek in het oog vallend kunnen bewijzen, wat ongetwijfeld zijn nut heeft voor de toekomst.
De exploitatiekosten zijn niet onaanzienlijk gedaald. Zij bedroegen in 1923, na aftrek van het Rijkskolensubsidie, ƒ 368798.22 tegen ƒ 392785.43 in 1922. In dit verband wordt opgemerkt, dat het Rijkskolensubsidie het eenig subsidie is, dat de Maatschappij in den crisistijd tot nog toe ontvangen heeft. Hoewel indertijd de provinciën Overijssel, Drenthe en Groningen en sommige gemeenten in Overijssel, zij het ook na ontzaglijke moeite, zich bereid hebben verklaard om te zamen met het Rijk, door subsidie het nadeelig exploitatie-saldo over de jaren 1917 en 1918 te dekken, is dit niet noodig geweest. Het inmiddels ontvangen kolensubsidie was daarvoor toereikend. Over het jaar 1923 is het daarvoor echter voor het eerst niet toereikend. Het blijft derhalve gebiedende eisch, aldus het verslag, op den in 1922 reeds ingeslagen weg voort te gaan en alle mogelijke middelen, welke tot herstel van evenwicht in het bedrijf kunnen leiden, aan te vatten en daarentegen alles wat daarvoor niet bevorderlijk is, te weren. Voor herstel van evenwicht is echter ook noodig, dat de regeering tot een juister inzicht komt omtrent een toelaatbare verhouding tusschen overheid en particulier initiatief, dan waarvan zij tot nu toe tegenover de Maatschappij blijk gegeven heeft. Binnen de grenzen der wet is dit practisch mogelijk. Indien dit inzicht bij de regeering blijft ontbreken dan zal het aan het bestuur der Maatschappij niet mogelijk zijn de onderneming op redelijke grondslagen, welke den toets van kritiek kunnen doorstaan, te doen rusten.
Het onder de vier afdeelingschefs werkzaam zijnde personeel bedroeg op 31 December 1923 196 personen, waarvan 147 in vaste en 51 in losse dienstbetrekking.
De weg en de kunstwerken verkeeren, evenals de gebouwen, in goeden staat van onderhoud. Enkele veranderingen en verbeteringen werden aangebracht. Ook het rollend materieel verkeert in goeden staat. Het bestond op 31 December uit: 36 locomotieven, 29 personenrijtuigen, 206 goederenwagens, 3 groote bagagewagens en 26 veewagens.
Blijkens de winst- en verliesrekening werd afgeschreven op kosten van aanleg ƒ 34000, waardoor deze post op de balans per 1 Jan. 1924 komt met ƒ 1.416.219.40, gestort in het vernieuwingsfonds van den weg en de kunstwerken ƒ 7800, welk fonds per 1 Januari 1924 bedraagt ƒ 141.368.31, uitgekeerd aan de Sp. Mij. "Meppel-Balkbrug" ƒ 4298.02. Het saldo verlies bedraagt ƒ 39.681.93.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 6-5-1924
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Rotterdam, 7-5-1924
De Maasbode. 7-5-1924

Verslag van de algemeene vergadering op 27 Mei 1924 :

Gisterenmiddag werd in café Gijtenbeek de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders der Dedemsvaartsehe Stoomtramweg-Mij., onder voorzitterschap van den heer mr. B. P. G. van Diggelen. Het jaarverslag en de balans, winst- en verliesrekening over 1923, welke wij reeds eerder publiceerden, werden goedgekeurd.
Op een vraag van den heer mr. H. J. Smidt antwoordde de directeur, de heer G. van Asselt, dat het rijkskolensubsidie over 1922 ƒ 55000 en over 1923 ƒ 45000 bedragen heeft.
Tot commissaris werd met alg. stemmen herkozen de heer mr. J. P. Sleutelaar. Benoemd werden tot leden der commissie van aandeelhouders tot het nazien van balans, verlies- en winstrekening voor 1924 de heeren H. van Grorkum te Heerde, P. H. Roos te Coevorden, de bank van Buisman, Gratama en Co. en tot plaatsvervangend lid de heer H. Swijze.
Voorgesteld werd door de directie om ter eventueele voorziening in geldmiddelen haar te machtigen zoo noodig geld op te nemen tot een maximum van ƒ 100.000.
De voorzitter verklaarde, dat het de vraag zal zijn of de D. S. M. over het loopende jaar weer het rijkskolensubsidie krijgt. Op een vraag, hoe of het saldoverlies over 1923, groot ƒ 39681.93, gedekt is, antwoordde de voorzitter, dat dit in hoofdzaak geschied is uit contanten, welke de Mij. nog had en voorts voor een klein deel doordat de toestand in het begin van het loopende jaar iets beter is dan aan het eind van het vorige.
De heer mr. Smidt vroeg, of de concessieaanvraag al geteekend is. De voorzitter antwoordde, dat dit niet het geval is. De onderhandeling is nog gaande. 2 Mei 1922 is zeer omstandig geschreven aan de regeering en 6 Mei jl. is het antwoord pas binnengekomen. Bevredigend is dat antwoord niet, want het behandelt niet de hoofdzaak. De D. S. M. is begonnen zonder steun en wil daarom thans niet aan alle voorwaarden door de regeering voor een concessie gesteld, tegemoet komen. Commissarissen meenden, dat het kolensubsidie onafhankelijk is van de concessie, want deze subsidie dient eenvoudig om de tram te laten loopen, hetgeen een levensbelang der streek is. Door geldgebrek moeten er wat trams minder loopen. De streek lijdt reeds daaronder, doch momenteel kan de Mij. daaraan niets veranderen. Binnen korten tijd zullen er goede, stevige autobussen loopen inplaats van die welke de Ned. Autobus-Mij. zoo welwillend was voorloopig af te staan.
Deze nieuwe autobussen zal de D. S. M. zelf exploiteeren. De directeur meende, dat als de minister beslist niet wil, er niets aan te doen zal zijn. Men moet echter de hoop niet laten varen, dat de minister niet toch nog te overtuigen zal zijn. Daartoe zullen ook pogingen gedaan moeten worden.
De heer Smidt vroeg voorts of de concurrentie met vrachtauto's van dien aard is, dat de Mij. daar niet langer tegen op kan. Dan zou de Mij. bij de regeering op het treffen eener regeling moeten aandringen. Minister Colijn voelt de moeilijkheden wel, die de tramwegmaatschappijen ondervinden door de concurrentie der auto's. De directeur verklaarde, dat de concurrentie door autobussen niet van belang is. Het gaat om het goederenvervoer, waarin de concurrentie door particuliere vrachtauto's groot is. Daaraan is weinig te doen. Doch ook het vervoer te water is sterk toegenomen. De voorwaarden, waaronder de Mij. bestaat, zullen minder beklemmend gemaakt moeten worden.

De heer Spier, vertegenwoordiger der gemeente Avereest, wees er op, dat de wijze van exploitatie der Mij. over het geheel een onaangenamen indruk maakt en zij bezig is de sympathie der streek te verspelen. De verbindingen zijn zeer slecht, zoo dat het practisch gesproken hetzelfde is of er trams loopen of niet. De personen dienst is zoo goed als uitgeschakeld. Deze is geleidelijk overgenomen door 't autovervoer. Hoe is echter de verhouding tusschen de Ned. Autobus-Mij. en de D. S. M.? In het verslag wordt hiervan geen gewag gemaakt. Is deze dienst verbonden aan den dienst der Mij., dan wilde spr. er op wijzen, dat men bezig is denzelfden weg als met de tram op te gaan.
Spr. noemde de volgende voorbeelden: 3.41 komt in Coevorden een trein aan uit Stadskanaal; 3.30 vertrekt de laatste auto; 12.20 vertrekt de tram van Dedemsvaart dorp om 2.12 in Coevorden aan te komen; 1.05 vertrekt uit dorp een auto om 2.06 in Coevorden aan te komen, 2 door elkaar loopende ritten op een anders zoo gering mogelijken dienst; 6.36 komt de sneltrein van Holland in Zwolle aan. Dit is voor de geheele streek waardoor de D. S. M. loopt de laatste verbinding met Holland. Geheel onnoodig vertrekt de autobus 7.15 om 8.44 in dorp aan te komen. Wat is de reden dat men de reizigers 3/4 uur in Zwolle ophoudt en zoo alles verlaat?
Is het al niet erg genoeg, aldus spr., dat men de laatste verbinding heeft laten vervallen? Men bereikt hiermede, dat de reizigers reeds de heenreis per fiets maken om 's avonds hiermede te kunnen terugkeeren. Spr. vroeg of het waar is, dat men elke morgen een extra machine met goederenwagen laat loopen om de melk van de fabriek "Op Hoop van Zegen" te vervoeren naar Coevorden, terwijl men de schoolkinderen niet mee kan nemen? Hoe staat het met het vervoer der schoolkinderen? Zijn er, die van hun reeds betaalde abonnementen geen gebruik meer kunnen maken en wordt of is hun een gedeelte der gelden gerestitueerd?
Het verslag wijst op de concurrentie te water, maar, aldus spr., wordt deze concurrentie wel loyaal en voor de Mij. voordeelig gevoerd. Het wil spr. voorkomen dat dat niet het geval is. Men tracht te concurreeren tegen een dienst van Zwolle naar Meppel over het Zwartewater en vervoert nu per tram van Zwolle naar Meppel via Balkbrug ongeveer 50 KM. goederen voor 15 cent de 100 Kg. zonder verdere kosten. Is het niet beter deze goederen, welke met verlies vervoerd worden, aan de liefhebbers over te laten? Is het reëel, zoo vroeg spr., om aan beurtschipper M. v/d Graaf 's winters wagens te weigeren en nu zelf een beroep te doen op gemeenschapssteun. Wil de Mij. zich verzekeren van den steun, welke zij om den dienst goed in stand te houden noodig heeft, late zij dan haar beleid veranderen en toonen de behoefte der streek te kennen. Werkende in den geest zooals tot nu toe kan het bestuur van Avereest haar niet steunen. Spr. hoopte dat een en ander ernstig onder de oogen zal worden gezien in het belang van de aandeelhouders, streek en Mij.

De directeur vroeg in welke kwaliteit de heer Spier feitelijk gesproken had. Het kwam spr. voor, dat de heer Spier meer sprak als behartiger van de belangen der gebruikers van de stoomtram, dan dat hij de belangen der aandeelhouders behartigde. Deze vergadering is voor het eerstgenoemde echter niet de juiste plaats. Aangaande de verhouding tusschen de D. S. M. en de Ned. Autobus-Mij. kon spr. het volgende mededeelen. Het personenvervoer is sedert 1905 voor de D. S. M. een strop geweest. De betrekkelijk dun bevolkte streek is vele verkeersmiddelen rijk. Het goederenvervoer maakte echter het personenvervoer mogelijk. Nu daar verandering in kwam, heeft de directie zich afgevraagd, wat gedaan kon worden zonder de streek al te veel te dupeeren. Zij vond de oplossing in de autobussen. De N. A. M. bood de gelegenheid eens een proef te nemen met haar autobussen. De bedoeling is de dienst, die nu voor risico der N. A. M. is, later om te zetten in een dienst der D. S. M. Gebleken is al wel dat de autobussen zich zelf niet bedruipen en dat zal ook in de toekomst bezwaarlijk anders kunnen. Daar is het personenvervoer te gering voor. Maar voor de D. S. M. is het goedkooper autobussen te laten loopen dan trams.
Wat de autobus betreft, die om 7.15 u. uit Zwolle vertrekt, vroeger vertrok die om 6.45 u. en toen konden de reizigers uit Holland de bus vaak maar op het nippertje halen. De dienst is nu later gesteld, mede in verband met het feit, dat de laatste tramverbinding vervallen is en de menschen nu dus toch nog een half uur later weg kunnen. De extra tram voor het melkvervoer is een tijdelijke maatregel, en mogelijk omdat de exploitatiekosten er niet noemenswaard door verhoogd worden. Voor de schoolkinderen kan dat niet. Binnenkort zal de Mij. trouwens deze extra tram door een vrachtauto vervangen. Aan eenige oudere is restitutie gegeven van de gelden betaald voor schoolabonnementen, hoewel de Mij. daartoe niet verplicht was. De meeste belanghebbenden hebben echter van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. De abonnementen worden nog gebruikt, daar de Mij. toestemming heeft gegeven dat de fiets dan een keer mee vervoerd wordt.
Daar de D. S. M. er toe overgegaan is te concurreeren met de beurtvaart, mag zij niet duurder wezen dan de beurtvaart. Trouwens de trams rijden toch van Zwolle naar Meppel en het gevolg van den maatregel is, dat het aantal zendingen zeer toeneemt. Wat het weigeren van een wagen betreft, antwoordde spr., dat bedoelde beurtschipper, toen het water dicht lag, aan de D. S. M. vroeg zijn goederen te vervoeren tegen een lager tarief dan het gewone. Bij de geldende bepaling dat met concurreerende ondernemingen geen bijzondere overeenkomsten aangegaan worden, was dat dus niet mogelijk. Bovendien had de D. S. M. het zeer druk en kon dus zeker geen wagen afstaan om met verlies goederen te vervoeren.

Het speet spr. dat de gemeente Avereest de tram niet steunen kan, doch spr. moest daaraan toevoegen, dat de D. S. M. nooit veel steun van Avereest ondervonden heeft. Toch is Avereest wel het meest op de D. S. M. aangewezen. Spr. vroeg zich af, of die houding van Avereest wel in het belang der streek is. Van andere gemeenten is wel steun ondervonden.
De heer Spier verklaarde dat de gemeente Avereest als aandeelhoudster een ander belang bij de tram heeft dan de gewone aandeelhouders, en als behartiger van dat speciale belang had spr. het woord gevoerd.
De heer Swijze vroeg, of, nu men toch nieuwe autobussen zal aanschaffen, het niet voordeeliger is deze op de rails te laten loopen. De directeur antwoordde, dat benzine-motorwagens duurder in exploitatie zijn dan autobussen.
Onder dankzegging voor de opkomst sloot de voorzitter de vergadering.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28-5-1924
Gistermiddag werd te Zwolle gehouden de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmij., welke de balans en de winst- en verliesrekening goedkeurde. De heer mr. J. P. sleutelaar werd als commissaris herbenoemd.
Men meldt ons uit Zwolle :
Hoewel het tekort van het jaar 1923 (de ontvangsten bedroegen ƒ 77.000 minder dan in 1922) uit eigen middelen gedekt kon worden, en door onderpand van effecten de maatschappij nog een crediet van ƒ 30,000 heeft verkregen, achten de bestuursleden en commissarissen het gewenscht voor 1924 de beschikking te hebben over een bedrag van ƒ 100,000. De vergadering heeft hiertoe volmacht verleend. Op een vraag van een der aandeelhouders deelt de voorzitter mede, dat dit crediet noodig is, omdat niet vast gerekend mag worden op de rijkskolensubsidie, die in 1922 ƒ 55.000 en in 1923 ƒ 45,000 bedroeg.
De heer mr. H. J. Smidt, te 's-Gravenhage, vraagt of de concessie bereids geteekend is. De voorzitter antwoordt, dat 2 Mei 1922 uitging een uitvoerige brief aan den minister. Enige weken geleden kwam het antwoord gedateerd 3 Mei 1924, waarin uitvoerig behandeld werden verschillende bijzaken, doch over het voornaamste verschilpunt, aan wie het laatste woord, slechts wordt medegedeeld dat de minister bij zijn meening blijft. Het bestuur stelt zich op het standpunt, dat de Dedemsvaartsche Stoomtram Mij., die opgericht en tot nu in stand gehouden is zonder concessie, zonder hulp van het rijk, en nog steeds zeer krachtig en een levensbehoefte voor de streek is, niet op gelijken voet mag behandeld worden als andere nog met rijkssteun op te richten maatschappijen. Daar de regeering alleen verplichtingen wil opleggen en geen enkel recht daartegenover stelt, vindt het bestuur geen vrijheid zoomaar klakkeloos de concessie te teekenen.
Wat de bedekte bedreiging met inhouding van de kolensubsidie betreft, gelooft spr. niet, dat dat zoo'n vaart zal loopen. Ook in 1921, teen de minister voor de eerste maal de beschikking kreeg over de gelden voor de kolensubstdie onder deze benaming, heeft hij ingezien, dat het niet aanging deze alleen te verleenen aan maatschappijen met concessie.
De heer Smidt vraagt, of de concurrentie van de autobussen zoo ernstig is, dat dezerzijds ernstig op een regeling van de autobusdiensten moet worden aangedrongen, z. m. in verbinding met andere maatschappijen zooals de Noord-Hollandsche, die, zooals de directeur, de heer Van Geuns, spreker meedeelde, eveneens zwaar onder deze concurrentie lijdt. Er wordt voorgestaan een regeling, waarbij voor iedere autobusonderneming noodig is een concessie. Deze concessie wordt alleen verleend als er behoefte aan zoo'n dienst bestaat en bestaande openbare middelen van vervoer niet in de behoefte kunnen voorzien. Hierdoor zou de concurrentie sterk verminderd moeten worden. Is nu ook hier de concurrentie zoo groot, dat door deze Mij. een actie moet op touw gezet ?
De directeur, de heer G. van Asselt, antwoordt, dat sedert 1905 door de Mij. op het personenvervoer is toegelegd. Ook het vervoer met autobussen levert nog een tekort op. De zwaarste concurrentie komt van de zijde der (particuliere) vrachtauto's en vooral van het vervoer te water. Als proefneming werden door de Dedemsv. St. Mij. van de Ned. Autobus Mij. eenige autobussen gehuurd, die thans een deel van het personenvervoer overgenomen hebben. Deze dienst zal belangrijk worden uitgebreid, zoodra de maatschappij de beschikking heeft over eigen, gerieflijker en betere autobussen. Einde dezer maand zouden de Dion-Bouton-chassis reeds geleverd worden.
De groote concurrentie komt echter van het vervoer te water. Vastgelegd aan reglementen en bepalingen kan de Mij. slechts weinig tegen deze niet of weinig gereglementeerde beurtvaarders beginnen.
Op een vraag van den heer Zwijze of motorverkeer over de rails niet de voorkeur verdient boven autobussen, antwoordt de voorzitter, dat de bedrijfszekerheid van de huldige motorrijtuigen niet zoo groot is en bovendien de aanschaffingskosten veel te hoog zijn. De voorzitter sluit hierop de vergadering.
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Rotterdam, 28-5-1924

Algemeene aandeelhouders vergadering - 38e boekjaar 1924

Uit het jaarverslag :

Het verslag der directie van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij over 1924 herinnert er allereerst aan, dat de onderhandelingen met het Rijk dit jaar hebben geleid tot aanvaarding van een concessie, welke den 23en September is verleend. Daarmede is voldaan aan het voorschrift van de Locaalspooren Tramwegnet, dat voor de uitoefening van den dienst op een tramweg een door of met machtiging van de Kroon verleende concessie verplicht stelt. Commissarissen en directie hebben lang geaarzeld de concessie-voorwaarden voor de Maatschappij aan te nemen, omdat die voorwaarden niet rationeel mogen geacht worden. In de gegeven omstandigheden is ten slotte echter de overtuiging gevestigd, mede door verklaringen welke ten laatste buiten de concessie-voorwaarden om ontvangen zijn, dat de belangen van aandeelhouders het meest gediend werd door toen de concessie te aanvaarden.
De uitkomsten van het bedrijf zijn dit jaar minder ongunstig geweest dan het vorige jaar, maar blijven toch nog beneden de aan een loonend bedrijf in redelijkheid te stellen eischen.
Grootendeels is dit zeker nog te wijten aan den slechten economischen toestand in deze streken, vooral in de venen in het oostelijk deel van Drenthe. De toenemend scherpe concurrentie staat hiermede ook in nauw verband. De verminderde behoefte aan vervoerruimte doet de bestaande ondernemingen uitzien naar verruiming van haar arbeidsveld, mede door verlaging der vrachtprijzen, terwijl tegelijk kleine ondernemers optreden, die door middel van openbaar vervoer van goederen of personen een bestaan trachten te vinden, nu hun dit in hun vroegeren werkkring blijkbaar niet meer gelukt.
Het goederenvervoer, mits het maar niet over spoorstaven plaats vindt, is aan geen enkele bijzondere wettelijke regeling gebonden en de goedkoope, lichte autochassis bieden de gelegenheid tot het inleggen van vlugge vervoerdiensten voor lichte goederen, het meer kostbare vervoer van zwaardere goederen aan bestaande vervoerdiensten overlatend.
De omstandigheden zullen de Maatschappij dan ook waarschijnlijk dwingen haar aandacht in bijzondere mate hier aan te wijden. Voor het bedrijf van geregelde autobusdiensten is in deze streken naast de tramdiensten vooralsnog in het algemeen geen bevredigende taak weggelegd. Voor zoover de ondernemer zich bepaalt tot een enkele rit per week op een marktdag schijnt het mogelijk te zijn voldoende vervoer trekken; zoodra men tot grooteren opzet geraakt wordt de dienst als regel binnen korten tijd weer opgeheven of sleept een zichtbaar kwijnend bestaan voort.
De door de Maatschappij ingelegde autobusdiensten ontwikkelen zich op bevredigende wijze, zij het ook voor een deel ten koste van het tramverkeer, dat zij ten slotte niet kunnen vervangen zooals in den loop van dit jaar gebleken is, toen de tramdiensten voor het personenverkeer gedurende eenige maanden sterk ingekrompen geweest zijn, ten einde het daaruit voortvloeiende groote financieele tekor eenigszins te ontgaan. Als aanvullend vervoermiddel worden de autobussen echter op prijs gesteld.
De door de inkrimping van den dienst ontstane moeilijkheden voor de streek hebben aanleiding gegeven tot een vraag, door het Kamerlid J. Weitkamp gericht tot den minister van waterstaat. Uit het antwoord bleek dat de minister met de omstandigheden bekend was en tevens, dat Z.Exc. bereid is zijn medewerking te verleenen aan het opheffen van de gevolgen dier omstandigheden, mits de naaste belanghebbenden het hunne doen.
Tevens zijn door de commissie uit de colleges van Ged. Staten der drie provincies de onderhandelingen over de dekking der tekorten door samenwerking van het Rijk en streek hervat. Deze onderhandelingen zijn op het oogenblik nog niet afgeloopen en derhalve kunnen de resultaten er van niet uit bij de verslag behoorende rekeningen blijken.
De opbrengst van het personenvervoer zijn weder beduidend lager dan in 1923, nl. de som van ƒ 76129.89 tegen ƒ 109394.50. Voor een gedeelte is deze vermindering het gevolg van de ingelegde autobusdiensten, welke met 1 October 1923 zijn aangevangen. Aangezien echter de opbrengst van het personenvervoer met de autobussen over 1924 heeft bedragen ƒ 15866.25 hebben andere oorzaken krachtig hun werking doen gevoelen.
De opbrengst van het goederen- en veevervoer is beduidend hooger dan in 1923, nl. ƒ 307619.82 tegen ƒ 281108.01, niettegenstaande de vrachtprijzen zich in dalende lijn zijn blijven bewegen.
De diverse ontvangsten zijn weder iets minder, nl. ƒ 16174.66 tegen ƒ 17679.38, welke vermindering voor het grootste deel het gevolg is van de regelingen der posterijen.
Dit jaar is het bedrag van het subsidie in de kolenvoorziening, waarop de Maatschappij volgens de geldende regeling aanspraak mag maken niet meer gebracht in mindering van de exploitatiekosten, maar geboekt als een ontvangst ten gunste der exploitatierekening. Dit bedrag is groot ƒ 31840. Daardoor maken de exploitatiekosten over 1924 weinig verschil met die over 1923, nl ƒ 368613.18 tegen ƒ 368798.22. Inderdaad zijn zij ƒ 31840 lager.
Het voordeelig saldo der exploitatierekening bedraagt ƒ 63151.19 tegen ƒ 39383.66 over 1923. Het nadeelig saldo der winst- en verliesrekening over 1924 is ƒ 18608.42 tegen ƒ 39681.93 over 1923.
Het onder de vier afdeelingschefs werkzaam zijnde personeel bedroeg op 31 December 1924 189 personen, waarvan 143 in vaste en 46 is losse dienstbetrekking (v. j. resp. 196, 147 en 51).
De weg en de kunstwerken verkeeren in goeden staat van onderhoud. ln den loop van verslagjaar zijn eenige belangrijke vernieuwingen uitgevoerd en verbeteringen en uitbreidingen tot stand gekomen. Ook de gebouwen bevinden zich in goede staat, evenals het rollend materieel.
Het aantal locomotieven en wagens onderging geen wijziging. Het automobielpark bestond op 31 Dec. uit 3 autobussen, 3 personenauto's en 2 vrachtauto's.
Op de winst- en verliesrekening komen voor afschrijving op kosten van aanleg ƒ 34.000, waardoor in totaal is afgeschreven een bedrag van 838405.15, storting in het Vernieuwingsfonds van weg en werken ƒ 7800, waardoor deze post op de balans per 1 Jan. 1925 paraisseert met ƒ 148866.79, uitkeering aan Sp. Mij. Meppel-Balkbrug ƒ 6710.78.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 21-4-1925
Aan het jaarverslag ontleenen wij: De onderhandelingen met het Rijk hebben dit jaar geleid tot aanvaarding van eene concessie, welke den 23 September is verleend.
De uitkomsten van het bedrijf zijn dit jaar minder ongunstig geweest dan het vorige jaar, maar blijven toch nog beneden de aan een loonend bedrijf in redelijkheid te stellen eischen. Grootendeels is dit zeker nog te wijten aan den slechten economischen toestand in deze streken, vooral in de venen in het Oostelijk deel van Drenthe. De toenemend scherpe concurrentie staat hiermede ook in nauw verband. Voor het bedrijf van geregelde autobussdiensten is in deze streken naast de tramdiensten vooralsnog in het algemeen geen bevredigende taak weggelegd. De door de maatschappij ingelegde autobusdiensten ontwikkelen zich op bevredigende wijze, zij het ook voor een deel ten koste van het tramverkeer, dat zij ten slotte niet kunnen vervangen.
De opbrengst van het personenvervoer is weder beduidend lager dan in 1923 n.l. ƒ 76.129 tegen ƒ 109.394. Voor een gedeelte is deze vermindering het gevolg van de ingelegde autobusdiensten, welke met 1 October 1923 zijn aangevangen. Aangezien echter de opbrengst van het personenvervoer met de autobussen over 1924 heeft bedragen ƒ 15.866, hebben andere oorzaken krachtig haar werking doen gevoelen.
De opbrengst van het goederen- en veevervoer is beduidend hooger dan in 1923, n.l. ƒ 807.619 tegen ƒ 281.108, niettegenstaande de vrachtprijzen zich in dalende lijn zijn blijven bewegen. De diverse ontvangsten zijn weder iets minder, n.l. ƒ 16.174 tegen ƒ 17.679, welke vermindering voor het grootste deel het gevolg is van de regelingen der posterijen.
De weg en de kunstwerken verkeeren in goeden staat van onderhoud. In den loop van dit jaar zijn eenige belangrijke vernieuwingen uitgevoerd en verbeteringen en uitbreidingen tot stand gekomen.
De winst- en verliesrekening over het jaar 1924 vermeldt in het debet: saldo verlies 1923 ƒ 39.681, rente en premie 3 1/2 % geldleening 1896 ƒ 2350, rente en premie 3 1/2 % geldleening 1899 ƒ 2775, rente 4 % geldleening 1905 ƒ 7440, rente 4 % geldleening 1906 ƒ 3740, rente 5 % geldleening 1906 ƒ 5075, rente 5 % geldleening 1911 ƒ 600, rente 5 % geldleening 1912 ƒ 4625, rente 5 % geldleening 1912 (1 Mei) ƒ 500, diverse renten ƒ 10.512, afschrijving: op kosten van aanleg ƒ 34.000, storting in het vernieuwingsfonds van den weg en dc kunstwerken ƒ 7800, uitkeering aan de Spoorweg-Maatschappij "Meppel-Balkbrug" ƒ 6710, diverse diensten ƒ 8400;
en in het credit: exploitatierekening ƒ 63.151, rente waarborgkapitalen ƒ 748, opbrengst onroerende goederen ƒ 1599, rente effecten ƒ 875, amortisatie materieel, volgens vervoerovereenkomst ƒ 9545, saldo verlies 1923 ƒ 39.681, saldo verlies 1924 ƒ 18.608.
De balans op 1 Januari 1925 vermeldt in het debet: aandeelen in portefeuille ƒ 266.000, waarborgkapitaal ƒ 21.256, kosten van oprichting ƒ 81.023, kosten van aanleg ƒ 2.226.088, afschrijvingen ƒ 919.428, kas ƒ 7652, omroerende goederen ƒ 41.477, effecten ƒ 112.193, magazijn ƒ 54.498, diverse debiteuren ƒ 19.605. diversen ƒ 34.603, kassiers ƒ 19.035, saldo verlies ƒ 58.290;
en in het credit: kapitaal ƒ 1.000.000, obligatieleningen ƒ 624.000, reservefonds ƒ 69.700, onafgehaalde dividenden ƒ 3902, vernieuwingsfonds voor den weg en de kunstwerken ƒ 148.866, renten ƒ 12.597, diverse crediteuren ƒ 90.486, amortisatie materieel, volgens vervoerovereenkomst ƒ 15.916, waarborgsommen abonnementen ƒ 737, borgstellingen ƒ 4550, uitkeering aan de Spoorwegmaatschappij "Meppel-Balkbrug" ƒ 6710, reserve voor koersverlies op effecten ƒ 23.437, het Rijk ƒ 21.390.
De Maasbode. 21-4-1925

Verslag van de algemeene vergadering op 1 Mei 1925 :

Gisteren is onder voorzitterschap van mr. B. P. G. van Diggelen de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij. Jaarverslag en balans en winst- en verliesrekenmg (onlangs reeds door ons gepubliceerd) werden goedgekeurd en het bestuur gedéchargeerd. De periodiek aftredende commissaris, de heer B. Sassen, werd met algemeene stemmen herbenoemd. In de commissie van aandeelhouders tot het nazien van balans en winst- en verliesrekening over 1925 werden gekozen de heeren H. S. Gratama. mr. H. J. Smidt en M. Dotinga, burgemeester van Avereest.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2-5-1925

Algemeene aandeelhouders vergadering - 39e boekjaar 1925

DEDEMSVAARTSCHE STOOMTRAMWEG-MIJ. Verlies aangegroeid tot ƒ 74.532. - Nog geen bevredigende regeling bijdrage tekorten.

Uit het jaarverslag :

Blijkens het verslag, uitgebracht door den directeur van de D. S. M. aan commissarissen over 1925 is dit jaar weder verstreken met onderhandelingen, verband houdende met de wettelijke regeling van de tramwegen. Zij werden nu hoofdzakelijk gevoerd met de betrokken provinciale besturen en in later stadium ook zijdelings met de gemeentebesturen. De Staten der provinciën Overijssel en Drenthe hebben besluiten genomen tot bijdrage in de tekorten over de jaren 1923, 1924 en 1925, waarbij de medewerking van de betrokken gemeenten is ingeroepen.
Deze regeling voldoet niet aan het verlangen der Maatschappij, welk verlangen, door de regeering als billijk is erkend. Op goeden grond kan aangenomen worden, dat de regeering bereid is om te zamen met wat zij de naastbelanghebbenden acht, n.l. de provinciën en de gemeenten, aan dat billijke verlangen te voldoen door de uitkeering van een matig dividend op de aandeelen mogelijk te maken. Deze naastbelanghebbenden zijn daartoe, althans, vooralsnog, niet bereid.
Zonder zijn standpunt ook maar eenigszins prijs te geven, heeft het bestuur echter gemeend tegen de voorgestelde regeling niet beslist afwijzend te mogen staan, in de hoop op betere tijden. Afwijzing van de, zij het ook aarzelend toegestoken hand, zou tot consequenties leiden, welke zoo lang mogelijk dienen te worden ontgaan, doch wier mogelijkheid onder de tegenwoordige omstandigheden blijft bestaan. Het zal van den loop der omstandigheden afhangen, of zij getrokken zullen moeten worden, want ten slotte mag niet verwacht worden, dat aandeelhouders bereid zullen zijn voor onbepaalden tijd van billijke aanspraken af te zien en voortdurend de belangen van anderen te dienen, zonder dat met hun rechtstreeksche belangen rekening gehouden wordt.
Inmiddels hebben alle gemeenteraden thans zelfs nog niet de voor deze regeling vereischte besluiten genomen, zoodat ook het tot stand komen van deze regeling nog niet verzekerd is.
Bij Kon. besluit van 2 Jan. 1925, werd de Maatschappij medegebruik verleend van het baanvak van de Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij te Ter-Apel tusschen de aansluitingen aan de lijnen van de D.S.M. en die van de Stoomtramweg-Maatschappij "Oostelijk-Groningen" en daarmede was de verbinding met de lijnen dezer maatschappij verzekerd. Toch heeft het nog tot 7 December geduurd voor de aansluiting geopend kon worden, omdat de vergunning, welke van Ged. Staten van Groningen noodig was om de aansluitwissels in den openbaren weg te maken, uitbleef. Eerst 15 October werd de voorloopige vergunning om met het werk een aanvang te maken, ontvangen. De definitieve vergunning is verleend 3 December.
Bij schrijven van 23 April 1925 van den minister van waterstaat is de grootste toegelaten snelheid op de lijnen der Maatschappij gesteld Op 35 K.M. per uur. Met schrijven van 14 Augustus 1925 van den minister van waterstaat geschiedde hetzelfde voor de lijn Meppel-Balkbrug.
De financieele uitkomsten van het bedrijf zijn dit jaar nog niet gunstig geweest. Het voordeelig saldo der exploitatierekening is zelfs kleiner dan in 1924, als rechtstreeksch gevolg der omstandigheden waarop in de vorige jaarverslagen reeds werd gewezen, n.l. de ongunstige economische positie der veenstreken en de scherpe concurrentie te land en te water.
De ontvangsten uit tramvervoer zijn ƒ 40974,42 minder dan in 1924. Deze vermindering is hoofdzakelijk veroorzaakt door den teruggang in de opbrengst uit het goederenvervoer, welke bedraagt ƒ 46757.80. Tot deze vermindering heeft o.m. in belangrijke mate bijgedragen het stopzetten van een turfstrooiselfabriek, wier productie jaren lang grootendeels per tram is vervoerd geworden. Dit is in het laatst van 1924 opgehouden en gedurende het geheele jaar 1925 heeft de fabriek niet afgeleverd. De opbrengst van het vervoer van turfstrooisel is dan ook ƒ 17156.77 minder dan in 1924 niettegenstaande het vervoer van de andere fabrieken is toegenomen.
De opbrengst van het personenvervoer is, in tegenstelling met het verloop der voorlaatste jaren, vermeerderd en wel met ƒ 8739.75 voor wat het tramvervoer betreft. De opbrengst van het vervoer van personen met autobussen steeg met ƒ 6225.10. Ongetwijfeld heeft de grootere vervoerfrequentie op sommige baanvakken, welke door de autobusdiensten is ontstaan, het hare tot deze vermeerdering bijgedragen.
De exploitatiekosten zijn ƒ 31205.20 lager, dan over 1924. Voor een groot deel is deze vermindering te danken aan de lagere kosten der brandstoffen.
De winst- en verliesrekening geeft een uitkomst, welke nagenoeg gelijk is aan die over 1924 n.l. een debetsaldo van ƒ 16242.56 tegen ƒ 1860.8.42 over 1924.
In den loop van het jaar werd door de Ver. van Werkgevers op Tramweggebied met den minister van waterstaat tot overeenstemming gekomen over het Reglement Dienstvoorwaarden, dat bij de Maatschappijen, welke lid dier vereeniging zijn, gelden zal, zoodat de invoering in het begin van 1926 kon paats hebben. Uit het R.D.V. vloeien regelingen voort, welke nog niet allen konden worden doorgevoerd, toen dit verslag werd samengesteld.
De weg en de kunstwerken zijn geregeld goed onderhouden; in den loop van het jaar zijn weder belangrijke verbeteringen, vernieuwingen en uitbreidingen tot stand gebracht. De gebouwen verkeeren in goeden staat van onderhoud, evenals 't rollend materieel.
De opbrengsten van 't personenvervoer bedroegen ƒ 84869.65 (v. j. ƒ 76129.89), van het goederen en veevervoer ƒ 260861.96 (v.j. ƒ 307619.82), diverse ontvangsten ƒ 1408.49 (v. j. ƒ 1640.31), de totale opbrengst van het vervoer ƒ 347140.10 (v. j. ƒ 385390.03); de exploitatiekosten bedroegen ƒ 337407.98 (v. j. ƒ 386613.18 ).
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25-5-1926
Aan het verslag over 1925 ontleenen wij: De Staten der provinciën Overijssel en Drenthe hebben besluiten genemen tot bijdrage in de tekorten over de jaren 1923, 1924 en 1925, waarbij de medewerking van de betrokken gemeenten is ingeroepen.
De vergunning van den Minister van Waterstaat tot aansluiting aan het spoor der Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij te Ter-Apel is bekomen. Op 7 December kon de aansluiting geopend worden.
De financieele uitkomsten van het bedijf zijn dit jaar nog niet gunstig geweest. Het voordeelig saldo der exploitatierekening is zelfs kleiner dan in 1924. De ongunstige economische positie der veenstreken en de scherpe concurrentie te land en te water zijn hiervan de oorzaak.
De ontvangsten uit het tramvervoer zijn ƒ 40974 minder dan in 1924. Deze vermindering is hoofdzakelijk veroorzaakt door dien teruggang in de opbrengst uit het goederenvervoer, welke bedraagt ƒ 46757. Tot deze vermindering heeft o m. in belangrijke mate bijgedragen het stopzetten van een turfstrooiselfabriek. De opbrengst van het vervoer van turfstrooisel is dan ook ƒ 17156 minder dan in 1924 niettegenstaande het vervoer van andere fabrieken is toegenomen.
De exploitatiekosten zijn ƒ 31205 lager dan over 1924. Voor een groot deel is deze vermindering te danken aan de lagere kosten der brandstoffen. De winst- en verlies rekening geeft een uitkomst welke nagenoeg gelijk is aan die over 1924 n.l. een debetsaldo van ƒ 16242 tegen ƒ 18608 over 1924.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in het jaar 1925 ƒ 84869 tegen ƒ 76129 in 1924. Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 260861 in 1925 tegen ƒ 307619 in 1924. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg ƒ 347140 tegen ƒ 385390 in 1924.
De exploitatiekosten bedragen ƒ 337407 tegen ƒ 368613 in 1924. Kolenverbruik totaal 2733850 K.G., waarvan voor den dienst van het verkeer 2705110 K.G.
De exploitatieontvangsten hebben bedragen in 1925 86.33 pct. van de bruto ontvangsten (v. j. 85.37). De opbrengsten en exploitatiekosten bedroegen in 1925 voor de opbrengsten ƒ 6.76 (7.49) en ƒ 6.60 (7.19) voor de exploitatiekosten.
De winst- en verliesrekening over hef jaar 1925 staat debet voor: saldo verlies 1923 en 1924 ƒ 58290; rente en premie leening 1896 ƒ 2175; idem leening 1899 ƒ 2640; idem 1905 ƒ 720O; idem 1906 ƒ 3640 idem 1906 ƒ 4900; idem 1911 ƒ 300; idem 1912 ƒ 4375; idem 1912 (l Mei) ƒ 350; diverse renten ƒ 9915; afschr. op kosten van aanleg ƒ 34000; storting in het vernieuwingsfonds van den weg en de kunstwerken ƒ 78OO; uitkeering aan. de Spoorweg-Mij "Meppel-Balkbrug" ƒ 5720;
en credit voor: exploitatierekening ƒ 53391; rente waarborgkapitalen ƒ 834; opbrengst onroerende goederen ƒ 1959; rente effecten ƒ 1077; amortisatie materieel, volgens vervoerovereenkomst ƒ 9129; diverse diensten ƒ 410; saldo verlies ƒ 74532.
De balans op 1 Januari 1926 vermeldt o.a. in het debet: aandeelen in portefeuille ƒ 266000; waarborgkapitaal ƒ 21256; kostsn van oprichting en aanleg verminderd met diverse afschrijvingen ƒ 1360004; kas ƒ 2726; onroerende goederen ƒ 44477; effecten ƒ 111988; magazijn ƒ 56616; diverse debiteuren ƒ 18868; diversen ƒ 26930; kassiers ƒ 15946; saldo verlies ƒ 74532;
en in het credit; kapitaal ƒ 1000000; 3 1/2 pct. obl. 1896 ƒ 55000 ; 3 1/2 pct. obl. 1899 ƒ 72000; 4 pct. obl. 1905 ƒ 181000; 4 pct. 1906 ƒ 90000; 5 pct. 1906 ƒ 96000; 5 pct. obl. 1911 ƒ 6000; 5 pct. obl. 1912 ƒ 6000; 5 pct. 1912 ƒ 85000; reservefonds ƒ 69814; onafgehaalde dividenden ƒ 3340; vernieuwingsfonds voor den weg en de kunstwerken ƒ 161877; rente ƒ 11897; diverse crediteuren ƒ 86459; amortisatie materieel, volgens vervoerovereenkomst ƒ 7583; borgstellingen ƒ 4550; uitkeering aan de Spoorwegmaatschappij "Meppel-Balkbrug" ƒ 5720; reserve voor koersverlies op effecten ƒ 23437; het rijk ƒ 32860.
De Maasbode. 26-5-1926

Verslag van de algemeene vergadering op 11 Juni 1926 :

Gistermiddag had in restaurant Gijtenbeek te Zwolle de jaarlijksche vergadering plaats van de Dedemevaartsche Stoomtram Maatschappij. Het reeds door ons vermelde jaarverslag werd goedgekeurd. Nadat de commissie voor het onderzoek der rekening en verantwoording bij monde van den heer H. S. Gratama Bzn. verslag had uitgebracht, waarbij spr. met voldoening kon constateeren, dat de administratie keurig in orde was bevonden, werd ook de balans, winst- en verliesrekening goedgekeurd.
De heer mr. B. P. G. van Diggelen, presidentcommissaris, werd in het bestuur herkozen. In de commissie voor het nazien van de rekening en verantwoording over 1926 werden benoemd de heeren H. J. Smidt, J. Barlinckhoff, B. Schuite, burgemeester van Stad Hardenberg en een lid van de directie van de bank van Doyer en Kalff.
Bij de rondvraag wijst de heer Smidt er op, dat indertijd de aandeelen zeer duur zijn geweest, ze zijn nominaal gekocht. De bedoeling van de oprichting der D.S.M. is niet geweest om hierdoor rijk te worden, maar spr. wil er toch wel op wijzen, dat de aandeelen thans enorm gedaald zijn. (Donderdag werden ze naar spr. meent ter beurze voor 15 % verhandeld), Spr. kan ongeveer 100 aandeelen vertegenwoordigen, dat is een ton. Van die ton is dus niet veel meer over. Spr. meent dan ook, dat het hoog tijd wordt, dat de aandeelhouders weer eens in het bezit gesteld worden van eenig rendement. De tram, die ten genoegen van de omwonenden rijdt, wordt door de anderen betaald. Het goederenvervoer is vrij goed, vooral gedurende strenge winters, maar dit laatste kan men niet naar willekeur regelen. Het personenvervoer laat veel te wenschen over. Spr. waarschuwt tegen de houding van vele gemeentebesturen tegenover de D.S.M. De gemeenten zien den ernst van den toestand niet in. De tram rijdt op de kosten van de aandeelhouders. Spr. meent dan ook, dat de verliezen door slecht rendeeren van de tram zoo groot zijn geworden, dat maatregelen ter voorziening overwogen behooren te worden. Zoo in een en ander dit jaar niet afdoende wordt voorzien, zal spr. in de volgende jaarvergadering als vertegenwoordiger van 100 aandeelen een voorstel indienen. Dit is geen bedreiging, aldus spr., maar een ernstige waarschuwing.
De voorzitter zegt, dat het bestuur steeds op de bres staat ter behartiging der belangen van de aandeelhouders. Doch voortdurend staat het bestuur voor groote moeilijkheden. Dat indertijd het personenvervoer gesloten zou worden, is geen bedreiging geweest, maar vloeide voort uit de onmacht om de zaak op denzelfden voet verder te financieren. De streek heeft toen wel ingezien van hoe groot belang het bezit van de tram is. Een stopzetting van het personenvervoer acht spr. ook in de toekomst niet mogelijk in verband met de loopende concessie van het rijk.
De directeur, de heer G. van Asselt, beantwoordt een vraag van den heer Smidt, wat gebeuren zou als men eventueel tot liquidatie besloot. Spr. zegt, dat wanneer de aandeelhouders niet mochten wenschen op denzelfden voet door te werken, dan liquidatie nog niet in de eerste plaats aan de orde komt. Spr. is er van overtuigd, dat de tram rendabel is te maken door stopzetting van het personen-vervoer (of vermindering er van binnen de concessiegrenzen), met gelijktijdige uitbreiding van het goederenvervoer. Alleen reeds door het personenvervoer stop te zetten, wordt een groote bezuiniging op de exploitatiekosten verkregen, Spr. acht echter een dusdanige reorganisatie niet in het belang van de streek.
De heer Gratama meent, dat de tarieven van de autobussen te laag zijn en dat deze best wat verhoogd kunnen worden. De rekening van het autobusbedrijf sluit thans op het nippertje, maar spr. meent, dat geen voldoende afschrijving heeft plaats gehad. De voorzitter zegt, dat de afschrijving op de bussen absoluut voldoende is. De directeur wijst er op, dat de tarievenkwestie een zeer precaire zaak is. Zoowel verhooging als verlaging is gevaarlijk voor het bedrijf. De tarieven kunnen slechts tusschen zeer nauwe grenzen schommelen. Spr. meent, dat men thans het juiste punt, zéér nabij is. Onlangs is de tarieven-kwestie nog aan de orde geweekt. Toen is na rijp beraad besloten geen wijziging aan te brengen. Men behoeft wel niet direct bevreesd te zijn. dat bij verhooging concurreerende bussen zullen gaan rijden, maar de menschen zouden eenvoudig meer van hun fietsen gebruik gaan maken. De heer H. Th. Löhnis is ook van oordeel, dat men momenteel maar niet aan de huidige tarieven moet tornen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12-6-1926
De jaarvergadering. - Critiek op de houding van provincie en gemeente.
Onder voorzitterschap van den heer mr. B. P. G. van Diggelen werd de algemeene vergadering gehouden van de Dedemsvaartsche Stoomtram Mij. In de commissie tot het nazien van de balans, winst- en verliesrekening, door ons met het verslag in het Ochtendblad van 26 Mei gepubliceerd, werden benoemd de heeren mr. H. J. Smidt te 's-Gravenhage, de burgemeester van Stad Hardenberg en een lid van de directie van de Bank Doyer en Kalff te Zwolle. Als plaatsvervanger de heer J. Banninckhoff.
Bij de rondvraag merkt mr. Smidt van s-Gravenhage op, dat het tijd wordt dat aan de aandeelhouders een, zij het ook bescheiden dividend uitgekeerd wordt. Daardoor zou ook de waarde van de aandeelen stijgen. Bij de onderhandeling met het Rijk heeft dit zich op het standpunt geplaatst, dat een zeer bescheiden dividend, bijv. van 2 a 3 %, niet onbillijk zou zijn. Provinciën en gemeenten denken er echter geheel anders over. Vandaar dat spr. de vraag stelt, of binnen de perken van de concessie geen andere maatregelen genomen kunnen worden. Het goederenvervoer gaat wel, dat zou wel eenige winsten kunnen afwerpen; het verlies wordt geleden op het personenvervoer. Spr. waarschuwt, dat wanneer de zaak zoo doorgaat, spr. de volgende algemeene vergadering met zooveel aandeelen komt, dat hij tot krasse maatregelen kan besluiten, wat te wijten zou zijn aan de zonderlinge houding, die de gemeentebesturen in deze aannemen.
De tram rijdt ten gerieve van de bevolking, ten koste van de aandeelhouders. Waar de geleden verliezen zoo groot zijn, moeten de aandeelhouders de hoofden bij elkaar steken, om aan den tegenwoordigen toestand paal en perk te stellen.
De voorzitter antwoordt, dat de aandeelhouders het met mr. Smidt eens zijn. De tram loopt voor de aandeelhouders en niet voor het plezier van de gemeenten. De groote moeilijkheid is, dat bij besprekingen met het Rijk, dat een matig dividend toelaatbaar vond, dit te kennen gaf, niet alles alleen te doen, maar in medewerking met provinciën en gemeenten. De toezegging van het Rijk heeft echter weinig beteekenis, waar én provinciën én gemeenten niets voelen voor een dividend. De D. S. M. heeft het personenvervoer moeten sluiten, niet als bedreiging, maar uit onmacht. Toen is in de streek gevoeld het groote belang van de tram en er ls geholpen Toen de D. S. M. financieele verplichting aan het Rijk kreeg, ging dat niet zonder concessies. Die concessie zal in den weg staan bij stopzetten van het personenvervoer. Mr. Smidt merkt op, dat binnen de bepalingen van de concessies de aandeelhouders nog heel veel kwaad kunnen doen. De gemeentebesturen moeten dat begrijpen.
De aandeelen, waarvoor een ton betaald is, zijn nu nog slechts ƒ 7000 waard. Misschien zou het gaan, door de zaak te liquideeren. De directeur, de heer Van Asselt, komt op tegen liquidatie; wellicht ware een reorganisatie mogelijk.
Nadat nog eenige vragen gesteld zijn, die door den voorzitter beantwoord werden, sloot deze de vergadering.
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 12-6-1926

Algemeene aandeelhouders vergadering - 40e boekjaar 1926

Uit het jaarverslag :

Aan het verslag van den directeur der Dedemsv. St. Mij. over 1926 ontleenen wij het volgende.
In het afgeloopen jaar viel een herinneringsdag, die zelf ongemerkt voorbij gegaan, in dit verslag toch met een enkel woord mag worden herdacht. Op 12 Oct. was het 40 jaar geleden, dat de eerste dienst der Mij. gereden werd. Op dien dag van het jaar 1886 werd deze op het baanvak Avereest- (het tegenwoordig station Dedemsvaart Dorp) Dedemsvaart S.S. geopend. Den 23en Dec. d.a.v. werd die op het baanvak Avereest-Heemse-Hardenberg geopend en was de heele lijn, ter lengte van 30 K.M., in exploitatie. De mannen, die dit werk hebben verricht, de eerste stap voor het tot stand brengen van een net van 140 K.M. lengte, waarvan 120 K.M. het eigendom der Mij., zijn heengegaan of hebben het werk aan anderen moeten overlaten. Hun geschenk aan uitgebreide streken, onmisbaar voor veler welvaart, is blijven bestaan, niettegenstaande vele, groote moeilijkheden.
De omstandigheden zijn voor de Mij. niet altijd gunstig geweest en de laatste jaren wel allerminst. De toekomst laat zich echter weer beter aanzien.
De onderhandelingen met de provinciale besturen over de dekking der tekorten over de jaren 1923, 1924 en 1925 zijn afgeloopen en zullen waarschijnlijk tot het beoogde resultaat leiden. Met volkomen zekerheid kan dit thans nog niet gezegd worden, daar het de betrokken gemeenten in Overijssel blijkbaar nog steeds niet gegeven is de belangenverhoudingen geheel te bepalen. Laat ons hopen, dat het in 1927 zal gelukken.
De financieele uitkomsten zijn, hoewel weer iets minder ongunstig dan in het vorige jaar, nog niet bevredigend. Het goederenvervoer is echter weer van de dalende lijn gekomen tot een beweging opwaarts en bedriegen de kenteekenen niet. dan mag verwacht worden, dat het voorloopig in die richting zal voortgaan.
De aansluiting te Ter-Apel aan de lijn der stoomtram-Mij. "Oostelijk Groninigen" heeft, zij het nog in bescheiden mate, tot deze vermeerdering bijgedragen. De vervoerrelatiën over die aansluiting ontwikkelden zich aanvankelijk langzaam, in den laatsten tijd evenwel krachtig.
Terwijl de opbrengst uit het goederenvervoer in 1925 bedroeg ƒ 260861.96, was deze in 1926 ƒ 271053.91. Eene stijging derhalve van ƒ 10191.95.
De opbrengst van het personenvervoer, die het vorige jaar een stijging vertoonde, is dit jaar weder iets teruggeloopen en wel van ƒ 84869.65 in 1925 tot ƒ 84053.93 in 1926. Eene vermindering van ƒ 815.72. Dit betreft het vervoer per tram. Daarentegen is het vervoer per autobussen weder omhoog gegaan. In 1925 werd ontvangen uit personenvervoer in de dienstritten met dit vervoermiddel ƒ 21029.53 tegen ƒ 23095.70 in 1926. Uit diversen, geboekt op de exploitatierekening, is ontvangen in 1925 ƒ 1408.49, tegen ƒ 2047.13 in 1926. Derhalve ƒ 638.64 meer.
De exploitatiekosten zijn ƒ 4496.58 hooger dan over 1925, n.l. ƒ 337407.98 in 1925, tegen ƒ 341904.56 in 1926. Deze verhooging is veroorzaakt door verschillende omstandigheden. In de eerste plaats door het veranderen van de halte Klazienaveen in een station en verder door uitbreiding der kostelooze besteldiensten.
Het saldo der exploitatierekening in 1925, bedragende ƒ 53391.98, was over 1926 ƒ 58984.78, dus ƒ 5592.80 meer.
Het debetsaldo der winst- en verliesrekening was in 1925 ƒ 16242.56, in 1926 ƒ 9278.34. Dit bedrag zal dus weder moeten gedekt worden, waartoe stappen bij het Rijk en de drie provinciën gedaan dienen te worden.
Aan den weg en de kunstwerken is geregeld het noodige onderhoudswerk verricht. Ook dit jaar is de maatschappij weder betrokken geworden in verschillende verbeteringen ten behoeve van het gewone wegverkeer, tevens in meerdere of mindere mate samenhangend met verbetering van het tramverkeer. De gebouwen verkeeren in goeden staat.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 6-5-1927
Aan het verslag over het jaar 1926 is ontleent:
De financieele uitkomsten zijn nog niet bevredigend.
Het goederenvervoer is echter weder van de dalende lijn gekomen tot eene beweging opwaarts en bedriegen de teekenen niet, dan mag verwacht, worden, dat het voorloopig in die richting zal voortgaan.
De opbrengst van het personenvervoer is dit jaar weder iets teruggeloopen en wel van ƒ 84.869 tot ƒ 84.053.
Daarentegen is het vervoer per autobussen weder omhoog gegaan. In 1925 werd ontvangen ƒ 21.029 tegen ƒ 23.095 in 1926. De exploitatiekosten zijn ƒ 4.496 hooger dan over 1925, n.l. ƒ 341.904.
Het saldo der exploitatierekening in 1925 bedragende ƒ 53.391 was over 1926 ƒ 58.984.
Het debetsaldo der winst- en verliesrekening was in 1925 ƒ 16.242 in 1926 ƒ 9.278.
Dit bedrag zal dus weder moeten gedekt worden, waartoe stappen bij het Rijk en de drie Provinciën gedaan dienen te worden.
De Maasbode. 6-5-1927

Verslag van de algemeene vergadering op 18 Mei 1927:

Vanmiddag werd in het restaurant Gijtenbeek te Zwolle de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van de Dedemevaartsche Stoomtram Maatschappij. Vertegenwoordigd waren 69 aandeelen, tezamen recht gevende op 22 stemmen. Bij de behandeling van 't jaarverslag spreekt de heer mr. H. J. Smidt uit Den Haag zijn voldoening uit over het resultaat der onderhandelingen met provinciale besturen over de dekking der tekorten over de jaren 1923, 1924 en 1925. In het verslag staat, dat deze beprekingen waarschijnlijk tot het beoogde resulaat zullen leiden.
De voorzitter, mr. B. P. G. van Diggelen, zegt dat de stand van zaken cedert het opstellen van het jaarverslag al zoo veranderd is, dat voor het woord "waarschijnlijk" gevoegelijk "zeer waarlijk" kan worden gelezen. Verder deelt de voorzitter mede, dat waaneer tot dividenduitkeering zou worden overgegaan, dit uit eigen kracht zou moeten kunnen geschieden. Dit breede standpunt wordt ook door het Rijk ingenomen ten aanzien van de subsidieerleening. De voorzitter wijst er op, dat de tekorten kleiner worden (f 9000 in 1926, tegen ƒ 16000 in 1925), maar het gaat nog niet aan om dividend uit te keeren. Bij een eventueel overschot is ook het uitkeeren van dividend nog net direct aan de orde. Spr. zou geen ververwachtingen bij de aandeelhouders willen wekken.
Het jaarverslag, waaruit wij onlangs een en ander overnamen, wordt, daarna goedgekeurd. De balans, winst- en verliesrekening wordt eveneens goedgekeurd.
De heer H. Th. Löhnis, die als commissaris periodiek aftrad, werd herkozen. Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer mr. J. P. Sleutelaar, wordt tot commissaris gekozen de heer mr. H. J. Smidt. Als commissie uit de aandeelhouders, tot het nazien van de rekening over 1927, wordt benoemd de heer B. Schuite, een lid van de directie van de bank van Doyer en Kalff, en mr. J. P. Sleutelaar te Groningen. Als plaatsvervangend lid wordt benoemd de heer C. Roelfsema te Den Haag.
Met intrekking van het besluit van de algemeene vergadering van 27 Mei 1924 wordt besloten aan den directeur de doorloopende machtiging te verleenen om onder goedkeuring van commissarissen tot een maximum van ƒ 100,000 op te nemen, ter voorziening in de behoefte aan kasgeld.
In zijn slotwoord zeide de voorzitter, dat het bestuur den heer Sleutelaar noode uit zijn midden ziet vertrekken. Spr. betreurt het, dat de heer Sleutelaar weggaat, want nu mist het bestuur het advies van een bankier, wiens oordeel gaarne gehoord werd. Toch moet spr. de redenen, die den heer Sleutelaar er toe gebracht hebben te bedanken, hoofdzakelijk zijn veraf gelegen woonplaats, billijken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 18-5-1927

Algemeene aandeelhouders vergadering - 41e boekjaar 1927

Uit het jaarverslag :

Kon in het vorige verslag reeds gezegd worden dat de toestand zich weder beter liet aanzien, het uitzicht op betere tijden is in 1927 in zooverre naderbij gekomen, dat thans voor het eerst na een tijdvak van 4 jaar de dienst geen tekort heeft gegeven, doch een klein overschot heeft gelaten, terwijl voorts de toekomst zich niet ongunstiger laat aanzien.
De tekorten over de jaren 1923, 1924 en 1925 zijn in 1927 door samenwerking van het Rijk, de drie provinciën en gemeenten in Overijssel en Drenthe door subsidie a fonds perdu tot een bedrag van ƒ 75,355.48 gedekt. Nu blijft nog over een tekort over 1927, door den minister van waterstaat vastgesteld op ƒ 9579.81. Wij meenen te mogen verwachten, dat de streek thans niet de samenwerking met het Rijk zal verbreken, maar zich ook bereid zal verklaren, het verhoudingsgewijze geringe tekort te helpen dekken, gering ook in verhouding tot het groote aantal lichamen, drie provincies en een vijftiental gemeenten, wier belangen haar daartoe tezamen roepen. De Maatschappij zal in dat geval haar gedragslijn van de laatste jaren behooren te handhaven.
De ontvangsten uit den tramdienst zijn weder niet onaanzienlijk hooger dan het vorige jaar. Deze verhooging is voor 5/6 te danken aan de vermeerdering van de opbrengst van het goederenvervoer. Verschillende oorzaken hebben geleid eveneens tot verhooging van de exploitatiekosten, maar deze is gebleven beneden de vermeerdering der inkomsten. Dit is ook het geval met den autobusdienst, met dit verschil evenwel, dat de vermeerdering van ontvangsten hierbij uitsluitend uit 't personenvervoer voortvloeit.
In het algemeen heeft dus de ontwikkeling van den gang van zaken in opgaande lijn zich voortgezet. Uit de cijfers blijkt dit nader.
De totale ontvangsten uit den tramdienst waren over 1927 ƒ 381,102.97 tegen ƒ 369,059.34 over 1926. Van de totale vermeerdering van de ontv. ad ƒ 12,043.62 vloeit voort uit het personenvervoer ƒ 804.7534, uit het goederenvervoer een bedrag van ƒ 10,670.92 en uit diverse en buitengewone ontvangsten, met inbegrip van het postvervoer ƒ 567.9434.
De exploitatiekosten hebben bedragen over 1927 ƒ 348,998.04, tegen ƒ 341,904.56 over 1926 en zijn dus met ƒ 7093.4734 omhoog gegaan.
De totale ontvangsten uit den autobusdienst bedragen over 1927 ƒ 30,240.21, tegen ƒ 24,804.53 over 1926; een verhooging dus van ƒ 5435.68. Deze vermeerdering is gedeeltelijk het gevolg van de vervanging op Zondag, met ingang van de dienstregeling van 15 Mei, van de trammen tusschen Coevorden en Dedemsvaart N. S. door autobussen tusschen Coevorden en Zwolle, gedeeltelijk van een kleine verhooging van 't tarief om tegemoet te komen aan de uitgaaf voor de wegenbelasting en voorts van een normaal accres.
Het resultaat is geweest dat de winst- en verliesrekening over 1927, zuiver uit den dienst 1927, 'n batig saldo laat van ƒ 208.48, terwijl zuiver uit den dienst 1926 nog een tekort van ƒ 9278.3434 ontstond. Het totaal nadeelige saldo der winst- en verliesrekening is op 31 December 1927 teruggebracht tot ƒ 8267.46 tegen ƒ 83,811.25 nadeelig saldo op 31 December 1926.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24-5-1928
Aan het verslag over 1927 is het volgende ontleend: Kon in het vorige verslag reeds gezegd worden, dat de toestand zich weder beter liet aanzien, het uitzicht op betere tijden is in 1927 in zooverre naderbij gekomen, dat thans voor het eerst na een tijdvak van 4 jaar de dienst geen tekort heeft gegeven, doch een klein overschot heeft gelaten, terwijl voorts de toekomst zich niet ongunstiger laat aanzien.
De ontvangsten uit den tramdienst zijn weder niet onaanzienlijk hooger dan het vorige jaar. De totale ontvangsten van den tramdienst waren over 1927 ƒ 381.102 tegen ƒ 369.059 over 1926. De exploitatiekosten hebben bedragen over 1927 ƒ 348.998, tegen ƒ 341.904 over 1926 en zijn dus met ƒ 7.093 omhoog gegaan. De totale ontvangsten uit den autobusdienst bedragen over 1927 ƒ 30.240 tegen ƒ 24.804 over 1926; eene verhooging dus van ƒ 5435. Het totale nadeelige saldo der winst- en verliesrekening is op 31 December 1927 teruggebracht tot ƒ 8267, tegen ƒ 83.811 nadeelig saldo op 31 December 1926.
De balans op 1 Januari 1928 vermeldt in het: Debet: Aandeelen in portefeuille ƒ 266.000, waarborgkapitaal bij de provincie Overijssel, het Rijk, de gemeente Zwolle en de provincie Drenthe ƒ 21.156, kosten van oprichting en aanleg ƒ 1.311.033, kas ƒ 7.451, onroerende goederen ƒ 42.951, effecten ƒ 111.986, magazijn ƒ 55.081, diverse debiteuren ƒ 90.603, diversen ƒ 37/T93, kassiers ƒ 19.701, saldo verlies 1926 ƒ 9278;
en in het credit: Kapitaal ƒ 1.000.000, obligatieleening ƒ 528.000, reservefonds ƒ 70.054, onafgehaalde dividenden ƒ 2432, vernieuwingsfonds van den weg en de kunstwerken ƒ 190.700, rente ƒ 10.682, diverse crediteuren ƒ 134.357, waarborgsommen abonnementen ƒ 1020, borgstellingen ƒ 4550, reserve voor koersverlies op effecten ƒ 23.437, uitkeering aan de Spoorweg Mij. "Meppel-Balkbrug" ƒ 6.791, saldo winst 1927 ƒ 1.010.
De Maasbode. 24-5-1928

Verslag van de algemeene vergadering op 29 Mei 1928 :

ZWOLLE, 29 Mei. Heden werd te Zwolle gehouden de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der D.S.M. Vertegenwoordigd waren 29 gewone aandeelen en 1 oprichtersaandeel, uitbrengende 32 stemmen. Namens de Commissie voor het nazien der rekeningen over het jaar 1927 wordt door mr, J. H. de Greve, directeur Bank van Doyer en Kalff, Zwolle, rapport van accoordbevinding uitgebracht. Voor het nazien van de rekeningen over 1928 worden benoemd een lid van de bankiersfirma Frowein en Thiebout te Zwolle, de heer Balkestein, wethouder van financiën te Zwolle, de heer Barlinckhoff, Den Haag.
...
Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant. 30-5-1928
In de te Zwolle gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij memoreerde de voorzitter mr. B. P. G. van Diggelen met voldoening, dat er na vier jaren van aanzienlijke tekorten, dit jaar voor het eerst weer een klein batig saldo te boeken valt. Er is te verwachten, dat het tekort over 1926 ad ƒ 9579. evenals de tekorten over de voorgaande jaren wederom gedekt zal worden door het rijk en de belanghebbende provincies en gemeenten. Hoewel de vooruitzichten dus niet ongunstig zijn, waarschuwde de voorzitter toch tegen het maken van illusies, daar de laatste jaren een zeer sterke schommeling in de ontvangsten te constateeren was.
De heer A. H. Bosch, Den Haag, vertegenwoordigt verschillende aandeelhouders uit Den Haag en omgeving die zich niet blijken te kunnen vereenigen met den huidigen gang van zaken. Een van hen schreef o.m. getroffen te zijn door de stabiliteit in de poovere resultaten door deze maatschappij in een vergeten hoekje van ons land behaald. Hij acht reorganisatie zeer goed mogelijk. Een exploitatierekening over 1927 van 3 1/2 ton bij een personeel van 200 man komt hem voor dit lilliputterbedrijf te hoog voor.
Aan obligatieleningen staat uit ƒ 528.000. waardoor men gebukt gaat onder een rentelast van ƒ 23.000. Bij Brand en Broekman worden deze obligaties verhandeld voor ongeveer 75 pCt. Door inkoop zou op deze post reeds een belangrijke bezuiniging te verkrijgen zijn. Schrijver bood aan, bronnen aan te wijzen waar het benoodigde hypothecaire geld voor inkoop tegen 5 pCt. te verkrijgen zou zijn.
De heer Bosch wees er nog op hoe de laatste jaren geregeld de post "afschrijving" verlaagd is, wat natuurlijk in de eerste plaats op het winstcijfer invloed had. Werd dit jaar afgeschreven ƒ 25.000. het vorig jaar was dit ƒ 28.000. het jaar daarvoor ƒ 34.000. Neemt men dit in aanmerking, dan wordt de vooruitgang bedenkelijk kleiner.
De directeur, de heer G. van Asselt. wees er op, dat er toch de laatste jaren verbetering te constateeren valt. Een tramwegmaatschappij is niet te vergelijken met een vrij trambedrijf. Het zit geheel vast aan verschillende voorwaarden en wettelijke voorschriften. Waar er vooruitgang is acht hij reorganisatie dan ook met aan te bevelen. Ook de voorzitter blijkt deze meening toegedaan.
Naar de heer Bosch nog mededeelt, ligt het niet in het voornemen van verschillende aandeelhouders om de zaak zonder nader scherp onderzoek of bezuiniging of reorganisatie al dan met mogelijk is, door te laten gaan, als thans het geval is.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 31-5-1928
In de Dinsdag gehouden jaarlijksche algemeene vergadering der D.S.M. werd de heer J. A. van der Sanden als commissaris herkozen. De balans, winst- en verliesrekening werden goedgekeurd.
...
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 31-5-1928

Algemeene aandeelhouders vergadering - 42e boekjaar 1928

Uit het jaarverslag :

Aan het verslag van den directeur der D.S.M. over 1928 ontleenen wij het volgende: De uitkomsten van het bedrijf zijn niet ongunstig geweest.
Het voordeelig saldo der exploitatierekening van het trambedrijf is ƒ 9868,09 hooger dan over 1927, n.l. ƒ 73.813,02 tegen ƒ 63.944,93. Dit verschil is het gevolg van de stijging der exploitatie-ontvangsten, welke in 1927 in totaal bedroegen ƒ 381.102,97 tegen ƒ 385.192,41 over 1923. Een vermeerdering derhalve van ƒ 14.089,44. Tot deze vermeerdering heeft het goederenvervoer een bedrag van ƒ 10.690,02 bijgedragen, het personenvervoer ƒ 3783,58, terwijl de diverse en buitengewone ontvangsten met inbegrip van het postvervoer ƒ 384,16 minder zijn.
De exploitatie-uitgaven zijn gestegen van ƒ 348.998,04 tot ƒ 353.219,39 en dus ƒ 4221,35 hooger dan over 1927. Deze verhooging is ontstaan door verscheidene factoren, waarbij de stijging der personeelkosten en van den brandstofprijs den doorslag hebben gegeven. Het voordeelig saldo der winst en verliesrekening, voor zoover het jaar 1928 uitsluitend betreffende, is ƒ 7812,79 hooger dan over het jaar 1927, n.l. ƒ 8823,67 tegen ƒ 1010,88.
De in het vorige verslag uitgesproken verwachting, dat de drie provincies en een vijftiental gemeenten, wier belangen haar daartoe tezamen riepen, zich bereid zouden verklaren het tekort over 1926 nog te helpen dekken, is niet vervuld. Uit de houding van de voor het doel gevormde interprovinciale commissie moet de conclusie getrokken, dat zij niet bereid is te bevorderen, dat de helft van het bedrag, dus in totaal ƒ 4800, door de 18 openbare lichamen zal worden bijeengebracht, om, in samenwerking met het Rijk, dat geacht kan worden bereid te zijn de andere helft te dragen, dit verhoudingsgewijze kleine tekort, dat ontstaan is door de behartiging van de belangen der streek, te helpen opheffen, zoodat de Maatschappij het uit eigen middelen zal moeten doen. De kleine, in 1927 en 1928 gevormde overschotten van de bedrij fsuitkomsten worden hiervoor nagenoeg geheel gevorderd.
De totale ontvangsten uit den autobusdienst hebben over 1928 ƒ 32.366,11 bedragen, tegen ƒ 30.240,21 over 1927.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 22-5-1929
Aan het jaarverslag der Dedemsvaartsche Stroomtramweg Mij. over 1928 ontleenen wij: De uitkomsten van het bedrijf zijn niet ongunstig geweest. Het voordeelig saldo der exploitatierekening van het tramwegbedrijf is ƒ 9868 hooger dan over 1927, n.l. ƒ 73.813. Dit verschil is het gevolg van de stijging der exploitatie-ontvangsten welke in 1927 in totaal bedroegen ƒ 381.102 tegen ƒ 395.192 over 1928. De exploitatie-uitgaven zijn gestegen van ƒ 348.998 tot ƒ 353.219. Een gedetailleerd overzicht van de ontvangsten en eveneens van de uitgaven zijn als bijlagen aan dit verslag toegevoegd.
Het voordeelig saldo der winst- en verliesrekening voor zoover het jaar 1928 uitsluitend betreffend, is ƒ 7812 hooger dan over het jaar 1927, n.l. ƒ 8823. De in het vorige verslag uitgesproken verwachting dat de 3 provincies en een vijftientaJ gemeenten, wier belangen haar daartoe te zamen riepen, zich bereid zouden verklaren, het tekort over 1926 nog te helpen dekken, is niet vervuld.
De totale ontvangsten uit den autobusdienst hebben over 1928 ƒ 32.366 bedragen (v. j. 30.240).
De winst- en verliesrekening over het jaar 1928 staat debet voor: Saldo verlies vorige jaren ƒ 8267 (84.75) diverse renten ƒ 32.730 (34.302), afschrijvingen: op kosten van aanleg ƒ 25.000 (onv.) storting in het vernieuwingsfonds van den weg en de kunstwerken ƒ 7800 (onv.), uitkeering aan de Spoorweg Mij. "Meppel-Balkbrug" ƒ 7793 (6791), saldo winst 1928 ƒ 8823 (1010)
en credit voor: exploitatierekening ƒ 73.813 (63.944), rente waarborgkapitalen ƒ 830 (onv.), opbrengst onroerende goederen ƒ 1554 (1541), rente effecten ƒ 1376 (836), diverse diensten ƒ 4583 (4032), saldo verlies 1926 ƒ 9278.
De balans op 1 Januari 1929 vermeldt in het debet: Waarborgkapitaal ƒ 21.156 (onv.) kosten van oprichting en nieuwe aanleg ƒ 1.288.704 (1.311.033), kas ƒ 5480 (37.153), onroerende goederen ƒ 38.660 (42.951), effecten ƒ 112.226 (111.985), magazijn ƒ 54.581 (55.081), diverse debiteuren ƒ 71.942 (90.603), diversen ƒ 33.722 (37.793), kassiers ƒ 30.276, saldo verlies 1926 ƒ 9278
en in het credit: kapitaal ƒ 1.000.000 (734.000) obligaties ƒ 503.000 (528.000), reservefonds ƒ 72.499 (70.054), vernieuwingsfonds voor den weg en de kunstwerken ƒ 205.174 (190.700, renten ƒ 10.157 (10.682), diverse crediteuren ƒ 94.378 (134.357), waarborgsommen en borgstellingen ƒ 5755 (5570) reserve voor koersverlies op effecten ƒ 23.437 (23.437), uitkeering aan de Spoorweg Mij. "Meppel-Balkbrug" ƒ 7793 (6791), saldo winst ƒ 9834.
De Maasbode. 16-5-1929

Verslag van de algemeene vergadering op 28 Mei 1929 :

In het café van Gijtenbeek vergaderde vanmorgen de N. V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij, onder leiding van den presidentcommissaris mr. B. P. G. van Diggelen te Zwolle.
Bij de bespreking van het jaarverslag werd de abonnementsgeldenverhooging te berde gebracht, welke in October j.l. werd ingevoerd. De heer Spier te Dedemsvaart vroeg of dat in het belang der Maatschappij zelve kon worden geacht, omdat er houders zijn geweest, die nadien voor hun abonnement bedankt hebben. De voorzitter antwoordt, dat deze maatregel tot verhooging niet genomen werd, dan na gebleken noodzakelijkheid. Het is thans zaak, zoo zeide spr., de geleden tekorten in te halen, zoodat de Mij. tot haar leedwezen op het oogenblik aan het verzoek niet kan voldoen.
De balans en winst- en verliesrekening waarvan wij de cijfers bereids gaven, wordt vervolgens goedgekeurd. Bij de benoeming van een commissaris wordt mr. H. J. Smidt te den Haag, die periodiek moest aftreden, met 31 uitgebrachte stemmen herbenoemd. In de commissie uit aandeelhouders, samen te stellen krachtens art. 17 der statuten, worden vervolgens benoemd de heeren P. van Deventer en Dengerink te Zwolle en mr. G. P. Haspels te Avereest. Tot plaatsvervangend lid wordt aangewezen de heer H. Weitkamp te Ambt Hardenberg.
Bij de rondvraag merkt de heer Spier op, dat de gemeente Avereest zich gaarne solidair verklaart met de D. S. M.-belangen, doch dat zij daarbij het streekbelang niet uit het oog wenscht te verliezen. De voorzitter antwoordt, dat het de Mij. niets liever is, dan beider belangen te kunnen behartigen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28-5-1929

Algemeene aandeelhouders vergadering - 43e boekjaar 1929

Uit het jaarverslag :

Aan het verslag over 1929 van de N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij is het volgende ontleend: De uitkomsten van het bedrijf zijn niet onbevredigend.
Niettegenstaande de toenemende concurrentie heeft de ontwikkeling zich in opgaande lijn voortgezet. Het voordeelig saldo der exploitatierekening van het tramwegbedrijf is wederom hooger dan het voorgaande jaar en bedraagt over 1929 ƒ 79.197,07 tegen ƒ 73.813,02 in 1928. De exploitatie-ontv. stegen van ƒ 395.192,41 in 1928 tot ƒ 400.915,05 in 1929. Deze vermeerdering is weder het gevolg van de toeneming van het goederenvervoer. Het langdurige tijdperk van gesloten water in de eerste maanden van 't jaar heeft aan deze verhooging der ontvangsten veel bijgedragen. Het vervoer van stukgoederen is toen bijzonder druk geweest. Dit is in het algemeen vooruit gegaan. Het zwaardere vervoer, in de eerste plaats van turfstrooisel, ging echter achteruit.
Hoewel de kosten van de brandstoffen weder niet onbelangrijk gestegen zijn, n.l. met f2813,91, zijn de totale exploitatiekosten slechts gestegen met ƒ 338,59 en beloopen over 1929 ƒ 353.557,98, tegen ƒ 353.219,39 in 1928. Dit is mede het gevolg van bezuiniging, voortvloeiende uit doorgevoerde efficiency.
De opbrengst van de exploitatie van den autobusdienst heeft over 1929 bedragen ƒ 29.343,96 tegen ƒ 32.366,11 in 1928. Deze vermindering is het gevolg van een geheele staking van den dienst van 6 tot 23 Maart, wegens het verkeersverbod over de wegen in de provincie Overijssel wegens opdooi en van de staking van den dienst naar Coevorden van 19 April tot 13 October wegens geheele of gedeeltelijke sluiting van den weg langs de Lutterhoofdwijk voor het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tot wegverbetering.
Het voordeelig saldo der winst- en verliesrekening, na ruime voorziening van de afschrijvings- en vernieuwingsfondsen, bedraagt ƒ 16.843,36 tegen ƒ 556,21 op ultimo December 1928. Op de in omloop zijnde gewone en onderaandeelen, tot een bedrag van ƒ 648.750, kan per aandeel van ƒ 1000 ƒ 20 worden uitgekeerd.
Op 31 Januari werd met den heer A. Donckers te Rotterdam een overeenkomst aangegaan betreffende voorwaardelijken koop van vijf autobussen en samenwerking ter verkrijging door de Maatschappij van de vereischte vergunningen voor de uitoefening van een autobusdienst te Zwolle en Zwollerkerspel, welke toen met den heer D. werd geëxploiteerd. Het niet naleven van deze overeenkomst door den heer Donckers heeft geleid tot het instellen van een rechtsvordering tegen genoemden medecontractant en tegen zijn borg, de Handels- en Landbouwbank te Den Haag. Door den minister van waterstaat werd bij beschikking van 1 Mei 1929, no. 384, afdeeling Waterstaat A., vergunning verleend tot het dempen van een gedeelte bermsloot langs den Rijksweg van Zwolle naar Lichtmis bij de halte Lichtmis en en het maken van een nieuwe los- en laadplaats aldaar.
Op 11 Juni werd met de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen een overeenkomst gesloten betreffende overdracht aan genoemde Spoorweg-Maatschappij van de bestaande goederenloods te Dedemsvaart N.S., verbouwing en huur van een gedeelte van de verbouwde loods.
Bij besluit van den raad van Zwolle van 5 September 1929, no. 559a, werd aan de Maatschappij toegekend een subsidie groot ƒ 4000 per jaar, gedurende 3 jaar, ten behoeve van de exploitatie van een stadsautobusdienst en voorts besloten aan de Maatschappij in erfpacht uit te geven een terrein, waarop een autogarage is gebouwd, de opstallen aan haar te verkoopen en een gedeelte van de koopsom onder hypothecair verband te leenen, onder voorwaarde, dat zij van B. en W. concessie voor dien dienst zou verkrijgen.
Bij besluit van 8 November 1929, Afdeeling I, no. 3416, van B. en W. van Zwolle, werd aan de Maatschappij met ingang van 1 Maart 1930 vergunning verleend tot het in werking brengen en houden voor den tijd van 5 jaar van een autobusdienst binnen de gemeente.
Op 1 Mei is de overeenkomst met den bestelhuishouder te Nieuw-Amsterdam ontbonden en is de bediening van deze halte in eigen beheer genomen. De halte is gevestigd in een van den vroegeren bestelhuishouder gehuurde ruimte, waarin bergplaats en kantoortje zijn ondergebracht.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 20-5-1930

Verslag van de algemeene vergadering op 27 Mei 1930 :

De N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij hield gistermiddag haar jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, onder leiding van mr. B. P. G. van Diggelen te Zwolle, president-commissaris, in hotel van Gijtenbeek. Vertegenwoordigd waren 17 gewone aandeelen en 1 oprichters-aandeel, tezamen uitbrengende 17 stemmen.
Het jaarverslag over 1929 van den directeur, den heer G. van Asselt, noemde het afgeloopen jaar niet onbevredigend voor de maatschappij. De exploitatie-rekening over dat jaar sluit in ontvangst en uitgaaf op ƒ 432.755,05, wat aanmerkelijk hooger is dan het voorgaande jaar. De exploitatieontvangsten zijn belangrijk gestegen, wat tot gevolg had, dat over 1929 een voordeellg saldo kon worden geboekt van ƒ 16.843,36, tegen ƒ 556,21 over het jaar daarvoor.
De voorzitter constateerde deze stijgende lijn met genoegen, waardoor een dividend van 2 pct. kon worden uitgekeerd en hulp van buiten niet meer noodig was. In Maart van dit jaar, zeide de voorzitter, heeft de D.S.M. een stadsautobusdienst te Zwolle in exploitatie gebracht. Er is uit den aard der zaak van dezen jongen dienst nog zeer weinig te zeggen. De D.S.M. beijvert zich hem zooveel als mogelijk is te laten aanpassen aan de bestaande behoefte, en al meent zij daar reeds in geslaagd te zijn, dan wil dat nog niet zeggen, dat zij zich niet aanbevolen houdt voor opmerkingen, die tot uitvoerbare verbeteringen in den dienst zouden kunnen leiden.
De heer Spier, de gemeente Avereest vertegenwoordigend, vraagt of in het volgende jaarverslag een overzicht zal worden gegeven van het rendement van den Zwolschen stadsdienst, en of uit het bestaan van dezen dienst ook gevolgen kunnen voortvloeien voor de aandeelhouders. De voorzitter antwoordt op deze vragen, dat de administratie van den Stadsautobusdienst geheel gescheiden wordt gehouden van het verdere D.S.M.-bedrijf, zoodat een overzicht steeds mogelijk zal zijn.
De heer Spier merkt vervolgens op, dat het verkregen winstsaldo van het afgeloopen boekjaar o.m. een gevolg is geweest van de destijds ingevoerde tariefsverhoogingen, die voor schoolkaarten en weekabonnementen 50 pct. bedragen. Zou het niet mogelijk zijn, aldus spr., deze tarieven weer iets terug te brengen? Hoewel de voorzitter beaamt, dat de verkregen gunstige resultaten mede een gevolg zijn geweest van de ingevoerde verhoogingen, ziet hij de thans geldende tarieven toch als zeer normaal. Vroeger waren ze eerder abnormaal laag.
De winst- en verliesrekening over 1929, sluitende op ƒ 90.267,52, met een voordeellg saldo van ƒ 16.843,3614, wordt vervolgens, evenals de balans 1930, waarvan het eindcijfer in debet en credit ƒ 1.941.495,98 bedraagt, z.h.s. goedgekeurd. Wegens periodieke aftreding van den heer B. Sassen te Groningen, als commissaris, wordt mr. G. Sassen te Ter Apel met algemeene stemmen in diens plaats benoemd. Met eenige welgekozen woorden stelt de voorzitter de verdiensten, welke de heer B. Sassen als secr.-commissaris gedurende de 21 jaren - op 27 Mei 1909 werd hij tot commissaris benoemd - dat hij als zoodanig zitting had, voor de D.S.M. heeft gehad.
Bij de rondvraag bepleit de heer Spier een wijziging in de dienstregeling, die neerkomt op het inleggen van een vroegere eerste tram van Balkbrug naar Dedemsvaart dorp. De eerste tram loopt thans om half elf 's morgens. Voorts meent hij, dat de D.S.M. het aangewezen lichaam is om de verbinding Dedemsvaart (dorp)-Hoogeveen te herstellen, nu de dienst tusschen deze plaatsen door een particuliere busondernemer werd gestaakt. De directeur zet in antwoord op deze vragen uiteen, dat een vroegere tram, dan die van half elf, niet rendabel is - zooals proefondervindelijk is bewezen - en dat de D.S.M. de lijn Hoogeveen-Dedemsvaart niet in exploitatie moet nemen, indien zij behalve op 't streekbelang de oogen ook op het eigen belang gevestigd houdt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28-5-1930

Algemeene aandeelhouders vergadering - 44e boekjaar 1930

Uit het jaarverslag :

Verschenen is het verslag over 1930 van de directie der N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij.
Wij ontleenen daaraan het volgende: Een ongunstig jaar. Dit jaar is voor het trambedrijf der Maatschappij ongunstig geweest. Het geheele jaar door zijn de opbrengsten van de trammen minder geweest dan in de overeenkomstige tijdperken van het vorige jaar. Hiermede is de voortdurende stijging, welke gedurende de laatsten jaren de opbrengsten vertoonden, onderbroken en is op de winst- en verliesrekening een nadeelig saldo ontstaan tot een bedrag van ƒ 14.494,21.
De vermindering is overwegend het gevolg van het terugloopen van het goederenvervoer, hoewel ook het vervoer van personen is blijven teruggaan. Ongetwijfeld is de ongunstige economische toestand van grooten invloed op dezen gang van zaken, doch daarnaast is de invloed van de concurrentie der vrachtauto's duidelijk aanwijsbaar.
Het voordeelig saldo der exploitatierekening bedraagt over 1930 ƒ 32.162,77, tegen ƒ 79.197,07 over 1929. De totale ontvangsten uit het personen- en goederen- en veevervoer, het postvervoer en de buitengewone ontvangsten met inbegrip van het Rijkssubsidie waren ƒ 375.858,81, tegen ƒ 432.755,05, over 1929. De exploitatiekosten beloopen ƒ 343.696,04 tegen ƒ 353.557,98 over 1929.

Interlocale autobusdienst.
De opbrengst van de exploitatie van den interlocalen autobusdienst Zwolle-DedemsvaartCoevorden is ƒ 30.941,93 tegen ƒ 29.343,95 in 1929. Ook in 1930 heeft evenals in 1929 de geregelde uitoefening belemmering ondervonden door de werkzaamheden der verbetering van den weg langs de Dedemsvaart. Van 22 Mei tot 23 Juli is deze autobusdienst op het baanvak Dedemsvaart dorp-Ommerdijk gestaakt geweest en vervangen door een tramdienst. Dit heeft natuurlijk een ongunstigen invloed gehad op de opbrengst van den autobusdienst.

Stadsautobusdienst.
Op 1 Maart is de Stadsautobusdienst te Zwolle geopend. In de eerste maanden kon door de houding van den vorigen exploitant deze dienst slechts gedeeltelijk tot haar recht komen. Deze vorige exploitant bleef aanvankelijk den interlocalen dienst Zwolle-Zwollerkerspel (Veerallee) rijden op een wijze dat hij feitelijk deel bleef uitmaken van den Stadsdienst, en ook nadat Ged. Staten Van Overijssel de route en dienstregeling nader hadden vastgesteld, bleef hij de lijn naar de Veerallee beconcurreeren. In den loop van 't jaar heeft deze exploitant den dienst echter gestaakt. Hoewel deze staking volgens de kennisgeving tijdelijk is, schijnt de kans dat de dienst zal herleven gering. De houder der vergunning is inmiddels gefailleerd. Daar nadien ook de Handels- en Landbouwbank in staat van faillissement verklaard is, kan van de door de Maatschappij ingestelde rechtsvordering bezwaarlijk veel verwacht worden. Nadat de gemelde ongunstige omstandigheden hadden opgehouden te bestaan, heeft de Stadsdienst, dank zij het gemeentelijk subsidie, zonder verlies gewerkt. Op 1 Juli werd een wijziging in de tariefregeling ingevoerd.

Zwolle-Hattem-Heerde.
Op 7 Juli is van den interlocalen dienst Zwolle-Hattem-Heerde ingevolge vergunning van Ged. Staten van de provincie Overijssel geopend het gedeelte Zwolle-Zwollerkerspel (IJsselbrug), op 16 Juli na bekomen vergunning van Ged. Staten van de provincie Gelderland, den geheelen dienst Zwolle- Hattem-Heerde (met een beperkte dienstregeling. Ook deze dienst is onder ongunstige omstandigheden begonnen. Ged. Staten der twee provincies konden niet aanstonds tot overeenstemming komen over de aanvragen om vergunning voor zoover deze betroffen het baanvak Zwolle-Hattem (Berghuizen) van de Maatschappij en van de autobusondernemers G. van Dijk en J. Brummelkamp te Epe, met het gevolg, dat Ged. Staten van de provincie Gelderland wel een onbeperkte vergunning aan de Maatschappij hebben verleend, maar aanvankelijk slechts een regeling voor vijf diensten v.v. hebben willen goedkeuren. Bovendien was door dit college aan de genoemde twee aanvragers een ruimere vergunning verleend voor het baanvak Zwolle-Hattem (Berghuizen) dan door deze verzocht was, waardoor op dit baanvak, en later ook tot Heerde, onvoorziene concurrentie ontstond. Tegen deze besluiten van Ged. Staten der provincie Gelderland is in beroep gegaan bij de Kroon. De bezwaarschriften zijn echter nog niet in behandeling genomen, hoewel zij dateeren resp. van 14 Juni, 11 Juli en 27 September.
Gedurende dit verslagjaar is aan den dienst Zwolle-Hattem-Heerde door gemelde beperking van het aantal ritten, de gelegenheid om te toonen wat deze verbinding beteekent onthouden, terwijl bovendien door de tweede vergunning, voor het weggedeelte Heerde- Berghuizen, doellooze concurrentie is geschapen. Langzamerhand is de concurrentie wel verslapt, maar de gelegenheid tot volle ontplooiing is in dit jaar aan onzen dienst door de Ged. Staten van de provincie Gelderland nog niet gegeven. Ten tijde van het samenstellen van dit verslag is de concurrentie geslonken tot een paar marktdiensten en is aan onzen dienst eenige verruiming toegestaan. De gang van zaken ontwikkelt zich dus van zelf wel in een gunstige richting, al blijft het te betreuren, dat de aanvankelijke regeling in strijd is met de nuchtere werkelijkheid.

Benzineverkoop.
In den loop van de tweede helft van 't jaar zijn voorbereidingen gemaakt om benzine op andere wijze dan tot nu toe was geschied te kunnen betrekken en daardoor minder afhankelijk van enkele groote benzineleveranciers te worden. Een drietal eigen grondtanks met pompen werden naast de bestaande eigen tank met pomp, te Zwolle, Dedemsvaart dorp en Coevorden gemaakt en twee tramwagens werden ingericht tot benzine-tankwagen, om de per spoortankwagen aangevoerde benzine langs de tramlijnen der Maatschappij te distribueeren. Voorts werd begonnen met het maken van een benzinetank op een autochassis voor verdere distributie, waar deze niet rechtstreeksch van de tramwagens kan gebeuren. Om de onafhankelijkheid op den duur te kunnen handhaven, dient de benzine-omzet zoo groot mogelijk te worden gemaakt.

Personeel.
Op 31 December bedroeg het aantal personen. werkzaam onder de vier afdeelingschefs 193, waarvan 167 in vaste en 23 in losse dienstbetrekking, terwijl bovendien bij den stadsautobusdienst te Zwolle 15 personen werkzaam waren. Aan 5 oud-leden van het personeel wordt nadat hun wegens ouderdom of invaliditeit ontslag uit den dienst der maatschappij was gegeven, een geregelde uitkeering uit de kas der Maatschappij betaald, hetzij als aanvulling van de uitkeering ingevolge de pensioenregeling, hetzij als enkele uitkeering. In den loop van het jaar werd uit de kas der Maatschappij in het Zieken- en Ondersteuningsfonds van het personeel gestort een bedrag van ƒ 3748,15 bovendien werd voor uitkeering aan personeel, geen lid van het fonds zijnde, betaald een bedrag van ƒ 130.43.
De weg en kunstwerken, de gebouwen en werkplaatsen alsmede het rollend materiaal en de telefoonleiding en -toestellen verkeeren in goeden staat.
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in 1930 ƒ 71.192,11 tegen ƒ 81.190,76 in 1929. De ontvangsten zijn als volgt verdeeld: Reizigers plaatsbiljetten 1930 ƒ 60.204,41, 1929 ƒ 67.419,66; uitgegeven abonnementen 1930 ƒ 10.611,05, 1929 ƒ 13.375; militairen 1930 ƒ 376,65, 1929 ƒ 396,10. Totaal: 1930 ƒ 71.192,11, 1929 ƒ 81.190,76. Het goederen- en veevervoer gaf een opbrengst van ƒ 258.277,64 in 1930 tegen een bedrag van ƒ 306.088,14 in 1929. Vervoer van turfstrooisel 1930: 39749 ton ƒ 39.763,47, 1929: 38324 ton ƒ 45.741,46; bestel en gewone vrachtgoederen 1930: 61.903 ton ƒ 199.299,37; 1929 78.999ton, ƒ 235.721,65; veevervoer 1930: ƒ 15.073.20, 1929: ƒ 20.043,90; bagage 1930: 4136,60, 1929: ƒ 4581,13. Totaal 1930: 101.652 ton ƒ 258.277,64; 1929 117.32 ton ƒ 306.088,14. Aan diversen is ontvangen ƒ 2679,87 tegen ƒ 1972,69 in 1929. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg ƒ 332.149,63 tegen ƒ 389.254,59 in 1929.
De exploitatiekosten bedragen ƒ 343.696,04 tegen ƒ 353.557,98 in 1929. Afgelegd zijn: locomotiefkilometers in 1930 480.867, in 1929 488.735; tramkilometers in 1930 480.552, in 1929 483.270; askilometers in 1930 7.076.933, in 1929 7.322.643. Kolenverbruik totaal 2.772.920 (in 1929 2.980.600 K.G.) waarvan voor den dienst van het verkeer 2.752.970 K.G. (in 1929 2.945.820 K.G.).
De opbrengst der autobusdiensten bedroeg in 1929 ƒ 29.343,96 en in 1930, daaronder begrepen de stadsautobusdienst te Zwolle sedert 1 Maart ƒ 82.705,56. De winst- en verliesrekening over 1930 vermeldt o.m. aan: op kosten van aanleg ƒ 25.000, stortingen in het Vernieuwingsfonds van den Weg en de Kunstwerken ƒ 7800, uitkeering aan de Spoorweg Maatschappij "Meppel-Balkbrug" ƒ 3564,95, en aan de creditzijde saldo winst over 1929 ƒ 2730,32, exploitatie-rekening ƒ 32.162,77 en saldo verlies ƒ 14.494,21.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 245-5-1928

Verslag van de algemeene vergadering op 21 Mei 1931 :

Hedenmorgen had in hotel van Gijtenbeek de jaarlijksche algemeene vergadering van de N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij plaats. Aanwezig waren 4 personen, vertegenwoordigend 22 aandeelen en 19 stemmen.
De notulen werden ongewijzigd vastgesteld. Het jaarverslag en de balans en winst- en verliesrekening leverden geen discussie op. De verkiezing van een commissaris wegens periodieke aftreding van den heer mr. B. P. G. van Diggelen, wees uit, dat genoemde heer wederom met algemeene stemmen herkozen is. Benoemd tot de commissie uit aandeelhouders zijn de heeren: mr. S. M. S. Reitsma, J. P. Backx, burgemeester van Nieuwleusen en C. P. Bramer, burgemeester van Stad Hardenberg en als plaatsvervangend commissielid de heer S. P. Wildervanck.
Bij de rondvraag doet de heer P. Spier uit Avereest nog eenige vragen betreffende dienstregeling, tarieven, enz., waarop door den voorzitter en directeur de gevraagde inlichtingen gegeven worden. Na eenige gedachtenwisseling over deze punten wordt de vergadering gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 21-5-1931

Algemeene aandeelhouders vergadering - 45e boekjaar 1931

Uit het jaarverslag :

In het verslag van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij te Averees, over 1931 wordt o.m. het volgende medegedeeld:
De inkomsten gaan steeds meer achteruit. Zoo daalde de opbrengst van het personenvervoer van ƒ 71.192 in 1930 tot ƒ 68.914 in 1931; het goederen, en veevervoer van ƒ 258.277 tot ƒ 220.371.
De exploitatiekosten bleven - ondanks de bezuiniging - vrijwel gelijk, n.l. ƒ 343.696 in 1930 en ƒ 341.099 in 1931.
De exploitatierekening sluit met een nadeelig saldo van ƒ 3902. De winst- en verliesrekening sluit met een saldo verlies van ƒ 41.398.
Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad. 's-Gravenhage, 21-5-1932
Aan het Jaarverslag over 1931 der N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij te Avereest zijnde het 45ste boekjaar, ontleenen we het volgende :
De inkomsten gaan steeds meer achteruit, zoo daalde de opbrengst van het personenvervoer in 1930 ƒ 71.192 op in 1931 ƒ 68.914; het goederen- en veevervoer van ƒ 258.277 op ƒ 220.371; diversen stegen van ƒ 2679 tot ƒ 2922, in totaal dus een daling van ƒ 332.149 in 1930 op ƒ 292.207. De grootste vermindering is te wijten aan het achteruit gaan van bestel- en gewoon vrachtgoederenvervoer van 61903 tot 52492 ton. Desondanks was het noodig meer ritten te maken, zoodat het aantal locomotief- en tram-K.M. steeg van 480.267 en 480.552 tot 492.799 en 486.629.
De exploitatiekosten bleven daardoor - ondanks de bezuiniging - vrijwel gelijk, nl. ƒ 343.696 in 1930 en ƒ 341.099 in 1931. Voor het zich ontwikkelen van den huldigen precairen toestand is sprekend de verhouding van de exploitatiekosten tot de bruto-ontvangsten; de eerste bedroegen in 1927 84.51 pct., van de brutoentvangsten, in 1928 82.71 pct., In 1929 81.68 pct., in 1930 91.44 pct. en in 1931 101.15 pct.
Het eenige lichtpunt is de stijging van de opbrengsten der autobusdiensten. Werden in 1930 buiten de abonnementen om vervoerd 492327 personen, over 1931 was dit aantal 641232. De totale ontvangsten uit de autobusdiensten bedroegen in 1930 ƒ 82.705 en over 1931 ƒ 103.687.
De exploitatierekening over 1931 vermeldt: Ontvangsten: opbr. reizigers en goederenvervoer ƒ 292.207,86, postvervoer ƒ 8524, buitengewone ontvangsten ƒ 4624,97, subsidie van het rijk ƒ 31.840, totaal ƒ 337.196,83. Uitgaven: algemeene administratie (met inbegrip van sociale lasten) ƒ 40.458,20, dienst van den weg, kunstwerken en gebouwen ƒ 46.143,35, dienst van het verkeer ƒ 245.778,13, dienst van de werkplaats ƒ 8.722,74, totaal ƒ 341.099,42. Derhalve een nadeelig saldo van ƒ 3.902.59.
De winst- en verliesrekening over 1931, sluitend op ƒ 82.499 met een nadeelig saldo over 1930, groot ƒ 14.494,21, het nadeelig op de exploitatierekening 1931 ƒ 3902, rente en premiën van obligatieleningen enz. ƒ 31.302,45, afschrijvingen ƒ 32.800, waartegenover staan rente van waarborgkapitalen (f 21.156,50) ƒ 830,28, rente effecten (nominaal ƒ 111.486,05 met een reserve voor koersverlies van ƒ 23.437,35 ƒ 837,29, diverse diensten ƒ 23.012, opbrengst verkoop onroerende goederen ƒ 1927 en een saldo verlies van ƒ 41.598,16 over 1931.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 21-5-1932

Verslag van de algemeene vergadering op 20 Mei 1932 :

Hedenmorgen werd in hotel Van Gijtenbeek de jaarlijksche algemeene vergadering van de N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij. gehouden onder voorzitterschap van mr. B. P. G. van Diggelen. Vertegenwordigd waren 15 aandeelen, uitmakend 17 stemmen.
Naar aanleiding van het jaarverslag en de balans, winst- en verliesrekening merkte de heer Spier op, dat hij gaarne zag dat door splitsing uitgemaakt werd, welke invloed de exploitatie van den stadsautobusdienst op de exploitatie van het geheel heeft. De voorzitter meent, dat een splitsing niet wel mogelijk is'. De heer van Asselt, de directeur, deelt mede, dat de exploitatie van den stadsautobusdienst in geen geval een nadeelige factor in de exploitatie van het geheel uitgemaakt heeft.
Hierna werd het jaarverslag en de balans en verliesrekening goedgekeurd. De stemming voor de benoeming van een commissaris wegens periodiek aftreden van den heer H. Th. Löhnis heeft tot resultaat, dat de heer Löhnis wordt herkozen met 14 stemmen en 2 blanco. Wegens het bedanken van den heer J. A van der Sanden als commissaris is aanstelling van een nieuwen commissaris noodzakelijk. De voorzitter stelt candidaat mr. J. A. Willinge Gratama. De heer J. A. Willinge Gratama wordt met algemeene stemmen gekozen tot commissaris. Vervolgens is aan de orde de benoeming van een commissie uit aandeelhouders, volgens artikel 13 der statuten. Benoemd worden de heeren Weitkamp, burgemeester van Ambt-Hardenberg, S. P. Wildervanck, dir. der Rotterd. Bankver., een der directeuren der Twentsche Bank, en de heer Backx, burgemeester van Nieuwleusen, als plaatsvervanger.
Bij de rondvraag vraagt de heer Spier, hoe de voorzitter tegenover een event. commissie uit obligatiehouders staat, die misschien hedenmiddag in de vergadering van obligatiehouders zal voorgesteld worden. De voorzitter zegt, dat het hem moeilijk is te zeggen, hoe hij tegenover een event. commissie van aandeelhouders zal staan. Spr. vindt dat men hierop niet moet vooruitloopen.
Bij de rondvraag vraagt de heer Spier, hoe de voorzitter tegenover een event. commissie uit obligatiehouders staat, die misschien hedenmiddag in de vergadering van obligatiehouders zal voorgesteld worden. De voorzitter zegt, dat het hem moeilijk is te zeggen, hoe hij tegenover een event. commissie van aandeelhouders zal staan. Spr. vindt dat men hierop niet moet vooruitloopen.
De heer Spier merkt nog op, dat er eenige bezuinigingen voorgesteld zijn, die hem al te rationeel lijken. Spr. wil er op aandringen, dat de bezuinigingsmaatregelen pas in het laatste geval aanleiding moeten geven tot ontslag van personeel. Spr. vraagt of er in dat opzicht definitieve plannen zijn, die leiden tot ontslag van personeel. De voorzitter zegt, dat hieromtrent nog geen plannen zijn. Den heer Spier lijkt het niet goed, dat een geheele tak van het bedrijf opgeheven wordt, zooals 't plan is met de schilderswerkplaats.
Verder vraagt spr. hoe de maatschappij tegenover de loonkwestie staat. De voorzitter zegt, dat hij hierover geen inlichtingen kan geven. Wel zal er in alle opzichten bezuinigd worden. De heer Löhnis merkt nog op, dat ongeveer 80 pct. van de onkosten der maatschappij gevormd wordt door de loonen. Op dezen post zal in ieder geval bezuinigd moeten worden. De directeur, de heer van Asselt, verklaart nadrukkelijk dat hij er tegen is, dat details van de directiemaatregelen besproken worden.
De heer Oosterbeek vraagt of er geen speciale vrachttarieven voor Hoogeveen gemaakt kunnen worden. De directeur meent dat hierin geen heil steekt. Hierna wordt de vergadering gesloten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 20-5-1932

Buitengewone Algemeene aandeelhouders vergadering 1933

Buitengewone algemeene vergadering op maandag 30 Januari 1933:

Dezer dagen zal een vergadering worden gehouden van aandeelhouders der Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij, waarin rapport zal worden uitgebracht door de ingestelde contactcommissie. In deze bijeenkomst zal de reorganisatie van de D.S.M worden besproken , alsmede de betaling der achterstallige rente.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 17-1-1933
In hotel Van Gijtenbeek werd hedenmiddag een buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, die gepresideerd werd door mr. B. P. G. van Diggelen. Het eenige punt der agenda was, den directeur krachtens artikel 11 der statuten machtiging te verleenen tot het aangaan eener geldleening ad ƒ 25.000, tegen 5 1/4 pct. rente, met verplichte aflossing van ƒ 1000 per jaar, onder hypothecair verband.
Daar slechts 17 stemmen, vertegenwoordigende een kapitaal van ƒ 40.000, konden worden uitgebracht, en voor het nemen van een dergelijk besluit minstens 1/5 deel van het maatschappelijk kapitaal, of ƒ 147.000, aanwezig had moeten zijn, werd de vergadering verdaagd tot 2 uur, waarna opnieuw een buitengewone alg. vergadering van aandeelhouders werd gehouden.
In deze vergadering konden, zooals de voorzitter mededeelde, besluiten genomen worden, onafhankelijk van het aanwezige aandeelenkapitaal. De heer Visser, burgemeester van Avereest, verklaarde bij de discussie over het voorstel, dat hij geen vrijheid kon vinden er voor te stemmen, daar men te Avereest van meening was de consequenties niet te kunnen overzien. Aan den vooravond van het nemen van belangrijke besluiten, met de reorganisatie verband houdende, meende hij dat het niet juist was besluiten te nemen, die de Mij. konden bezwaren. De heer Oostenbrink, wethouder van Ambt-Hardenberg, verklaarde zich in gelijken zin.
De voorzitter merkte echter op, dat deze voorstelling van zaken niet juist is. Het belang der Mij., dus haar instandhouding, vordert op 't oogenblik, dat men de beschikking krijgt over gelden om het trammateriaal over het traject Ter Apel-Coevorden door bussen te kunnen vervangen. De gebruikelijke weg om deze gelden te verkrijgen, die ook steeds bewandeld is, is het uitschrijven van een leening. Doch deze bleek nu niet gevolgd te kunnen worden. Daarom besloten commissarissen voor te stellen, een hypotheek op enkele onroerende goederen van de Mij. uit te schrijven, waarvan ze een groote besparing verwachten voor de exploitatie.
De heer Visser bleef zich hiertegen verzetten, waarop zoowel de directeur als mr. J. A. Willinge Gratama opmerkten, dat men dit standpunt, met het oog op het voortbestaan der Mij. niet mocht innemen, tenzij men liquidatie wenschte, doch deze was niet noodig. Het voorstel betrof feitelijk het begin der reorganisatie, die er naar zal moeten leiden, dat men het dure trammateriaal voor een groot gedeelte door bussen vervangt. 't Betreft dus alleen een practische maatregel, die voor het bedrijf voordeeliger is, en minder schade kan toebrengen aan de plannen voor het voortbestaan ervan, 't Is hier een kwestie: to be or not to be.
Daarop werd tot stemming overgegaan en werd het voorstel met 15 tegen 2 stemmen aangenomen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 30-1-1933

Algemeene aandeelhouders vergadering - 46e boekjaar 1932

Uit het jaarverslag :

Vergeleken bij 1931 liep het personenvervoer terug van ƒ 68.914 tot ƒ 43.018. Het goederenen veevervoer van ƒ 220.371 tot ƒ 153.654. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1931 ƒ 292.207 en het afgeloopen jaar ƒ 199.219. Daarentegen daalden de exploitatiekosten eveneens en wel van ƒ 341.099 in 1931 tot ƒ 272.800 ln 1932. De opbrengst van de autobusdiensten bleef geheel stationnair, n.l. in 1932 ƒ 103.992 en in 1931 ƒ 103.687. Het verliessaldo 1932 bedraagt ƒ 87.088 (v.j. ƒ 41.398).
Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 23-5-1933

Verslag van de algemeene vergadering op 22 Mei 1933 :

De N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. gevestigd te Avereest, hield hedenmiddag onder leiding van mr. B. P. G. van Diggelen haar algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in hotel van Gijtenbeek te Zwolle. Vertegenwoordigd waren 1 oprichtersaandeel, 49 gewone aandeelen, uitbrengende 25 stemmen. Het jaarverslag en de balans, winst- en verliesrekening werden z.h.s. goedgekeurd.
De laatste sluit over 1932 op ƒ 157550.58 met een saldoverlies ad ƒ 142.980.73; de balans sluit op ƒ 1.952.388.51, met een nadeelig slot ad ƒ 142.980.73.
Wat het jaarverslag betreft maakte de heer Spier van Dedemsvaart de opmerking, dat hij enkele posten wel gaarne wat nader toegelicht had willen zien, omdat ze nu soms onduidelijk waren. De voorzitter antwoordde hierop, dat deze vorm van uitbrengen van het jaarverslag een bezuinigingsmaatregel is. Eventueele vragen kunnen ter vergadering altijd nader toegelicht worden, wat de directeur dan ook met enkele posten deed.
Mr. J. A. Wilinge Gratama te Zwolle, die periodiek als commissaris moest aftreden, werd als zoodanig herkozen, met 19 stemmen en 6 blanco. In de commissie uit aandeelhouders, belast met het nazien der bescheiden krachtens art. 17 der statuten, werden gekozen mr. W. A. J. Visser, burgemeester van Avereest, mr. J. L. Bouma, burgemeester van Emmen, mr. W. H. de Greve te Zwolle. Tot plaatsvervangend lid werd gekozen mr. G. C. D. baron van Hardenbroek te Zwolle.
De voorzitter sloot de vergadering met de hoop uit te spreken, dat het nieuwe jaar de verlangde opleving van het bedrijfsleven zal brengen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 22-5-1933

Buitengewone vergadering van aandeelhouders 29 Juli 1933

Buitengewone vergadering van aandeelhouders 29 Juli 1933 :

Punt van behandeling: Mededeeling van Commissarissen en Directeur betreffende ingrijpende maatregelen teneinde te trachten stopzetting v/h bedrijf zoo mogelijk te voorkomen.

Plan tot 25% loonsverlaging.
Hedenmorgen 11 uur werd onder voorzitterschap van mr. B. P. G. v. Diggelen in hotel van Gijtenbeek een buitengewone vergadering van aandeelhouders gehouden der N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij, welke was belegd teneinde de directie in de gelegenheid te stellen mededeelingen te doen over den toestand van het bedrijf en een plan tot het nemen van ingrijpende maatregelen, teneinde zoo mogelijk een stopzetting van het bedrijf te voorkomen. Deze kwestie is thans zeer urgent geworden, daar de maatschappij groote behoefte aan kasmiddelen heeft, in welk gemis door de gewone ontvangsten niet wordt voorzien.
De directie is tot de conclusie gekomen, dat de eenige oplossing is een loonsverlaging in alle lijnen van 25 pct., ingaande 15 Aug. a.s.
Nadat uit de vergadering de wensch bepleit was de lagere loonen niet in deze mate te treffen, moest men zich noodgedwongen wel bij een dergelijk plan, beoogend een mogelijke opleving van het bedrijf, neerleggen. Nadat het voorstel van alle zijden beoordeeld was, kon de voorzitter constateeren dat men zich, door den noodtoestand gedwongen, met het plan accoord kon verklaren.
Naar aanleiding van de besprekingen op de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmij. hebben commissarissen en directeur nader besloten te bepalen, dat tengevolge van de loonkorting het loon voor het gehuwde personeel in vasten dienst der maatschappij niet zal dalen beneden ƒ 11,50 per week.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29-7-1933
In het nummer van Zaterdag kon nog 'n resumé opgenomen worden van de Zaterdagmorgen in hotel van Gijtenbeek te Zwolle gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders der N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, gevestigd te Avereest, waarin de voorzitter mr. B. P. G. van Diggelen mededeelingen deed over den verzwakten financieelen toestand der maatschappij en een plan tot het opleggen van een loonsverlaging aan het personeel van 25 pct. als zijnde, naar de meening der Directie, den eenigen weg waarlangs het bedrijf thans gaande gehouden kan worden.
Het is bekend dat na 1929 de ontvangsten sterk zijn teruggeloopen, in de eerste plaats als gevolg van de crisistoestand en in de tweede plaats tengevolge van sterke concurrentie. Weliswaar zal binnenkort een verzoek om financieelen steun door Ged. Staten in behandeling genomen worden, doch vast staat echter dat hierdooor niet in de oogenblikkelijke behoefte aan kasgeld zal worden voorzien. De maatschappij heeft geen middelen meer en het bedrijf brengt niet genoeg op; wanneer hierin geen verandering komt zullen de betalingen voor de exploitatie stopgezet moet worden en dientengevolge zou het geheele bedrijf volgen.
Teneinde deze stopzetting van het bedrijf te voorkomen heeft de directie voorgesteld door vermindering der personeels uitgaven een beter evenwicht te verkrijgen. De verlaging zou ingaan den 15 Augustus a.s. en 25 pct. bedragen, behalve de reeds ingevoerde bezuinigingen. Zou echter later blijken dat de kas een meer of mindere restitutie van het thans minder genoten loon zou toelaten, dan zal dat geschieden.
De toestand der maatschappij dringt echter tot het alternatief: of aanvaarden dezer loonsverlaging door het personeel, of stopzetting van het bedrijf.
Naar aanleiding van dit plan ontspon zich een korte discussie. De heer Spier, vertegenwoordiger der gemeente Avereest, stelde het op prijs dat aandeelhouders in kennis werden gesteld met den toestand der maatschappij. Spr. vindt dit bezuinigingsobject niet gering en verwacht dat de loonsverlaging deprimeerend zal werken. Spr. ziet nog geen spoedige verbetering in den toestand, doch vraagt de aandacht van de commissarissen voor het verkrijgen van gunstige subsidieregelingen van officieele lichamen, die belang hebben bij de Dedemsvaartsche tram. Een opheffing acht spr. schadelijk voor de streek, hij hoopt dat dit niet zal gebeuren.
Spr. zou echter gaarne de minimum-loonen gesteld zien op een uiterst bedrag van ƒ 12, tenminste noodig voor het in stand houden van een huishouden. Hij vraagt of het mogelijk is dat de laagste loonen minder getroffen kunnen worden en of inkrimping van hooger personeel niet mogelijk is.
De voorzitter antwoordt, dat het de directie ook niet aangenaam is geweest dezen maatregel voor te moeten stellen. Na de vele bezuinigingsmaatregelen, die reeds genomen zijn, bleef de onderhavige als de nog eenige mogelijke over. Het mag echter geen uitstel van executie (de opheffing van het bedrijf) zijn, zegt spr., doch de directie hoopt hierdoor in de toekomst het bedrijf weer op te heffen. Hooger personeel kan niet meer ingekrompen worden.
Ook de heer Löhnes zou gaarne zien dat de lagere loonen door een gewijzigde regeling minder getroffen zouden worden. De directeur der maatschappij, de heer G. v. Asselt, vraagt voor dit plan het volle vertrouwen van aandeelhouders. Geld is noodig en het is er niet. Een andere regeling is niet mogelijk.
De voorzitter legt er nog eens den nadruk op dat, zoodra een mildere regeling mogelijk is, de directie deze direct zal invoeren. De heer Löhnes en Willinge Gratama wijzen er op dat kasgeld noodig en een eerste vereischte is, terwijl bovendien opheffing van het bedrijf de bestaansmogelijkheid van het personeel op zou heffen.
De heer Spier blijft bij zijn meening dat een minimumloon gewenscht is. Door de voorgestelde verlaging zouden de loonen nog beneden de loonen in de werkverschaffing komen. De heer Oostenbrink van Ambt Hardenberg voelt ook veel voor een minimumloon, dat niet lager is dan dat der werkverschaffing.
De voorzitter acht het punt hierna voldoende toegelicht, aangezien in deze vergadering geen beslissing genomen kan worden. De heer Spier blijft andermaal bij zijn wensch dat een minimumloon, en wel van ƒ 12, in behandeling genomen zal worden. De heer Willinge Gratama dringt er bij den heer Spier op aan van zijn wensch geen voorstel te maken, aangezien het hier betreft het eenige plan dat kans tot saneering van het bedrijf heeft. De voorzitter zegt toe dat het door den heer Spier gesprokene wel degelijk in de aandacht zal blijven.
Aan het slot der vergadering werd nog nader besloten, zooals we ook Zaterdag reeds gemeld hebben, dat tengevolge van de loonkorting het loon voor het gehuwde personeel in vasten dienst der maatschappij niet zal dalen beneden ƒ 11,50 per week. Het plan zal thans nader uitgewerkt worden.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31-7-1933
Gisteren is te Zwolle de buitengewone vergadering van aandeelhouders gehouden der Dedemsvaartsche Stoomtram-Mij. teneinde te trachten stopzetting van 't bedrijf zoo mogelijk te voorkomen.
In de vergadering was niet aanwezig het benoodigde 1/5 van het geplaatste aandeelenkapitaal, dat ƒ 734.000 bedraagt Besloten werd een tweede vergadering te beleggen. Tegen 11 uur was aanwezig een kapitaal van ƒ 37.500. De vergadering stond onder leiding van den president-commissaris mr Van Diggelen.
In de laatste tien jaren is alleen in 1929 2 pCt dividend uitgekeerd. De vorige jaren bewilligden de obligatiehouders in een voorlooplge stopzetting van rentebetaling en aflossing!
De interprovinciale commissie stelde voor, om aan Gedeputeerde Staten van Overijsel steun te verzoeken, welk verzoek door Gedeputeerde Staten in de a.s. Statenvergadering zal worden behandeld. De voorgestelde steun zal zich echter eerst doen gelden in den loop van 1934. De maatschappij heeft op het oogenblik gebrek aan kasmiddelen, nu het Rijk deze wegens uitputting van den begrootingspost niet meer kan verstrekken.
Commissarissen stelden ter Vergadering voor, aan het personeel de keus te laten of met ingang van 15 Augustus slechts uit te betalen 75 pCt, of opzegging van het dienstverband per 15 Augustus en stopzetting in ieder geval van het trambedrijf en misschien van het autobedrijf.
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Avereest heeft met kracht bepleit, dat de inhouding op de loonen van het gehuwde personeel in vasten dienst niet verder zal gaan dan tot een minimumloon van ƒ 12, zijnde dit ongeveer de normale verdienste voor plattelandsbevolking in de werkverschaffing. Dit voorstel ondervond steun van enkele aandeelhouders, waarna commissarissen toezegden die mogelijkheid alsnog onder de oogen te zullen zien.
Op het oogenblik zijn ongeveer in vasten dienst 170 personen, waarvoor geldt een minimum-loon van ƒ 14.25. Werd hierop toegepast de korting van 25 pCt, dan zou dit dus worden ƒ 10.96 per week, wat men acht beneden de minimum-bestaansmogelijkheid.
In een na de buitengewone vergadering van aandeelhouders gehouden bespreking hebben commissarissen en directie besloten, dat de inhouding op de loonen van het gehuwde personeel in vasten dienst niet verder zal gaan dan tot ƒ 11.50 per week.
Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad. 's-Gravenhage, 30-7-1933

Algemeene aandeelhouders vergadering - 47e boekjaar 1933

Uit het jaarverslag :

Aan het verslag over 1933 der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij ontleenen wij het volgende :
De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in 1933 ƒ 16.699 tegen ƒ 45.018 in 1932. Het goederen- en veeverveer gaf een opbrengst van ƒ 102.615 in 1933 tegen ƒ 155.664 in 1932. De vrachtautodiensten gaven een opbrengst van ƒ 10,371, Aan diversen is ontvangen ƒ 1.782 tegen ƒ 2.536 in 1932. De totale opbrengst van het vervoer bedroeg ƒ 121.097 (199.219). De exploitatiekosten bedroegen ƒ 190.456 (272.800).
De ontvangsten exploitatie beliepen ƒ 148.632 en de uitgaven ƒ 190.456, zoodat het nadeelig saldo ƒ 41.823 (35.161) bedroeg.
Het saldo verlies over 1933 bedroeg ƒ 113.306 (87.088), waardoor het totale verlies stijgt tot ƒ 256.287 (142.980).
De Telegraaf. Amsterdam, 24-5-1934

Verslag van de algemeene vergadering op 25 Mei 1934 :

Gistermiddag werd in hotel van Gijtenbeek de jaarlijksche algemeene vergadering van de N V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij gehouden. Vertegenwoordigd waren een oprichtersaandeel en 13 gewone aandeelen, tezamen gerechtigd tot het uitbrengen van 16 stemmen.
De voorzitter, de heer H. Th. Löhnis deelde mede dat mr. B. P. G. van Diggelen om persoonlijke reden had gemeend het voorzitterschap van den raad van commissarissen te moeten neerleggen. Spr. bracht den heer van Diggelen een woord van dank voor wat hij in die functie heeft gedaan, terwijl de heer Spier uit Avereest namens de aandeelhouders een woord van dank sprak.
Vervolgens wees de voorzitter er op, dat de teruggang in het bedrijf in 1933 in vergelijking met 1932 nog zeer groot is; zoowel van de obligatiehouders als van het personeel zijn verschillende offers gevraagd, terwijl de commissie uit de obligatiehouders het bestuur krachtig heeft terzijde gestaan. Met steun van het rijk is men er in geslaagd het bedrijf in stand te houden.
Het bestuur zal binnenkort zoowel tot de aandeelhouders als tot de obligatiehouders dienen te komen met voorstellen aangaande ingrijpende herzieningen van de waarden der maatschappij.
Verder deelde de voorzitter mede, dat het agendapunt betreffende uitbreiding van den raad van commissarissen met een lid ten doel heeft nauwere samenwerking met de streek mogelijk te maken. De commissarissen geven in overweging tot dat lid te benoemen mr. W. A. J. Visser, burgemeester van Avereest, lid van de commissie uit de obligatiehouders.
Hierna werden de balans, winst- en verliesrekening goedgekeurd en werd aan commissarissen en directie décharge verleend. Aan de commissie uit de aandeelhouders, die rapport heeft uitgebracht, werd een woord van dank gebracht. Mr. H. J. Smidt, die aan de beurt van aftreden was, werd als commissaris herbenoemd, terwijl mr. W. A. J. Visser werd benoemd als nieuw lid van den raad van commissarissen. Tot leden van de commissie tot het nazien van de rekening werden benoemd dr. J. E. baron de Vos van Steenwijk, burgemeester van Zwolle, mr. G. C. D. baron van Hardenbroek, directeur der Geldersche Credietvereeniging en de heer J. E. Foekens, directeur van de Bank-Associatie en tot plaatsvervangend lid de heer C. J. van Riemsdijk, burgemeester van Gramsbergen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24-5-1934
In de algemeene vergadering werden het verslag enz. over 1933 goedgekeurd. Tot commissaris werd gekozen mr W. J. A. Visser, burgemeester van Avereest en als zoodanig werd herkozen mr H. J. Smidt.
De ontvangsten van het trambedrijf beliepen ƒ 121.097 (v. j. ƒ 199.219). de exploitatiekosten ƒ 190.456 (f 272.800): de autobusdienst bracht ƒ 92.998 op (v. j. ƒ 103.992). de vrachtautodienst ƒ 10.371. De totale inkomsten voor het trambedrijf bedroegen incl. het subsidie van ƒ 19.104 (148.632, waardoor een bedrijfstekort ontstond van ƒ 41.823. Het totale tekort steeg tot ƒ 256.287 (v. j. ƒ 142.981).
Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad. 's-Gravenhage, 26-5-1934
Vrijdag werd te Zwolle een aandeelhoudersvergadering gehouden van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij. Uit de overgelegde exploitatiecijfers bleek, dat het personenvervoer in 1932 beliep een bedrag van f43.000.-. In 1933 was dit cijfer teruggeloopen tot ƒ 16.700.-.
Het goederenvervoer onderging in dit jaar een vermindering van ƒ 153.700.- tot f102.600.-, terwijl het totaalcijfer terugliep ƒ 199.000.- in 1932 tot ƒ 121.000.- in 1933.
Op de exploitatiekosten had men bezuinigingen aangebracht, welke het bedrag van ƒ 272.000.- reduceerden tot ƒ 190.000.-. Het tekort over 1933 bedraagt ƒ 41.800.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 26-5-1934

Algemeene aandeelhouders vergadering - 48e boekjaar 1934

Uit het jaarverslag :

Aan het jaarverslag van de N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. over het 48ste boekjaar 1934 ontleenen wij het volgende.
De nog steeds slechter wordende economische omstandigheden tezamen met de nog toenemende en steeds meer verwilderde concurrentie in het vervoer, hebben veroorzaakt, dat niettegenstaande de diep ingrijpende bezuinigingen welke zijn ingevoerd, het bedrijf der N.V. ook dit jaar nog slechts met groot tekort is voort gezet kunnen worden, zij het ook, dat het beduidend lager is dan het vorige jaar. Zoowel uit den tramdienst als uit de autobusen vrachtautodiensten is minder ontvangen.
De opbrengst van het personen-vervoer door de gezamenlijke autobus- en tramdiensten liep van ƒ 106818.54, in 1933 tot ƒ 94642.12 in 1934 terug. Het goederen- en veevervoer, met inbegrip van het postvervoer, dat in 1933 eene opbrengst gaf van ƒ 118501.30, bracht in 1934 ƒ 105095.33 op. Aan diverse ontvangsten werd in 1934 nog ontvangen ƒ 4011.15,In 1933 was deze ontvangst ƒ 4824.72. De gezamenlijke opbrengsten zijn dus in 1934 ten opzichte van 1933 ƒ 26395.96 minder.
De gezamenlijke exploitatiekosten van den tramweg de autobus- en vrachtautodiensten met inbegrip van de afschrijvingen en rente voor motorrijtuigen, welke in 1933 ƒ 302508.22 bedroegen, waren in 1934 ƒ 255265.64 en dus ƒ 47242.58 minder. De exploitatiekosten van den tramweg alleen waren in 1933 ƒ 190456.23 tegen ƒ 138273.52, in 1934, zoodat deze alleen zijn verminderd met: ƒ 52182.70.
De exploitatierekening is dit jaar anders opgemaakt dan vroeger. Alle bedrijven met uitzondering van de te Zwolle gevestigde autobusdiensten zijn nu op deze rekening verzameld. Het nadeelige saldo kan dus niet met dat van vorige jaren vergeleken worden. Het nadeelige saldo der te Zwolle gevestigde autobusdiensten is op de rekening "Diverse Diensten" gebracht. De Winst- en Verliesrekening wijst aan een nadeelig saldo van ƒ 83282.85 tegen ƒ 113306.54 over 1933.
De verplichte obligatie-rente en verplichte afschrijvingen zijn nog ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Evenwel is afgeweken van het stelsel om aan het reservefonds, het vernieuwingsfonds van den Weg en de Kunstwerken en de Reserve pensioenverzekering personeel (op de Balans onder Diverse Crediteuren begrepen) rente toe te voegen. Over 1933 bedroegen deze bijboekingen in totaal ƒ 11823.23.
De financ. uitkomst is nog ver van gunstig. Toch is niettegenstaande de nog sterke teruggang van de ontvangsten het resultaat minder ongunstig dan in 1933, terwijl eenige posten die dit jaar nog op de rekening drukken in 1935 dit niet of althans veel minder zullen doen. Daartegenover staat de vermindering van het Rijkssubsidie dat in 1934 nog bedroeg 2/5 van het oorspronkelijk bedrag en in 1935 tot 1/5 wordt teruggebracht.
Het afgeloopen jaar heeft naast de geleidelijke reorganisatie als gevolg van plaats gevonden groote wijzigingen in het trambedrijf ook verder ingrijpende veranderingen mede gebracht.
Op 24 Juni werd de autobusdienst Zwolle-Katerveer in verband met wijziging van den Stadsdienst te Zwolle voorloopig opgeheven.
Op 7 October is het vervoer van personen op de tramweg Meppel-Balkbrug stopgezet en vervangen door vervoer met autobussen. Bij besluiten van 18 April 1934 van Gedeputeerde Staten van Drente en van 15 Mei 1934 van Gedeputeerde Staten van Overijssel werd voor dezen autobusdienst vergunning verleend. Door de Spoorwegmaatschappij "Meppel-Balkbrug" nog te treffen regelingen verhinderden openstelling van den dienst voor 15 Augustus.
Het personenvervoer over de rails bepaalt zich thans tot een dienst op werkdagen op het 6 K.M lange baanvak Heemse-Hardenberg-Lutten en een tram op Marktdagen van Dedemsvaart-Dorp naar Zwolle en terug.
Met ingang van 1 November is de autobusdienst Coevorden-ter Apel voorloopig opgeheven, omdat deze dienst door den toestand van de brug over de uitmonding van het Oranje-kanaal in de Verlengde Hoogeveensche vaart niet op behoorlijke wijze kan worden uitgevoerd.
Met de Spoorweg-Maatschappij "Meppel-Balkbrug" werd in het afgeloopen jaar een nieuwe overeenkomst gesloten betreffende de exploitatie van den tramweg Meppel-Balkbrug, welke 1 Januari 1935 is aangevangen en voor een jaar verbindend is. Partijen hebben ieder de bevoegdheid door opzegging voor 1 October van ieder contract-jaar op den eerstvolgenden eersten Januari haar te beeindigen.
In het maatschappelijk kapitaal kwam geen verandering. Het bleef bepaald op ƒ 1.000.000.- waarvan op 31 December 1934 nog onuitgegeven was ƒ 266000.- . Het waarborgkapitaal bedroeg totaal ƒ 21156.50. Het totaal in het bedrijf geinvesteerd kapitaal bedraagt ƒ 2223339.20. De effecten bestaan uit: ƒ 19300.- 4% Nederland 1934; ƒ 20.000.- Aandeelen spoorwegmaatschappij "Meppel-Balkbrug".; ƒ 67250.- gewone aandeelen Dedemsvaartsche Stoomtramweg -Maatschappij; ƒ 9000.- Oprichtersaandeelen Dedemsvaartsche StoomtramwegMaatschappij.
De afschrijvingen op weg en werken en rollend materieel van den tramweg over 1934 bedroegen in totaal ƒ 25.000.-. Het totale bedrag der afschrijvingen op 31 December 1934 bedraagt ƒ 1.341.112.35. De exploitatierekening over 1934 eindigt met een bedrag van ƒ 188.716.65; nadeelig saldo ƒ 24104.11, De winst- en verliesrekening over 1934 geeft een eindcijfer van ƒ 342.899.27. Saldo verlies over 1934 ƒ 83.282.85. Saldo verlies over 1933 ƒ 113.306.54. De balans sluit op een bedrag van ƒ 2.037.893.92 Saldo verlies ƒ 339.570.12.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 10-5-1935

Verslag van de algemeene vergadering op 27 Mei 1935:

Hedenmiddag werd onder leiding van den heer H. Th, Löhnis, president-commissaris, in hotel van Gijtenbeek te Zwolle de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van de N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij. Na opening door den heer Löhnis las de directeur, de heer G. van Asselt, de notulen der laatste aandeelhoudersvergadering, die onveranderd werden vastgesteld.
De heer Löhnis behandelde hierop het jaarverslag over 1934, ... Met groote moeite - zoo zeide spr. - is de rekening sluitend gekregen en een woord van dank aan het personeel, dat met opgewektheid ondanks het geringe loonpeil zijn werk heeft vervuld is hier zeer zeker op zijn plaats.
De heer Spier merkte op, dat het verlies saldo nog vrij groot is, ondanks het feit, dat het geringer is dan in 1933. Voorts betoogde spreker, dat het streven van de Spoorwegen om in zekeren zin concurrentie aan verschillende D.S.M.-lijnen aan te doen uit den booze is, zoowel voor de D.S.M. als voor de Ned. Spoorwegen. Overigens is deze handelwijze ook zeer inconsequent, daar beide lichamen gesubsidieerd worden door het Rijk. Met Rijksgeld wordt zoodoende tegen Rijksgeld geconcurreerd.
De heer Löhnis verklaarde dat verschillende malen hiertegen protest is aangeteekend, doch zonder resultaat. De heer Van Asselt merkte vervolgens op, dat de N.S. zeer onjuist handelen. Deze zijn door hun onvoldoende utilage bij meerdere gevallen gedwongen op de tramwegen een broep te doen. Het ligt uitsluitend in de bedoeling der N.S. om de A.T.O. in de streek waar de Maatschappij thans haar arbeid uitoefent in te voeren. De heer Spier vroeg of het geen aanbeveling verdient een commissie te benoemen om deze kwestie te onderzoeken. De heer Löhnis achtte dit overbodig. Het bestuur der commissarissen zal in deze voortdurend diligent zijn.
De heer Spier had voorts opgemerkt, dat het jaarverslag wel eenige keeren optimistische uitlatingen bevatte. De heer Löhnis antwoordde hierop, dat men ook in Den Haag tot de overtuiging is gekomen, dat verschillende lijnen der maatschappij niet zonder meer kunnen worden opgeheven.
De heer Spier zeide hierna, dat er wel eenig materiaal te veel is. De heer Löhnis antwoordde, dat in verband met loopende onderhandelingen betreffende fusie met verschillende tramweg-maatschappijen het ongewenscht is dit materiaal van de hand te doen. Bovendien zou een verkoop van materiaal zeer weinig opbrengen.
Hierop werden jaarverslag, balans, winst- en verliesrekening goedgekeurd, De heer mr. G. Sassen, die periodiek aftrad, werd vervolgens met algemeene stemmen tot commissaris herbenoemd. Benoemd werd een commissie uit aandeelhouders tot het nazien der boeken voor 1935. Hierin koos de vergadering den heer ir. J. E. baron de Vos van Steenwijk, burgemeester van Zwolle, den heer Van Riemsdijk, burgemeester van Gramsbergen, den heer jhr. W. G. L. Spengler, directeur der Twentsche Bank en plaatsvervangend den heer Gautier, burgemeester van Coevorden.
Hierop sloot de heer Löhnis de vergadeng, waarop vertegenwoordigd waren: 1 oprichtersaandeel en 22 gewone aandeelen, tezamen gerechtigd tot het uitbrengen van 16 stemmen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27-5-1935

Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1935

Punten van behandeling:
1. Goedkeuring van de fusie van het bedrijf der Maatschappij met dat der N.V. Eerste Drentsche StoomtramwegMaatschappij en mededeeling van een regeling met obligatiehouders.
2. Goedkeuring van het voorstel van het Bestuur aan de gemeenten Avereest, Ambt-Hardenberg en Stad-Hardenberg om hare schuldbekentenissen ten laste der Maatschappij met verschenen rente om te wisselen in aandeelen.

In het Hotel van Gijtenbeek te Zwolle werd vanmorgen een buitengewone vergadering gehouden van aandeelhouders van de N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij., gevestigd te Avereest, onder leiding van den president-commissaris, den heer H. Th. Löhnis te Hattem. Aanwezig waren drie aandeelhouders, vertegenwoordigend aan aandeelen ƒ 137.000 hetgeen minder is dan 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, waardoor geen besluit kon worden genomen. Daarom sloot de voorzitter de vergadering om deze een half uur later weer te openen, met de zelfde aanwezigen, uitbrengende 16 stemmen. Het doel dezer vergadering was om te besluiten tot fusie van het bedrijf der maatschappij met dat der N.V. Eerste Drentsche Stoomtramweg Maatschappij en om het voorstel van het bestuur aan de gemeenten Avereest, Ambt- en Stad Hardenberg om hare schuldbekentenissen ten laste der maatschappij met verschenen rente om te wisselen in aandeelen, goed te keuren.
De voorzitter deelde mede, dat de fusie de eenig mogelijke uitweg is, die het bestuur ziet om te verhinderen dat tot liquidatie van de D.S.M. moet worden overgegaan. Met de obligatiehouders is reeds een regeling getroffen. De fusieovereenkomst houdt in, dat de E.D.S. de exploitaitie op zich zal nemen van de bestaande lijnen en voorts de beschikking zal krijgen over de overige bezittingen van de D.S.M., die niet met de exploitatie in verband staan. De E.D.S. stelt daartegenover aan de D.S.M. bedragen beschikbaar, die laatstgenoemde maatschappij noodig heeft om haar verplichtingen aan obligatiehouders e.a. na te kunnen komen. Deze bedragen worden als leeningen verstrekt.
De totstandkoming dezer overeenkomst is mede te danken aan de regeering, het personeel, dat een gedeelte van zijn loon opofferde, het bestuur van de E.D.S., waarmee de onderhandelingen op aangename wijze zijn gevoerd en vooral ook aan den directeur van de D.S.M., den heer G. van Asselt te Avereest, die het offer van zijn positie bracht.
Er is rekening gehouden met de moeilijke positie van het personeel. Dat deel dat niet door de E.D.S. wordt overgenomen krijgt een uitkeering en voor degenen die een deel van het loon hebben opgeofferd wordt ook een bescheiden bedrag beschikbaar gesteld.
Aangaande het tweede agendapunt deelde de voorzitter mede, dat de gemeentebesturen van Avereest en Stad Hardenberg hun goedkeuring al hebben gehecht aan het voorstel van het bestuur der D.S.M. en dat Ambt Hardenberg wel spoedig zal volgen. Met algemeene stemmen werd vervolgens tot de fusie besloten en tot goedkeuring van het bestuursvoorstel aan de drie genoemde gemeenten.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 20-12-1935

Algemeene aandeelhouders vergadering - 49e boekjaar 1935

Uit het jaarverslag :

Blijkens het verslag der N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij over 1935, het 49ste boekjaar, wijst de winst- en verliesrekening een nadeelig saldo aan van ƒ 38.042,49 tegen ƒ 83.282,85 over 1934. Hierbij dient in aanmerking genomen te worden, dat op deze rekening niet meer drukt de obligatierente en de afschrijvingen, welke tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 45.155 de rekening over 1934 belastten.
In het verslag wordt opgemerkt, dat op 1 Jan. 1936 het bedrijf gefusioneerd is met dat van de N.V. Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij te Hoogeveen, die belast is geworden met de exploitatie der gefusioneerde bedrijven en voor alle onderhoud en vernieuwing moet zorgen.
De uitkomsten zijn door verschillende oorzaken weder onbevredigend. Zij kunnen echter met die over 1934 bezwaarlijk vergeleken worden, alleen reeds omdat op 1 Maart de stadsautobusdienst te Zwolle is komen te vervallen en voorts door den ongunstigen invloed, welken de toekomstige liquidatie der bedrijven heeft gehad, voornamelijk voor het trambedrijf.
De totale exploitatiekosten hebben bedragen ƒ 176.692,60 tegen ƒ 188.716,65 over 1934. Hierbij is in aanmerking te nemen dat over 1934 ƒ 6275,45 op motorrijtuigen en wagens is afgeschreven, wat over 1935 niet is geschied. De exploitatie-rekening der gezamenlijke diensten wijst een nadeelig saldo aan van ƒ 23.437,35 tegen ƒ 24.104,11 in 1934. De rekening diverse diensten gaf een nadeelig saldo van ƒ 6395,11 tegen ƒ 16.584,6434 in 1934. Over 1935 werd van het rijk een subsidie ontvangen van ƒ 6368.
De weg en kunstwerken, gebouwen en werkplaats, de telefoon, en het rollend materieel met inbegrip van de motorrijtuigen en -wagens zijn op 1 Januari 1936 in beheer, onderhoud en vernieuwing overgegaan aan de N.V. E.D.S. te Hoogeveen.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 22-5-1936

Verslag van de algemeene vergadering op 28 Mei 1936 :

In de gisteren te Zwolle in hotel van Gijteenbeek gehouden algemeene aandeelhoudersvergadering van de N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. waren aanwezig 2 aandeelhouders vertegenwoordigende ƒ 26.000 aandeelen en uitbrengende 9 stemmen.
De voorzitter, de heer H. Th. Löhnis deelt mede, dat de heer van Asselt wegens ziekte verhinderd is de vergadering bij te wonen. Hij spreekt de hoop uit dat de directeur spoedig weer geheel hersteld zal zijn.
De notulen van de twee buitengewone vergaderingen op 20 December j.l. worden gelezen en goedgekeurd. De balans en winst- en verliesrekening geven geen reden tot op af aanmerkingen en worden onveranderd goedgekeurd.
Aan het bestuur wordt décharge verleend. In de vacature mr. B. P. G. van Diggelen wordt als commissaris gekozen de heer mr. J. L. Bouma, president-commissaris der Eerste Drentsche Stoomtramweg maatschappij.
Op voorstel van het bestuur wordt besloten de benoeming van een commissie tot het nazien van de rekening aan het bestuur over te laten, daar de exploitatie van het geheele bedrijf thans door de Eerste Drentsche geschiedt.
Op voorstel van mr. Willinge Gratama wordt tijdens de ziekte van den heer van Asselt de heer H. Th. Löhnis als plaatsvervangend directeur aangewezen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter hierna de vergadering.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29-5-1936

Algemeene aandeelhouders vergadering - boekjaar 1943

Verslag van de algemeene vergadering op 16 Juni 1944 : ---

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 1-6-1944 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 20-6-1944

Algemeene aandeelhouders vergadering - boekjaar 1952

Verslag van de algemeene vergadering op 30 November 1953 : ---

"Algemeen Handelsblad". 14-11-1953

Algemeene aandeelhouders vergadering - boekjaar 1953

Verslag van de algemeene vergadering op 3 Augustus 1954 : ---

"Algemeen Handelsblad". 17-07-1954