Wie-Is-Wie

NaamBeroepWoonplaatsBijzonderheden
jhr. mr. Gijsbert Christiaan Junius Van Hemertlid Gedeputeerde Staten van OverijsselAvereestoprichtersaandeellink
mr. Willem Jan baron Van Dedem grondeigenaarNieuwleusenoprichtersaandeel, president-commissaris
Jan Daniel Ruijslandeigenaar,verveener.fabrikantAvereestconcessie houderlink
Adrianus Deking Durahoofdingenieur Provincialen Waterstaat OverijsselZwolleoprichtersaandeel
Petrus Lycklama a NijeholtCommissaris der Koning in Overijssel
Arend Plompciviel-ingenieurAvereestoprichtersaandeel, Directeur
Paulus Van der Elstgrondeigenaar, wethouder gemeente AvereestAvereestoprichtersaandeel
Carel Piekvervener, grondeigenaar, lid Prov. Staten van OverijsselLutten, villa Eikenoordoprichtersaandeel, president-commissarislink
Johannes PiekgrondeigenaarOudshoornoprichtersaandeel
Gerrit van AsseltDirecteur
H Th. LŲhnisHattemcommissaris, commissaris E.D.S.
Gerard de MeijierNotarisHeemsebestuur, commissaris
Bonne Ruijslid Provinciale Staten van OverijsselAvereest
Johan Herman GeertsemaCommissaris van de koning in Overijssel
jhr. C. J. Sandberg tot Essenburgcommissaris
Herman van Barneveldburgemeester Avereest 1879-1902commissaris
R. W. ten KateWethouder Avereest
mr. W. A. J. Visserburgemeester Avereest 1932-1937commissaris
Lodewijk Bernardus Johannes Dommersburgemeester Schoonebeek 1884-1904commissie D.S.M., commissaris N.O.L.
B.P.G. Van DiggelenZwollepresident-commissaris

Personeel

NaamFunctieWoonplaatsBijzonderheden
Frederik Smeltstationchef, inspecteur
Johannes Arentienus KlompconducteurMeppel
Lambert Oldemachinist
Hendrik LindetramchefDedemsvaart
Hendrikus Hermannus Ten Tijestationchef
Pieter van der Vegtbankwerker, werkmeesterDedemsvaart
Egbert Koopssmid, assistent-werkmeesterDedemsvaart
Gerrit SpeekstationchefDedemsvaart

1887
Avereest, 13 Jan. Tot vast opzichter bij de Dedemsvaartsche stoomtram is benoemd de heer W. Kroon alhier

De heer J. W. Koevoets, stationchef bij de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij te Dedemsvaart, heeft tegen 15 Augustus ontslag aangevraagd.

1888
Naar men met zekerheid verneemt, heeft de heer A. van Sanden, stationschef der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij te Hardenberg, tegen '15 April a. s. eervol ontslag uit zijn betrekking aangevraagd.

Dedemsvaart, 7 Dec. Tot kantoorchef bij de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij is benoemd de heer W. J. H. Caron te Twello.

1889
conducteur G. J. Hutten en machinist A. G. Meier.

1890
Dedemsvaart, 25 April. De heer F. Weijns, machinist aan de stoomtram alhier, is benoemd tot chef-machinist aan de Nijmeegsche stoomtram.

Tengevolge van zijne benoeming tot kantoorchef bjj de Dedemsvaartsche Stoomtram-maatschappij, is aan F. Smelt op zijn verzoek een eervol ontslag verleend als veldwachter der gemeente Staphorst.

1891
De machinist van de stoomtram naar Dedemsvaart H. v. Giessel

1897
De heer G. van de Velde, werkzaam op het bureau van den inspecteur der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen alhier, is benoemd tot stationschef der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, ter standplaats Koevorden. De Asser Ct. noemt het onjuist, dat de beer v. d. Velde te Zwolle benoemd is als chef aan bet station der tram maatschappij te Coevorden. Als stationschef aldaar is benoemd de heer Smelt, thans te Dedemstaart, terwijl de heer v. d. Velde als zoodanig is benoemd te Dedemsvaart.

Utrechtsche Tram-maatschappij is tot directeur der maatschappij benoemd de heer A. van Eijsden, eerste ambtenaar aan de Dedemsvaartsche stoomtrammaatschappij te Dedemsvaart. Hij zal met 1 Jan. 1898 zijn betrekking moeten aanvaarden

De heer A. B. van Vemde, opzichterteekenaar bij de Dedemsvaartsche stoomtram-maatschappij, is benoemd tot opzichter bij den aanleg van den Carenero-spoorweg in Venezuela.

1898
Dedemsvaart, 25 Jan. In de plaats van den heer A. E. van Eijsden jr., benoemd tot directeur bij de Utrechtsche Tramwegmaatschappij, is door heeren commissarissen der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij tot 1e boekhouder benoemd de heer G. van Asselt te Amsterdam.

1899
Dedemsvaart, 2 Febr. Tot kantoorchef bij de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij is benoemd de heer H. ten Tije, beambte bij de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen te Olst.

30 Juni. Van officieele zijde vernemen we dat tot stationchef te Nieuw-Amsterdam benoemd is de heer H. Hardon, klerk bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, alhier.

Coevorden, 31 Juli. De heer G. v. d. Velde, kantoorchef van de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij alhier, wordt met ingang van 1 November a.s. overgeplaatst naar het station te Zwolle, terwijl de heer H. Fikkert, thans te Zwolle, met ingang van gemelde dagteekening in gelijke betrekking wordt overgeplaatst naar het station Heemse-Hardenberg.

1900
De heer Roelfsema, stationschef te Dedemsvaart, is als zoodanig benoemd te Zwijndrecht met ingang van 29 Maart

den kantoorchef H. WŁtterich van de Dedemsvaartsche stoomtram

1902
Coevorden, 12 April. De heer G. v. d. Velde, stationchef bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweginaatschappij alhier, wordt als zoodanig overgeplaatst naar Dedemsvaart, ter vervanging van den heer F. Smelt, die tot inspecteur bij die maatschappij is benoemd.

Bij de Dedemsvaartsche StoomtramwegMaatschappij worden ingaande 1 Juli a.s. verplaatst de hh. H. G. Wuthrich, kantoorchef te Avereest, naar Coevorden; G. Burgers, kantoorchef te Hardenberg, naar Avereest, en is benoemd tot kantoorchef te Hardenberg F. H. Noorman, thans klerk w.md. kantoorchef te Avereest.

1903
Jan Mulder, werkman in dienst der Dedemsvaartsche Stoomtrammaatschappij te Avereest

A. Mooij, machinist bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatsch., wonende te Coevorden

1904
De heer J. OostindiŽn, kantoorchef bij de Dedemsvaartsche stoomtramweg-maatschappij te Klasinaveen, is door het bestuur dier maatschappij benoemd tot kantoorchef te Coevorden en wel ter vervanging van den heer H. G. Wuthrich, aan wien met ingang van 1 Maart a.s. eervol ontslag is verleend.

Tot opzichter bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, standplaats Avereest, is benoemd de heer P. Huitema, opzichter bij de Noord-Friesche Locaalspoor weg- Maatschappij.

conducteur, C. Dozeman,

Tot opzichter bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, standplaats Avereest, is benoemd de heer P. Huitema

H.H. ten Tije stationchef te Zwolle. 1904

H. Pot, rangeerder bij de Dedemsvaarsche Stoomtram, een weduwnaar met drie kleine kinderen, had 't ongeluk bij 't aaneenkoppelen der wagens zich zoodanig te bezeeren, dat een zijner handen reeds denzelfden dag in 't ziekenhuis geamputeerd moest worden, Een groot geluk bij dit droevig ongeluk mag genoemd worden 't feit, dat door toepassing der ongevallenwet genoemde Pot straks althans niet geheel broodeloos zal staan.

Met ingang van 1 Nov 1904. a.s. worden aan de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmij. verplaatst: de kantoorchef J. OostindiŽn van Coevorden naar Zwolle, de kantoorchef T. H. Noorman van Hardenberg naar Coevorden en de waarn. kantoorchef J. Migchelsen als kantoorchef van Avereest naar Hardenberg. ( Zw . Ct.)

1905
G. PRINS, Conducteur der Ded. Stoomtramwegmij., Dedemsvaart.

11 Sept. De heer Gt. van der Velde, chef bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij aan het station Dedemsvaart alhier, wordt met 1 October als zoodanig overgeplaatst naar Hoogeveen, naar de alsdan te openen lijn dier Maatschappij, Hoogeveen-Slagharen.5

De heer F. H. Noorman, thans chef bij de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij te Coevorden, is als zoodanig benoemd aan het station Dedemsvaart.

1906
De Heer M. Roseveld, waarnemend chef der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij te Avereest, is benoemd tot ambtenaar der stoomtramwegmaatschappij Samarang-Cheribon (in Ned. Oost-IndiŽ)

Met ingang van 23 April a.s. is als baastimmerman bij de Dedemsvaartsche Stoomtram-Mij. -op een proeftijd van een jaar - aangesteld de heer G. J. Willighagen alhier.

1907
den heer F. Wipstra, opzichter bij de Dedemsvaarteche Stoomtram-Mij. te Klazinaveen

De heer W. Lulofs is met ingang van 13 Mei benoemd tot opzichter-teekenaar bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij.

R. Morre, conducteur in dienst van de Dedemsvaartsohe Stoomtramwegmaatschappij, te Coevorden

Met ingang van 1 Januari a.s. zijn benoemd tot stationschef 2e kl. bij de Dedemsv. StoomtramMaatsch. de hh. G. Prongsma en B. L. OostindiŽn, beiden thans le klerk. Aan eerstgenoemde is als standplaats aangewezen Heemse-Hardenberg. De daar dienstdoende chef, de heer H. Linde, wordt verplaatst naar Hoogeveen.

HOOGEVEEN, 26 Nov. De heer G. v. d. Velde, chef der Dedemsvaartsche stoomtram aan het station alhier, is als zoodanig verplaatst met ingang van Jan. a.s. aan de eerstdaags te openen lijn Meppel-Balkbrug, station Meppel.

In verband met de opening der lijnen Klazienaveen-Ter Apel en Balkbrug-Meppel, nog de volgende benoemingen worden gedaan: Tot stationsohef te Meppel de heer G. v. d. Velde, thans te Hoogeveen; te Ter Apel de heer B. L. Oostindie, thans waarnemend ohef, tot le klerk de heeren G. Speek te Zwolle en A. Drent te Coevorden.

Tot eersten klerk bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij te Zwolle, Ingaande 2 Jan. a s., is benoemd de heer Van Dalen, thans klerk bij het goederenvervoer der E. D. S. M. te Hoogeveen.

1908
Tot klerk bij de Dedemsvaartsche Stoomtr. Maatschappij alhier is benoemd de heer W. Veenhuizen, thans als zoodanig werkzaam bij de heeren Warner en Van der Biesen alhier.

Winschoten, 28 Maart. De heer P. Huitema, tijdelijk opzichter bij het waterschap Westerwolde alhier, is benoemd tot opzichter van weg en werken bij de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, ter standplaats Dedemsvaart (dorp), op een aanvangstractement van f 1000 per jaar vier 3 jaarlijksche verhoogingen van f 100.

1909
ZWOLLE, 17 Jan. Tot directeur der Zwolsche Tramwegmaatsenappij, in de plaats van den heer A. R. Kroes, overleden, is benoemd do heer J. Oostindien, chef der Dedemsv. Stoomtram te Zwolle.

1912
Gerrit van Ruiten, machinist-monteur; Frederik Hendrik Noorman, stationschef bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, allen wonende te Coevorden

1914
BALKBRUG, 12 Jan. Onze vroegere plaatsgenoot K. Spaling, thans conducteur der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, is met ingang van 16 dezer aangesteld tot beambte 3e rang in algemeenen dienst aan de Rijkswerkinrichting te Hoorn.

HEERENVEEN, 18 Febr. Met ingang van 15 Maart e.k. is benoemd tot klerk 2e klasse bij de Ned. Tramweg-Maatschajppij ter standplaats Sneek, de heer A. Drenth. thans waarnemend stationschef bij de Dedemsvaartsche Stoomtram- Maatschappij.

HEERENVEEN, 25 Juni. Met ingang van 1 Aug. is benoemd tot klerk 2e kl. bij de Ned. Tramw. Mij., ter standplaats Harlingen, de heer J. H. Egbering, thans ambt. bij de Dedemsv. Stoomtram te Coevorden.

De heer W. Kruijs, thans controleur bij de stoomtram Tiel-Buren-Culemborg, is benoemd tot stationschef 1e klasse bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij.

1915
Bij de Tramweg-Maatschappij Zutphen-Emmerik is met ingang van 15 Mei benoemd tot stationschef te Doetinchem de heer F. H. Noorman, oud-stationschef der Dedemsvaartsche stoomtram- Mij.

Zwitsers, machinist bij de Dedemsvaartsehe stoomtram, is in de remise te Coevorden tusschen de buffers van twee locomotieven geraakt en aan de heup gekwetst.

HEERENVEEN, 26 Oct. Benoemd toe klerk 2e kl. bij de Ned. Tramweg Mij. te Leeuwarden, de heer L. Jans, thans klerk bij de Dedemsv. Stoomtram te Zwolle.

Tot stationschef bij de G. S. T. M. alhier is met ingang Van 22 November a.s. benoemd de heer G. Prangsma, thans stationschef 1ste klasse bij de Dedemsvaartsche Stoomtram.

AVEREEST, 8 Nov. Naar wij vernemen is de heer H. Linde, chef vau het station Dedemsvaart-dorp der Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maaatschappij, in gelijke functie benoemd aan het station van genoemde maatschappij te Dedemsvaart Staats-spoor.

Jan de Pruis, besteller der Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij; Jacob van Dijk, stationschef der Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij;

1916
AVEREEST, 1 April. Bij de tramwegmaatschappij ĄDe Graafschap" te Zutphen is tot stationschef benoemd de heer H. Smelt, klerk bij de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, alhier.

MEPPEL, 28 Maart. De heer J. van Dijk, chef bij de Dedemv. Stoomtram-Mij. alhier, heeft dezer dagen, met ingang van 8 April a.s., eervol ontslag aangevraagd, wegens zijn benoeming tot bedrijfsleider bij de Cooperatieve Verbruiks-Vereeniging te Delft.

MEPPEL, 5 April. Inplaats van den heer Van Dijk is de heer H. Smelt, klerk bij de Dedemsvaartsche Stoomtram-Mij. te Avereest, benoemd tot stationschef bij de D. S. M. alhier.

Tot stationschef te Coevorden bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Mij is benoemd de heer H. Tulp alhier, met ingang van 1 Juli e.k.

Hoogeveen. Benoemd met ingang van 15 Juni a.s. tot agent van politie te Hoorn Andries Peters, conducteur bij de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij alhier.

Jan O., 25 jaar. arbeider bij de Dedemsvaartche Stoomtram, te Avereest, heeft op 3 September Joh. Timmerman onder handen genomen, zoo maar, zonder aanleiding beweert Johan: hij kon altijd goed met Jan O.

Johannes S., machinist op de Dedemsvaartsche Stoomtram, wonende te Avereest, wordt beschuldigd dat hij op 1 Jan. l.l. te De Hare zijn echtgenoote J. van Ringen zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht. Bekl. zegt dat hij op 1 Jan. dronken was.

1923
H. Heyman, machinist, wonende te Zwolle

1928
den heer A. J. Lammertink, in leven chef de Bureau bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij.

1932
Getuige G. Klein, machinist bij de Dedemsvaartsche Stoomtram-Mij

1933
De heer J. Brouwer stationschef bij de Dedemsvaartsche Stoomtram te Heemse wordt in gelijk functie overgeplaatst naar Hoogeveen.


1886 boekhouder Bakker
1887 vaste opzichter W. Kroon
1887 adv. Machinist
1887 stationschef
1888 stationschef
1888 adv. Smidsknecht
1888 commesaris
1888 adv. Kantoorchef
1888 Kantoorchef
1890 machinist - bankwerker
1890 Kantoorchef F. Smelt
1891 Opzichter-Tekenaar
1892 machinist
1897 vertrek 1e boekhouder Eysden
1897 adv. 1e boekhouder
1897 stationschef koevorden G van de Velde
1898 boekhouder van Asselt
1899 stationschef
1899 stationschef Nieuw Amsterdam Hardon
1899 ontslag stationschef Hardenberg Grooters
1902 vd Velde F Smelt
1902 adv opzichter
1907 telefoon aanleg
1907 adv. ketelmaker
1915 vuurwerker
1916 Stationchef klerken