Statuten oprichting 1899

De Stct. behelst de statuten van de naamloze vennootschap "Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij" te Hoogeveen.; heeft ten doel het aanleggen en exploiteren van een stoomtramweg, loopende van het staatsspoorwegstation Hoogeveen langs Nieuweroord, Zwinderen, Gees, Oosterhesselen en Zuid-Sleen naar Nieuw-Amsterdam, en aldaar over den noordelijken kanaaldijk tot Echtenstein, welke lijn tot andere plaatsen zal worden verlengd, ingeval later door de aandeelhouders tot zoodanige uitbreiding mocht worden besloten.
Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op twee honderd duizend gulden, verdeeld in aandeelen van vijfhonderd gulden, welke in aandeelen van tweehonderd vijftig gulden kunnen worden gesplitst.
De aandeelen moeten binnen vijf jaren na den aanvang der vennootschap zijn geplaatst, ten ware deze termijn op verzoek van den raad van commissarissen der vennootschap door de Koningin mocht worden verlengd.
Geplaatst is bij verschillende personen te Hoogeveen voor een bedrag van f 41500, door de hh. J.E Scholten, J. Blom, jhr. v. Swinderen, mr. v. Naamen, v. Eemnes e. a. voor f 27500.
De directeur wordt benoemd op een algemeens vergadering van aandeelhouders. Tot commissarissen zijn benoemd: door de aandeelhouders, de hh. J. E. Scholten te Groningen, J. Blom te Meppel, L. B. J. Dommers te Nieuw-Amsterdam, N. Wessels Boer te Hoogeveen; door den raad der gemeente Hoogeveen, de heer J. Pottinga Szn.; door den raad der gemeente Sleen, de heer G. L. Gratama; door den raad der gemeente Oosterhesselen, de heer Jan Rigterink.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 21-1-1899


Zie hier voor de Atlas van de tramwegen in Nederland.

LijnvantotKM
Hoogeveen - Erm - Nieuw-Amsterdam1903194235
Erm - Ter Apel19091946?
Assen - Oosterhesselen - Coevorden19181947
Totale lengtexxx

Zie hier voor de Atlas van de tramwegen in Nederland.

Lijn Hoogeveen - Nieuw-Amsterdam

ASSEN, 10 Januari. Omstreeks Maart verwacht men dat de locomotieven „Hoogeveen", „Oosterhesselen", „Sleen" „Nieuw-Amsterdam" en „Drenthe", benevens de wagens voor de Eerste Drentsche StoomtramwegMaatschappij gereed zullen zijn. Spoedig daarna zal vermoedelijk de dienst begonnen worden en een nieuwe tijd voorde binnenlanden van Drenthe aanbreken. (Tel.)
Provinciale Drentsche en Asser courant. Assen, 12-1-1903
Naar wij vernemen zal de dienst op de lijn der Eerste Drentsche Stoomtramweg maatschappij met Mei aanvangen. De dienstregeling zal zoo worden ingericht, dat men des morgens en des avonds van een sneltrein naar en uit Holland kan gebruik maken. In beide richtingen zullen zes trams rijden. (Tel.)
Provinciale Drentsche en Asser courant. Assen, 14-2-1903
De Eerste Drentsche Stoomtramweg Maatschappij, die 1 Mei haar lijn Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam zou openen, zal vermoedelijk op dat tijdstip niet gereed kunnen zijn, wegens een geschil met den aannemer, waarvan groote vertraging in de oplevering het gevolg zal zijn. Op onderscheidene plaatsen moeten de rails opgebroken en de weg verhoogd worden.
Leeuwarder courant. Leeuwarden, 16-4-1903
Hoogeveen, 12 Mei. Het materiaal van de Eerste Drentsche Stoomtramwegmij. is gedeeltelijk reeds hier, gedeeltelijk op komenden weg. Aangekomen is de locomotief 3, genaamd Oosterhesselen, geheel overeenkomstig aan Hoogeveen (1) en Sleen (2).
Hedenmorgen was de tram-directeur, de heer de Boer, zoo vriendelijk ons een kijkje te geven in den juist aangekomen personenwaggon. Keurig netjes in- en uitwendig, treft direct ons oog de lichtgroen getinte buitenwand, naar onze meening een besmettelijk kleurtje, doch naar zeggen van den directeur expres zoo uitgekozen, om minder het stof, dat straks in den zomer zich stellig zal afzetten, te kunnen zien.
Inwendig is het houtwerk in oorspronkelijke kleur behouden en spiegelglad gelakt, de banken zijn van gepolitoerd Djati-hout. Bovendien dekken in de lste klasse zachte kussens de zitplaatsen. De eerste klasse, in twee afdeelingen gescheiden, biedt ruimte aan voor 14 personen. In de eene afdeeling mag niet, in de andere wel worden gerookt.
De tweede klasse heeft 30 zitplaatsen, terwijl de balcons er nog 20 hebben, in 't geheel dus kunnen per waggon 64 personen worden vervoerd.
In den waggon bevindt zich een vacuum-rem, die vanaf de locomotief door den machinist en in de tram ook door den conducteur kan worden bediend. De machinist heeft bovendien tot zijn dienst een voet- en handrem.
De waggons zijn evenals de goederenwagens uit de fabriek van de „Compagnie Centrale de Construction", directeur Leon Hiard te Haine St. Pierre bij Brussel.
Het geheele materiaal, dat voor de opening van de lijn is aangeschaft, bestaat uit: 5 locomotieven, 8 waggons, 12 open goederenwagens, 8 gesloten goederenwagens, 2 trucs (lange open wagens, hoofdzakelijk voor houtvervoer) en 3 wagens voor de posterijen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. Assen, 13-5-1903
Provinciale Drentsche en Asser courant. Assen, 27-6-1903
De eerste Drentsche Stoomtram wordt heden feestelijk ingewijd.
Reeds jaren geleden werd door de heeren J. B. Levie, Mr. Menno, O. Gratama (beiden sedert overleden), en A. Esselbrugge, het denkbeeld geopperd om Hoogeveen door stoom te verbinden met het Oostelijk gedeelte der provincie Drente. In October 1895 werd in eene vergadering, gehouden te Hoogeveen, op aansporing van de heeren J. E. Scholten, te Groningen, en J. Blom, te Meppel, dit denkbeeld nader ontwikkeld en werd dit aanleiding tot eene opdracht aan de heeren Van Hasselt en De Koning, ingenieurs te Nijmegen, tot het ontwerpen van een stoomtramweg. Na veel bezwaren en moeilijkheden te hebben overwonnen, is deze nu tot stand gekomen.
Heden, Maandag 3 Augustus, wordt door autoriteiten en genoodigden, waaronder de Commissaris der Koningin in de provincie, Gedep. Staten, leden van de Eerste en Tweede Kamer, (de Minister van Waterstaat is verhinderd), een feestrit gemaakt over den 35 kilometer langen weg, van Hoogeveen langs Zwinderen—Gees—Oosterhesselen—Sleen tot aan Nieuw-Amsterdam en terug. De feestgenooten worden, getrokken door een, keurig versierde locomotief, genaamd „Drente".
Alle aan de lijn gelegen plaatsen hebben zich 'in feestdos gestoken.; overal heerscht een opgewekte geest.
De lijn is aangelegd met Rijks-, Provinciale-, gemeente- en particuliere subsidiën. De Rijkssubsidie bedraagt pl. m. f 170,000 of één derde van het geheel; de provincie gaf f 87,500, terwijl het overige door gemeenten en particulieren wordt gefourneerd, zijnde ruim 2 1/2 ton.
Commissarissen van de "Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatsohappij" zijn de heeren: J. E. Scholten, industrieel te Groningen, voorzitter; J. Blom, agent van de Nederl. Bank, te Meppel, secretaris; J. Pottinga Szn., burgemeester van Hoogeveen; N. Wessels Boer, voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoogeveen; H. Rigterink, lid der Provinciale Staten te Oosterhesselen; G. L. Gratama. idem, en burgemeester van Sleen; L. B. J. Dommers, idem en burgemeester van Schoonebeek.
Directeur is de Heer B. W. de Boer; het personeel bestaat uit 23 beambten.
Het materieel bestaat uit: 5 locomotieven, 18 personen-rijtuigen, 12 open-, 6 gesloten, vier veewagens, twee hout-trucs en drie postrijtuigen.
Dc prijs per rit is van Hoogeveen. naar Nieuw-Amsterdam - 35 K. M. - lste klasse 80, 2de klasse 55 cents.
De aardebaan met kunstwerken en spoorbaan is gemaakt door den Heer Kruisinga, te Groningen; de rémise-gebouwen te Hoogeveen en te Nieuw-Amsterdam en het station te Hoogeveen door den Heer Huckriede te Enschede; de trambrug van ijzer over de Hoogeveensehe Vaart in de kom der gemeente door de heeren P. en W. Bijker, te Utrecht en te Zwolle.
Al deze werken zijn uitgevoerd voor de firma Van Hasselt & de Koning, onder onmiddellijk toezicht van de ingenieurs W. S. G. Th. Post en A. C. Sanches.
Dagelijks zullen zes trainen loopen van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam, heen en terug. Des Zondags vier.

Men meldt ons uit Hoogeveen: Nadat met den trein, van 7.55 uit Groningen, de genoodigden voor den feestrit ter opening vaa de Eerste Drentsche Stoomtram aangekomen waren, werd in de remise de eerewijn aangeboden en kort er na, de rit aanvaard, van Hoogeveen, langs en door: Hollandsche Veld, Noordsche Schut, Nieuweroord, Geesbrug, Zwinderen, Gees, Oosterhesselen, de Klinke, Sleen, Erm, Horstingereind tot Nieuw-Amsterdam, een weg 35 kilometer lang.
In de gemeente Hoogeveen zijn vele vlaggen uitgestoken. Er zijn een eerepoort en een eerepiramide opgericht. De muziek der eerewacht uit Veendam. De eerewacht is gekleed in zwarte gekleede jas, waarover sjerp witte broek en hoogen hoed. De herauten droegen een kostuum uit den tijd van Prins Willem V.
Er heerscht feest drukte in de gemeente. Oud en jong is op de been.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 4-8-1903